Hoofdmenu

Inloggen

Taxonomisch woordenboek van Formeel Nederlands

Het taxonomisch woordenboek van formeel Nederlands is een elektronische woordenboek dat definities bevat van concepten (begrippen) die de taal 'Formeel Nederlands' definiëren. Daarnaast is de structuur van de uitdrukkingen (de syntax) gedefiniëerd in het document 'Gellish syntax en contextual facts'. Formeel Nederlands is de Nederlandse variant van de Gellish familie van geformaliseerde talen.

Het woordenboek is een taxonomisch woordenboek omdat elke concept is gedefinieeerd als een subtype van een meer algemeen concept. De concepten zijn daardoor gerangschikt als een subtype-supertype hiërarchie die ook een taxonomie wordt genoemd. De toegevoegde waarde van zo'n hiërarchie is dat logische redeneringen gebruik maken van die hiërarchie, bijvoorbeeld omdat wat geldt voor een supertype per definitie ook geldt voor al zijn subtypen. Bovendien is het een goede methodiek voor het maken van kwalitatief goede definities. Daarnaast is het een woordenboek van Formeel Nederlands omdat het een 'formele taal' definieert, dat wil zeggen, een taal die een eenduidig gedefinieerde en een computer interpreteerbare versie is van natuurlijk Nederlands.

In het taxonomische woordenboek zijn allereerst de soorten relaties gedefinieerd die de kern vormen van de definitie van de familie van formele talen. Bovendien bevat het definities van allerlei concepten, zowel fysiek objecten, eigenschappen, activiteiten, eenheden, documenten, organisaties, enz. die rolspelers kunnen zijn in de diverese soorten relaties. Alle concepten in de diverse deelwoordenboeken zijn gedefinieerd als specialisaties (subtypen) van de concepten die gedefinieerd zijn als toegelaten rolspelers bij de soorten relaties.
De volledige taaldefinitie met het basiswoordenboek, inclusief diverse taxonomische woordenboeken voor diversie domeinen en software om het geheel te raadplegen is verkrijgbaar via de webshop. De volledige faaldefinitie is ook verkrijgbaar in de vorm van databasetabellen die ingelezen kunnen worden in diverse applicatioes. Voor informatie daarover kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Taxonomisch woordenboek van relaties

Het hieronder weergegeven deel van het taxonomische woordenboek omvat definities van soorten relaties die de kern vormen van de definitie van Formeel Nederlands. Die soorten relaties vormen op zich een 'taxonomie van soorten relaties'. Elke soort relatie kan gebruikt worden in uitdrukkingen met de structuur 'A <soort relatie> B', die uitdrukt dat A en B gerelateerd zijn door een relatie van de gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld 'de Erasmusbrug <is gelegen in> Rotterdam'. Van die soorten relaties is gespecificeerd welke soorten rollen en soorten rol spelers ('domain' en 'range') zijn toegestaan in de gedefiniëerde soorten relaties.

Het taxonomisch woordenboek van relaties is een extract uit deel 1 van het volledige taxonomisch woordenboek en ontologie dat Formeel Nederlands definieert. 

N.B. De soorten relaties worden geïdentificeerd door een unieke identificatiecode (een UID of URI) en hebben een naam en soms een synonieme naam, maar worden ook aangeduid door een basisfrase en een inverse frase. Die frasen zijn bedoeld om gebruikt te worden in uitdrukkingen van de soort A<R>B, waarbij R een frase is die de relatie tussen A en B classificeert. De frase heeft daarbij een natuurlijke leesrichting van A naar B.
De namen van gedefineerde soorten binaire relaties bedoelen geen leesrichting aan te duiden (ook al kunnen de namen een leesrichting suggereren) en zijn ook niet bedoeld om in uitdrukkingen gebruikt te worden. De volledige ontologie definieert niet alleen de soorten relaties, maar ook de soorten dingen die toegestaan zijn om de rol van eerste rolspeler en tweede rolspeler te vervullen in uitdrukkingen van elke gedefiniëerde soort. Een frase die is aangeduid als basisfrase voor de aanduiding van een soort relatie correspondeert met een leesrichting met de eerste rolspeler aan de linker kant (A) en de tweede rolspeler aan de rechter kant (B) van een uitdrukking in het Nederlands. De inverse frase correspondeert met een inverse leesrichting, dus waarbij A en B van plaats verwisseld zijn. Bijvoorbeeld, de frase <bevindt zich in> is een inverse frase voor de soort relatie met de naam 'zich bevinden in een fysiek object'. De reden dat het geen basisfrase is komt door de definitie van de volgorde van de rollen en dus van de positie van A en B.

Gebruikers kunnen het onderstaande woordenboek raadplegen door middel van de 'Find' optie (Ctrl F). Bovendien kunnen computers door middel van URI's aan de concepten en termen refereren (of rechtstreeks de UIDs gebruiken door het woordenboek in te lezen). De referentie kan via een absolute URI naar een Gellish UID of naar een term.
Bijvoorbeeld een URI referentie naar concept 2850 of naar term 'relatie' gaat als volgt:
http://www.formeelnederlands.nl/woordenboek#2850 of http://www.formeelnederlands.nl/woordenboek#relatie.

Elke definitie van een concept (soort relatie) bevat een verwijzing naar een supertype concept (met een UID) dat hoger in de taxonomie (specialisatiehiërarchie) van soorten relaties gerangschikt is. Al deze soorten relaties zijn subtypen van het meest generieke soort relatie met de naam 'relatie' (dat op zijn beurt een subtype is van het topconcept met de naam 'iets'). De strikte taxonomie definieert 'overerving' van kennis, vereisten en definities. Bovendien maakt ze het mogelijk dat uitdrukkingen door software semantisch geverifieerd kunnen worden. Omdat een soort relatie meerdere supertype concepten kan hebben kunnen er ook meerdere definities van hetzelfde concept voorkomen met slechts kleine verschillen. Alleen de laatste definitie van zo'n serie wordt gevolgd door een specificatie van synoniemen, basis frasen en inverse frasen.
 

Het boek 'Semantic Information Modeling in Formalized Languages' bevat naast definities van universele semantische patronen en uitleg over semantisch modelleren en geformaliseerd Engels ook een systematische (Engelstalige) uiteenzetting over de taxonomie van soorten relaties in dit woordenboek en hoe die soorten relaties toegepast kunnen worden voor het maken van informatie- en kennismodellen en voor het bouwen en vullen van semantische databanken, vraagspecificaties ('queries') en uitwisselingsberichten.

Via de webshop is een zoekmachine verkrijgbaar voor het raadplegen van formele woordenboeken en files in Formeel Nederlands, Formal English en andere geformaliseerde talen.

Elke ingang in onderstaand woordenboek heeft één van de volgende vormen:

- frase <is een basis frase voor> naam van een soort relatie (UID).

- frase <is een inverse frase voor> naam van een soort relatie (UID).

- naam (UID) <is een soort> naam van een soort relatie (UID), gevolgd door een tekstuele definitie, mogelijk gevolgd door:

-- (s) een synonieme naam

-- (b) een basis frase

-- (i) een inverse frase


Soorten relaties

< is een inverse frase voor relatie tussen een groter en een kleiner kenmerk (5829)

<= is een inverse frase voor groter of gelijk relatie (5830)

<> is een basis frase voor kwantificatie van een aspect op een schaal binnen een numerieke range (5468)

= is een basis frase voor gelijkheidsrelatie (5828)

is een basis frase voor ongelijkheidsrelatie (5831)

> is een basis frase voor relatie tussen een groter en een kleiner kenmerk (5829)

>= is een basis frase voor groter of gelijk relatie (5830)

aandrijving zijn van een fysiek object (5625) is een soort uitvoerder zijn van een activiteit betreffende een fysiek object (5478) die specificeert dat een fysiek object een aandrijving is van een aangedreven fysiek object.

(b) is aandrijving van

(i) is aangedreven door

aanduiding van iets door een naam (5117) is een soort beschrijvingsrelatie (4682) die specificeert dat iets een door mensen leesbare of hoorbare gespecificeerde naam heeft. Het is een naam voor iets dat ook gerefereerd kan worden door een alias. N.B. Deze naam is een fysieke tekst of geluid dat geregistreerd is op een drager. De fysieke expressie heeft een eigen UID.

(s) aanduidingsrelatie

(s) naamgevingsrelatie

(b) is een naam van

(i) heeft als naam

(i) heet

(i) wordt aangeduid als

(i) wordt genoemd

aanduidingsrelatie is een synoniem van aanduiding van iets door een naam (5117)

aankomst binnen een periode (5930) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een gespecificeerd object aankomt, wordt verwacht of is gepland aan te komen of is aangekomen ergens binnen een gespecificeerde periode.

(b) aankomst op

(b) heeft als aankomsttijd

(i) is aankomsttijd van

aankomst op is een basis frase voor aankomst binnen een periode (5930)

aankomst op een datum (4867) is een soort aankomst binnen een periode (5930) die specificeert dat een bepaald iets aankomt of is aangekomen op een gespecificeerde aankomstdatum.

(b) heeft als aankomstdatum

(i) is aankomstdatum van

aanrakingsrelatie tussen fysieke oppervlakken (5724) is een soort fysieke verbinding van een fysiek object (1446) die specificeert dat een gespecificeerd oppervlak dat een deel is van een fysiek object een ander gespecificeerd oppervlak aanraakt.

(b) is in aanraking met

(i) wordt aangeraakt door

aanvang van een gebeurtenis op een bepaalde plaats (5088) is een soort locatie zijn van een toestand (1786) die specificeert dat een gebeurtenis begint op een gespecificeerde locatie.

(b) is beginnend op locatie

(i) is plaats van begin van

aanvang van iets op een bepaalde tijd (5087) is een soort moment waarop of periode waarin iets het geval is (1785) die specificeert dat een begin gebonden is aan een bepaald tijdsaspect. Het tijdsaspect kan een moment of een periode in de tijd zijn. N.B. Dit relateert niet een toestand van langere duur aan een tijdsaspect, maar alleen het begin van zo'n toestand, waarbij het begin een afzonderlijk object is. Bijvoorbeeld een geboorte.

(b) is begin op tijdstip

(i) is tijdstip van begin

acceptatie op een datum (5199) is een soort gebeurtenis op een datum (5198) die specificeert dat een acceptatie plaats vindt, verwacht wordt plaats te vinden, of heeft plaats gevonden op een gespecificeerde datum.

(b) is geaccepteerd op

(i) is acceptatiedatum van

acceptatierelatie tussen een object en acceptatie-informatie (4808) is een soort referentie naar object in informatie (1369) die specificeert dat een refererende kwalitatieve informatie een bericht bevat van de acceptatie van de inhoud van een gerefereerde informatie of document.

(b) is geaccepteerd in

(i) is een acceptatie van

actieve naam als alias voor een passieve naam voor een soort gebeurtenis (1985) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die specificeert dat een passieve vorm (of ook: lijdende vorm) van een werkwoord dat een gebeurtenis aanduidt een alias is voor een actieve vorm (of ook: bedrijvende vorm) van dat werkwoord om die gebeurtenis aan te duiden. Bijvoorbeeld: ventilering ventilatie.

(b) is een lijdende vorm van

(b) is een passieve vorm van

(i) is een actieve vorm van

(i) is een bedrijvende vorm van

adoptie van informatie door een partij (4813) is een soort informatie gerelateerd aan een individueel iets (5586) die specificeert dat een geadopteerde kwalitatieve informatie formeel geaccepteerd is door een aannemende partij. Gewoonlijk een document of standaard die is aangenomen door een partij of organisatie.

(b) is geadopteerde informatie door

(b) is informatie die is aangenomen door

(b) is informatie die is geaccepteerd door

(i) is accepteerder van informatie

(i) is adopteerder van informatie

adres zijn van een fysiek object (5070) is een soort referentie tussen fysieke objecten (1713) die specificeert dat een fysiek object zich bevindt op een fysieke plaats. Bijvoorbeeld een huis bevindt zich op een gebied dat aangeduid wordt door een woonadres; en: een e-mailadres duidt de fysieke plaats aan waar berichten afgeleverd moeten worden.

(b) heeft adres

(i) is adres van

afhankelijkheidsrelatie tussen fysieke objecten (5588) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een fysiek object afhankelijk is van een ander fysiek object voor zijn functioneren.

(b) is afhankelijk van

(i) heeft als afhankelijk object

afkorting als alias voor een term voor iets (1982) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die specificeert dat een alias term om iets aan te duiden een afkorting is van een volledige term om dat iets aan te duiden.

(b) is een afgekorte term voor

(b) is een afkorting van

(i) heeft als afkorting

(i) kan afgekort worden als

(i) wordt afgekort als

afleiding van een grafisch element (1449) is een soort afleidingsrelatie tussen objecten (1269) die specificeert dat een grafisch element (de afgeleide) afgeleid is uit een ander grafisch element (de bron) door middel van een proces van replicatie.

afleidingsrelatie tussen kenmerken (1270) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een afgeleid kenmerk afhankelijk is van een bronkenmerk of van een lijst met bronkenmerken.

(b) kenmerk is afgeleid van

(i) is het afleidingskenmerk voor

afleidingsrelatie tussen objecten (1269) is een soort binaire relatie (5935) die aangeeft dat het afgeleide object is verkregen door afleiding van het bronobject. Bijvoorbeeld door kopiëren. Gewoonlijk is bij die afleiding het bronobject onveranderd gebleven.

(b) is afgeleid van

(i) is het origineel voor

aflevering op is een basis frase voor aflevering op een datum (5139)

aflevering op een datum (5139) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een afgeleverd document is afgeleverd op een gespecificeerde leveringsdatum.

(b) aflevering op

(b) is afgeleverd op

(i) is leveringsdatum van

algemene onjuistheid is een synoniem van conceptuele ontkenningsrelatie (1236)

alias voor een term voor iets (1980) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een relatie die aangeeft dat een aliasterm is gebruikt om iets aan te duiden een alternatief is voor een relatie die aangeeft dat de basisterm is gebruikt als aanduiding van hetzelfde. De alias term heeft gespecificeerd zijn basis in een bepaalde taalgemeenschap. Bijvoorbeeld, als de term H2O is gebruikt als naam voor UID-1 en de term water is ook gebruikt als naam voor UID-1, dan heeft de relatie (H2O,UID-1) een 'alias voor een term voor iets' relatie met (water,UID-1).

als-dan-anders relatie is een synoniem van voorwaardelijke consequentierelatie (4959)

altijd het geval zijn (6095) is een soort kwalitatieve bewering (1230) die specificeert dat een hetgeen beweerd wordt zonder uitzondering het geval is.

(b) is altijd het geval

(b) is steeds het geval

amendement van een individueel iets (4742) is een soort organisatierelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (4662) die specificeert dat een deel is toegevoegd als aanvulling of wijziging aan een geheel, in het bijzonder aan een document. gewoonlijk een later gepubliceerd document dat een amendement vorm op een eerder vervaardigd document.

(b) is amendement van

(i) heeft als amendement

antisymmetrische relatie (5912) is een soort binaire relatie (5935) waarvan geldt dat als de gerelateerde objecten van rol verwisselen dat dan de relatie een andere betekenis uitdrukt. Gewoonlijk drukt die andere betekenis geen feit uit. Met andere woorden, als A een antisymmetrische relatie van type R heeft met B dan is die relatie niet equivalent met de uitdrukking dat B een relatie van type R heeft met A. Bijvoorbeeld, stel dat formeel gedefinieerd is dat een ouder-kind relatie een subtype van antisymmetrische relatie is. Als de geschikte software dan als input krijgt dat Jan een kind is van Piet, dan kan die software daaruit afleiden dan Piet geen kind is van Jan.

antoniemrelatie tussen soorten (6026) is een soort binaire relatie tussen soorten (5937) die specificeert dat een concept een betekenis heeft die het tegenovergestelde is van de betekenis van een ander concept.

arceringsafleiding van een grafisch element (1580) is een soort afleiding van een grafisch element (1449) die specificeert dat een afgeleid grafisch element bestaat uit identieke kopieën van een bron grafische curve in een arceringspatroon.

assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1190) is een soort organisatierelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (4662) waarin een enkel individueel fysiek object als het geheel fungeert en waarbij het deel is geassembleerd in het geheel en daar een geïntegreerd deel van uit maakt. Het impliceert dat de delen van het geheel op de één of andere manier onderling verbonden zijn.

(b) is een geassembleerd deel van

(i) is een samenstelling van

associatierelatie (1334) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat de gerelateerde dingen indirect gerelateerd zijn, zonder een directe relatie te hebben.

(b) is geassocieerd met

(i) is geassocieerd aan

auteurschap van een document (5126) is een soort informatie gerelateerd aan een individueel iets (5586) die specificeert dat de individuele auteurrolspeler de schrijver is van het geschreven document, ofwel van de kwalitatieve informatie. Die auteur is meestal niet de letterlijke schrijver of producent van de fysieke kopieën.

(b) heeft als auteur

(b) is geschreven door

(i) is auteur van

basis frase voor een term voor een soort relatie (6066) is een soort synoniem voor een term voor iets (1981) die specificeert dat een basis frase een aanduiding is voor een soort relatie waarbij de frase een leesrichting heeft die impliceert dat de eerste rolspeler in het Nederlands vooraf gaat aan de frase en de tweede rolspeler volgt na de frase. De frase is een alternatief voor een leesrichtingsonafhankelijke naam. Gewoonlijk is de frase gespecificeerd binnen een bepaalde taalgemeenschap.

(b) is een basis frase voor

(i) heeft als een basis frase

basis relatie (4738) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een individueel object rust op of is gefundeerd in een ander individueel object.

(b) is gebaseerd op

(i) is de basis van

beëindiging binnen een periode in de tijd (4864) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een bepaald iets zijn periode van bestaan beëindigt op een gespecificeerde beëindigingsdatum of -periode.

(b) heeft als beëindigingsperiode

(b) wordt beëindigd binnen periode

(i) is beëindigingsperiode van

beëindiging op een datum (5208) is een soort beëindiging binnen een periode in de tijd (4864) die specificeert dat iets is of wordt beëindigd op een gespecificeerde beëindigingsdatum.

(b) heeft als beëindigingsdatum

(b) heeft als einddatum

(b) wordt beëindigd op

(i) is beëindigingsdatum van

(i) is einddatum van

beëindiging van een gebeurtenis (5456) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een eindigende gebeurtenis eindigt met een gespecificeerde eindgebeurtenis.

(b) eindigt met

(i) is een slot van

beëindiging van een gebeurtenis op een bepaalde plaats (5090) is een soort locatie zijn van een toestand (1786) die specificeert dat een gebeurtenis eindigt op een gespecificeerde locatie.

(b) is eindigend op locatie

(i) is plaats van einde van

beëindiging van iets op een bepaalde tijd (5089) is een soort moment waarop of periode waarin iets het geval is (1785) die specificeert dat een beëindiging gebonden is aan een bepaald tijdsaspect. Het tijdsaspect kan een moment of een periode in de tijd zijn. N.B. Dit relateert niet een toestand van langere duur aan een tijdsaspect, maar alleen het einde van zo'n toestand, waarbij de beëindiging een afzonderlijk object is. Bijvoorbeeld een overlijden.

(b) is einde op tijdstip

(i) is tijdstip van einde

beeldafleiding voor een grafisch element (1586) is een soort afleiding van een grafisch element (1449) die specificeert dat een afgeleid grafisch element bestaat uit een kopie van het geheel of een deel van een bron grafisch element, terwijl sommige delen van de bron onzichtbaar kunnen zijn.

begin zijn van een gebeurtenis (5453) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een beginnende gebeurtenis begint met een aanvangsgebeurtenis.

(b) begint met

(i) is een begin van

begin zijn van een route is een synoniem van vertrekpunt zijn van een route (1505)

begint met is een basis frase voor begin zijn van een gebeurtenis (5453)

begint na de start van is een basis frase voor relatie tussen het begin van gebeurtenissen (6012)

begint om is een basis frase voor relatie tussen start punt en tijdsperiode (1384)

begint tijdens voortgang van is een basis frase voor gedeeltelijk gelijktijdig plaatsvinden van gebeurtenissen (5706)

begrenzing door een bovengrens (6017) is een soort begrenzing van een aspect (4835) die specificeert dat een individueel aspect de bovengrens is voor de waarden van een gespecificeerd aspect. Gewoonlijk een grens voor waarden in de loop van de tijd.

(b) heeft als bovengrens

(i) is een bovengrens van

begrenzing door een fysiek object (5762) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een begrensd fysieke object wordt begrensd door een begrenzend fysiek object. Bijvoorbeeld, wand W is een begrenzing van kamer R.

(b) is begrensd door

(i) is begrenzing van

begrenzing door een kwalitatieve bovengrens (4918) is een soort kwalitatieve begrenzing van een aspect (4838) die specificeert dat een aspectwaarde (een kwalitatief aspect) geldt als bovengrens van de waarden van een gespecificeerd aspect.

(b) heeft als kwalitatieve bovengrens

(i) is een kwalitatieve bovengrens van

begrenzing door een kwalitatieve ondergrens (4917) is een soort kwalitatieve begrenzing van een aspect (4838) die specificeert dat een aspectwaarde (een kwalitatief aspect) geldt als ondergrens van de waarde van een gespecificeerd aspect. Bijvoorbeeld 0 graden K is een ondergrens voor de waarden van een temperatuur.

(b) heeft als kwalitatieve ondergrens

(i) is een kwalitatieve ondergrens van

begrenzing door een ondergrens (6016) is een soort begrenzing van een aspect (4835) die specificeert dat een individueel aspect de ondergrens is voor de waarden van een gespecificeerd aspect. Gewoonlijk een grens voor waarden in de loop van de tijd.

(b) heeft als ondergrens

(i) is een ondergrens van

begrenzing van een aspect (4835) is een soort binaire correlatie tussen individuele aspecten (5827) die specificeert dat een aspect een rol heeft als grens voor een ander aspect. Gewoonlijk een fysieke ruimte in 1D, 2D of 3D of een eigenschapsruimte of een wiskundige ruimte die begrensd wordt door een andere ruimte.

(b) heeft als grens

(i) is grens van

begrenzing van een wiskundige ruimte (1773) is een soort kwalitatieve begrenzing van een aspect (4838) die specificeert dat een begrenzende wiskundige ruimte een rol heeft als een grens van een begrensde wiskundige ruimte. Bijvoorbeeld een punt kan een kromme begrenzen, een kromme kan een oppervlak begrenzen en een oppervlak kan een volume begrenzen. N.B. een wiskundige ruimt is gedefinieerd als een kwalitatief aspect en dat is een soort.

(s) begrenzing zijn van een wiskundige ruimte

(s) begrenzing zijn van een wiskundige verzameling

(b) heeft als wiskundige beperking

(i) is wiskundige beperking van

begrenzing zijn van een wiskundige ruimte is een synoniem van begrenzing van een wiskundige ruimte (1773)

begrenzing zijn van een wiskundige verzameling is een synoniem van begrenzing van een wiskundige ruimte (1773)

beheer van een kwalitatieve referentie door een autoriteit (1918) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat referenties van een gespecificeerde soort (een soort referentierelatie tussen een soort en refererende informatie van een bepaalde soort) worden beheerd door een autoriteit. Gewoonlijk bestaat dat beheer uit het toekennen van codes aan dingen van een bepaalde soort en mogelijk het toezien op het juiste gebruik van die codering. Bijvoorbeeld: het toekennen van codes voor referentie naar landen is een soort referentie die beheerd wordt door ISO.

(b) is de autoriteit voor soort referentie

(i) is een soort referentie die is bepaald door

beheer van een referentie door een authoriteit (4775) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat de beheerdersorganisatie beheerder is van de referentierelatie tussen een object en een term.

beheerder zijn van iets (1533) is een soort speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een specifiek object (5438) die specificeert dat een beheerder een object bewaakt, beschermt en onderhoudt. Gewoonlijk betreft dit het beheren van informatie.

(b) wordt beheerd door

(i) is beheerder van

beheersen van een moedertaal door een partij (5853) is een soort beheersen van een soort activiteit (5850) die specificeert dat een partij een gespecificeerde taal als moedertaal heeft. N.B. hoewel een taal wordt gespecificeerd wordt het gebruik van die taal bedoeld.

(b) spreekt als moedertaal

(i) is de moedertaal van

beheersen van een soort activiteit (5850) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een partij een gespecificeerde soort activiteit beheerst tot op zekere hoogte. Gewoonlijk het zich uitdrukken in een taal in spreken of schrijven en het interpreteren van die taal of het uitvoeren van een bepaald soort taak of het beheersen van een vak. N.B. het is mogelijk dat een taal gespecificeerd wordt, terwijl het gebruik van die taal bedoeld wordt.

(b) beheerst

(i) wordt beheerst door

beheerst is een basis frase voor beheersen van een soort activiteit (5850)

verkooppunt zijn voor een partij (5908) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een gespecificeerd fysiek object een verkooppunt is voor een gespecificeerde partij.

(b) is een verkooppunt voor

(i) heeft als verkooppunt

benadering van een wiskundige ruimte door punten (1754) is een soort conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) die specificeert dat een puntbenadering een benadering is van een wiskundige ruimte.

beoogde rol zijn voor een individueel iets (4715) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een individueel iets bedoeld is om een bepaalde rol te spelen. Gewoonlijk een ontwerpbedoeling voor een object dat voor een bepaalde rol is ontworpen.

(b) heeft als beoogde rol

(i) is de beoogde rol voor

beperking op spelers van rollen van gespecificeerde soorten is een synoniem van conceptuele beperkingsrelatie voor spelers van rollen (5924)

beperking van een aspect door een kwalitatief aspect (4703) is een soort classificatie van een aspect (1287) doordat het een waarde heeft die binnen een beperking ligt omdat de waarde van het aspect begrensd wordt door een kwalitatief of kwantitatief aspect.

(b) is beperkt door

(i) is een kwalitatieve beperking van

beperking van een verzameling tot kwalitatieve soorten (5669) is een soort verbijzondering van een concept door een verzameling soorten (5095) die specificeert dat een gespecificeerde verzameling soorten per definitie alleen elementen heeft die een kwalitatief subtype zijn van een gespecificeerde soort.

(b) waarvan elk een kwalitatief subtype is van

(i) is de aard van elk element van

beschermingsrelatie tussen fysieke objecten (1497) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een fysiek object beschermd wordt door een ander fysiek object.

(b) is beschermer van

(b) beschermt

(i) is beschermd door

beschermt is een basis frase voor beschermingsrelatie tussen fysieke objecten (1497)

beschrijvingsrelatie (4682) is een soort informatiebiedende relatie (6029) die specificeert dat een beschreven object is beschreven door de beschrijvende kwalitatieve informatie. De kwalitatieve informatie heeft zijn eigen identificatie (UID) en naam, terwijl zijn inhoud (tekst of patroon) gespecificeerd is door een aparte definitierelatie. N.B. De kwalitatieve informatie is de classificeerder van één of meer individuele informatieaspecten van fysieke expressies in tekst of geluid (informatiedragers). Zulke fysieke expressies en informatieaspecten hebben hun eigen identificaties (UIDs).

(b) is een beschrijving van

(i) is omschreven als

bestaat per definitie uit een is een basis frase voor per definitie gemaakt zijn van een bepaalde soort stof (5270)

bestaat uit is een basis frase voor classificatie van een fysiek object door een soort stof (5423)

bestemming van een route (1490) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een fysiek object een bestemming is van een route door een fysiek object.

(b) is het eindpunt van

(i) heeft als eindpunt

betegelingsafleiding van een grafisch element (1583) is een soort afleiding van een grafisch element (1449) die specificeert dat een afgeleid grafisch element bestaat uit identieke kopieën van een bron grafisch element in een tegelpatroon.

betrokkenheid als aansprakelijke (5858) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een gespecificeerde partij een rol heeft als aansprakelijke voor de gevolgen van de uitvoering van een gespecificeerde activiteit.

(b) is een aansprakelijkheid van

(i) is aansprakelijk voor

betrokkenheid als aanspreekpunt (5584) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een partij een rol van aanspreekpunt heeft in een gebeurtenis.

(b) heeft als aanspreekpunt

(i) is aanspreekpunt voor

betrokkenheid als adviseur in een gebeurtenis (5862) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een partij een rol heeft als adviseur als deel van een gespecificeerde gebeurtenis. Gewoonlijk als onderdeel van een project en over één of meer onderwerpen die belangrijk zijn voor het project.

(b) omvat advisering door

(b) omvat consultatie van

(b) omvat raadgeving door

(i) is adviseur in

(i) is consultant in

(i) is raadgever in

betrokkenheid als autorisatieverlener voor de uitvoering van een gebeurtenis (5860) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een partij een rol heeft als autorisatieverlener voor de uitvoering van een gebeurtenis. Gewoonlijk de uitvoering van een activiteit of proces.

(b) is geautoriseerd door

(i) is autorisatieverlener voor de uitvoering van

betrokkenheid als belanghebbende (5602) is een soort betrokkenheid als deelnemer (5644) die specificeert dat een object een rol heeft als belanghebbende in een gebeurtenis.

(b) heeft als belanghebbende

(i) is belanghebbende van

betrokkenheid als beoogde uitvoerder (5677) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een gespecificeerd object een rol heeft als beoogde uitvoerder van een gespecificeerd activiteit.

(b) is toegekend aan uitvoerder

(i) is beoogde uitvoerder van

betrokkenheid als besturende contractor (4909) is een soort betrokkenheid als besturende organisatie (4908) die specificeert dat een betrokken organisatie door een contractuele verplichting een rol als manager heeft van een gespecificeerde activiteit of proces.

(b) wordt bestuurd door besturend contractor

(i) is besturend contractor van

betrokkenheid als besturende organisatie (4908) is een soort betrokkenheid als bestuurder (4762) die specificeert dat een besturende organisatie betrokken is als manager van een gebeurtenis.

(b) wordt bestuurd door organisatie

(i) is besturende organisatie van

betrokkenheid als bestuurder (4762) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken object een rol heeft als bestuurder van een gebeurtenis.

(b) wordt bestuurd door

(b) wordt geregeld door

(i) is bestuurder van

(i) is regelaar van

betrokkenheid als betreffend (4760) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) dat specificeert dat het betrokken object een rol heeft als degene die of hetgeen dat de gebeurtenis ondergaat. Bijvoorbeeld, een object dat betrokken is als behandelde, als voorraad, of als bediscussieerd.

(s) betrokkenheid als onderwerp

(b) heeft als onderwerp

(b) heeft betrekking op

(i) is een onderwerp in

(i) is een onderwerp van

(i) is onderworpen aan

betrokkenheid als bijdragende partij (5869) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een deelnemer bijdraagt aan de uitvoering van een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) wordt aan bijgedragen door

(i) draagt bij aan

(i) is bijdragende partij in

betrokkenheid als bron in een gebeurtenis (5661) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken partij de initiator is van een gebeurtenis.

(b) is afkomstig van

(i) is een bron in

betrokkenheid als contractor (4911) is een soort betrokkenheid als dienstverlener (4916) die specificeert dat een betrokken partij (organisatie of persoon) volgens een contractuele verplichting verantwoordelijk is voor een rol als uitvoerder van een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) wordt contractueel uitgevoerd door

(i) is contractant van

betrokkenheid als deelnemer (5644) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een object een rol speelt als deelnemer in een gebeurtenis. Bijvoorbeeld een rol als belanghebbende, als voorzitter of als katalysator.

(b) heeft als deelnemer

(i) is deelnemer van

betrokkenheid als dienstverlener (4916) is een soort betrokkenheid als uitvoerder (4761) die specificeert dat een betrokken partij (een organisatie of een persoon) volgens een contractuele verplichting verantwoordelijk is als leverancier van goederen of diensten in een gebeurtenis.

(b) wordt verleend door

(i) is verlener van

betrokkenheid als engineering contractor (4910) is een soort betrokkenheid als contractor (4911) die specificeert dat een betrokken partij (organisatie of persoon) volgens een contractuele verplichting verantwoordelijk is voor de rol van uitvoerder van een gespecificeerde ontwerp activiteit of project of proces.

(b) is ontworpen door contractor

(i) is ontwerp contractor van

betrokkenheid als faciliteerder (5169) is een soort betrokkenheid als mechanisme (5687) die specificeert dat een betrokken object een rol heeft als faciliteerder in de uitvoering van een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) heeft als faciliteerder

(b) is gefaciliteerd door

(b) wordt gefaciliteerd door

(i) is een faciliteerder van

betrokkenheid als geadresseerde in een gebeurtenis (5662) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken partij de geadresseerde is van een gebeurtenis. Gewoonlijk een geadresseerde van een vraag, een verzoek, een antwoord of een levering.

(b) is geadresseerd aan

(i) is geadresseerde van

betrokkenheid als gebruikersvertegenwoordiger (5884) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een gespecificeerde partij deelnemer is met een rol als gebruikersgemeenschap vertegenwoordiger bij de uitvoering van een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) heeft als gebruikersvertegenwoordiger

(i) is gebruikersvertegenwoordiger in

betrokkenheid als geïnformeerde als deel van een gebeurtenis (5867) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een partij een rol heeft als geïnformeerde over de uitvoering van een gebeurtenis. Gewoonlijk geïnformeerd over een plan, een begin, voortgang, een aspect of de gereedheid van een activiteit.

(b) omvat het informeren van

(i) is een geïnformeerde partij in

(i) is geïnformeerd als deel van

betrokkenheid als gepositioneerd object in een coördinatenpunt is een synoniem van betrokkenheid als gepositioneerd object in een positioneringsrelatie (5825)

betrokkenheid als gepositioneerd object in een positioneringsrelatie (5825) is een soort onderwerp zijn voor een correlatie (4886) die specificeert dat een gepositioneerd object een rol heeft als geplaatst object in een coördinatenpunt (een plaatsingscorrelatie) met een positie en oriëntatie. Gewoonlijk een betrokkenheidsrelatie tussen een fysiek object of een coördinatensysteem en een coördinatenpunt (een plaatsingscorrelatie) in een coördinatensysteem, waarbij de correlatie parameters heeft die de positie en oriëntatie (van het gepositioneerde object) ten opzicht van het referentieobject of het referentiecoördinatensysteem waarin het punt gedefinieerd is.

(s) betrokkenheid als gepositioneerd object in een coördinatenpunt

(b) heeft als gepositioneerd object

(b) is een positie van

(i) is gepositioneerd in

betrokkenheid als gereedschap (4763) is een soort betrokkenheid als hulpmiddel (4764) die specificeert dat een betrokken object een rol heeft als gereedschap in de uitvoering van een gebeurtenis.

(b) gebruikt als gereedschap

(i) is gereedschap in

betrokkenheid als hulpmiddel (4764) is een soort betrokkenheid als mechanisme (5687) die specificeert dat een betrokken object een rol heeft als hulpmiddel in de uitvoering van een gebeurtenis.

(b) gebruikt als hulpmiddel

(i) is een hulpmiddel in

betrokkenheid als initiatiefnemer (5874) is een soort betrokkenheid als mechanisme (5687) die specificeert dat een betrokken object een rol heeft als initiatiefnemende partij in een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) is geïnitieerd door

(i) is initiatiefnemer in

(i) is initiator van

betrokkenheid als invoer (4785) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken object invoer is in een gebeurtenis.

(b) heeft als input

(b) heeft als invoer

(i) is een input voor

(i) is een invoer voor

(i) is input voor

(i) is instroom in

(i) is invoer voor

betrokkenheid als katalysator (5697) is een soort betrokkenheid als deelnemer (5644) die specificeert dat een gespecificeerd object een rol heeft als katalysator van een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) heeft als katalysator

(i) is katalysator in

betrokkenheid als klant (4915) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken partij (een persoon of een organisatie) een rol heeft als koper in een transactie.

(b) wordt gewenst door klant

(i) is cliënt in

(i) is klant in

betrokkenheid als koper (5995) is een soort betrokkenheid als initiatiefnemer (5874) die specificeert dat een betrokken partij een rol heeft als koper in een gebeurtenis.

(b) is transactie in

(i) is besteller in

(i) is inkoper in

(i) is koper in

(i) is orderplaatser in

betrokkenheid als manager (4912) is een soort betrokkenheid als bestuurder (4762) die specificeert dat een betrokken persoon een rol heeft als manager van een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) wordt gemanaged door

(i) is manager van

betrokkenheid als mechanisme (5687) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een gespecificeerd object een rol heeft die bijdraagt aan de uitvoering van een gespecificeerde gebeurtenis. De rol kan uitvoerder, hulpmiddel of gereedschap zijn.

(b) gebruikt als mechanisme

(i) is een mechanisme voor

betrokkenheid als object waarin een gebeurtenis plaats vindt (5893) is een soort betrokkenheid als plaats van gebeurtenis (5083) die specificeert dat een gebeurtenis of een begin of einde van een gebeurtenis plaats vindt in een gespecificeerd betrokken object.

(b) vindt plaats in

(i) is een object waarin plaats vindt

betrokkenheid als obstakel (5910) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een fysiek object een rol heeft als obstakel die verhindert dat een gespecificeerde gebeurtenis begint, voortgezet wordt of eindigt.

(b) heeft als obstakel

(i) is een obstakel voor

betrokkenheid als onderwerp is een synoniem van betrokkenheid als betreffend (4760)

betrokkenheid als onderworpen aan een subtype van gebeurtenis (5131) is een soort betrokkenheid in een soort gebeurtenis (5066) die specificeert dat een individueel object betrokken is als onderwerp van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan betrekking hebben op

(i) is onderworpen aan een

betrokkenheid als opdrachtgever (5498) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een individuele partij betrokken is als opdrachtgever in een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) heeft als opdrachtgever

(b) is een opdracht van

(i) is opdrachtgever van

betrokkenheid als plaats van gebeurtenis (5083) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken locatie een plaats is waar een gebeurtenis of een begin of eind van een gebeurtenis plaats heeft.

(b) heeft als plaats van gebeurtenis

(i) is de plaats van gebeurtenis van

betrokkenheid als plaats van soort gebeurtenis (5395) is een soort betrokkenheid in een soort gebeurtenis (5066) die specificeert dat een individueel object betrokken is als plaats van gebeuren in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als plaats van gebeurtenis hebben

(b) kan uitgevoerd worden op

(i) is een plaats van uitvoering van een

betrokkenheid als planner (5142) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken partij planner is in een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) wordt gepland door

(i) is planner van

betrokkenheid als referentieobject in een correlatie (5722) is een soort betrokkenheid in een correlatie (5719) die specificeert dat een gespecificeerd object een rol heeft als referentie in een gespecificeerde correlatie. Gewoonlijk is dit een relatie tussen een referentie object of coördinatensysteem en een correlatie. Die correlatie correleert positioneringsafstanden en oriëntatiehoeken die de positie van een geplaatst object of coördinatensysteem aangeeft ten opzichte van een referentie object of coördinatensysteem.

(b) heeft als referentieobject

(b) is een correlatie met als referentieobject

(i) is referentieobject voor correlatie

betrokkenheid als resulterend object in een correlatie (5826) is een soort betrokkenheid in een correlatie (5719) die specificeert dat een gespecificeerd resulterend object het resultaat is van een bewerking volgens een gespecificeerde correlatie. Bijvoorbeeld, het kan gespecificeerd zijn dat een geometrisch model het resultaat is van een combinatie van twee geometrische modellen.

(b) heeft als resulterend object

(i) is een resulterend object

betrokkenheid als scheduler (5144) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken partij scheduler is in een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) wordt gescheduled door

(i) is scheduler van

betrokkenheid als toegestane uitvoerder (5680) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een gespecificeerd object een rol heeft als bezitter van toestemming om een gespecificeerde activiteit uit te voeren of te laten uitvoeren.

(b) is toegestaan om uitgevoerd te worden door

(i) heeft toestemming voor het uitvoeren van

betrokkenheid als toezegger (5037) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken object een rol heeft als toezegger in een gebeurtenis. Gewoonlijk partij die een toezegging doet in een overeenkomst, die gewoonlijk geregistreerd wordt in een contract document.

(b) is verplichting van

(i) heeft zich verplicht tot

betrokkenheid als tussenpersoon (5748) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een partij een rol heeft als tussenpersoon in een gespecificeerde activiteit.

(b) is bemiddeld door

(i) is tussenpartij in

betrokkenheid als uitvoer (4786) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken object onderwerp geweest is van of is geproduceerd door een proces of gebeurtenis.

(b) heeft als output

(b) heeft als resultaat

(b) heeft als uitvoer

(i) is een output van

(i) is een resultaat van

(i) is een uitvoer van

(i) is output van

(i) is uitstroom in

(i) is uitvoer van

betrokkenheid als uitvoerder (4761) is een soort betrokkenheid als mechanisme (5687) die specificeert dat een betrokken object een rol heeft als uitvoerder van een gebeurtenis.

(b) wordt uitgevoerd door

(i) is een uitvoerder van

(i) is uitvoerder van

betrokkenheid als uitvoerder van een soort gebeurtenis (5067) is een soort betrokkenheid in een soort gebeurtenis (5066) die specificeert dat een individueel object betrokken is in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan uitgevoerd worden door

(i) is de uitvoerder van een

betrokkenheid als verantwoordelijke (5752) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een partij een rol heeft als verantwoordelijke voor de uitvoering van een gespecificeerde gebeurtenis.

(b) is een verantwoordelijkheid van

(i) is verantwoordelijk voor

betrokkenheid als verkoper (5997) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een betrokken partij een rol heeft als verkoper in een gebeurtenis.

(b) is verkooptransactie in

(i) is orderacceptant in

(i) is verkoper in

betrokkenheid als voorraad (5698) is een soort betrokkenheid als betreffend (4760) dat specificeert dat een gespecificeerd fysieke object een rol heeft als voorraad of buffer die onderworpen is aan een gespecificeerd proces of gebeurtenis.

(b) heeft als voorraad

(i) is voorraad in

betrokkenheid als voorsteller (5745) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) die specificeert dat een voorstellende partij een rol heeft als degene die voorstelt een gespecificeerde activiteit uit te voeren.

(b) is voorgesteld door

(i) is voorsteller in

betrokkenheid in een correlatie (5719) is een soort betrokkenheid in een relatie (4961) die specificeert dat een gespecificeerd iets is betrokken in een gespecificeerde correlatie in een bepaalde rol. Gewoonlijk is de betrokkene aspect met een rol als onderwerp of als referentie of als parameter.

betrokkenheid in een correlatie als parameter (4962) is een soort betrokkenheid in een correlatie (5719) die specificeert dat een correlatie een parameter correleert aan één of meer andere parameters. Gewoonlijk is een parameter een aspect.

(b) heeft als parameter

(i) is een parameter in

betrokkenheid in een gebeurtenis (4767) is een soort betrokkenheid in een relatie (4961) die specificeert dat een betrokken fysiek object betrokken is in een gebeurtenis.

(b) heeft als betrokkene

(i) is betrokken in

betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) is een soort speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een specifiek object (5438) die specificeert dat een gespecificeerde tijd een periode is waarin een gebeurtenis plaats heeft waarin een gespecificeerd fysiek object betrokken is. Dit specificeert een periode waarin het object bezet is.

(b) heeft een rol in een gebeurtenis gedurende

(i) is een periode van betrokkenheid van

betrokkenheid in een relatie (4961) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat iets betrokken is in een relatie.

betrokkenheid in een soort gebeurtenis (5066) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individueel object betrokken is in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als betrokkene hebben

(i) is een betrokkene in een

betrokkenheid van een aspect in een toestand (5822) is een soort betrokkenheid in een relatie (4961) die specificeert dat een gespecificeerd aspect betrokken is als toestandsvariabele in een gespecificeerde toestand.

(b) heeft als toestandsvariabele

(i) is een toestandsvariabele in

bevat is een inverse frase voor bevatten van een individueel fysiek object (4692)

bevat een fractie van hoogstens is een basis frase voor classificatie van hoogstens een gespecificeerde fractie van een individueel iets (6086)

bevat een fractie van minstens is een basis frase voor classificatie van minstens een gespecificeerde fractie van een individueel iets (6085)

bevat een omschrijving van concept is een inverse frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie over een concept (5631)

bevat een omschrijving van een is een inverse frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie over een concept (5631)

bevat een referentie naar is een inverse frase voor referentie naar object in informatie (1369)

bevat een weergave van is een basis frase voor presentatie van informatie op een fysiek object (4996)

bevat elementen die zijn verenigd in is een inverse frase voor verenigingsrelatie voor verzamelingen (2853)

bevat informatie over concept is een inverse frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie over een concept (5631)

bevat informatie over een is een inverse frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie over een concept (5631)

bevat per definitie een is een inverse frase voor per definitie bevatten van een individueel iets (5790)

bevat per definitie informatie over een is een inverse frase voor per definitie kwalitatieve informatie zijn over objecten van een bepaalde soort (5620)

bevat route is een inverse frase voor route door een fysiek object (1787)

bevatten van een individueel fysiek object (4692) is een soort gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5138) dat specificeert dat een individueel iets zich bevindt in een individueel fysiek object.

(b) bevindt zich in

(i) bevat

bevindt zich in is een basis frase voor bevatten van een individueel fysiek object (4692)

bevindt zich in toestand is een basis frase voor toestandsrelatie van een fysiek object (5448)

bevindt zich na is een basis frase voor topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (1508)

bevindt zich op is een inverse frase voor gelokaliseerd zijn ten opzichte van een fysiek object (4668)

bevindt zich per definitie in een is een basis frase voor per definitie bevatten van een individueel iets (5790)

bevindt zich voor is een inverse frase voor topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (1508)

beweegt door is een basis frase voor zich bewegen door een fysiek object (5880)

beweegt naar binnen in is een basis frase voor zich naar binnen bewegen in een fysiek object (5895)

beweegt naar buiten uit is een basis frase voor zich naar buiten bewegen uit een fysiek object (5896)

bezitten door een individueel persoon van een vermogen om een soort rol te vervullen (4654) is een soort bezitten van een vermogen om een soort rol te vervullen door een individueel fysiek object (1972) dat specificeert dat een individueel persoon het vermogen heeft om een rol te vervullen van een gespecificeerde soort.

(b) heeft het vermogen om een rol te vervullen als een

(i) is een bekwaamheid van

bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5248) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een aspect bezit is van een fysiek object dat een deel is van een gespecificeerd fysiek object.

(b) heeft een deel met aspect

(i) is een aspect van een deel van

(i) is een aspect van een onderdeel van

bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een individueel aspect het bezit is van een individueel object.

(b) heeft als aspect

(b) heeft aspect

(i) is een aspect van

bezitten van een conceptueel aspect (4746) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individueel object een individueel aspect bezit dat gedefinieerd is als behorend tot een gespecificeerde soort. Een relatie van deze soort is een combinatie van twee andere relaties: een bezitten van een aspect en een classificatie van dat aspect.

(b) heeft een aspect dat geclassificeerd is als een

(i) is een classificeerder van een aspect van

bezitten van een coördinatensysteem door een individueel iets (6055) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een gespecificeerd individueel coördinatensysteem het bezit is van een gespecificeerd individueel object.

(b) heeft als coördinatensysteem

(i) is een coördinatensysteem van

bezitten van een eigenschap (4798) is een soort bezitten van een kenmerk (4797) die specificeert dat een individueel iets een individuele eigenschap bezit.

(b) heeft als eigenschap

(b) heeft eigenschap

(i) is een eigenschap van

bezitten van een eigenschap door een positionering (1774) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die aanduidt dat een verplaatsing een eigenschap heeft.

bezitten van een individuele structuur (4793) is een soort bezitten van een kwaliteit (4799) die specificeert dat een individueel fysiek object een bepaalde individuele structuur heeft. Gewoonlijk heeft het een atomaire structuur die karakteristiek is voor een bepaalde stof, zoals staal of water.

(b) heeft als structuur

(i) is de structuur van

bezitten van een inwendige grens (2002) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een gebied een inwendige grens heeft. Gewoonlijk een gebied op een oppervlak. Het gebied kan al of niet grafisch bepaald zijn (zoals een gebied op een tekening).

bezitten van een kenmerk (4797) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een individueel iets een individueel kenmerk bezit.

(b) heeft als kenmerk

(i) is een kenmerk van

bezitten van een kwalitatief aspect door een individueel iets (4853) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individueel iets een individueel aspect heeft dat gekwalificeerd is door een gespecificeerd kwalitatief aspect. Deze relatie is een samenvoeging van twee andere relaties: het bezit van een aspect en een kwalificatie van dat aspect. Bijvoorbeeld: de Eiffeltoren mooi; hetgeen impliceert dat de Eiffeltoren een aspect A heeft, dat gekwalificeerd is als 'mooi'.

(b) heeft een aspect dat gekwalificeerd is als

(b) is

(i) is een kwalitatief aspect van

bezitten van een kwaliteit (4799) is een soort bezitten van een kenmerk (4797) die specificeert dat een individueel iets een individuele kwaliteit bezit.

(b) heeft als kwaliteit

(i) is een kwaliteit van

bezitten van een patroon door een individueel iets (1763) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een individueel iets een patroon bezit. Gewoonlijk een tekstueel patroon, zoals gevormd zijn in de vorm van lettertekens.

(b) heeft als patroon

(i) is het patroon van

bezitten van een puntbenadering door een ruimtelijk aspect (1780) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een ruimtelijk aspect benaderd wordt door een puntbenadering.

(b) heeft bij benadering bepaald punt

(i) is het bij benadering bepaald punt van

voorkomen van een rol in een relatie (4708) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een in een relatie een bepaalde rol gespeeld wordt.

bezitten van een ruimtelijk aspect (2073) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een individueel iets een ruimtelijk aspect inneemt of er bestaat of er gebeurt.

bezitten van een samenstellingsstructuur door een fysiek object (1767) is een soort bezitten van een individuele structuur (4793) die specificeert dat een fysiek object bezitter is van een samenstellingsstructuur. Met andere woorden het fysieke object heeft een samenstelling die gerepresenteerd wordt door een verzameling samenstellingsrelaties.

(b) heeft als samenstellingsstructuur

(i) is de samenstellingsstructuur van

bezitten van een samenstellingsstructuur door een gebeurtenis (1788) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een gebeurtenis een gespecificeerde samenstellingsstructuur heeft.

(b) heeft als activiteitenstructuur

(b) heeft als gebeurtenissenstructuur

(i) is een activiteitenstructuur van

(i) is een gebeurtenissenstructuur van

bezitten van een topologische volgordestructuur door een fysiek object (1789) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een fysiek object de bezitter is van een topologische volgordestructuur.

(b) heeft als opeenvolgingsstructuur

(i) is de topologische structuur van

bezitten van een uitwendige grens (2003) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat een gebied een uitwendige grens heeft. Gewoonlijk een gebied op een oppervlak. Het gebied kan al of niet grafisch bepaald zijn (zoals een gebied op een tekening).

bezitten van een vermogen om een soort rol te vervullen door een individueel fysiek object (1972) is een soort mogelijk spelen van een soort rol door en bepaald individueel iets (4710) die specificeert dat een fysiek object de potentiële mogelijkheid heeft om deel te nemen aan een gebeurtenis of toestand in een rol van een gespecificeerde soort rol.

(b) heeft de mogelijkheid een rol te vervullen als een

(i) is een soort rol die vervuld kan worden door

bezitten van een vorm (5992) is een soort bezitten van een ruimtelijk aspect (2073) die specificeert dat een individueel fysiek object een individuele vorm bezit.

(b) heeft als vorm

(i) is een vorm van

bezitten van herkenningsaspect (1729) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) dat aanduidt dat een individueel iets een aspect bezit waaraan het individuele iets herkend kan worden.

(b) heeft als herkenningsaspect

(i) is een herkenningsaspect van

bezoekadres zijn van een fysiek object (5072) is een soort adres zijn van een fysiek object (5070) die specificeert dat een persoon of organisatie bezocht kan worden op een gespecificeerde plaats.

(b) heeft bezoekadres

(i) is bezoekadres van

bij benadering gelijkheid tussen de waarden van aspecten (5024) is een soort beperking van een aspect door een kwalitatief aspect (4703) die specificeert dat een aspect een waarde heeft die ongeveer even hoog is als een bepaald kwalitatief of kwantitatief aspect.

(b) is ongeveer even hoog als

(i) is een domeinwaarde die ongeveer even hoog is als

binaire correlatie tussen individuele aspecten (5827) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een gespecificeerd aspect op een schaalverdeling een waarde heeft die afhankelijk is van de waarde van een ander gespecificeerd aspect en omgekeerd. Typisch aspecten die eigen zijn aan hetzelfde materiaal of aan materialen die een interactie hebben met elkaar. Gewoonlijk aangeduid als y = f(x).

binaire correlatie tussen individuele aspecten (5827) is een soort correlatie (4679) die specificeert dat een gespecificeerd aspect op een schaalverdeling een waarde heeft die afhankelijk is van de waarde van een ander gespecificeerd aspect en omgekeerd. Typisch aspecten die eigen zijn aan hetzelfde materiaal of aan materialen die een interactie hebben met elkaar. Gewoonlijk aangeduid als y = f(x).

(b) is gecorreleerd met

(i) is gecorreleerd aan

binaire kwalitatieve correlatie (6094) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een kwalitatief aspect is gecorreleerd met een ander kwalitatief aspect. Bijvoorbeeld, water is gecorreleerd met een molecuulgewicht 18.

binaire relatie (5935) is een soort relatie (2850) die specificeert dat twee dingen gerelateerd zijn, waarbij elk zijn eigen rol speelt in de relatie.

(b) is of kan gerelateerd zijn aan (een)

(i) kan of is gerelateerd met (een)

binaire relatie tussen een enkelvoudig iets en een meervoudig iets (5322) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een enkel iets op één of andere manier gerelateerd is aan een verzameling van elementen. Het is een individuele relatie die mogelijk aspecten heeft.

(s) relatie tussen een enkelvoudig iets en een verzameling

binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en iets (6068) die specificeert dat een individueel iets dingen gemeenschappelijk heeft die kenmerkend zijn voor dingen van de gespecificeerde soort.

binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) is een soort individueel iets (730067) die specificeert dat een individueel iets dingen gemeenschappelijk heeft die kenmerkend zijn voor dingen van de gespecificeerde soort.

binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) is een soort binaire relatie tussen een soort en iets (6071) die specificeert dat een individueel iets dingen gemeenschappelijk heeft die kenmerkend zijn voor dingen van de gespecificeerde soort.

(b) is gerelateerd aan een

(i) kan gerelateerd zijn met

binaire relatie tussen een individueel iets en iets (6068) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een individueel iets gerelateerd is aan iets anders, waarbij het andere ofwel een individueel iets is ofwel een soort.

(b) is gerelateerd aan (een)

(i) kan of is gerelateerd met

binaire relatie tussen een soort en iets (6071) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een soort is gerelateerd aan een gespecificeerd iets dat ofwel een soort ofwel een individueel iets is.

(b) kan een relatie hebben met (een)

(b) kan gerelateerd zijn aan (een)

(i) kan gerelateerd zijn met (een)

binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een relaterend fysieke object is gerelateerd aan een gespecificeerd gerelateerd fysieke object.

binaire relatie tussen individuele binaire relaties (6062) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een individuele binaire relatie gerelateerd is aan een andere individuele binaire relatie.

binaire relatie tussen individuele dingen (4658) is een soort relatie tussen individuele dingen (5516) die specificeert dat twee individuele dingen gerelateerd zijn.

binaire relatie tussen individuele dingen (4658) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en iets (6068) die specificeert dat twee individuele dingen gerelateerd zijn.

(b) is gerelateerd aan

(i) is gerelateerd met

binaire relatie tussen soorten (5937) is een soort relatie tussen soorten (4718) die twee soorten relateert. Een gerelateerde soort kan in principe zowel een conceptuele soort als een kwalitatieve (inclusief kwantitatieve) soort zijn.

binaire relatie tussen soorten (5937) is een soort binaire relatie tussen een soort en iets (6071) die twee soorten relateert. Een gerelateerde soort kan in principe zowel een conceptuele soort als een kwalitatieve (inclusief kwantitatieve) soort zijn.

bladnummer als alias voor een term voor een blad (5054) is een soort code als alias voor een term voor iets (1983) die specificeert dat een bladcode een alias is voor een basis term voor de aanduiding van een blad in de context van een verzameling bladen. Gewoonlijk is de bladcode een volgnummer. Bijvoorbeeld 'blad 1 van 3'.

(b) is een bladnummer voor

(i) heeft als bladnummer

categorisering van een soort is een synoniem van classificatie van een soort (1224)

categoriseringsrelatie (5981) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat iets gecategoriseerd is door de categoriserende soort. Het gecategoriseerde iets kan ofwel een individueel iets zijn, ofwel een soort, zodat de categoriseerder ofwel een normale soort kan zijn, ofwel een categorie van soorten.

(b) is van categorie

(i) is een categorie voor

classificatie van een aspect (1287) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die specificeert dat een individueel aspect geclassificeerd is als lid van een soort aspect.

classificatie van een deel van een individueel iets (1728) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individueel iets een deel heeft dat geclassificeerd is door een gespecificeerde soort.

(b) heeft als deel een

(b) heeft als onderdeel een

(b) heeft een deel dat geclassificeerd is als een

(b) heeft een deel van soort

(i) classificeert een deel van een

(i) heeft een lid dat een deel is van

classificatie van een fysiek object (1286) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die specificeert dat een fysiek object is geclassificeerd als lid van een gespecificeerde soort fysiek object. Met andere woorden, het specificeert de aard van een fysiek object.

classificatie van een fysiek object door een soort stof (5423) is een soort bezitten van een kwalitatief aspect door een individueel iets (4853) die specificeert dat een fysiek object gemaakt is van of bestaat uit een bepaalde stof. Bijvoorbeeld: P-1 is gemaakt van staal; of plas-1 bestaat uit (heeft als substantie) water.

(b) bestaat uit

(b) is gemaakt van

(i) is de substantie van

classificatie van een fysiek object door zijn rol (1588) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die specificeert dat een individueel fysiek object een rol heeft van de gespecificeerde soort of is gecreëerd met de bedoeling om geschikt te zijn om een rol te vervullen van de gespecificeerde soort.

(b) heeft een beoogde rol als een

(b) heeft een rol als een

(b) is geclassificeerd door zijn beoogde rol als een

(i) is een soort rol die een classificeerder is van

classificatie van een gebeurtenis (1283) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die de aard van een gebeurtenis aanduidt.

classificatie van een herkenningsaspect (1736) is een soort classificatie van een aspect (1287) die specificeert dat een geclassificeerd herkenningsaspect geclassificeerd is door een classificerende soort herkenningsaspect.

classificatie van een individueel iets (1225) is een soort categoriseringsrelatie (5981) die specificeert dat het geclassificeerde individuele iets geclassificeerd is door de classificerende soort en dat het individuele iets overeenkomsten heeft met andere individuele dingen die ook tot de soort behoren. Die overeenkomsten zijn bepaald door de definitie van de soort.

classificatie van een individueel iets (1225) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat het geclassificeerde individuele iets geclassificeerd is door de classificerende soort en dat het individuele iets overeenkomsten heeft met andere individuele dingen die ook tot de soort behoren. Die overeenkomsten zijn bepaald door de definitie van de soort.

classificatie van een individueel iets (1225) is een soort onovergankelijke relatie (5913) die specificeert dat het geclassificeerde individuele iets geclassificeerd is door de classificerende soort en dat het individuele iets overeenkomsten heeft met andere individuele dingen die ook tot de soort behoren. Die overeenkomsten zijn bepaald door de definitie van de soort.

classificatie van een individueel iets (1225) is een soort antisymmetrische relatie (5912) die specificeert dat het geclassificeerde individuele iets geclassificeerd is door de classificerende soort en dat het individuele iets overeenkomsten heeft met andere individuele dingen die ook tot de soort behoren. Die overeenkomsten zijn bepaald door de definitie van de soort.

(b) is een

(b) is geclassificeerd als

(b) is geclassificeerd als een

(i) classificeert

(i) is een classificeerder van

classificatie van een klasse is een synoniem van classificatie van een soort (1224)

classificatie van een kwantificatierelatie door een schaal (1732) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die specificeert dat een kwalificerende schaal gebruikt is om een aspect te kwantificeren door een wiskundige ruimte, zoals een getal. Het is een kwalificatie van een kwantificatierelatie tussen een aspect en een wiskundige grootheid, zoals een getal. Bijvoorbeeld, de kwantificering van de massa van mijn auto door het getal 1400 is gekwantificeerd op schaal kg.

(s) schaal voor de kwantificatie van een individueel aspect

(b) is gekwantificeerd in

(b) is gekwantificeerd op schaal

(i) is de schaal van

classificatie van een patroon (1735) is een soort classificatie van een aspect (1287) die specificeert dat een geclassificeerd patroon geclassificeerd is door een classificerende soort patroon. Gewoonlijk een tekstueel patroon.

classificatie van een representatief individueel iets (6091) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die specificeert dat een gespecificeerd individueel iets representatief is voor een gespecificeerde soort en geclassificeerd wordt door die soort. Het representatieve object wordt ook wel een typerend of karakteristiek exemplaar van de soort genoemd.

(b) is een karakteristiek voorbeeld van een

(b) is een representatief exemplaar voor een

(i) heeft als karakteristiek voorbeeld

(i) heeft als representatief exemplaar

classificatie van een rol (1626) is een soort classificatie van een aspect (1287) die specificeert dat een geclassificeerde rol een rol is van een gespecificeerde soort.

classificatie van een soort (1224) is een soort hiërarchische relatie tussen soorten (5052) die specificeert dat de gespecificeerde soort geclassificeerd is door de classificerende soort. Bijvoorbeeld de soort 'individueel iets' of één van zijn subtypen (zoals gebouw) kan geclassificeerd worden als een 'soort'. Met andere woorden: het begrip gebouw is een begrip dat een soort aanduidt (en geen individueel iets).

classificatie van een soort (1224) is een soort categoriseringsrelatie (5981) die specificeert dat de gespecificeerde soort geclassificeerd is door de classificerende soort. Bijvoorbeeld de soort 'individueel iets' of één van zijn subtypen (zoals gebouw) kan geclassificeerd worden als een 'soort'. Met andere woorden: het begrip gebouw is een begrip dat een soort aanduidt (en geen individueel iets).

(s) categorisering van een soort

(s) classificatie van een klasse

(b) is een bepaald

(b) is een bepaalde

(b) is een soort die geclassificeerd is als een

(i) is een classificatie van soort

classificatie van een uitdrukking door zijn intentie (6032) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die specificeert dat een uitdrukking is geclassificeerd door een gespecificeerde intentie of een illocutionaire kracht.

(b) heeft als bedoeling een

(i) is een soort bedoeling die een classificeerder is van

classificatie van een verzameling individuele dingen (5043) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die specificeert dat een verzameling individuele dingen is geclassificeerd door een soort verzameling. Bijvoorbeeld: Vloot-1 is samen een vloot.

(b) is samen een

(b) zijn samen een

(i) classificeert de verzameling

classificatie van elk aspect in een verzameling (5798) is een soort classificatie van elk element in een verzameling (4843) die specificeert dat elk van de individuele aspecten in een gespecificeerde verzameling van individuele aspecten is geclassificeerd door dezelfde gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: een verzameling kleuren van oppervlakken wordt als volgt gedefinieerd: verzameling V waarvan elk aspect is geclassificeerd als groen.

(b) classificeert elk aspect van de

(i) waarvan elk aspect is geclassificeerd als

(i) waarvan elk aspect is geclassificeerd als een

classificatie van elk element in een verzameling (4843) is een soort binaire relatie tussen een enkelvoudig iets en een meervoudig iets (5322) die specificeert dat een gespecificeerde verzameling elementen heeft die allemaal geclassificeerd zijn door dezelfde gespecificeerde soort.

(b) classificeert elk van de

(i) is een verzameling waarvan elk element is geclassificeerd als een

(i) waarvan elk element is geclassificeerd als een

(i) zijn geclassificeerd als een

classificatie van elk fysiek object in een verzameling (5796) is een soort classificatie van elk element in een verzameling (4843) die specificeert dat elk van de individuele fysieke objecten in een gespecificeerde verzameling van individuele fysieke objecten is geclassificeerd door dezelfde gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: een verzameling schroeven wordt als volgt gedefinieerd: verzameling V waarvan elk element is geclassificeerd als een schroef.

(b) classificeert elk object van de

(i) omvat elementen die allemaal geclassificeerd zijn als een

(i) waarvan elk object is geclassificeerd als een

classificatie van hoogstens een gespecificeerde fractie van een individueel iets (6086) is een soort classificatie van een deel van een individueel iets (1728) die specificeert dat een gespecificeerd individueel iets een deel heeft ter grootte van hoogstens een bepaalde fractie van een geheel en dat geclassificeerd is door een gespecificeerde soort. Een specificatie van de grootte van de fractie vereist de specificatie van de maximale mate (de fractie) waarin de fractie deel is van het geheel.

(b) bevat een fractie van hoogstens

(i) classificeert minder dan een gespecificeerde fractie van

classificatie van informatie (1285) is een soort classificatie van een aspect (1287) die specificeert dat een geclassificeerd stuk informatie een lid is van de gespecificeerde soort informatie.

classificatie van minstens een gespecificeerde fractie van een individueel iets (6085) is een soort classificatie van een deel van een individueel iets (1728) die specificeert dat een gespecificeerd individueel iets een deel heeft ter grootte van tenminste een bepaalde fractie van een geheel en dat geclassificeerd is door een gespecificeerde soort. Een specificatie van de grootte van de fractie vereist de specificatie van de minimale mate (de fractie) waarin de fractie deel is van het geheel.

(b) bevat een fractie van minstens

(i) classificeert minstens een gespecificeerde fractie van

classificeert is een inverse frase voor classificatie van een individueel iets (1225)

classificeert de verzameling is een inverse frase voor classificatie van een verzameling individuele dingen (5043)

classificeert een deel van een is een inverse frase voor classificatie van een deel van een individueel iets (1728)

classificeert elk aspect van de is een basis frase voor classificatie van elk aspect in een verzameling (5798)

classificeert elk object van de is een basis frase voor classificatie van elk fysiek object in een verzameling (5796)

classificeert elk van de is een basis frase voor classificatie van elk element in een verzameling (4843)

classificeert minder dan een gespecificeerde fractie van is een inverse frase voor classificatie van hoogstens een gespecificeerde fractie van een individueel iets (6086)

classificeert minstens een gespecificeerde fractie van is een inverse frase voor classificatie van minstens een gespecificeerde fractie van een individueel iets (6085)

code als alias voor een term voor iets (1983) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die specificeert dat een alias term om iets aan te duiden een code is voor een basis term om dat iets aan te duiden.

(b) is een code voor

(i) heeft als code

(i) wordt gecodeerd als

collectieve betrokkenheid in een correlatie (5348) is een soort binaire relatie tussen een enkelvoudig iets en een meervoudig iets (5322) die specificeert dat een correlatie een correlator is van de parameters in een gespecificeerde lijst van parameters.

(b) heeft als parameterlijst

(i) is de parameterlijst van

commentaarrelatie tussen informatie (4861) is een soort referentie tussen fysieke objecten (1713) die specificeert dat een refererend fysieke document opmerkingen bevat die commentaar zijn op een ander fysiek object dat informatie bevat. Gewoonlijk is het commentaar op (de inhoud van) een gerefereerd document op papier of in (elektronische) fysieke vorm.

(b) is commentaar op

(i) is voorzien van commentaar

conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825) is een soort conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740) die specificeert dat een wiskundige functie van een gespecificeerde soort per definitie een aspect van een gespecificeerde soort als operand heeft. Een aspect van die soort is dus per definitie een mogelijke operand in zo'n functie.

(b) kan een operand zijn in een

(i) kan als operand hebben een

conceptueel adres van een fysiek object (5414) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort dat een adres als naam heeft een referentie kan zijn van een fysiek object van een gespecificeerde soort. Het gerefereerde fysieke object heeft gewoonlijk een rol als potentiële ontvanger van boodschappen. Bijvoorbeeld: een gebied in een straat kan een postadres zijn van een persoon en ook kan een postbus een postadres van een persoon zijn.

(b) kan een adres zijn van een

(i) kan als adres hebben een

conceptueel aspect van een samenstelling van een fysiek object (5249) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort bezit kan zijn van een fysiek object dat als een van zijn componenten een fysiek object van een gespecificeerde soort heeft.

(b) kan een geheel hebben met als aspect een

(i) kan een aspect zijn van een geheel van een

conceptueel auteurschap (5886) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort (een soort organisatie of persoon) een auteur kan zijn van een document van een gespecificeerde soort.

(b) kan auteur zijn van een

(i) kan geschreven zijn door een

conceptueel begin zijn van een gebeurtenis (5104) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een gebeurtenis, zoals een proces, van een gespecificeerde soort kan beginnen met of geïnitieerd worden door een gebeurtenis van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan beginnen met een

(i) kan een begin zijn van een

conceptueel beheerder zijn van iets (5004) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een organisatie of persoon van een gespecificeerde soort een beheerder en beschermer of onderhouder kan zijn van een beheerd object van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk bestaat het beheerde object uit kwalitatieve informatie.

(b) kan beheerd worden door een

(i) kan beheerder zijn van een

conceptueel bevatten van een individueel iets (4942) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een individueel ding van een gespecificeerde soort omvat kan worden of aanwezig kan zijn in een individueel ding van een gespecificeerde soort met de beperking dat hetgeen omvat is niet hetzelfde ding kan zijn als het omhulsel.

(b) kan bevatten een

(i) kan omvat worden door een

conceptueel bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5247) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een deel kan hebben met een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort.

(b) kan een deel hebben met als aspect een

(i) kan een aspect zijn van een deel van een

conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort met een rol als bezitter een aspect kan hebben van een gespecificeerde soort met als rol intrinsiek of extrinsiek aspect.

(b) kan als aspect hebben een

(i) kan een aspect zijn van een

conceptueel bezitten van een eigenschap (1810) is een soort conceptueel bezitten van een kenmerk (4792) die specificeert dat een eigenschap van een gespecificeerde soort het bezit kan zijn van een object van een gespecificeerde soort. Dus het object bezit een aspect dat een kwantificeerbaar kenmerk (eigenschap) is.

(b) kan als eigenschap hebben een

(i) kan een eigenschap zijn van een

conceptueel bezitten van een eigenschap door een positionering (1811) is een soort conceptueel bezitten van een eigenschap (1810) die specificeert dat een positionering van een gespecificeerde soort een eigenschap kan hebben van een gespecificeerde soort.

conceptueel bezitten van een grens door een ruimte is een synoniem van conceptuele begrenzing van een aspect (5032)

conceptueel bezitten van een herkenningsaspect (1759) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat individuele dingen van een gespecificeerde soort herkend kunnen worden aan hun herkenningsaspecten van een gespecificeerde soort.

(b) kan worden herkend aan een

(i) kan een herkenningsteken zijn voor een

conceptueel bezitten van een kenmerk (4792) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort een kenmerk kan hebben van een gespecificeerde soort.

(b) kan als kenmerk hebben een

(i) kan een kenmerk zijn van een

conceptueel bezitten van een kwaliteit (2050) is een soort conceptueel bezitten van een kenmerk (4792) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort een kwaliteit van een gespecificeerde soort kan bezitten.

(b) kan als kwaliteit hebben een

(i) kan een kwaliteit zijn van een

conceptueel bezitten van een onderscheidend aspect (5652) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat objecten van een gespecificeerd soort aspecten hebben van een gespecificeerde soort waarvan er verschillende kwalitatieve waarden zijn waardoor de elementen van een verzameling subtypen van het soort object van elkaar worden onderscheiden. Bijvoorbeeld, het concept roos heeft als onderscheidend aspect voor subtypen een kleur. Dit betekent dat er een verzameling subtypen van roos bestaat, zoals rode roos, gele roos, enz., die subtypen zijn van roos en die onderscheiden worden door kwalitatieve kleuren, zoals rood, geel, enz.

(b) heeft subtypes die als onderscheidend aspect hebben een

(i) is een onderscheidend aspect voor subtypes van

conceptueel bezitten van een puntbenadering door een ruimtelijk aspect (1802) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een ruimtelijk aspect van een gespecificeerde soort benaderd kan worden door een puntbenadering van een gespecificeerde soort.

(b) kan als puntbenadering hebben een

(i) kan een puntbenadering zijn van een

conceptueel bezitten van een samenstellingsstructuur door een fysiek object (1412) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een desamenstellingsstructuur van fysieke objecten kan bezitten van een gespecificeerde soort.

conceptueel bezitten van een samenstellingsstructuur door een gebeurtenis (1800) is een soort conceptueel bezitten van een structuur (4795) die specificeert dat gebeurtenissen van een gespecificeerde soort een samenstellingsstructuur van gebeurtenissen van een gespecificeerde soort kunnen bezitten.

(b) kan gestructureerd worden als een

(i) kan een opbouwstructuur zijn van een

conceptueel bezitten van een structuur (4795) is een soort conceptueel bezitten van een kwaliteit (2050) die specificeert dat een materiaal van een gespecificeerde soort een structuur kan hebben van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk een soort materiaal dat een soort atomaire structuur heeft die de stof definieert waarvan het materiaal gemaakt is, zoals staal of water.

(b) kan als structuur hebben een

(i) kan een structuur zijn van een

conceptueel bezitten van een topologische opeenvolgingsstructuur door een fysiek object (1413) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een topologische structuur kan bezitten van een gespecificeerde soort.

(b) kan ruimtelijk gestructureerd zijn als een

(i) kan een ruimtelijke structuur zijn van een

conceptueel bezitten van een vorm (1711) is een soort conceptueel bezitten van een kwaliteit (2050) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort een vorm kan hebben van een gespecificeerde soort.

(b) kan als vorm hebben een

(i) kan een vorm zijn van een

conceptueel bezoekadres van een fysiek object (5571) is een soort conceptueel adres van een fysiek object (5414) die specificeert dat een fysiek object met als naam een bezoekadres kan refereren aan een fysiek object van een andere gespecificeerde soort dat een rol heeft als ontvanger van bezoek. Bijvoorbeeld, een huis kan een bezoekadres zijn voor bezoek van een persoon of organisatie.

(b) kan een bezoekadres zijn van een

(i) kan als bezoekadres hebben een

conceptueel bladnummer als alias voor een term voor een blad (5578) is een soort conceptuele code als alias voor een term voor een object (5576) die specificeert dat een numerieke term met een rol als bladnummer een alias kan zijn voor een term van een andere soort in de context van een verzameling bladen. Gewoonlijk is een bladnummer een volgnummer.

(b) kan een bladnummer zijn voor een

(i) kan als bladnummer hebben een

conceptueel dienstverband van een persoon met een organisatie (5552) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een persoon van een gespecificeerde soort een medewerker is die in dienst is van een partij van een gespecificeerde soort.

(b) kan een werkgever zijn van een

(i) kan een medewerker zijn van een

(i) kan een werknemer zijn van een

conceptueel doel van een afscheiding (1815) is een soort conceptueel doel van een relatie (4898) die specificeert dat een afscheiding van een gespecificeerde soort kan als doel hebben om te verhinderen dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort plaats heeft.

(b) vergelijking van kenmerk concept

(i) kan een doel zijn voor scheiding door een

conceptueel doel van een bescherming (1814) is een soort conceptueel doel van een relatie (4898) die specificeert dat een bescherming van een gespecificeerde soort kan als doel hebben om te verhinderen dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort plaats heeft.

(b) kan bedoeld zijn tegen een

(i) kan een doel zijn van bescherming door een

conceptueel doel van een bestaan (5779) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort een toestand van de gespecificeerde soort als doel van bestaan kan hebben. Gewoonlijk is het doel een gebeurtenis van een bepaalde soort.

conceptueel doel van een goedkeuring (1608) is een soort conceptueel doel van een relatie (4898) die specificeert dat een gespecificeerde goedkeuring van een object door een persoon of organisatie een gebeurtenis van de gespecificeerde soort als doel heeft.

(b) kan geaccepteerd worden voor een

(b) kan goedgekeurd worden voor een

(i) kan een reden zijn voor een

conceptueel doel van een relatie (4898) is een soort conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort een doel kan zijn waarvoor een relatie van een gespecificeerde soort bestaat.

conceptueel dragen van informatie over een individueel iets van een bepaalde soort (4726) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een informatiedrager van een gespecificeerde soort informatie kan bevatten over objecten van een andere gespecificeerde soort. Gewoonlijk documenten van een bepaalde soort die informatie kunnen bevatten over objecten van een bepaalde soort.

(b) kan drager zijn van informatie over een

(i) kan omschreven zijn in een

conceptueel een alias zijn voor een term voor een object (5575) is een soort conceptuele relatie tussen soorten (5481) die specificeert dat gecodeerde informatie of tekst van een gespecificeerde soort die gebruikt wordt voor de aanduiding van iets een alias kan zijn voor gecodeerde informatie van een andere soort die voor de aanduiding van datzelfde iets gebruikt wordt in een andere taalgemeenschap.

conceptueel eigenaarschapsrelatie (5008) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een organisatie of persoon van een gespecificeerde soort een wettige eigenaar kan zijn van iets van een gespecificeerde soort.

(b) kan eigenaar zijn van een

(i) kan eigendom zijn van een

conceptueel einde binnen een periode in de tijd (5774) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5507) die specificeert dat van een eindigend object van een gespecificeerde soort geregistreerd kan worden dat het een periode van operatie beëindigt binnen een gespecificeerde periode in de tijd. Gewoonlijk op een dag, d.w.z. binnen de tijdsperiode van een dag.

(b) kan als eindperiode hebben een

(i) kan een eindperiode zijn van een

conceptueel eindpunt van een tijdsperiode (1809) is een soort conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) die specificeert dat een tijdsperiode van een gespecificeerde soort kan eindigen op het tijdstip van een eindpunt van een gespecificeerde soort.

(b) kan eindigen op een

(i) kan eindtijd zijn van een

conceptueel e-mail adres van een fysiek object (5570) is een soort conceptueel adres van een fysiek object (5414) die specificeert dat een fysiek object met als naam een e-mailadres kan refereren aan een fysiek object van een andere gespecificeerde soort dat een rol heeft als ontvanger van berichten. Bijvoorbeeld, een PC of een e-mail postbus bij een service provider kan een e-mailadres zijn van een persoon of organisatie.

(b) kan een e-mail adres zijn van een

(i) kan als e-mail adres hebben een

conceptueel exponent zijn in een correlatie (4827) is een soort conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort betrokken kan zijn als exponent in een functie van een gespecificeerde soort.

(b) kan exponent zijn in een

(i) kan als exponent hebben een

conceptueel faxadres van een fysiek object (5574) is een soort conceptueel adres van een fysiek object (5414) die specificeert dat een fysiek object met als naam een faxnummer kan refereren aan een fysiek object van een andere gespecificeerde soort dat een rol heeft als ontvanger en zender van facsimile boodschappen. Bijvoorbeeld, een faxmachine dat wordt aangeduid door een faxnummer kan een rol als faxadres hebben voor een persoon of organisatie.

(b) kan een faxnummer zijn van een

(i) kan als faxnummer hebben een

conceptueel fysiek feature deel van een fysiek object (1410) is een soort conceptuele samenstelling van een fysiek object (1437) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een fysiek feature van een gespecificeerde soort als deel kan hebben.

(b) kan een feature zijn van een

(i) kan als feature hebben een

conceptueel fysiek object dat een route volgt (1529) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat fysieke objecten van een gespecificeerde soort zich kunnen bewegen volgens een route van een gespecificeerde soort.

(b) kan zich verplaatsen via een

(i) kan een route zijn die gevolgd wordt door een

conceptueel gebruik van een fysiek object als afscheiding (1422) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gebruikt kan worden als afscheiding voor de scheiding van fysieke objecten in een scheidingsrelatie van een gespecificeerde soort.

(b) kan gebruikt zijn als afscheiding in een

(i) kan als afscheiding gebruiken een

conceptueel gebruik van een fysiek object door een partij (5543) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gebruikt kan worden door een partij van een gespecificeerde soort.

(b) kan gebruiker zijn van een

(i) kan gebruikt worden door een

conceptueel gebruik van een fysiek object in een verbinding (1724) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gebruikt kan worden als verbindingsmateriaal in een verbindingssamenstelling van een gespecificeerde soort.

(b) kan als verbindingsmateriaal gebruiken een

(i) kan verbindingsmateriaal zijn in een

conceptueel gebruik van een individueel iets (6018) is een soort conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort een rol kan spelen van een gespecificeerde soort. Ongeacht of het zo'n rol ook metterdaad speelt.

(b) kan gebruikt worden als een

(i) kan een gebruik zijn van een

conceptueel gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5882) is een soort conceptueel gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5362) dat specificeert dat een gelokaliseerd iets van een gespecificeerde soort zich kan bevinden in een fysiek object van een gespecificeerde soort. Het gelokaliseerde iets mag een aspect zijn van een fysiek object dat niet hetzelfde fysieke object hoeft te zijn als het object waarin het aspect zich bevindt.

(b) kan gelokaliseerd zijn in een

(b) kan zich bevinden in een

(i) kan een locatie zijn waarin een

conceptueel gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5362) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort zich kan bevinden bij een fysiek object van een gespecificeerde soort. Het gelokaliseerde kan bijvoorbeeld een aspect zijn van een fysiek object dat gelokaliseerd is bij een ander fysiek object. Bijvoorbeeld een temperatuur (van een vloeistof) kan zich bevinden bij een inlaat, wat betekent dat een vloeistoftemperatuur gemeten is bij een inlaat.

(b) kan gelokaliseerd zijn bij een

(b) kan zich bevinden zijn bij een

(i) kan een locatie zijn van een

conceptueel gemaakt zijn uit een soort stof (4796) is een soort conceptueel bezitten van een structuur (4795) dat specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort kan bestaan uit een stof die gedefinieerd is door zijn chemische samenstelling en zijn atomaire en subatomaire structuur van een bepaalde soort. De stof kan vast, vloeibaar of gasvormig zijn. Bijvoorbeeld er kan gespecificeerd zijn dat een soort object kan gemaakt zijn van staal.

(b) kan bestaan uit

(b) kan gemaakt zijn van

(i) kan constructiemateriaal zijn van een

conceptueel gemaakt zijn van een bepaalde grondstof (5266) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gemaakt kan zijn of worden van een grondstof die bestaat uit een of meer fysieke objecten van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan gemaakt zijn van een

(i) kan grondstof zijn voor het maken van een

conceptueel gewenste samenstelling van een individueel iets (5665) is een soort conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191) die specificeert dat een samenstelling van een gespecificeerde soort mogelijk een gewenst deel heeft van een gespecificeerde soort, binnen kardinaliteitsgrenzen.

(b) kan een gewenst deel zijn van een

(i) kan als gewenst deel hebben een

(i) kan een gewenste samenstelling zijn voor een

conceptueel hulpmiddel ten opzichte van een fysiek object (5426) is een soort conceptueel ondersteuning zijn voor een individueel iets (5526) die specificeert dat een individueel ding van een gespecificeerde soort een hulpmiddel kan zijn van een ander ding van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk zijn het ondersteunde ding en het hulpmiddel beide onderdeel van een groter geheel.

(b) kan een hulpmiddel zijn van een

(i) kan als hulpmiddel hebben een

conceptueel inbegrip van informatie (1912) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat informatie van een gespecificeerde soort inbegrepen kan zijn in andere informatie van een gespecificeerde soort.

(b) kan als informatie omvatten

(i) kan als informatie worden inbegrepen in een

conceptueel intrinsiek aspect van een samenstelling van een fysiek object (5259) is een soort conceptueel aspect van een samenstelling van een fysiek object (5249) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort een bezit kan zijn van een fysiek object dat als component een fysiek object heeft van een gespecificeerde soort.

(b) kan een geheel hebben met als intrinsiek aspect een

(i) kan een intrinsiek aspect zijn van een geheel van een

conceptueel lidmaatschap van een organisatie (5538) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort een lid kan zijn van een individueel iets van een gespecificeerde soort binnen kardinaliteitsbeperkingen. Bijvoorbeeld: een persoon kan lid zijn van een organisatie, gewoonlijk door een lidmaatschap dat bepaalde verplichtingen en rechten met zich meebrengt.

(b) kan een lid zijn van een

(i) kan het organisatie zijn voor een

conceptueel maximale vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4985) is een soort conceptueel vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4984) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort vereist wordt een waarde te hebben van ten hoogste de waarde van een gespecificeerd kwalitatief aspect.

(b) moet ten hoogste zijn

(i) is een vereist maximum gekwalificeerd aspect van een

conceptueel minimale vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4986) is een soort conceptueel vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4984) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort vereist wordt een waarde te hebben van ten minste de waarde van een gespecificeerd kwalitatief aspect.

(b) moet ten minste zijn

(i) is een vereist minimum gekwalificeerd aspect van een

conceptueel mogelijk bezitten van een intrinsiek aspect (5317) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort mogelijk een bezit van een object van een gespecificeerde soort. Daarom is zo'n intrinsiek aspect per definitie intrinsiek bezit van zo'n rol speler. Dit impliceert niet dat een bezitter van die soort altijd zo'n intrinsiek aspect bezit. Bijvoorbeeld, een wieldiameter is gedefinieerd als een intrinsiek aspect van een wiel, zodat wieldiameter per definitie een mogelijk intrinsiek aspect is van een wiel, maar een wiel (model) hoeft geen specificatie van een (bepaalde) diameter te omvatten.

(b) kan per definitie als intrinsiek aspect hebben een

(i) is per definitie een mogelijk intrinsiek aspect van een

(i) kan per definitie een intrinsiek aspect zijn van een

conceptueel niet noodzakelijke samenstelling van een individueel iets (5666) is een soort conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een object van een andere gespecificeerde soort als deel kan hebben, hoewel zo'n deel niet noodzakelijk is.

(b) kan een niet noodzakelijk deel zijn van een

(i) kan als niet noodzakelijk deel hebben een

(i) kan een niet noodzakelijke samenstelling zijn voor een

conceptueel noemer zijn in een correlatie (4826) is een soort conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort betrokken kan zijn als noemer in een functie van een gespecificeerde soort.

(b) kan noemer zijn in een

(i) kan als noemer hebben een

conceptueel ondersteuning zijn voor een individueel iets (5526) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort een ondersteuner kan zijn van een individueel ding van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk zijn een ondersteund ding en een ondersteunend ding beide deel van een samenstelling of systeem.

(b) kan een ondersteuner zijn van een

(i) kan als ondersteuner hebben een

conceptueel onderworpen aan een correlatie (4922) is een soort conceptueel zich in een toestand bevinden (4934) dat specificeert dat iets van een gespecificeerde soort aspecten heeft die maken dat het onderwerp is van een correlatie. Bijvoorbeeld: een fysiek object kan als correlatie hebben een natuurwet zoals de wet van Newton.

(b) kan als correlatie hebben een

(i) kan een correlatie zijn voor een

conceptueel ontstaan binnen een periode in de tijd (4928) is een soort conceptuele plaats in de tijd (1807) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort kan ontstaan binnen een tijdsperiode van een bepaalde soort. Gewoonlijk binnen de tijdsduur van een dag.

(b) kan als ontstaansdatum hebben een

(i) kan ontstaansdatum zijn van een

conceptueel postadres van een fysiek object (5572) is een soort conceptueel adres van een fysiek object (5414) die specificeert dat een fysiek object met als naam een postadres kan refereren aan een fysiek object van een andere gespecificeerde soort dat een rol heeft als ontvanger van post. Bijvoorbeeld, een postbus in een postkantoor kan een postadres zijn voor post voor een persoon of organisatie.

(b) kan een postadres zijn van een

(i) kan als postadres hebben een

conceptueel product zijn in een correlatie (4833) is een soort conceptueel resultaat zijn in een correlatie (6099) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort een resultaat kan zijn dat het product is van een vermenigvuldiging van een gespecificeerde soort.

(b) kan product zijn in een

(i) kan als product hebben een

conceptueel productmanager zijn van een fysiek object (5592) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een persoon in een rol van een gespecificeerde soort een productmanager kan zijn van een product van een gespecificeerde soort.

(b) kan productmanager zijn van een

(i) kan als productmanager hebben een

conceptueel quotiënt zijn in een correlatie (4834) is een soort conceptueel resultaat zijn in een correlatie (6099) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort een quotiënt kan zijn die het resultaat is van een deling volgens een correlatie van een gespecificeerde soort. Die correlatie kan gedefinieerd zijn door expliciete specificatie van een teller en een noemer van gespecificeerde soorten.

(b) kan quotiënt zijn in een

(i) kan als quotiënt hebben een

conceptueel spelen van een eerste rol in een relatie (4787) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort de eerste rol kan spelen in een relatie van een gespecificeerde soort.

(b) kan als eerste rol speler hebben een

(i) kan de eerste rol spelen in een

conceptueel spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1301) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5247) die aanduidt dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een deel kan hebben met een rol van een gespecificeerde soort. Zo'n rol kan een functie van het deel genoemd worden.

(b) kan een deel hebben met als rol een

(i) kan een functie zijn van een deel van een

(i) kan een rol zijn van een deel van een

conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een individueel iets van de gespecificeerde soort een rol kan spelen van de gespecificeerde soort. Ongeacht of het zo'n rol ook metterdaad speelt.

(s) mogelijke soort rol voor een soort van iets

(b) kan een rol hebben als een

(i) kan een rol zijn van een

(i) kan gespeeld worden door een

conceptueel spelen van een soort rol door een individueel iets (5984) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een soort rol kan spelen volgens een gespecificeerde soort.

(b) kan een conceptuele rol hebben als een

(i) kan een conceptuele rol zijn van een

conceptueel spelen van een tweede rol in een relatie (4841) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een tweede rol kan spelen in een relatie van een gespecificeerde soort.

(b) kan als tweede rol speler hebben een

(i) kan de tweede rol spelen in een

conceptueel speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een fysiek object (5506) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een speler van een rol kan zijn in een gebeurtenis betreffende een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan een rol hebben in een gebeurtenis betreffende een

(i) kan betrokken zijn in een gebeurtenis samen met een

conceptueel stroomnummer als alias voor een term voor een stroom (5580) is een soort conceptuele code als alias voor een term voor een object (5576) die specificeert dat een tekenreeks met een rol als stroomnummer een alias kan zijn voor een term van een andere soort in de context van een verzameling stromen. Gewoonlijk is een stroomnummer een volgnummer.

(b) kan een stroomnummer zijn voor een

(i) kan als stroomnummer hebben een

conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609) is een soort conceptueel doel van een bestaan (5779) die specificeert dat individuele objecten van de gespecificeerde soort als doel van bestaan kunnen hebben dat een toestand van de gespecificeerde soort bereikt of bewaard wordt. Gewoonlijk is het doel een gebeurtenis van een bepaalde soort.

(b) kan als doel hebben een

(b) kan als te bereiken doel hebben een

(b) kan een middel zijn voor een

(i) kan als middel hebben een

(i) kan bereikt worden door middel van een

(i) kan een doel zijn van een

conceptueel te voorkomen doel van een bestaan (5780) is een soort conceptueel doel van een bestaan (5779) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort het niet-bereiken van een toestand van een gespecificeerde soort als doel van bestaan kan hebben. Gewoonlijk is het doel het voorkomen van een gebeurtenis van een bepaalde soort.

(b) kan als te voorkomen doel hebben een

(b) kan een middel zijn voor het voorkomen van een

(i) kan een te voorkomen doel zijn van een

conceptueel telefoonadres van een fysiek object (5573) is een soort conceptueel adres van een fysiek object (5414) die specificeert dat een fysiek object met als naam een telefoonnummer kan refereren aan een fysiek object van een andere gespecificeerde soort dat een rol heeft als ontvanger en zender van telefonische boodschappen. Bijvoorbeeld, een telefoon die aangeduid wordt door een telefoonnummer kan een rol van telefoonadres hebben voor een persoon of organisatie.

(b) kan een telefoonnummer zijn van een

(i) kan als telefoonnummer hebben een

conceptueel uitkomst zijn in een correlatie (6099) is een soort conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort een resultaat kan zijn van een bewerking volgens een correlatie van een gespecificeerde soort.

(b) kan een uitkomst zijn in een

(b) kan een uitkomst zijn van een

(i) kan als uitkomst hebben een

conceptueel vereist beheerderschap (5012) is een soort conceptueel beheerder zijn van iets (5004) die specificeert dat een organisatie of persoon van een gespecificeerde soort een beheerder en beschermer of onderhouder moet zijn van een beheerd object van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk bestaat het beheerde object uit kwalitatieve informatie.

(b) moet beheerd worden door een

(i) moet beheerder zijn van een

conceptueel vereist eigenaarschap (5011) is een soort conceptueel eigenaarschapsrelatie (5008) die specificeert dat een organisatie of persoon van een gespecificeerde soort een wettig eigendom moet hebben van dingen van een gespecificeerde soort.

(b) moet eigenaar zijn van een

(i) moet eigendom zijn van een

conceptueel vereiste binaire relatie tussen dingen van gespecificeerde soorten (5735) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort gerelateerd moeten worden met iets van een andere gespecificeerde soort, binnen de beperkingen van de kardinaliteiten. Dit betekent dat relaties van deze soort uitdrukken dat het mogelijk en binnen een bepaalde context vereist is dat individuele objecten van de gerelateerde soort gerelateerd worden met individuele objecten van de relaterende soort. De conceptuele relatie zelf specificeert niet welke leden gerelateerd zijn of moeten worden.

(s) conceptueel vereiste relatie

(s) conceptueel vereiste voor het hebben van een relatie

(s) generiek vereiste voor een binaire relatie

(b) moet een relatie hebben met een

(i) moet gerelateerd zijn aan een

conceptueel vereiste consequentie als aan voorwaarde is voldaan (4976) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat het feit dat aan de voorwaarde is voldaan van een voorwaardelijke consequentierelatie als gevolg moet hebben dat een toestand van de gespecificeerde soort mogelijkheid bestaat of ontstaat. Dit is de 'dan' consequentie in een als-dan-anders clausule.

(b) moet een voorwaardelijke consequentie zijn in een

(i) moet als voorwaardelijke consequentie hebben een

conceptueel vereiste consequentie als niet aan voorwaarde is voldaan (4979) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat een toestand van een gespecificeerde soort mogelijkheid bereikt moet worden, geïnitieerd door een voorwaardelijke consequentierelatie, als niet aan een voorwaarde is voldaan. Dit is de 'anders' consequentie in een conceptuele als-dan-anders clausule.

(b) moet een alternatieve consequentie zijn in een

(i) moet als alternatieve consequentie hebben een

conceptueel vereiste context voor een unieke referentie (1920) is een soort conceptuele context zijn voor het van toepassing zijn van de betekenis van een uitdrukking (4822) die specificeert dat elke referentierelatie (een relatie tussen een object en een referentieaspect, zoals een naam) van een gespecificeerde soort een referentieaspect moet gebruiken dat binnen een gespecificeerde context uitsluitend refereert naar één object. Met andere woorden een referentieaspect (naam) in een referentierelatie mag geen homoniem hebben in de gespecificeerde context (dezelfde naam die een ander object aanduidt). Bijvoorbeeld, het een vereiste dat in de context van instrumentatie een naam in een naamgevingsrelatie eenduidig en exclusief naar één object refereert.

(b) moet uniek zijn in de context van

(i) is een context voor unieke referentie van een

conceptueel vereiste dat de waarde van een aspect groter is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5632) is een soort conceptuele waarde van een aspect groter dan of gelijk aan een getal op een schaal (5280) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort een grootte moet hebben die groter is dan of gelijk is aan een gespecificeerde waarde op een bepaalde schaal.

(b) moet een schaalwaarde hebben groter dan of gelijk aan

(i) moet een schaalwaarde zijn kleiner dan of gelijk aan de waarde van

conceptueel vereiste dat de waarde van een aspect kleiner is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5633) is een soort conceptuele waarde van een aspect kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaal (5281) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort een grootte moet hebben die kleiner is dan of gelijk is aan een gespecificeerde waarde op een bepaalde schaal.

(b) moet een schaalwaarde hebben kleiner dan of gelijk aan

(i) moet een schaalwaarde zijn groter dan of gelijk aan de waarde van

conceptueel vereiste dat een verzameling bestaat uit elementen van een gespecificeerde soort (5174) is een soort conceptuele verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1228) die specificeert dat een verzameling van een gespecificeerde soort moet bestaan uit elementen van een gespecificeerde soort. Die impliceert niet dat elk element van de gespecificeerde soort een element moet zijn van zo'n soort verzameling. Dus de minimum cardinaliteit voor de soort verzameling is nul: één element mag tot nul verzamelingen behoren.

(b) moet een element zijn van een

(i) moet een verzameling zijn met als element een

conceptueel vereiste ingrediënt van een fysiek object (6083) is een soort conceptuele ingrediënt van een fysiek object (6082) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een ingrediënt moet zijn van een ander fysiek object van een gespecificeerde soort of als inverse dat een fysiek object van een gespecificeerde soort als ingrediënt een ander fysiek object van een gespecificeerde soort moet hebben.

(b) moet een ingrediënt zijn van een

(i) moet als ingrediënt hebben een

conceptueel vereiste om gemaakt te zijn van een bepaalde soort stof (4995) is een soort conceptueel gemaakt zijn uit een soort stof (4796) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort tenminste gemaakt moet zijn van een gespecificeerde soort stof. Bijvoorbeeld: 'buis moet gemaakt zijn van staal'.

conceptueel vereiste om gemaakt te zijn van een bepaalde soort stof (4995) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort tenminste gemaakt moet zijn van een gespecificeerde soort stof. Bijvoorbeeld: 'buis moet gemaakt zijn van staal'.

(b) moet bestaan uit een

(b) moet gemaakt worden van een

(i) moet constructiemateriaal zijn van een

conceptueel vereiste om te registreren wie de ontwerper is van een fysiek object (5514) is een soort conceptueel vereiste voor een referentie tussen fysieke objecten (5120) die specificeert dat geregistreerd moet worden dat een fysiek object van een gespecificeerde soort is ontworpen door een partij van een gespecificeerde soort.

(b) moet geregistreerd worden als ontwerper van een

(i) moet geregistreerd worden ontworpen te zijn door een

conceptueel vereiste relatie is een synoniem van conceptueel vereiste binaire relatie tussen dingen van gespecificeerde soorten (5735)

conceptueel vereiste uitsparing in een individueel fysiek object (5809) is een soort conceptuele uitsparing in een individueel fysiek object (5808) die specificeert dat een enkelvoudig individueel ruimtelijk object van een gespecificeerde soort als deel een uitsparing moet hebben van een gespecificeerde soort, binnen mogelijk gespecificeerde kardinaliteitsbeperkingen. Bijvoorbeeld een wand moet een of meer gaten en recessen als uitsparing hebben.

(b) moet een opening zijn in een

(b) moet een uitsparing zijn in een

(i) moet als opening hebben een

(i) moet als uitsparing hebben een

conceptueel vereiste van goedkeuring van een object (5596) is een soort conceptuele goedkeuringsrelatie betreffende een object (5593) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort goedgekeurd moet worden (of niet) door een partij die een rol speelt van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een afdelingshoofd moet goedkeuring verlenen aan een project of een lijnmanager moet goedkeuring verlenen aan een budget.

(b) moet een goedkeuring verlener zijn van een

(i) moet goedgekeurd worden door een

conceptueel vereiste voor aanduiding van een betrokkenheid in een gebeurtenis (5462) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat het moet worden aangeduid of een individueel iets van een gespecificeerde soort al of niet betrokken is in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet aanduiden of het betrokken is in een

(i) moet aanduiden of het als betrokkene heeft een

conceptueel vereiste voor auteurschap (5889) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een document van een gespecificeerde soort een auteur moet hebben van een gespecificeerde soort.

(b) moet mogelijk de auteur zijn van een

(i) moet als auteur hebben een

(i) moet geschreven zijn door een

conceptueel vereiste voor begrenzing door een fysiek object (5770) is een soort conceptuele begrenzing door een fysiek object (5769) die specificeert dat een begrensd fysiek object van een gespecificeerde soort begrensd moet worden door een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) moet begrensd zijn door een

(i) moet een begrenzing zijn van een

conceptueel vereiste voor betrokkenheid als betreffend (5017) is een soort conceptuele betrokkenheid als betreffend (4649) die specificeert dat een betrokken iets van een gespecificeerde soort onderworpen moet zijn aan een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet onderworpen zijn aan een

(b) moet voorwerp zijn van een

(i) moet mogelijk betrekking hebben op een

conceptueel vereiste voor betrokkenheid als faciliteerder (5732) is een soort conceptuele betrokkenheid als faciliteerder (5170) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort moet faciliteren dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort plaats heeft.

(b) moet gefaciliteerd worden door een

(i) moet een faciliteerder zijn voor een

conceptueel vereiste voor betrokkenheid als mechanisme (5759) is een soort conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde betrokken soort een mechanisme moet zijn in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet een mechanisme zijn in een

(i) moet als mechanisme hebben een

conceptueel vereiste voor betrokkenheid als onderworpen aan een subtype (5670) is een soort conceptueel vereiste voor betrokkenheid als betreffend (5017) die specificeert dat voor iets van een gespecificeerde soort gespecificeerd moet zijn dat het onderwerpen is aan een gebeurtenis van een soort die een subtype is van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, het kan gespecificeerd zijn dat voor een (elke) pomp gespecificeerd moet zijn welk subtype van hydrostatische test gebruikt moet worden om de pomp te testen.

(b) moet onderworpen zijn aan een subtype van

(i) moet een subtype hebben dat betrekking heeft op een

conceptueel vereiste voor betrokkenheid als uitvoerder (5019) is een soort conceptuele betrokkenheid als uitvoerder (4650) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort betrokken moet zijn als uitvoerder in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet een uitvoerder zijn van een

(i) moet als uitvoerder hebben een

conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort tenminste één aspect moet bezitten van een gespecificeerde soort, waarbij dat aspect gekwalificeerd moet zijn. Bijvoorbeeld: 'buis moet als aspect hebben een inwendige diameter' betekent dat elke buis een inwendige diameter moet hebben waarvan de waarde gekwalificeerd is of gekwantificeerd is door een waarde op een schaal. Dus de volgende drie feiten samen voldoen aan die vereisten: P1 heeft als aspect D1, D1 is gekwantificeerd als 20 mm, waarbij D1 is geclassificeerd als een inwendige diameter.

conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956) is een soort conceptueel vereiste binaire relatie tussen dingen van gespecificeerde soorten (5735) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort tenminste één aspect moet bezitten van een gespecificeerde soort, waarbij dat aspect gekwalificeerd moet zijn. Bijvoorbeeld: 'buis moet als aspect hebben een inwendige diameter' betekent dat elke buis een inwendige diameter moet hebben waarvan de waarde gekwalificeerd is of gekwantificeerd is door een waarde op een schaal. Dus de volgende drie feiten samen voldoen aan die vereisten: P1 heeft als aspect D1, D1 is gekwantificeerd als 20 mm, waarbij D1 is geclassificeerd als een inwendige diameter.

(b) moet als aspect hebben een

(i) is een vereist aspect van een

conceptueel vereiste voor bezitten van een eigenschap (5881) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een kenmerk (5873) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een eigenschap moet hebben van een gespecificeerde soort.

conceptueel vereiste voor bezitten van een eigenschap (5881) is een soort conceptueel bezitten van een eigenschap (1810) dat specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een eigenschap moet bezitten van een gespecificeerde soort.

(b) moet als eigenschap hebben een

(i) moet een eigenschap zijn van een

conceptueel vereiste voor bezitten van een intrinsiek aspect (5282) is een soort conceptueel mogelijk bezitten van een intrinsiek aspect (5317) die specificeert dat een object van de gespecificeerde soort een aspect moet hebben waarvan de rol geclassificeerd is door een gespecificeerde soort intrinsiek aspect. De soort intrinsiek aspect is karakteristiek voor de soort bezitter van zo'n aspect. Bijvoorbeeld: er kan gespecificeerd worden dat een leiding een leidingdiameter moet hebben.

(b) moet als intrinsiek aspect hebben een

(i) moet een intrinsiek aspect zijn van een

conceptueel vereiste voor bezitten van een kenmerk (5873) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een kenmerk moet hebben van een gespecificeerde soort.

conceptueel vereiste voor bezitten van een kenmerk (5873) is een soort conceptueel bezitten van een kenmerk (4792) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een kenmerk moet hebben van een gespecificeerde soort.

(b) moet als kenmerk hebben een

(i) moet een kenmerk zijn van een

conceptueel vereiste voor bezitten van een kwalitatief aspect (5791) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort een kwalitatief aspect moet hebben van een gespecificeerde waarde. Bijvoorbeeld een vluchttrappenhuis moet als kwalitatief aspect hebben de waarde 'rookvrij'.

(b) moet als kwalitatief aspect hebben

(i) is een vereist kwalitatief aspect van een

conceptueel vereiste voor classificatie door een bepaald type (5459) is een soort conceptuele classificatie van een individueel iets (4991) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort geclassificeerd moet worden door een gespecificeerde soort.

(b) moet geclassificeerd worden als een

(i) duidt een type aan dat classificeerder moet zijn van een

conceptueel vereiste voor classificatie van een deel door een bepaald type (5460) is een soort conceptuele classificatie van een deel van een individueel iets (5434) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort een deel moet hebben dat geclassificeerd is door een gespecificeerde soort.

(b) moet een deel hebben dat is geclassificeerd als een

(i) duidt een type aan dat classificeerder moet zijn van een deel van een

conceptueel vereiste voor classificatie van een deel door een element in een verzameling (5497) is een soort conceptuele classificatie van een deel van een individueel iets (5434) die specificeert dat een samengesteld object van een gespecificeerde soort een deel moet hebben dat is geclassificeerd door een element uit een gespecificeerde verzameling soorten.

(b) moet een deel hebben dat geclassificeerd is door een van de

(i) zijn opties voor classificatie van een deel van een

conceptueel vereiste voor classificatie van een deel van een individueel iets door een subtype van een soort (5392) is een soort conceptuele classificatie van een deel van een individueel iets (5434) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een deel moet hebben dat geclassificeerd moet zijn door een subtype van een gespecificeerde soort.

(b) moet een deel hebben dat geclassificeerd moet worden door een subtype van

(i) heeft een subtype dat classificeerder moet zijn van een deel van een

conceptueel vereiste voor classificatie van een deel van een individueel object door een fabrikantsmodel (5419) is een soort conceptueel vereiste voor classificatie van een deel van een individueel iets door een subtype van een soort (5392) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een deel moet hebben dat geclassificeerd is door een fabrikantsmodel van een gespecificeerde soort.

(b) moet een deel hebben dat geclassificeerd moet worden door een model van

(i) heeft een model als subtype dat classificeerder moet zijn van een deel van een

conceptueel vereiste voor classificatie van een hulpmiddel voor een individueel iets (5420) is een soort conceptueel vereiste voor classificatie van een individueel iets door een subtype (4994) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een hulpmiddel moet hebben dat geclassificeerd is door een subtype van een gespecificeerde soort.

(b) moet een hulpmiddel hebben dat geclassificeerd moet worden door een subtype van

(i) heeft een subtype dat classificeerder moet zijn van een hulpmiddel voor een

conceptueel vereiste voor classificatie van een hulpmiddel voor een individueel object door een model (5421) is een soort conceptueel vereiste voor classificatie van een hulpmiddel voor een individueel iets (5420) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een hulpmiddel moet hebben dat geclassificeerd is door een fabrikantsmodel dat een subtype is van een gespecificeerde soort.

(b) moet een hulpmiddel hebben dat geclassificeerd moet worden door een model van

(i) heeft een model als subtype dat classificeerder moet zijn van een hulpmiddel voor een

conceptueel vereiste voor classificatie van een individueel fysiek object door een model (5397) is een soort conceptuele classificatie van een individueel iets (4991) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort geclassificeerd moet zijn door een fabrikantsmodel dat een subtype is van een gespecificeerd soort fysiek object. Gewoonlijk zal zo'n fysiek object geclassificeerd zijn door een model dat specifiek is voor een bepaalde fabrikant en waarvan tevens de afmetingen gespecificeerd zijn.

(b) moet geclassificeerd worden door een model van

(i) moet als subtype een model hebben dat classificeerder moet zijn van een

conceptueel vereiste voor classificatie van een individueel iets door een subtype (4994) is een soort conceptuele classificatie van een individueel iets (4991) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort geclassificeerd moet worden door een subtype van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: het kan gespecificeerd zijn dat binnen een bepaalde geldigheidscontext elke pomp geclassificeerd moet worden door een subtype van pomp.

(b) moet geclassificeerd worden door een subtype van

(i) heeft een subtype dat classificeerder moet zijn van een

conceptueel vereiste voor de compositie van een individueel iets (4901) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een component van een gespecificeerde soort een component moet zijn van een samengesteld iets van een gespecificeerde soort.

conceptueel vereiste voor de compositie van een individueel iets (4901) is een soort conceptueel vereiste binaire relatie tussen dingen van gespecificeerde soorten (5735) die aanduidt dat een component van de gespecificeerde soort een component moet zijn van een samengesteld iets van de gespecificeerde soort.

(b) moet een component zijn van een

(i) moet als component hebben een

(i) moet een geheel zijn met een

conceptueel vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4984) is een soort conceptuele overeenstemming met een criterium (4902) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort vereist wordt te voldoen aan een gespecificeerde kwalitatieve beperking.

(b) moet beperkt worden door

(b) moet beperkt worden tot

(i) is beperking van een

conceptueel vereiste voor de kwantificatie van een kenmerk op een schaal (5051) is een soort conceptuele kwantificatie van een kenmerk op een schaal (4757) die specificeert dat eigenschappen van een gespecificeerde soort gekwantificeerd moeten worden door kwantitatieve waarden (gewoonlijk getallen) op een gespecificeerde kwalitatieve schaal (eenheid).

(b) moet gekwantificeerd worden met schaal

(b) moet gepresenteerd worden op schaal

(i) moet de schaal zijn voor een

(i) moet een schaal zijn voor een

conceptueel vereiste voor de maximale fractie van een individueel iets (6088) is een soort conceptueel vereiste voor de compositie van een individueel iets (4901) die aanduidt dat een component of materiaal van een gespecificeerde soort een component moet zijn die hoogstens een bepaalde fractie of concentratie omvat van een samengesteld iets van de gespecificeerde soort. Een specificatie van de grootte van de fractie vereist de specificatie van de maximale mate (de fractie) waarin de fractie deel is van het geheel.

(b) moet een component zijn die hoogstens een gespecificeerde fractie omvat van een

(i) moet hoogstens een gespecificeerde fractie bevatten aan

conceptueel vereiste voor de minimale fractie van een individueel iets (6087) is een soort conceptueel vereiste voor de compositie van een individueel iets (4901) die aanduidt dat een component of materiaal van een gespecificeerde soort een component moet zijn die ten minste een bepaalde fractie of concentratie omvat van een samengesteld iets van de gespecificeerde soort. Een specificatie van de grootte van de fractie vereist de specificatie van de minimale mate (de fractie) waarin de fractie deel is van het geheel.

(b) moet een component zijn die minstens een gespecificeerde fractie omvat van een

(i) moet minstens een gespecificeerde fractie bevatten aan

conceptueel vereiste voor de waarde van een aspect groter dan een getal op een schaalverdeling (5493) is een soort conceptuele waarde van een aspect groter dan een getal op een schaalverdeling (6047) die specificeert dat een (intrinsiek) aspect van een gespecificeerde soort op een schaal gekwantificeerd moet worden als zijnde groter dan een gespecificeerde waarde. Bijvoorbeeld: (een) diameter van een as van type A 6 (op een schaal mm).

(b) moet een schaalwaarde hebben groter dan

(i) moet een schaalwaarde zijn kleiner dan de waarde van

conceptueel vereiste voor de waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaalverdeling (5494) is een soort conceptuele waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaalverdeling (6050) die specificeert dat een (intrinsiek) aspect van een gespecificeerde soort op een schaal gekwantificeerd moet worden als zijnde kleiner dan een gespecificeerde waarde. Bijvoorbeeld: (een) diameter van een as van type A 6 (op een schaal mm).

(b) moet een schaalwaarde hebben kleiner dan

(i) moet een schaalwaarde zijn groter dan de waarde van

conceptueel vereiste voor dragen van informatie over een individueel ding van een soort (5102) is een soort conceptueel dragen van informatie over een individueel iets van een bepaalde soort (4726) die specificeert dat een informatiedrager (fysiek object) van een gespecificeerde soort informatie moet bevatten over iets van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk een fysiek document of fysieke file van een gespecificeerde soort die informatie moet bevatten over een object van een gespecificeerde soort.

(b) moet een informatie drager zijn over een

(i) moet omschreven zijn in een

conceptueel vereiste voor een adres van een fysiek object (5415) is een soort conceptueel adres van een fysiek object (5414) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort dat een adres als naam heeft een referentie moet zijn van een fysiek object van een gespecificeerde soort. Het gerefereerde fysieke object heeft gewoonlijk een rol als potentiële ontvanger van boodschappen. Bijvoorbeeld: een gebied in een straat kan een postadres zijn van een persoon en ook kan een postbus een postadres van een persoon zijn.

(b) moet een adres zijn van een

(i) moet als adres hebben een

conceptueel vereiste voor een aspect van een speler van een rol (5239) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort gespeeld moet worden door een individueel object dat een aspect heeft van een gespecificeerde soort.

(b) moet een aspect zijn van een speler van een

(i) moet een speler hebben met als aspect een

conceptueel vereiste voor een assemblagerelatie voor een individueel iets (4989) is een soort conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191) die specificeert dat samenstellingen van een gespecificeerde soort delen moeten hebben van een gespecificeerde soort binnen kardinaliteitsbeperkingen. N.B. de kardinaliteitsbeperkingen kunnen aanduiden dat zo'n deel toch optioneel is.

conceptueel vereiste voor een assemblagerelatie voor een individueel iets (4989) is een soort conceptueel vereiste voor de compositie van een individueel iets (4901) die specificeert dat samenstellingen van een gespecificeerde soort delen moeten hebben van een gespecificeerde soort binnen kardinaliteitsbeperkingen. N.B. de kardinaliteitsbeperkingen kunnen aanduiden dat zo'n deel toch optioneel is.

(b) moet een deel zijn van

(b) moet een deel zijn van een

(i) moet als deel hebben een

(i) moet een samenstelling zijn van een

conceptueel vereiste voor een beschrijving door een patroon (5413) is een soort conceptuele beschrijving door een patroon (1806) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort beschreven moeten worden door een patroon of tekst van een gespecificeerde soort. Het patroon is gewoonlijk een bezit van een ander fysiek object dan het beschreven object.

(b) moet beschreven zijn door een

(i) moet een beschrijving zijn van een

conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als bestuurder (5171) is een soort conceptuele betrokkenheid als bestuurder (4651) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een bestuurder moet zijn van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet een bestuurder zijn van een

(i) moet bestuurd worden door een

conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als input in een gebeurtenis (5417) is een soort conceptueel vereiste voor een betrokkenheid in een gebeurtenis (5401) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort input moet zijn in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet een input zijn in een

(i) moet als input hebben een

conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5418) is een soort conceptueel vereiste voor een betrokkenheid in een gebeurtenis (5401) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort betrokken moet zijn als output uit een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5418) is een soort conceptuele betrokkenheid als uitvoer (4784) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort betrokken moet zijn als output uit een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet een output zijn van een

(b) moet een uitvoer zijn van een

(i) moet als output hebben een

(i) moet als uitvoer hebben een

conceptueel vereiste voor een betrokkenheid in een gebeurtenis (5401) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort betrokken moet zijn in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet een rol spelen in een

(i) moet als betrokkene hebben een

conceptueel vereiste voor een betrokkenheid in een gebeurtenis van een bepaald type (5463) is een soort conceptuele binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (5464) die specificeert dat het gespecificeerd moet worden dat een individueel iets van een gespecificeerde soort betrokken is in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort. Dit kan door een relatie tussen een individueel iets en een soort gebeurtenis, dus zonder de individuele gebeurtenis expliciet te maken.

(b) moet aanduiden dat het betrokken is in een

(i) duidt een type aan dat als betrokkene heeft een

conceptueel vereiste voor een classificatie door een element uit een verzameling (5006) is een soort conceptuele classificatie van een individueel iets (4991) die specificeert dat elk object van een gespecificeerde soort geclassificeerd moet zijn door een soort die een element is van een classificerende verzameling van soorten, welke eis geldig is in een specifieke context.

(b) moet geclassificeerd worden door een van de

(i) zijn opties voor classificatie van een

conceptueel vereiste voor een classificatie van elk element in een verzameling (5014) is een soort conceptuele classificatie van elk element in een verzameling (5013) die specificeert dat elk element van een verzameling van een gespecificeerde soort geclassificeerd moet zijn door een subtype van een gespecificeerde soort.

(b) moet collectief geclassificeerd worden door een subtype van

(i) moet een supertype van een classificeerder zijn van elk element van een

conceptueel vereiste voor een eindpunt van een route (5409) is een soort conceptuele bestemming van een route (1409) die specificeert dat een route van een gespecificeerde soort moet eindigen bij een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) moet een bestemming zijn van een

(b) moet een eindpunt zijn van een

(i) moet als eindpunt hebben een

(i) moet eindigen bij een

conceptueel vereiste voor een fysiek feature deel van een fysiek object (6014) is een soort conceptueel fysiek feature deel van een fysiek object (1410) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een fysiek feature van een gespecificeerde soort als deel moet hebben.

(b) moet een feature zijn van een

(i) moet als feature hebben een

conceptueel vereiste voor een geïnstalleerde reserverelatie tussen fysiek objecten (5513) is een soort conceptueel vereiste voor een reserverelatie tussen fysieke objecten (5512) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort geïnstalleerd moet zijn als reserve om een ander fysiek object van een gespecificeerde soort te vervangen. Gewoonlijk voor vervanging in geval van falen.

(b) moet een geïnstalleerde reserve zijn voor een

(i) moet als geïnstalleerde reserve hebben een

conceptueel vereiste voor een gelijkheid tussen een waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5492) is een soort conceptuele gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5279) die specificeert dat een (intrinsiek) aspect van een gespecificeerde soort op een schaal gekwantificeerd moet worden als zijnde gelijk aan een gespecificeerde waarde. Bijvoorbeeld: (een) diameter van een as van type A 6 (op een schaal mm).

(b) moet een schaalwaarde hebben gelijk aan

(b) moet op een schaal gekwantificeerd worden als gelijk aan

(i) moet een schaalwaarde zijn gelijk aan de waarde van

conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende een deel van een fysiek object (5390) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een deel moet hebben dat onderwerp is van een activiteit waarin een ander object een rol van een gespecificeerde soort speelt.

(b) moet een deel hebben dat gerelateerd is aan iets dat is zijn

(i) moet een rol zijn van iets dat betrokken is in een activiteit betreffende een deel van een

conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende iets (5387) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort gespeeld moet worden door een object in een gebeurtenis waaraan een ander object van een gespecificeerde soort is onderworpen.

(b) moet gerelateerd zijn aan iets dat is zijn

(i) moet een rol zijn van iets dat betrokken is in een activiteit betreffende een

conceptueel vereiste voor een hulpmiddel van een individueel iets (5429) is een soort conceptueel hulpmiddel ten opzichte van een fysiek object (5426) die specificeert dat een individueel ding van een gespecificeerde soort een hulpmiddel moet zijn van een ander ding van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk zijn het ondersteunde ding en het hulpmiddel beide onderdeel van een groter geheel.

(b) moet een hulpmiddel zijn van een

(i) moet als hulpmiddel hebben een

conceptueel vereiste voor een ingebruikstelling binnen een periode in de tijd (5511) is een soort conceptueel vereiste voor een start binnen een periode in de tijd (5510) die specificeert dat het geregistreerd moet worden dat een fysiek object van een gespecificeerde soort in dienst is genomen binnen een periode van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk moet de in-servicedatum geregistreerd worden.

(b) moet als ingebruikstellingsperiode hebben een

(i) moet mogelijk een geregistreerde ingebruikstellingsperiode zijn van een

conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5238) is een soort conceptuele intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5258) dat specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een deel moet hebben dat een intrinsiek aspect heeft van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een vereiste dat een auto (elke auto binnen de geldigheidscontext) een (gespecificeerde) motorcapaciteit moet hebben.

(b) moet een deel hebben met als intrinsiek aspect een

(i) moet een intrinsiek aspect zijn van een deel van een

conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een samenstelling van een fysiek object (5252) is een soort conceptuele rol van een aspect van een samenstelling van een fysiek object (5259) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort bezit moet zijn van een fysiek object dat als component een fysiek object van een gespecificeerde soort heeft.

(b) moet een deel zijn van een geheel met als intrinsiek aspect een

(i) moet een intrinsiek aspect zijn van een geheel van een

conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een speler van een rol (5344) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een intrinsiek aspect (5282) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort gespeeld moet worden door een object dat een intrinsiek aspect heeft van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: een vereiste die specificeert dat een rol als uitlaatflens gespeeld moet worden door een object (een flens) dat als intrinsiek aspect een 'diameter van een uitlaatflens' moet hebben. N.B. dat die laatste een rol van een diameter is, terwijl uitlaatflens een rol is van een flens. Een dergelijke specificatie van een vereiste maakt het mogelijk een eis of beperking te specificeren voor zo'n soort intrinsiek aspect, in een bepaalde geldigheidscontext.

(b) moet een intrinsiek aspect zijn van een speler van een

(i) moet een speler hebben met als intrinsiek aspect een

(i) moet gespeeld worden door een object met als intrinsiek aspect een

conceptueel vereiste voor een levering binnen een periode (5923) is een soort conceptuele levering binnen een periode (5922) die specificeert dat een geleverd iets van een gespecificeerde soort geleverd moet worden binnen een periode van een gespecificeerde soort.

(b) moet als leveringsperiode hebben een

(i) moet leveringsperiode zijn van een

conceptueel vereiste voor een oorsprong van een route (5408) is een soort conceptuele bron van een route (1419) die specificeert dat een route van een gespecificeerde soort moet beginnen bij een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) moet de oorsprong zijn van een

(i) moet beginnen bij een

conceptueel vereiste voor een oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5505) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat het gespecificeerd moet worden dat een begin of eind of een voortzetting van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort is veroorzaakt door een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) moet aanduiden als gevolg te hebben een

(b) moet aanduiden de veroorzaker te zijn van een

(i) moet aanduiden het gevolg te zijn van een

(i) moet als oorzaak aanduiden een

conceptueel vereiste voor een presentatie van informatie op een fysiek object (5121) is een soort conceptuele presentatie van informatie op een fysiek object (4999) die specificeert dat informatie van een gespecificeerde soort uitgedrukt moet worden op een fysiek object van een gespecificeerde soort. Het moet worden uitgedrukt als een aspect van een fysiek object. Bijvoorbeeld: het kan uitgedrukt worden als een ruimtelijk aspect (een vorm en patroon) van inkt op papier.

(b) moet weergegeven worden op een

(i) moet drager zijn van een

conceptueel vereiste voor een referentie door een referentieaspect (5116) is een soort conceptuele referentie door informatie (1917) die specificeert dat elk iets van een gespecificeerde soort aangeduid moet worden door een patroon of tekst van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: elke pomp moet aangeduid worden door een tag-nummer.

(b) moet een referentie zijn van een

(i) moet aan gerefereerd zijn door een

conceptueel vereiste voor een referentie tussen fysieke objecten (5120) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort informatie moet bevatten die refereert naar een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) moet refereren naar een

(i) moet gerefereerd worden vanuit een

conceptueel vereiste voor een relatie met een fysiek object met een bepaald intrinsiek aspect (5482) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gerelateerd moet zijn aan een ander fysiek object dat een intrinsiek aspect heeft van een gespecificeerde soort.

(b) moet gerelateerd zijn aan iets met als intrinsiek aspect een

(i) moet een intrinsiek aspect zijn van iets dat gerelateerd is aan een

conceptueel vereiste voor een representatie door een fysiek object (5410) is een soort conceptuele representatierelatie (4924) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort gerepresenteerd moet worden door een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) moet gerepresenteerd worden door een

(i) moet representant zijn van een

conceptueel vereiste voor een reserverelatie tussen fysieke objecten (5512) is een soort conceptueel vereiste voor een referentie tussen fysieke objecten (5120) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gereserveerd moet zijn om een ander fysiek object van een gespecificeerde soort te vervangen. Gewoonlijk voor vervanging in geval van falen.

(b) moet een reserve zijn voor een

(i) moet als reserve hebben een

conceptueel vereiste voor een rol in een relatie (4732) is een soort conceptueel voorkomen van een rol in een relatie (5760) die specificeert dat een relatie van een gespecificeerde soort vereist dat een rol van een gespecificeerde soort wordt gespeeld. Dit specificeert niet welk soort rol speler zo'n rol kan of moet vervullen.

(b) moet een rol hebben als een

(i) moet een rol zijn in een

conceptueel vereiste voor een rol van een deel van een fysiek object (5237) is een soort conceptueel spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1301) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort gespeeld moet worden door een deel van een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) moet een deel hebben met als rol een

(i) moet een functie zijn van een deel van een

(i) moet een rol zijn van een deel van een

conceptueel vereiste voor een start binnen een periode in de tijd (5510) is een soort conceptuele start binnen een periode in de tijd (5773) die specificeert dat van een startend object van een gespecificeerde soort geregistreerd moet worden dat het een periode van operatie begint binnen een tijdsperiode van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk moet een datum als startdatum geregistreerd worden.

(b) moet als geregistreerde startperiode hebben een

(i) moet mogelijk een geregistreerde startperiode zijn van een

conceptueel vereiste voor een substantie van een deel van een fysiek object (5793) is een soort conceptuele substantie van een deel van een fysiek object (5792) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een deel moet hebben met als aspect een stof van een gespecificeerde kwalitatieve soort.

(b) moet als deel hebben een hoeveelheid

(b) moet een deel hebben dat is gemaakt van

(i) moet een substantie zijn van een deel van een

conceptueel vereiste voor een supertype van een concept (5111) is een soort binaire relatie tussen soorten (5937) die specificeert dat een gespecificeerde soort gedefinieerd moet zijn als een specialisatie van een gespecificeerd supertype concept of van één van zijn subtypes; terwijl elk lid van de gespecificeerde soort ook een lid moet zijn van het definiërende supertype concept of van één van zijn subtypen.

(b) moet gedefinieerd worden als een subtype van een

(i) kan als subtype hebben een

conceptueel vereiste voor een te bereiken doel van een bestaan (5412) is een soort conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort als zijn doel van bestaan heeft het bereiken van een toestand van een gespecificeerde soort.

(b) moet als doel hebben een

(b) moet een middel zijn voor een

(i) moet een doel zijn van een

conceptueel vereiste voor een te voorkomen doel van een bestaan (5781) is een soort conceptueel te voorkomen doel van een bestaan (5780) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort het niet-bereiken van een toestand van een gespecificeerde soort als doel van bestaan moet hebben. Gewoonlijk is het doel het voorkomen van een gebeurtenis van een bepaalde soort.

(b) moet als te voorkomen doel hebben een

(b) moet een middel zijn voor het voorkomen van een

(i) moet een te voorkomen doel zijn van een

conceptueel vereiste voor een tijdsvolgorde van een gebeurtenis (5118) is een soort conceptuele tijdsopeenvolging van gebeurtenissen (1389) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort zal plaats vinden voor een gebeurtenis van een gespecificeerde soort. De in tijd voorafgaande soort gebeurtenis mag hetzelfde zijn als de in tijd opvolgende gebeurtenis om aan te geven dat gebeurtenissen van dezelfde soort elkaar moeten opvolgen. In het laatste geval moet als cardinaliteit (0,n) gespecificeerd worden, waarbij 0 specificeert dat de keten kan eindigen en waarbij n het aantal schakels in de keten aangeeft.

(b) moet komen voor een

(i) moet komen na een

conceptueel vereiste voor een topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (5119) is een soort conceptuele topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (1421) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort zich bevindt voor een fysiek object van een andere gespecificeerde soort. De voorgaande soort fysiek object mag dezelfde zijn als de opvolgende soort fysiek object om aan te geven dat fysieke objecten van dezelfde soort na elkaar komen. In het laatste geval moet als cardinaliteit (0,n) gespecificeerd worden, waarbij 0 specificeert dat de keten kan eindigen en waarbij n het aantal schakels in de keten aangeeft.

(b) moet zich bevinden na een

(i) moet zich bevinden voor een

conceptueel vereiste voor een uitdrukking van informatie door een patroon (5168) is een soort conceptuele uitdrukking van informatie door een patroon (1913) die specificeert dat informatie van een gespecificeerde soort uitgedrukt moet worden door een patroon of tekst van een gespecificeerde soort.

(b) moet uitgedrukt worden als een

(b) moet uitgedrukt worden in

(i) moet een expressie zijn van een

(i) moet een uitdrukking zijn van een

conceptueel vereiste voor een uitvoerder van een activiteit betreffende een deel van een fysiek object (5391) is een soort conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende een deel van een fysiek object (5390) die specificeert dat een uitvoerdersrol van een gespecificeerde soort gespeeld moet worden door iemand in een activiteit betreffende een deel van een geheel van een gespecificeerde soort.

(b) moet een deel hebben dat gerelateerd is aan iemand die is zijn

(i) moet een rol zijn van iemand die een activiteit uitvoert op een deel van een

conceptueel vereiste voor een uitvoerder van een activiteit betreffende een fysiek object (5389) is een soort conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende iets (5387) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort onderwerp is van een activiteit die wordt uitgevoerd door een partij met een rol van een gespecificeerde soort.

(b) moet gerelateerd zijn aan iemand die is zijn

(i) moet een rol zijn van iemand die een activiteit uitvoert op een

conceptueel vereiste voor een verbindingsrelatie (5110) is een soort conceptuele verbindingsrelatie (1407) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een verbinding moet hebben met een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) moet verbonden zijn aan een

(i) moet een verbinding hebben met een

(i) moet verbonden zijn met een

conceptueel vereiste voor een verschil tussen twee kenmerken (5920) is een soort conceptueel vereiste voor vergelijking van twee kenmerken (5919) die specificeert dat de kwantitatieve waarde van een vergeleken aspect van een gespecificeerde soort groter dan of gelijk moet zijn aan de kwantitatieve waarde van een referentieaspect van een gespecificeerde soort.

(b) moet groter dan of gelijk zijn aan

(b) moet groter dan of gelijk zijn aan een

(i) moet kleiner dan of gelijk zijn aan

(i) moet kleiner dan of gelijk zijn aan een

conceptueel vereiste voor een waarneming van een aspect (5245) is een soort conceptuele waarneming van een aspect door een individueel iets (5061) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort een aspect van een gespecificeerde soort moet waarnemen of ervaren, hoewel dat een aspect is van een ander fysiek object. Bijvoorbeeld: een vereiste dat een druk in een vloeistof moet worden waargenomen door een drukmeter, waarbij zo'n druk geen eigenschap is van de drukmeter.

(b) moet als aspect voelen een

(b) moet als aspect waarnemen een

(i) moet waargenomen worden door een

conceptueel vereiste voor een gelijkheid tussen twee kenmerken (5921) is een soort conceptueel vereiste voor vergelijking van twee kenmerken (5919) die specificeert dat de kwantitatieve waarde van een vergeleken aspect van een gespecificeerde soort gelijk moet zijn aan de kwantitatieve waarde van een referentieaspect van een gespecificeerde soort.

(b) moet een waarde hebben gelijk aan een

(i) moet een referentie zijn met een waarde gelijk aan een

conceptueel vereiste voor gebruik van een fysiek object in een verbinding (5406) is een soort conceptueel gebruik van een fysiek object in een verbinding (1724) doe specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gebruikt moet worden als verbindingsmateriaal in een verbindingssamenstelling van een gespecificeerde soort.

(b) moet als verbindingsmateriaal gebruiken een

(i) moet verbindingsmateriaal zijn in een

conceptueel vereiste voor gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5400) is een soort conceptueel vereiste voor gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5394) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gelokaliseerd moet zijn in een fysiek object van een andere gespecificeerde soort. Het gelokaliseerde object hoeft niet noodzakelijkerwijs omsloten te zijn, zoals bijvoorbeeld als het gelegen is in een stad.

(b) moet aanwezig zijn in een

(i) moet een locatie zijn met daarin een

conceptueel vereiste voor gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5394) is een soort conceptueel gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5362) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort gelokaliseerd moet zijn op de plaats van een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) moet aanwezig zijn bij een

(b) moet aanwezig zijn op de plaats van een

(i) moet een locatie zijn van een

conceptueel vereiste voor het bevatten van een individueel iets (5789) is een soort conceptueel bevatten van een individueel iets (4942) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort zich moeten bevinden in een individueel object van een gespecificeerde bevattende soort onder de voorwaarde dat een bevat individueel object niet dezelfde kan zijn als het individuele object waardoor hij bevat wordt.

(b) moet bevatten een

(i) moet zich bevinden in een

conceptueel vereiste voor het hebben van een relatie is een synoniem van conceptueel vereiste binaire relatie tussen dingen van gespecificeerde soorten (5735)

conceptueel vereiste voor het spelen van een rol door een individueel object (6024) is een soort conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714) die specificeert dat een individuele rol van een gespecificeerde soort een rol moet zijn van iets van een andere gespecificeerde soort.

(b) moet een mogelijke rol hebben als een

(b) moet een rol spelen als een

(i) moet een rol zijn van een

(i) moet gespeeld worden door een

conceptueel vereiste voor informatie over leden van een soort (5103) is een soort conceptuele informatie over objecten van een bepaalde soort (1910) die specificeert dat objecten van een gespecificeerde soort beschreven moeten zijn door informatie van een gespecificeerde soort.

(b) moet omschreven worden door informatie van soort

(i) is een soort informatie die is vereist door een

conceptueel vereiste voor inrichting van een fysiek object (5772) is een soort conceptuele inrichting van een fysiek object (5771) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort ingericht moet zijn met een inrichtingselement van een gespecificeerde soort.

(b) moet als inrichtingselement hebben een

(i) moet een inrichtingselement zijn van een

conceptueel vereiste voor installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (5407) is een soort conceptuele installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (1903) die specificeert dat een materieel fysiek object van een gespecificeerde soort geïnstalleerd moet zijn op de plaats van een denkbeeldig fysiek object van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk een reëel exemplaar van een fabrikantsmodel dat geïnstalleerd moet zijn op de plaats van een ontworpen object.

(b) moet aanduiden om geïnstalleerd te worden op de positie van een

(i) moet een plaats aanduiden voor de installatie van een

conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object dat een bepaald aspect heeft (5370) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een interactie moet hebben met een fysiek object dat een aspect heeft van een gespecificeerde soort.

(b) is gedefinieerd als een aspect van iets dat beïnvloed word door een

(i) moet interactie hebben met iets met als aspect een

conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object met een bepaald intrinsiek aspect (5466) is een soort conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object dat een bepaald aspect heeft (5370) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een interactie moet hebben met een ander fysiek object dat een intrinsiek aspect heeft van een gespecificeerde soort.

(b) is gedefinieerd als een intrinsiek aspect van iets dat beïnvloed wordt door een

(i) moet interactie hebben met iets met als intrinsiek aspect een

conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object met een bepaalde rol (5480) is een soort conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object dat een bepaald aspect heeft (5370) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een interactie moet hebben met een ander fysiek object dat een rol heeft van een gespecificeerde soort.

(b) is per definitie een rol van iets dat beïnvloed word door een

(i) moet interactie hebben met iets met een rol als een

conceptueel vereiste voor interactie met een subtype van fysiek object (5405) is een soort conceptuele interactie tussen fysieke objecten (5369) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een interactie moet hebben met een fysiek object dat geclassificeerd is door een subtype van een gespecificeerde soort fysiek object.

(b) moet interactie hebben met iets dat geclassificeerd is door een subtype is van

(i) moet een subtype hebben waarvan een geval beïnvloed wordt door een

conceptueel vereiste voor interactie met iets van een bepaald type (5461) is een soort conceptuele interactie tussen fysieke objecten (5369) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een interactie moet hebben met een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) moet interactie hebben met iets dat geclassificeerd is door een

(i) duidt een type aan waarvan een geval beïnvloed wordt door een

conceptueel vereiste voor interactie tussen fysieke objecten (5404) is een soort conceptuele interactie tussen fysieke objecten (5369) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een interactie moet hebben met een ander fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) moet interactie hebben met een

(i) moet beïnvloed worden door een

conceptueel vereiste voor kwantificatie van een kenmerk door een getal op een schaal (5977) is een soort conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791) die specificeert dat een kenmerk van een gespecificeerde soort gekwantificeerd moet worden door een wiskundige ruimte (zoals een getal) op een schaal. N.B. een dimensieloze eigenschap heeft gewoonlijk als schaal '-' (dimensieloos) of 'stuks' of 'paar', e.d.

(b) moet als schaalwaarde hebben een

(i) moet een schaalwaarde zijn van een

conceptueel vereiste voor overeenstemming met alle criteria uit een verzameling (5658) is een soort conceptueel vereiste voor overeenstemming met een van de criteria uit een verzameling (4950) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort in overeenstemming moeten zijn met (al) de vereisten in een verzameling. Gewoonlijk een component of document die in overeenstemming moet zijn met de verzameling vereiste feiten, uitgedrukt als een verzameling relaties die een verplichting uitdrukken ( of relaties).

(b) zijn eisen voor een

(i) moet voldoen aan eisen

conceptueel vereiste voor overeenstemming met een criterium (4751) is een soort conceptuele overeenstemming met een criterium (4902) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort in overeenstemming moet zijn met de inhoud van een vereiste van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk een object of document van een soort dat moet voldoen aan de inhoud van een document van een gespecificeerde soort.

(b) moet een specificatie zijn voor een

(i) moet in overeenstemming zijn met een

(i) moet voldoen aan een

conceptueel vereiste voor overeenstemming met een van de criteria uit een verzameling (4950) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort in overeenstemming moet zijn met een van de vereisten uit een gespecificeerde verzameling. Gewoonlijk een soort object of document waarvan de leden in overeenstemming moeten zijn met een uit een verzameling kwalitatieve aspecten, of vereisten die uitgedrukt zijn als relaties.

(b) zijn opties voor eisen voor een

(i) moet voldoen aan een van de

conceptueel vereiste voor overeenstemming van een gerelateerd object met een criterium (5422) is een soort conceptuele overeenstemming met een criterium (4902) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort moet gerelateerd zijn aan een object dat in overeenstemming is met een criterium van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk betreft dit een object dat gerelateerd is aan een ander object of document van een soort waarvan als vereiste is uitgedrukt dat het in overeenstemming moet zijn met de inhoud van een soort document.

(b) moet een specificatie zijn voor iets dat gerelateerd is aan een

(i) moet gerelateerd zijn aan iets dat moet voldoen aan een

conceptueel vereiste voor referentie naar een object in informatie (5371) is een soort conceptuele referentie naar object in informatie (1370) die specificeert dat informatie van een gespecificeerde soort een referentie moet bevatten naar een object van een gespecificeerde soort.

(b) moet aan gerefereerd worden in een

(i) moet een referentie bevatten naar een

conceptueel vereiste voor vergelijking van twee kenmerken (5919) is een soort conceptuele vergelijking van twee kenmerken (1851) die specificeert dat een vergeleken aspect van een gespecificeerde soort een vergelijkingsrelatie moet hebben met een referentieaspect van een gespecificeerde soort.

(b) moet worden vergeleken met een

(i) moet vergelijkingsbasis zijn voor een

conceptueel vereiste voor vervulling van een functie door een fysiek object (5757) is een soort conceptuele vervulling van een functie door een fysiek object (1314) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort een functie is die vervuld moet worden door een fysiek object van een gespecificeerde soort. Bij voorbeeld: vervoeren is een functie die vervuld moet worden door een voertuig.

(b) moet als functievervuller hebben een

(i) moet een vervuller zijn van functie

conceptueel vervangingsrelatie tussen fysieke objecten (5988) is een soort conceptuele relatie tussen fysieke objecten (5768) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een vervanger kan zijn van een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan een vervanger zijn van een

(i) kan als vervanger hebben als een

(i) kan vervangen worden door een

conceptueel verwerkt worden door een fysiek object (5907) is een soort conceptuele relatie tussen fysieke objecten (5768) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort verwerkt kan worden in een proces dat wordt uitgevoerd of mogelijk gemaakt door een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan geconsumeerd worden door een

(b) kan verbruikt worden door een

(b) kan verwerkt worden door een

(i) kan een consument zijn van een

(i) kan een verbruiker zijn van een

(i) kan een verwerker zijn van een

conceptueel voorkomen van een begin of voortzetting of beëindiging door een gebeurtenis (5909) is een soort conceptuele tijdsopeenvolging van gebeurtenissen (1389) die specificeert dat een begin of eind of voortzetting wordt voorkomen door een gespecificeerde gebeurtenis. Gewoonlijk wordt het voorkomen door een relatief kort durende gebeurtenis.

(b) kan verhinderen een

(b) kan voorkomen een

(i) kan verhinderd worden door een

(i) kan voorkomen worden door een

conceptueel voorkomen van een rol in een relatie (5760) is een soort conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort kan voorkomen in een relatie van een gespecificeerde soort. Dat kan een hogere orde relatie zijn, zoals in een model van een gebeurtenis of correlatie.

(b) kan als rol omvatten een

(i) kan een rol zijn in een

conceptueel voorwaardelijke samenstelling van een individueel iets (5667) is een soort conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een object van een andere gespecificeerde soort als deel kan hebben onder de voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan en binnen mogelijk gespecificeerde kardinaliteitsgrenzen.

(b) kan onder voorwaarden een deel zijn van een

(i) kan onder voorwaarden als deel hebben een

(i) kan onder voorwaarden een samenstelling zijn voor een

conceptueel zich bewegen door een fysiek object (5883) is een soort conceptueel gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5882) dat specificeert dat een gelokaliseerd fysiek object van een gespecificeerde soort zich kan verplaatsen door een ander fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan stromen door een

(b) kan zich bewegen door een

(b) kan zich verplaatsen door een

(i) kan doorstroomd worden door een

(i) kan een locatie zijn waar door zich beweegt een

(i) kan een object zijn waardoor zich verplaatst een

conceptueel zich in een toestand bevinden (4934) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort in een toestand kan zijn van een gespecificeerde soort.

(b) kan als toestand hebben een

(i) kan een soort toestand zijn van een

conceptuele aandrijving zijn van een fysiek object (5626) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een aandrijving kan zijn voor een fysiek object van een andere gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een elektromotor kan een aandrijving zijn voor een pomp.

(b) kan een aandrijving zijn van een

(i) kan aangedreven worden door een

conceptuele aanduiding van iets door een naam (5565) is een soort conceptuele referentie door informatie (1917) die specificeert dat een tekst van een gespecificeerde soort een naam kan zijn voor iets van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: een zes tekens lange code kan een naam zijn van een apparaat.

(b) kan een naam zijn van een

(b) kan een term zijn voor aanduiding van een

(i) kan als aanduiding hebben een

(i) kan als naam hebben een

conceptuele aanduiding van iets door een titel (6042) is een soort conceptuele beschrijving door een patroon (1806) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een titel kan hebben die bestaat uit een karakterreeks van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: een boek kan als titel hebben een reeks van (max) twintig tekens.

(b) kan een titel zijn van een

(i) kan als titel hebben een

conceptuele aanwezigheid van een samenstelling van een individueel fysiek object (5003) is een soort conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191) die specificeert een vereiste om aan te geven voor een samengesteld object van een gespecificeerde soort of het een deel heeft van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk binnen bepaalde kardinaliteitsbeperkingen.

(b) kan aangeduid zijn als deel van een

(i) moet aanduiden de al of niet aanwezigheid van een

conceptuele afhankelijkheid tussen fysieke objecten (5597) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort voor zijn functioneren afhankelijk kan zijn van een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan afhankelijk zijn van een

(i) kan als afhankelijk object hebben een

conceptuele afleidingsrelatie tussen kenmerken (1271) is een soort conceptuele correlatie (2066) die specificeert dat een kenmerk van een gespecificeerde soort afhankelijk is van kenmerken in een lijst van gespecificeerde soorten.

(b) kan afgeleid zijn van een

(i) kan als afgeleide hebben een

conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191) is een soort conceptuele organisatierelatie van een individueel iets (5807) die de mogelijkheid specificeert dat samenstellingen van de gespecificeerde soort componenten kan hebben van de andere gespecificeerde soort zijn, binnen de beperkingen van de kardinaliteitsgrenzen.

(b) kan een geassembleerd deel zijn van een

(i) kan een assemblage zijn van een

(i) kan een samenstelling zijn voor een

conceptuele basis voor machtverheffingsrelatie (4831) is een soort conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort een basis kan zijn voor machtsverheffing in een functie van een gespecificeerde soort. Het aspect wordt dan verheven tot de macht.

(b) kan tot een macht verheven zijn in een

(i) kan als machtsverheffingsbasis hebben een

conceptuele beëindiger zijn van een gebeurtenis (5107) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een gebeurtenis, zoals een proces, van een gespecificeerde soort kan eindigen met of door een gebeurtenis van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan eindigen met een

(i) kan beëindiger zijn van een

conceptuele begrenzing door een fysiek object (5769) is een soort conceptuele relatie tussen fysieke objecten (5768) die specificeert dat leden van de begrensde soort fysiek object begrensd kunnen worden door leden van het begrenzende soort fysiek object.

(b) kan begrensd zijn door een

(i) kan een begrenzing zijn van een

conceptuele begrenzing van een aspect (5032) is een soort conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort kan fungeren als een begrenzing van een ander aspect van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld een bereik kan als begrenzing hebben een kwantitatieve waarde.

(s) conceptueel bezitten van een grens door een ruimte

(b) kan als grens hebben een

(i) kan een grens zijn van een

conceptuele begrenzing van een wiskundige ruimte (1804) is een soort conceptuele begrenzing van een aspect (5032) die specificeert dat een wiskundige ruimte van een gespecificeerde soort kan fungeren als een begrenzing van een andere wiskundige ruimte van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een lijn kan fungeren als een begrenzing van een oppervlak.

(b) kan als wiskundige begrenzing hebben een

(b) kan als wiskundige beperking hebben een

(i) kan een wiskundige begrenzing zijn van een

(i) kan een wiskundige beperking zijn van een

conceptuele benadering van een wiskundige ruimte door punten (1805) is een soort conceptuele correlatie (2066) die specificeert dat een wiskundige ruimte van een gespecificeerde soort benaderd kan worden door een puntbenadering van een gespecificeerde soort.

(b) kan als wiskundige puntbenadering hebben een

(i) kan een wiskundige puntbenadering zijn van een

conceptuele beperking op het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen (5925) is een soort conceptuele beperkingsrelatie voor spelers van rollen (5924) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort en een rol van een andere gespecificeerde soort niet gelijktijdig gespeeld mag worden door hetzelfde ding binnen een bepaalde context. Met andere woorden: de speler van een rol van de eerste soort moet een ander ding zijn dan de speler van een rol van de tweede soort zolang hij de rol speelt.

(b) mag niet gelijktijdig gespeeld worden door de speler in de rol van een

(i) mag niet gelijktijdig gespeeld worden met een rol als een

conceptuele beperking op het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen ten opzicht van dezelfde gerelateerde (5961) is een soort conceptuele beperking op het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen (5925) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort en een rol van een andere gespecificeerde soort niet gelijktijdig gespeeld mag worden door hetzelfde ding binnen een bepaalde context. Met andere woorden: de speler van een rol van de eerste soort moet een ander ding zijn dan de speler van een rol van de tweede soort zolang hij de rol speelt.

(b) mag niet gelijktijdig tegenover dezelfde gerelateerde gespeeld worden door de speler in de rol van een

(i) mag niet gelijktijdig tegenover dezelfde gerelateerde gespeeld worden met een rol als een

conceptuele beperkingsrelatie voor spelers van rollen (5924) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een individuele rol van een gespecificeerde soort een beperking impliceert voor de speler van die rol om gelijktijdig een rol te spelen van een andere gespecificeerde soort.

(s) beperking op spelers van rollen van gespecificeerde soorten

conceptuele beschermingsrelatie tussen fysieke objecten (1415) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van de gespecificeerde soort beschermd kan zijn door een ander fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan een beschermer zijn van een

(i) kan beschermd zijn door een

conceptuele beschrijving door een gecodeerde correlatie (5715) is een soort conceptuele beschrijving door een tekst (5557) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort beschreven kan worden door tekst van een gespecificeerde soort die een correlatie representeert.

(b) kan beschreven worden door een correlatie als een

(i) kan een correlatie zijn ter beschrijving van een

conceptuele beschrijving door een patroon (1806) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat objecten van de gespecificeerde soort omschreven kunnen worden door een patroon van de gespecificeerde soort. Het patroon is gewoonlijk een intrinsiek aspect van een ander fysiek object dan het beschreven object. Bijvoorbeeld een beschrijving van een richtlijn door een paragraaf, of een product kan beschreven worden door een geregistreerde gesproken tekst of door een schets of door een geschreven tekst.

(b) kan beschreven zijn als een

(i) kan een beschrijving zijn van een

conceptuele beschrijving door een tekst (5557) is een soort conceptuele beschrijving door een patroon (1806) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort kan worden beschreven door tekst van een gespecificeerde soort. Een kwalitatieve tekst is een patroon dat gewoonlijk een bezit is van een fysiek object van een bepaalde soort, zoals inkt op papier. Bijvoorbeeld: een softwaresysteem kan beschreven worden door tekst als 'een systeem dat bestaat uit binair gecodeerde instructies en gerelateerde gegevens die bedoeld zijn om geïnterpreteerd en uitgevoerd te worden door een computer'.

(b) kan in tekst beschreven zijn door een

(b) kan tekstueel beschreven zijn door een

(i) kan een beschrijving in tekst zijn van een

(i) kan een tekstuele beschrijving zijn van een

conceptuele bestemming van een route (1409) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een route van een gespecificeerde soort kan eindigen op een bestemming fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan een bestemming zijn van een

(b) kan een eindpunt zijn van een

(i) kan eindigen bij een

conceptuele betrokkenheid als aanspreekpunt (5585) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een rol van aanspreekpunt kan hebben in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als aanspreekpunt hebben een

(i) kan een aanspreekpunt zijn voor een

conceptuele betrokkenheid als belanghebbende (5601) is een soort conceptuele betrokkenheid als deelnemer (5643) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als belanghebbende in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als belanghebbende hebben een

(i) kan belanghebbende zijn van een

conceptuele betrokkenheid als bestuurder (4651) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als bestuurder van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan bestuurd zijn door een

(i) kan een bestuurder zijn van een

conceptuele betrokkenheid als betreffend (4649) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als onderwerp in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld door onderworpen te zijn aan een behandeling.

(s) conceptuele betrokkenheid als onderwerp

(b) kan als onderwerp hebben een

(b) kan betrekking hebben op een

(i) kan ondergaan een

(i) kan onderwerp zijn van een

conceptuele betrokkenheid als deelnemer (5643) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een rol kan spelen als deelnemer in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als deelnemer hebben een

(i) kan deelnemer zijn van een

conceptuele betrokkenheid als dienstverlener (5558) is een soort conceptuele betrokkenheid als uitvoerder (4650) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een rol kan spelen als dienstverlener in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als dienst verleend worden door een

(i) kan een dienstverlener zijn van een

conceptuele betrokkenheid als faciliteerder (5170) is een soort conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort faciliteerder kan zijn bij de uitvoering van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan gefaciliteerd worden door een

(i) kan een faciliteerder zijn voor een

conceptuele betrokkenheid als gereedschap (4652) is een soort conceptuele betrokkenheid als hulpmiddel (4653) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als gereedschap in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan inhouden het gebruik als gereedschap een

(i) kan een gereedschap zijn in een

conceptuele betrokkenheid als hulpmiddel (4653) is een soort conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als hulpmiddel in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als hulpmiddel nodig hebben een

(i) kan als hulpmiddel dienen in een

conceptuele betrokkenheid als initiatiefnemer (5875) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als initiator van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als initiator hebben een

(b) kan geïnitieerd zijn door een

(i) kan initiatiefnemer zijn van een

conceptuele betrokkenheid als invoer (4783) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort invoer kan zijn in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als input hebben een

(b) kan als invoer hebben een

(i) kan een invoer zijn in een

(i) kan input zijn in een

conceptuele betrokkenheid als klant (5595) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als klant in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als klant hebben een

(i) kan klant zijn van een

conceptuele betrokkenheid als manager (5541) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een manager kan zijn van een activiteit van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk specificeert dit dat een bepaald type persoon een manager kan zijn van een bepaald type project.

(b) kan gemanaged worden door een

(i) kan een manager zijn van een

conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een rol kan hebben die bijdraagt aan de uitvoering van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort. De rol kan uitvoerder, hulpmiddel of gereedschap zijn.

(b) kan als mechanisme gebruiken een

(i) kan een mechanisme zijn in een

conceptuele betrokkenheid als object waarin een gebeurtenis plaats vindt (5894) is een soort conceptuele betrokkenheid als plaats van gebeurtenis (5085) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort plaats kan vinden in een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan plaats vinden in een

(i) kan een object zijn waarin kan plaatsvinden een

(i) kan een object zijn waarin plaats kan vinden een

(i) kan een object zijn waarin plaatsvindt een

conceptuele betrokkenheid als obstakel (5911) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als obstakel die verhindert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort begint, voortgezet wordt of eindigt.

(b) kan als obstakel hebben een

(i) kan een obstakel zijn voor een

conceptuele betrokkenheid als onderwerp is een synoniem van conceptuele betrokkenheid als betreffend (4649)

conceptuele betrokkenheid als plaats van gebeurtenis (5085) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort plaats kan vinden op een locatie die gedefinieerd is door een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan als plaats van gebeurtenis hebben een

(i) kan een plaats van gebeurtenis zijn van een

conceptuele betrokkenheid als planner (5146) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een planner kan zijn in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan gepland worden door een

(i) kan een planner zijn van een

conceptuele betrokkenheid als product (5173) is een soort conceptuele betrokkenheid als uitvoer (4784) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort geproduceerd kan worden door een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan een productieproces zijn van een

(i) kan geproduceerd zijn in een

(i) kan product zijn uit een

conceptuele betrokkenheid als scheduler (5148) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een scheduler kan zijn in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan gescheduled worden door een

(i) kan een scheduler zijn van een

conceptuele betrokkenheid als toezegger (5040) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als degene die zich verplicht in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan een verplichting zijn van een

(i) kan zich verplichten tot een

conceptuele betrokkenheid als uitvoer (4784) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort uitvoer of resultaat kan zijn uit een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als output hebben een

(b) kan als uitvoer hebben een

(i) kan een uitvoer zijn van een

(i) kan output zijn van een

conceptuele betrokkenheid als uitvoerder (4650) is een soort conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een rol kan hebben als uitvoerder van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als uitvoerder hebben een

(b) kan uitgevoerd worden door een

(i) kan uitvoerder zijn van een

conceptuele betrokkenheid als verbruik (5172) is een soort conceptuele betrokkenheid als invoer (4783) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort gebruikt kan worden door een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan een verbruik zijn van een

(i) kan verbruikt worden in een

conceptuele betrokkenheid als vergelijkingsresultaat in een relatie tussen kenmerken (1813) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069) die specificeert dat een kenmerk van een gespecificeerde soort betrokken kan zijn als het resultaat van een vergelijking in een vergelijkingsrelatie tussen twee kenmerken van een gespecificeerde soort relatie.

(b) kan het vergelijkingsresultaat zijn van een

(i) kan als vergelijkingsresultaat hebben een

conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort betrokken kan zijn met een bepaalde rol in een correlatie van een gespecificeerde soort, samen met één of meer andere aspecten.

(s) conceptuele betrokkenheid in een functie

(b) kan als parameter hebben een

(i) kan een parameter zijn in een

conceptuele betrokkenheid in een functie is een synoniem van conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740)

conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort betrokken kan zijn in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) kan als betrokkene hebben een

(i) kan een rol spelen in een

conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5507) is een soort conceptueel speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een fysiek object (5506) die specificeert dat een tijdsduur van een gespecificeerde soort een periode kan zijn waarin een gebeurtenis kan plaats vinden waarin een fysiek object van een gespecificeerde soort betrokken is.

(b) kan een rol hebben in een gebeurtenis binnen een

(i) kan een periode van betrokkenheid zijn van een

conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een betrokken ding van een gespecificeerde soort een rol kan spelen in een relatie van een gespecificeerde soort.

conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) is een soort conceptuele correlatie (2066) tussen twee soorten aspecten.

conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat twee aspecten wederzijds afhankelijk zijn. Typisch aspecten die eigen zijn aan hetzelfde materiaal of aan materialen die een interactie hebben met elkaar.

(b) kan een correlatie hebben met een

(b) kan gecorreleerd zijn aan een

(i) kan gecorreleerd zijn met een

conceptuele binaire relatie is een synoniem van conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231)

conceptuele binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (5464) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat individuele dingen van een gespecificeerde soort een relatie kunnen hebben met een gespecificeerde andere soort.

conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) is een soort conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698) die twee soorten relateert door een conceptuele relatie van een bepaalde soort om daarmee aan te duiden dat individuele dingen van die soorten mogelijke relaties hebben die een realisatie van zo'n soort conceptuele relatie zijn. Een gerelateerde soort kan in principe zowel een conceptuele soort als een kwalitatieve (inclusief kwantitatieve) soort zijn. N.B. Welke soort relatie een realisatie is van een bepaalde conceptuele relatie wordt afzonderlijk gespecificeerd.

conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) is een soort binaire relatie tussen soorten (5937) die twee soorten relateert door een conceptuele relatie van een bepaalde soort om daarmee aan te duiden dat individuele dingen van die soorten mogelijke relaties hebben die een realisatie van zo'n soort conceptuele relatie zijn. Een gerelateerde soort kan in principe zowel een conceptuele soort als een kwalitatieve (inclusief kwantitatieve) soort zijn. N.B. Welke soort relatie een realisatie is van een bepaalde conceptuele relatie wordt afzonderlijk gespecificeerd.

(s) conceptuele binaire relatie

(s) generieke mogelijkheid voor een binaire relatie

(b) kan equivalent zijn aan een

(b) kan gerelateerd zijn aan een

(i) kan een relatie hebben met een

(i) kan equivalent zijn met een

(i) kan gerelateerd zijn met een

conceptuele binaire relatie tussen verzamelingen (5803) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een verzameling van een gespecificeerde soort een relatie kan hebben met een verzameling van een andere gespecificeerde soort.

conceptuele bladzijdenummer als alias voor een term voor een bladzijde (5577) is een soort conceptuele code als alias voor een term voor een object (5576) die specificeert dat een numerieke term met een rol als paginanummer een alias kan zijn voor een term van een andere soort in de context van een verzameling pagina's. Gewoonlijk is een paginanummer een volgnummer.

(b) kan een bladzijdenummer zijn voor een

(i) kan als bladzijdenummer hebben een

conceptuele bron van een route (1419) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een route van een gespecificeerde soort kan beginnen bij een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan de oorsprong zijn van een

(i) kan beginnen bij een

conceptuele classificatie van een deel van een individueel iets (5434) is een soort relatie tussen soorten (4718) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort een deel kan hebben dat geclassificeerd is door een gespecificeerde soort.

(b) kan een deel hebben dat geclassificeerd is als een

(i) kan een classificatie zijn van een deel van een

conceptuele classificatie van een individueel iets (4991) is een soort conceptuele binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (5464) die specificeert dat dingen van een gespecificeerde soort geclassificeerd kunnen worden door subtypen van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, het zou gespecificeerd kunnen worden dat een systeem het mogelijk zou moeten maken dat pompen geclassificeerd kunnen worden door subtypen van pomp.

(b) kan geclassificeerd worden door een

(i) kan een classificatie zijn van een

conceptuele classificatie van elk element in een verzameling (5013) is een soort relatie tussen soorten (4718) die specificeert dat de elementen van een verzameling van een gespecificeerde soort gezamenlijk geclassificeerd kunnen worden door een subtype van een gespecificeerde soort.

(b) kan collectief geclassificeerd worden als een

(i) kan de soort aanduiden van elk element van een

conceptuele code als alias voor een term voor een object (5576) is een soort conceptueel een alias zijn voor een term voor een object (5575) die specificeert dat gecodeerde informatie of tekst van een gespecificeerde soort die gebruikt wordt voor de aanduiding van iets een alias kan zijn voor gecodeerde informatie van een andere soort die voor de aanduiding van datzelfde iets gebruikt wordt in een andere taalgemeenschap.

(b) kan een code zijn voor een

(i) kan gecodeerd worden als een

conceptuele coderingsrelatie voor de beëindiging van een proces (6079) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een commando van een gespecificeerde soort het einde kan specificeren van een opeenvolging van commando's voor de uitvoering van een proces van een gespecificeerde soort.

(b) kan coderend zijn voor de beëindiging van een

(i) kan een proces zijn beëindigd kan worden volgens een

conceptuele coderingsrelatie voor de start van een proces (6076) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een commando van een gespecificeerde soort het begin kan specificeren van een opeenvolging van commando's voor de uitvoering van een proces van een gespecificeerde soort.

(b) kan coderend zijn voor de start van een

(i) kan een proces zijn gestart kan worden volgens een

conceptuele coderingsrelatie voor synthese (6073) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een codon van een gespecificeerde soort kan specificeren dat een aminozuur van een gespecificeerde soort gesynthetiseerd moet worden aan het eind van een gedeeltelijke eiwitketen.

(b) kan coderend zijn voor de synthese van een

(i) kan een aminozuur zijn die gesynthetiseerd kan worden volgens een

conceptuele compositie met een onderscheidende component (6000) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat samengestelde objecten van een gespecificeerde soort als componenten objecten kunnen hebben van een gespecificeerde soort waarvan de aanwezigheid of afwezigheid of waarvan subtypen onderscheidende componenten zijn waardoor de elementen van een verzameling subtypen van de samengestelde soort van elkaar worden onderscheiden.

(b) heeft subtypes die als onderscheidende optionele component hebben een

(i) is een onderscheidende component voor subtypes van

conceptuele context zijn voor het van toepassing zijn van de betekenis van een uitdrukking (4822) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat objecten van een gespecificeerde soort kunnen fungeren als context waarin relaties van een gespecificeerde soort geldig zijn.

conceptuele conversie van een patroon (1914) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een bronpatroon van een gespecificeerde soort geconverteerd kan worden naar een afgeleid patroon van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk een tekst.

(b) kan worden omgezet naar

(i) kan een transcriptie zijn van

conceptuele coördinaat in een coördinatenpunt (1801) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat een coördinaat van een gespecificeerde soort bezit kan zijn van een coördinatenpunt van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld een Cartesisch coördinatenpunt dat een afstand als één van zijn drie orthogonale coördinaten heeft.

(b) kan een coördinaat zijn van een

(i) kan als coördinaat hebben een

conceptuele coördinaten in een coördinatensysteem (1875) is een soort conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740) die specificeert dat coördinaten van een gespecificeerde soort gelokaliseerd kunnen worden in een coördinatensysteem van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld een 3D ruimtelijke coördinatenpunt kan gelokaliseerd worden in een 3D Cartesisch coördinatensysteem.

conceptuele correlatie (2066) is een soort conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698) die specificeert dat de grootte van aspecten van bepaalde soorten zijn in concept gecorreleerd, mits die aspecten het bezit zijn van bepaalde objecten. Gewoonlijk bezit van hetzelfde object. Bijvoorbeeld, de druk, volume en temperatuur van een ideaal gas zijn gecorreleerd door de wet van Boyle-Gay Lussac.

conceptuele correlatie tussen tijd en toestand (1551) is een soort conceptuele correlatie (2066) die specificeert dat tijden van een gespecificeerde gecorreleerde soort gecorreleerd kunnen zijn aan toestanden van een gespecificeerde soort.

conceptuele deelverzameling van een verzameling (5800) is een soort conceptuele binaire relatie tussen verzamelingen (5803) die specificeert dat een verzameling van een gespecificeerde soort elementen bevat die een deelverzameling (een subset) kunnen zijn van de elementen van een verzameling van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan een deelverzameling zijn van een

(i) kan een superset zijn van een

conceptuele definitie door het hebben van een aspect (5527) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956) die specificeert dat een gespecificeerde concept is gedefinieerd door het conceptueel bezitten van een kwalitatief aspect (een aspect waarde) van een gespecificeerde soort. Dit impliceert dat elk individueel iets van een gespecificeerde soort per definitie een aspect van een gespecificeerde soort bezit dat gekwalificeerd is. Bij voorbeeld: het concept 'horizontaal vat' is gedefinieerd door de soort aspect 'oriëntatie'. In een afzonderlijke expressie met een relatie van een andere soort kan gespecificeerd worden dat een horizontaal vat per definitie horizontaal is.

(b) is gedefinieerd door als aspect te hebben een

(i) is een definiërend aspect van een

conceptuele eerste vereiste rol voor leden van een subtype van relatie (4731) is een soort conceptueel vereiste voor een rol in een relatie (4732) die specificeert dat een relatie van een gespecificeerde soort vereist dat een eerste rol van een gespecificeerde soort wordt gespeeld. Welk soort speler zo'n rol kan spelen wordt hierdoor niet gespecificeerd.

(b) moet als eerste rol hebben een

(i) moet een eerste rol zijn in een

conceptuele equivalentie relatie (5939) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeer dat iets van een gespecificeerde soort equivalent kan zijn aan iets anders van een gespecificeerde soort. Dit kan een oordeel zijn dat alleen geldig is binnen een bepaalde geldigheidscontext.

conceptuele fysieke verbinding van een fysiek object (1448) is een soort conceptuele verbindingsrelatie (1407) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een fysieke verbinding kan hebben met een ander fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan fysiek verbonden worden aan een

(i) kan fysiek verbonden worden met een

conceptuele gebeurtenis binnen een periode (4927) is een soort conceptuele plaats in de tijd (1807) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort plaats kan vinden binnen een specificeerde kwalitatieve periode. Bijvoorbeeld een bepaalde soort activiteit kan gedaan worden binnen een periode van een dag, of binnen een periode van 3 dagen of een week.

(b) kan gebeuren binnen een periode van een

(i) kan een periode zijn waar binnen kan gebeuren een

conceptuele gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5279) is een soort conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791) die specificeert dat een kwantitatieve eigenschap een grootte heeft die gelijk is aan een waarde op een gespecificeerde schaal. Bijvoorbeeld: 6 mm 6 (op schaal mm).

(b) kan een schaalwaarde hebben gelijk aan

(b) kan een schaalwaarde hebben van

(b) kan op schaal een waarde hebben gelijk aan

(i) kan een schaalwaarde zijn gelijk aan de waarde van

conceptuele gespeelde rol in een individuele gebeurtenis (1992) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individuele gebeurtenis een speler van een gespecificeerde soort rol in die gebeurtenis vereist. Bijvoorbeeld: project-1 project manager.

(b) vereist als gespeelde rol een

(i) kan gespeeld worden in

(i) moet mogelijk gespeeld worden in

conceptuele goedkeuringsrelatie betreffende een object (5593) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort goedgekeurd of afgekeurd kan worden door een partij in een rol van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een manager kan een goedkeuring verlenen aan een budget.

(b) kan goedkeuring verlenen aan een

(i) kan goedgekeurd worden door een

conceptuele identificatiecode van een object (5569) is een soort conceptuele beschrijving door een patroon (1806) die specificeert dat een identificatiecode van een gespecificeerde soort een identificatie kan zijn voor iets van een gespecificeerde soort.

(b) kan een identificatiecode zijn van een

(i) kan als identificatiecode hebben een

conceptuele onverenigbaarheid van simultane rollen (5890) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een speler van een beperkende rol van een gespecificeerde soort niet tegelijk ook een rol mag spelen van een gespecificeerde beperkte soort.

(b) is incompatibel met een

(i) mag niet gelijktijdig bestaan met een

(i) mag niet samengaan met een

conceptuele informatie over objecten van een bepaalde soort (1910) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een brok informatie van een gespecificeerde soort een beschrijving kan zijn van dingen van een beschreven gespecificeerde soort.

(b) kan omschreven worden door een

(i) kan informatie zijn over een

conceptuele ingrediënt van een fysiek object (6082) is een soort conceptuele samenstelling van een fysiek object (1437) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een ingrediënt kan zijn van een ander fysiek object van een gespecificeerde soort of als inverse dat een fysiek object van een gespecificeerde soort als ingrediënt een ander fysiek object van een gespecificeerde soort kan hebben.

(b) kan een ingrediënt zijn van een

(i) kan als ingrediënt hebben een

conceptuele inrichting van een fysiek object (5771) is een soort conceptueel bevatten van een individueel iets (4942) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort ingericht kan zijn met een fysiek object van een gespecificeerde soort dat een inrichtingselement is.

(b) kan als inrichtingselement hebben een

(i) kan een inrichtingselement zijn van een

conceptuele installatie van een fysiek object op een ander fysiek object (5562) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort geïnstalleerd kan zijn op een ander fysiek object van een gespecificeerde soort voor de duur van de installatierelatie. Bijvoorbeeld: software kan geïnstalleerd zijn op een PC.

(b) kan geïnstalleerd worden op een

(i) kan drager zijn voor installatie van een

conceptuele installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (1903) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort geïnstalleerd kan worden op de plaats van een denkbeeldig fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan geïnstalleerd worden op de positie van een

(i) kan een plaats zijn voor de installatie van een

(i) kan een positie zijn voor installatie van een

conceptuele interactie met een fysiek object met een bepaald aspect (5469) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort interactie kan hebben met een ander fysiek object dat een aspect heeft van een gespecificeerde soort.

(b) kan een aspect zijn van iets dat beïnvloed word door een

(i) kan interactie hebben met iets met als aspect een

conceptuele interactie tussen fysieke objecten (5369) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een interactie kan hebben met een ander fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan interactie hebben met een

(i) kan beïnvloed worden door een

conceptuele intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5258) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5247) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort bezit kan zijn van een fysiek object dat een deel is van een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan een deel hebben met als intrinsiek aspect een

(i) kan een intrinsiek aspect zijn van een deel van een

conceptuele kwalificatie van een individueel iets van een bepaalde soort (5604) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort mogelijk ook gekwalificeerd kan worden door een andere gespecificeerde soort of kwalitatieve soort of door een subtype daarvan. Met andere woorden: er kunnen mogelijk individuele dingen zijn van de gespecificeerde soort die ook geclassificeerd kunnen zijn door de andere soort (maar dat hoeft niet het geval te zijn). Bijvoorbeeld, er kan gesteld worden dat een Volvo mogelijk (dus niet iedere Volvo) gekwalificeerde kan worden als een sedan (als één van de opties voor Volvo's. Dit betekent dat een individuele auto die is geclassificeerd als een Volvo mogelijk ook geclassificeerd kan zijn als een sedan. En bijvoorbeeld: fundatiemateriaal zand.

(b) kan een kwalificatie zijn van een

(i) kan gekwalificeerd worden als

(i) kan mogelijk gekwalificeerd worden als

(i) kan mogelijk gekwalificeerd worden als een

conceptuele kwantificatie van een aspect door een wiskundige ruimte (2047) is een soort conceptuele correlatie (2066) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort gekwantificeerd kan worden door een wiskundige ruimte van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk door een getal. Bijvoorbeeld, een aantal personen geheel getal.

(b) kan gekwantificeerd worden door een

(i) kan een kwantificatie zijn van een

conceptuele kwantificatie van een kenmerk op een schaal (4757) is een soort conceptueel spelen van een eerste rol in een relatie (4787) die specificeert dat een kenmerk van een gespecificeerde soort gekwantificeerd kan worden op een gespecificeerde soort schaal. Bijvoorbeeld: temperatuur kan gekwantificeerd worden met schaal temperatuurschaal, of met schaal gr C (= Celsiusschaal).

(s) conceptuele schaal voor een kenmerk

(b) kan gekwantificeerd worden met schaal

(i) kan een schaal zijn voor een

conceptuele leverancier van een fysiek object (5600) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een leverancier kan zijn van een fysiek object van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, software kan geleverd worden door een softwarehuis.

(b) kan een leverancier zijn van een

(i) kan geleverd worden door een

conceptuele levering binnen een periode (5922) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5507) die specificeert dat een geleverd iets van een gespecificeerde soort geleverd kan worden binnen een periode van een gespecificeerde soort.

(b) kan als leveringsperiode hebben een

(i) kan leveringsperiode zijn van een

conceptuele logische verbinding van een fysiek object (1447) is een soort conceptuele verbindingsrelatie (1407) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een logische verbinding kan hebben met een ander fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan functioneel verbonden worden aan een

(i) kan functioneel verbonden worden met een

conceptuele locatiecode als alias voor een term voor een locatie (5581) is een soort conceptuele code als alias voor een term voor een object (5576) die specificeert dat een tekenreeks met een rol als locatiecode een alias kan zijn voor een term van een andere soort in de context van een verzameling locaties of van fysieke punten. Gewoonlijk is een locatiecode een volgnummer. Een locatiecode kan ook refereren aan subtypen van fysieke punten, zoals knoopnummer, puntnummer, enz.

(b) kan een locatiecode zijn voor een

(i) kan als locatiecode hebben een

conceptuele maker van een fysiek object (5599) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een partij van een gespecificeerde soort een maker of producent kan zijn van een fysiek object van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, software kan gemaakt worden door een softwarebedrijf.

(b) kan een maker zijn van een

(i) kan gemaakt worden door een

conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort (bijvoorbeeld een kwantitatieve eigenschap of waarde) gekwantificeerd kan worden door een wiskundige ruimte (zoals een getal). Gewoonlijk op een schaal. N.B. een dimensieloze eigenschap heeft gewoonlijk als schaal '-' (dimensieloos) of 'stuks' of 'paar', e.d. Bijvoorbeeld, een druk kan op schaal gekwantificeerd worden door een rationaal getal.

(b) kan als schaalwaarde hebben een

(b) kan op schaal gekwantificeerd worden door een

(i) kan een schaalwaarde zijn van een

conceptuele ontkenningsrelatie (1236) is een soort conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698) die een ontkenning betreft.

(s) algemene onjuistheid

(s) kan niet

conceptuele oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5502) is een soort conceptuele tijdsopeenvolging van gebeurtenissen (1389) die specificeert dat een begin of eind of een voortzetting van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort wordt veroorzaakt door een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(s) conceptuele oorzaak van ontstaan of einde van bestaan

(b) kan als gevolg hebben een

(b) kan de oorzaak zijn van een

(i) kan als oorzaak hebben een

(i) kan veroorzaakt zijn door een

conceptuele oorzaak van ontstaan of einde van bestaan is een synoniem van conceptuele oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5502)

conceptuele opbouw van een gebeurtenis (1255) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een gebeurtenis van de gespecificeerde soort een andere gebeurtenis van een gespecificeerde soort als deel kan hebben.

conceptuele optie voor een aspect (5227) is een soort conceptuele begrenzing van een aspect (5032) die specificeert dat een begrenzend kwalitatief aspect een optie is voor leden van een gespecificeerd begrensd intrinsiek of extrinsiek conceptueel aspect. Bijvoorbeeld een intrinsiek aspect, zoals een deurpositie, kan als optie hebben 'open' of 'gesloten'.

(b) kan als optie hebben

(i) kan een optie zijn voor een

conceptuele optie voor mogelijke overeenstemming met een bepaald criterium (5804) is een soort conceptuele overeenstemming met een criterium (4902) die specificeert dat een bepaalde specificatie een optie is voor een criterium waarmee overeenstemming mogelijk en mogelijk gewenst is voor een object van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: een woning kan in overeenstemming zijn met criterium-1.

(b) is een mogelijk overeenstemmingscriterium voor een

(i) kan in overeenstemming zijn met

(i) kan voldoen aan

conceptuele organisatierelatie van een individueel iets (5807) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort een deel kan zijn dat een bepaalde toegekende rol speelt in een geheel individueel iets van een gespecificeerde soort.

conceptuele overeenstemming met een criterium (4902) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een individueel iets van de gespecificeerde soort overeen kan komen met een criterium van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk specificeert het dat een object of document van een gespecificeerde soort overeenstemt met de inhoud van een document van een gespecificeerde soort.

(b) kan een criterium bevatten voor een

(i) kan in overeenstemming zijn met een

conceptuele plaats in de tijd (1807) is een soort conceptueel bezitten van een kenmerk (4792) dat specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort een tijdsaspect kan hebben van een gespecificeerde soort.

(b) kan als tijdsaspect hebben een

(i) kan een tijdsaspect zijn van een

conceptuele positionering van een ruimtelijk punt (1889) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een ruimtelijk punt van een gespecificeerde soort gepositioneerd kan worden ten opzichte van de oorsprong van een coördinatensysteem van een gespecificeerde soort.

(b) kan worden gepositioneerd ten opzichte van een

(i) kan referentie zijn voor de positie van een

conceptuele presentatie van informatie op een fysiek object (4999) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat informatie van een gespecificeerde soort uitgedrukt kan worden op een fysiek object van een gespecificeerde soort. Het kan uitgedrukt worden als een aspect van een fysiek object. Bijvoorbeeld als een vorm en patroon van inkt op papier.

(b) kan een drager zijn van een

(b) kan een publicatiemedium zijn voor een

(i) kan gepubliceerd worden als een

(i) kan weergegeven worden op een

conceptuele reactie op een gebeurtenis (5659) is een soort conceptuele oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5502) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort een reactie kan zijn op een in de tijd voorafgaande gebeurtenis van een gespecificeerde soort. Een voorafgaande soort kan dezelfde zijn als een opvolgende soort, omdat een gebeurtenis een andere gebeurtenis van dezelfde soort kan triggeren.

(b) kan als reactie hebben een

(i) kan een reactie zijn op een

conceptuele realisatie van een mogelijkheid (5091) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een gerealiseerd individuele relatie van een gespecificeerde soort een realiteit kan zijn die een realisatie is van een van een conceptuele relatie. D.w.z. een realisatie van een bekende mogelijkheid die een vereiste kan zijn of iets dat per definitie het geval is voor die soort.

(b) kan een realisering zijn van een

(i) kan gerealiseerd worden door een

(i) kan gerealiseerd zijn door een

conceptuele referentie door informatie (1917) is een soort conceptuele informatie over objecten van een bepaalde soort (1910) die specificeert dat informatie van een gespecificeerde soort een referentie kan zijn naar een individueel iets van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: een instrument kan aangeduid worden door een code.

(b) kan een aanduiding zijn van een

(b) kan een referent zijn van een

(b) kan een referentie zijn voor

(i) kan aan gerefereerd worden door een

(i) kan aangeduid worden door een

conceptuele referentie naar object in informatie (1370) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat informatie van de gespecificeerde refererende soort een referentie kan bevatten naar iets van de gespecificeerde gerefereerde soort.

(b) kan aan gerefereerd worden in een

(i) kan een referentie bevatten naar een

conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) is een soort conceptuele relatie tussen fysieke objecten (5768) die specificeert dat fysieke objecten van een gespecificeerde soort informatie kan bevatten die refereert aan fysieke objecten van een gespecificeerde gerefereerde soort.

(b) kan refereren naar een

(i) kan gerefereerd worden vanuit een

conceptuele relatie is een synoniem van conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698)

conceptuele relatie tussen alternatieve objecten (5566) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort gebruikt kan worden als alternatief in de plaats van een object van een andere gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: software van een bepaalde soort kan gebruikt worden in plaats van software van een andere soort om dezelfde soort taken uit te voeren.

(b) kan een alternatief zijn voor een

(i) kan als alternatief hebben een

conceptuele relatie tussen een startpunt en een tijdsperiode (1808) is een soort conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) die specificeert dat een tijdsperiode van een gespecificeerde soort kan beginnen op het tijdstip van een startpunt van een gespecificeerde soort.

(b) kan beginnen op een

(i) kan begintijd zijn van een

conceptuele relatie tussen een vermenigvuldigde en een functie (4828) is een soort conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort kan worden vermenigvuldigd in een functie van een gespecificeerde soort.

(b) kan vermenigvuldigd zijn in een

(i) kan vermenigvuldiging zijn van een

conceptuele relatie tussen een vermenigvuldiger en een functie (4829) is een soort conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een vermenigvuldiger kan zijn in een functie van een gespecificeerde soort.

(b) kan vermenigvuldigingsfactor zijn in een

(i) kan als vermenigvuldigingsfactor hebben een

conceptuele relatie tussen fysieke objecten (5768) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een gerelateerd fysiek object van een gespecificeerde soort gerelateerd kan zijn aan een fysiek object van andere gespecificeerde soort.

conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698) is een soort relatie tussen soorten (4718) die specificeert dat het mogelijk is dat individuele dingen van een gespecificeerde gerelateerde soort gerelateerd kunnen worden aan individuele dingen van een relaterende gespecificeerde soort door een relatie van een soort die een realisatie is van een gespecificeerde soort relatie. De conceptuele relatie zelf specificeert geen bepaalde individuele dingen die gerelateerd zijn op de gespecificeerde manier. Bijvoorbeeld, auto wiel impliceert dat als C1 geclassificeerd is als een auto, dan is het mogelijk dat C1 W1, waarbij W1 is geclassificeerd als een wiel; mits . N.B. kardinaliteitsbeperkingen kunnen een beperking specificeren op het aantal dingen dat gelijktijdig gerelateerd kunnen worden met hetzelfde relaterende object en omgekeerd.

conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698) is een soort conceptuele soort (1204) die specificeert dat het mogelijk is dat individuele dingen van een gespecificeerde gerelateerde soort gerelateerd kunnen worden aan individuele dingen van een relaterende gespecificeerde soort door een relatie van een soort die een realisatie is van een gespecificeerde soort relatie. De conceptuele relatie zelf specificeert geen bepaalde individuele dingen die gerelateerd zijn op de gespecificeerde manier. Bijvoorbeeld, auto wiel impliceert dat als C1 geclassificeerd is als een auto, dan is het mogelijk dat C1 W1, waarbij W1 is geclassificeerd als een wiel; mits . N.B. kardinaliteitsbeperkingen kunnen een beperking specificeren op het aantal dingen dat gelijktijdig gerelateerd kunnen worden met hetzelfde relaterende object en omgekeerd.

(s) conceptuele relatie

(s) existentiële kwantificeringsrelatie

conceptuele relatie tussen soorten (5481) is een soort relatie tussen soorten (4718) die specificeert dat een gespecificeerde soort of één van zijn subtypes gerelateerd kan zijn aan een andere gespecificeerde soort of één van zijn subtypes.

conceptuele relatie tussen teller en een functie (4830) is een soort conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort betrokken kan zijn als teller in een functie van een gespecificeerde soort.

(b) kan teller zijn in een

(i) kan als teller hebben een

conceptuele representatierelatie (4924) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort gerepresenteerd kan worden door iets van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan representant zijn van een

(i) kan gerepresenteerd worden door een

conceptuele representatie van een correlatie door een functie (2068) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een natuurkundige correlatie van een gespecificeerde soort gerepresenteerd kan worden door een wiskundige functie van een gespecificeerde soort, waarbij de gecorreleerde eigenschappen op een consistent manier via een schaal afgebeeld worden op een wiskundige ruimte.

(b) kan wiskundig gerepresenteerd worden door een

(i) kan een wiskundige representatie zijn van een

conceptuele revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5579) is een soort conceptuele code als alias voor een term voor een object (5576) die specificeert dat een tekenreeks met een rol als revisiecode een alias kan zijn voor een term van een andere soort in de context van een verzameling revisies van documenten. Gewoonlijk is een revisiecode een volgletter of cijfer, zoals: 0, A, B, C, enz.

(b) kan een revisiecode zijn voor een

(b) kan een versiecode zijn voor een

(i) kan als revisiecode hebben een

(i) kan als versiecode hebben een

conceptuele route door een fysiek object (1411) is een soort conceptuele samenstelling van een fysiek object (1437) die specificeert dat een route van een gespecificeerde soort kan gaan door een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan een route zijn in een

(i) omvat mogelijk als route een

conceptuele samenstelling van een aspect (1257) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) waarbij de samenstelling en het samengestelde deel beide een soort aspect zijn.

conceptuele samenstelling van een compositiestructuur van een gebeurtenis (1259) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een samenstellingsrelatie van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort relatie een deel kan zijn van een samenstellingsstructuur van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort structuur.

conceptuele samenstelling van een fysiek object (1437) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een deel kan zijn van een ander fysiek object van een gespecificeerde soort of als inverse dat een fysiek object van een gespecificeerde soort als deel een ander fysiek object van een gespecificeerde soort kan hebben.

conceptuele samenstelling van een puntbenadering van een ruimtelijk aspect (1819) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een naastliggingsrelatie in ruimtelijk opzicht van een gespecificeerde soort relatie een deel kan zijn van een puntbenadering van een fysieke ruimte van een gespecificeerde soort benadering. Deze puntbenadering maakt het mogelijk om lijnen tussen naastgelegen punten te trekken.

conceptuele samenstelling van een puntbenadering van een wiskundige ruimte (1818) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een naastliggingsrelatie tussen wiskundig punten van een gespecificeerde soort relatie een deel kan zijn van een puntbenadering van een wiskundige ruimte van een gespecificeerde soort puntbenadering. Deze puntbenadering maakt het mogelijk om lijnen tussen naastgelegen punten te trekken.

conceptuele samenstelling van een rol (1978) is een soort conceptuele samenstelling van een aspect (1257) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort een component kan zijn van een samengestelde rol van een gespecificeerde soort.

conceptuele samenstelling van een route (1405) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) dat specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een deel kan zijn van een route van een gespecificeerde soort.

conceptuele samenstelling van een samenstellingsstructuur van een fysiek object (1435) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een samenstellingsrelatie van een fysiek object van een gespecificeerde soort relatie een deel kan zijn van een samenstellingsstructuur van een fysiek object van een gespecificeerde soort structuur.

conceptuele samenstelling van een topologische opeenvolgingsstructuur (1816) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert een topologische opeenvolgingsrelatie van een gespecificeerde soort een deel kan zijn van een topologische opeenvolgingsstructuur van een fysiek object van een gespecificeerde soort structuur.

conceptuele samenstelling van een wiskundige ruimte (1817) is een soort conceptuele samenstelling van een aspect (1257) die specificeert dat een wiskundige ruimte van een gespecificeerde soort een andere wiskundige ruimte van een gespecificeerde soort als deel kan hebben.

conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat het mogelijk is dat een individueel iets van een gespecificeerde soort (met een rol als conceptuele component) een component kan zijn van een individueel iets van een gespecificeerde soort (met een rol als conceptueel geheel), binnen mogelijk gespecificeerde kardinaliteitsbeperkingen.

(b) kan een component zijn van een

(b) kan een deel zijn van een

(b) kan een onderdeel zijn van een

(i) kan als component hebben een

(i) kan als deel hebben een

(i) kan als onderdeel hebben een

(i) kan het geheel zijn voor een

conceptuele schaal voor een kenmerk is een synoniem van conceptuele kwantificatie van een kenmerk op een schaal (4757)

conceptuele scheidingsrelatie tussen fysieke objecten (1418) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gescheiden kan zijn van een ander fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan afgescheiden zijn van een

(i) kan afgescheiden zijn (omgekeerd) van een

conceptuele soort rol van een deel van een individueel fysiek object (1906) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een gespecificeerd individueel fysiek object een deel kan hebben dat een gespecificeerde soort rol speelt. Soms wordt die soort rol van dat deel een functioneel deel genoemd.

conceptuele start binnen een periode in de tijd (5773) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5507) die specificeert dat van een beginnend object van een gespecificeerde soort geregistreerd kan worden dat het een periode van operatie begint binnen een gespecificeerde periode in de tijd. Gewoonlijk op een dag, d.w.z. binnen de tijdsperiode van een dag.

(b) kan als startperiode hebben een

(i) kan een startperiode zijn van een

conceptuele substantie van een deel van een fysiek object (5792) is een soort conceptueel bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5247) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een deel kan hebben met als aspect een stof van een gespecificeerde kwalitatieve soort.

(b) kan als deel hebben een hoeveelheid

(b) kan een deel hebben dat is gemaakt van

(i) kan een substantie zijn van een deel van een

conceptuele tijdsopeenvolging van gebeurtenissen (1389) is een soort conceptuele tijdsopeenvolging van toestanden (6008) die aanduidt dat een toestand, zoals een gebeurtenis, van de voorafgaande soort het geval kan zijn of kan plaatsvinden voor een toestand van de opvolgende soort. De voorafgaande soort mag gelijk zijn aan de opvolgende soort om aan te geven dat toestanden of gebeurtenissen van dezelfde soort elkaar mogen opvolgen.

(b) kan komen na een

(i) kan komen voor een

conceptuele tijdsopeenvolging van toestanden (6008) is een soort conceptuele opeenvolgingsrelatie (5335) die specificeert dat een toestand van een gespecificeerde voorafgaande soort in de tijd gelokaliseerd kan worden vóór een toestand van een gespecificeerde opvolgende soort. De voorafgaande soort mag gelijk zijn aan de opvolgende soort om aan te geven dat toestanden van dezelfde soort elkaar kunnen opvolgen. Een toestand kan statisch of dynamisch zijn en omvat ook gebeurtenissen, activiteiten en processen.

(b) kan een opvolger in de tijd zijn van een

(i) kan een voorganger in de tijd zijn van een

conceptuele topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (1421) is een soort conceptuele opeenvolgingsrelatie (5335) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort aanliggend en voorafgaand kan zijn aan een ander fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan zich bevinden na een

(i) kan zich bevinden voor een

conceptuele tweede vereiste rol voor leden van een subtype van relatie (4733) is een soort conceptueel vereiste voor een rol in een relatie (4732) die specificeert dat een relatie van een gespecificeerde soort vereist dat een tweede rol van een gespecificeerde soort wordt gespeeld. Welk soort speler zo'n rol kan spelen wordt hierdoor niet gespecificeerd.

(b) moet als tweede rol hebben een

(i) moet een tweede rol zijn in een

conceptuele uitdrukking van informatie door een aspect (1798) is een soort conceptuele correlatie (2066) die specificeert dat kwalitatieve informatie van een bepaalde soort uitgedrukt en gerepresenteerd kan worden door een patroon van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een waarschuwing kan uitgedrukt worden door een rode kleur of door een patroon (in inkt).

(b) kan worden gesymboliseerd door een

(i) kan een symbolisering zijn van een

conceptuele uitdrukking van informatie door een patroon (1913) is een soort conceptuele uitdrukking van informatie door een aspect (1798) die specificeert dat informatie van een gespecificeerde soort uitgedrukt kan worden door een patroon van een gespecificeerde soort.

(b) kan uitgedrukt zijn als een

(i) kan een expressie zijn van een

(i) kan een uitdrukking zijn van een

conceptuele uitsluitingsrelatie (6046) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een individueel iets dat is geclassificeerd door een gespecificeerde soort uitsluit dat dat individuele iets ook geclassificeerd kan zijn door een gespecificeerde andere soort. Bijvoorbeeld, (een classificatie als) man sluit een gelijktijdige classificatie als vrouw uit.

(b) is per definitie uitgesloten ook geclassificeerd te zijn als een

(i) is per definitie niet ook geclassificeerd als een

conceptuele uitsparing in een individueel fysiek object (5808) is een soort conceptuele organisatierelatie van een individueel iets (5807) die specificeert dat een enkelvoudig individueel ruimtelijk object van een gespecificeerde soort als deel een uitsparing kan hebben van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld een wand kan een of meer gaten en recessen als uitsparing hebben.

(b) kan een opening zijn in een

(b) kan een uitsparing zijn in een

(i) kan als opening hebben een

(i) kan als uitsparing hebben een

conceptuele unieke identificatie door een sleutel (5972) is een soort conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort uniek geïdentificeerd kan worden door een verzameling relaties van de soorten die element zijn van een gespecificeerde verzameling van conceptuele relaties. In de informatica wordt van zo'n verzameling conceptuele relaties een (unieke soort) sleutel genoemd. Bijvoorbeeld, een persoon kan als unieke identificatie hebben een sleutel van een bepaalde soort (een verzameling van conceptuele relaties) die bijvoorbeeld de volgende twee conceptuele relaties omvat: een 'persoon BSN' en een 'BSN Nederland'. Dit betekent dat een persoon uniek geïdentificeerd kan worden door een Burger Service Nummer in de context van Nederland.

(b) kan een unieke identificatie zijn van een

(b) kan een unieke identificatie zijn van een

(i) kan als unieke identificatie hebben een

(i) kan als unieke identificatie hebben een

conceptuele veranderingsrelatie tussen toestanden (1550) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een voorafgaande toestand van een gespecificeerde soort een transformatie of verandering kan ondergaan naar een opvolgende toestand van een gespecificeerde soort.

(b) kan een vervolg zijn op een

(b) kan een volgende toestand zijn van een

(i) kan een vorige toestand zijn van een

conceptuele verbindingsrelatie (1407) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een verbinding kan hebben met een ander fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) kan verbonden zijn aan een

(i) kan een verbinding hebben met een

conceptuele vereiste om in een toestand te zijn (6101) is een soort conceptueel in een toestand zijn (4934) die specificeert dat een individueel iets van een gespecificeerde soort in een toestand van een gespecificeerde soort moet zijn.

(b) moet in een toestand zijn van (6101)

(b) moet als toestand hebben een (6101)

(i) moet een soort toestand zijn van een (6101)

conceptuele vereiste voor een aanduiding van iets door een naam (6041) is een soort conceptuele aanduiding van iets door een naam (5565) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een naam moet hebben die een uitdrukking (zoals een tekst) van een gespecificeerde soort is. Bijvoorbeeld: de specificatie dat een apparaat moet aangeduid zijn door een zes tekens lange code.

(b) moet mogelijk een aanduiding zijn van een

(b) moet mogelijk een naam zijn van een

(i) moet aangeduid zijn door een

(i) moet als naam hebben een

conceptuele vereiste voor een aanduiding van iets door een titel (6043) is een soort conceptuele beschrijving door een patroon (1806) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort een titel moet hebben die bestaat uit een karakterreeks van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: een boek moet als titel hebben een reeks van (max) twintig tekens.

(b) moet mogelijk een titel zijn van een

(i) moet als titel hebben een

conceptuele vereiste voor een gebeurtenis binnen een periode (6013) is een soort conceptuele gebeurtenis binnen een periode (4927) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort plaats moet vinden binnen een gespecificeerde kwalitatieve periode.

(b) moet gebeuren binnen een periode van

(b) moet gebeuren binnen een periode van een

(i) kan een periode zijn waar binnen mogelijk moet gebeuren een

conceptuele vereiste voor equivalentie (5940) is een soort conceptuele equivalentie relatie (5939) die specificeer dat iets van een gespecificeerde soort equivalent moet zijn aan iets anders van een gespecificeerde soort.

(b) moet equivalent zijn aan een

(i) moet equivalent zijn met een

conceptuele vergelijking van twee kenmerken (1851) is een soort conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) die specificeert dat een vergeleken aspect van een gespecificeerde soort een vergelijkingsrelatie kan hebben met een referentieaspect van een andere gespecificeerde soort.

(b) kan worden vergeleken met een

(i) kan vergelijkingsbasis zijn voor een

conceptuele versierelatie tussen objecten (5548) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort kan een volgende versie zijn van een voorafgaand object van een gespecificeerde soort. De betekenis van een versierelatie betweken gewoonlijk dat een object enigszins verschilt van een voorgaand object van dezelfde soort.

(b) kan een volgende versie zijn van een

(i) kan een vorige versie zijn van een

conceptuele vervulling van een functie door een fysiek object (1314) is een soort conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689) die specificeert dat een fysiek object van de gespecificeerde soort een functie kan hebben als vervuller of faciliteerder van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: transporteren kan een functie zijn van een voertuig.

(b) kan een functie zijn van een

(i) kan als functie hebben een

(i) kan een vervuller zijn van functie

conceptuele verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1228) is een soort conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261) die specificeert dat een verzameling van de gespecificeerde soort kan bestaan uit elementen die van de gespecificeerde ander soort zijn. Daarbij geldt als voorwaarde dat een verzameling van een bepaalde soort geen elementen mag hebben die van dezelfde soort zijn als de verzameling. Met andere woorden: een verzameling kan geen element van zichzelf zijn.

(b) kan een element zijn van een

(i) kan als element hebben een

(i) kan een verzameling zijn met een

conceptuele voldoening aan een vereist feit (5165) is een soort conceptuele realisatie van een mogelijkheid (5091) die specificeert dat aan een vereiste uitgedrukt als een relatie van een vervulde of te vervullen soort voldaan kan worden door een relatie van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk een moet relatie die een vereiste voor leden van een soort uitdrukt waaraan voldaan kan worden door een relatie die uitdrukt wat in werkelijkheid het geval is.

(b) kan voldoen aan een

(i) kan aan voldaan worden door een

conceptuele waarde van een aspect groter dan een getal op een schaalverdeling (6047) is een soort conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791) die specificeert dat een eigenschap van een gespecificeerde soort een magnitude (een eigenschapswaarde) kan hebben die groter is dan een gespecificeerde waarde op een schaal.

(b) kan een schaalwaarde hebben groter dan

(i) kan een schaalwaarde zijn kleiner dan de waarde van

conceptuele waarde van een aspect groter dan of gelijk aan een getal op een schaal (5280) is een soort conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791) die specificeert dat een gespecificeerde kwantitatieve eigenschap een waarde heeft die groter is dan of gelijk is aan een gespecificeerde waarde (een getal) op een bepaalde schaal.

(b) kan een schaalwaarde hebben groter dan of gelijk aan

(i) kan een schaalwaarde zijn kleiner dan of gelijk aan de waarde van

conceptuele waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaalverdeling (6050) is een soort conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791) die specificeert dat een eigenschap van een gespecificeerde soort een magnitude (een eigenschapswaarde) kan hebben die kleiner is dan een gespecificeerde waarde op een schaal.

(b) kan een schaalwaarde hebben kleiner dan

(i) kan een schaalwaarde zijn groter dan de waarde van

conceptuele waarde van een aspect kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaal (5281) is een soort conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791) die specificeert dat een gespecificeerde kwantitatieve eigenschap een waarde heeft die kleiner is dan of gelijk is aan een gespecificeerde waarde (een getal) op een bepaalde schaal.

(b) kan een schaalwaarde hebben kleiner dan of gelijk aan

(i) kan een schaalwaarde zijn groter dan of gelijk aan de waarde van

conceptuele waarneming van een aspect door een individueel iets (5061) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat individuele dingen van een gespecificeerde soort aspecten kan ervaren van een gespecificeerde soort, hoewel die aspecten geen intrinsieke aspecten zijn van die waarnemer.

(b) kan als aspect voelen een

(b) kan als aspect waarnemen een

(i) kan waargenomen worden door een

conceptuele waarneming van een intrinsiek aspect door een individueel object (5355) is een soort conceptuele waarneming van een aspect door een individueel iets (5061) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort per definitie ervaren kan worden door een object van een gespecificeerde soort omdat het intrinsieke aspect specifiek is voor de waarnemer. Bijvoorbeeld een lagerspeling kan per definitie ervaren worden door een lager, hoewel het geen eigenschap van een lager is.

(b) kan als intrinsiek aspect waarnemen een

(i) kan per definitie waargenomen worden door een

conceptuele waarschijnlijkheidrelatie (1243) is een soort conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698) die specificeert dat relaties van de gespecificeerde soort een intrinsieke waarschijnlijkheid hebben.

conceptuele wederzijdse afhankelijkheid tussen fysieke objecten (5598) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort voor zijn functioneren afhankelijk kan zijn van een fysiek object van een andere gespecificeerde soort, terwijl dat andere object ook afhankelijk is van het eerste object.

(b) kan wederzijds afhankelijk zijn van een

(i) kan als wederzijds afhankelijk object hebben een

conceptuele weergave van een grafisch element op een informatiedrager (4810) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een grafisch element van een gespecificeerde soort weergegeven kan zijn op een fysiek object van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk speelt dat fysiek object dan een rol als informatiedrager.

(b) kan presentatie medium zijn van een

(i) kan vertoond worden op een

conceptuele opeenvolgingsrelatie (5335) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een opvolgend element van een gespecificeerde soort naastliggend kan zijn aan een voorafgaand element van een gespecificeerde soort. Het impliceert dat in zo'n geval het opvolgende element een element is van dezelfde lijst als het voorafgaande element.

(b) kan een eerstvolgend element zijn na een

(i) kan een element zijn dat komt voor een

conclusie getrokken door een partij (5855) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een gespecificeerde partij een gespecificeerde kwalitatieve informatie als conclusie heeft getrokken. De conclusie mag de vorm hebben van een informatiemodel waaraan via een unieke identificator gerefereerd wordt.

(b) heeft als conclusie getrokken

(i) is een conclusie van

consequentie als aan voorwaarde is voldaan (4966) is een soort betrokkenheid in een correlatie als parameter (4962) die specificeert dat een consequentie geldt als aan een voorwaarde van een voorwaardelijke consequentierelatie is voldaan. Dit is de 'dan' consequentie in een als-dan-anders clausule. Gewoonlijk is de consequentie of gevolg dat een actie moet worden uitgevoerd.

(b) is een voorwaardelijke consequentie in

(i) heeft als voorwaardelijke consequentie

consequentie als niet aan voorwaarde is voldaan (4969) is een soort betrokkenheid in een correlatie als parameter (4962) die specificeert dat een toestand bereikt moet worden, geïnitieerd door een voorwaardelijke consequentierelatie als niet aan een voorwaarde is voldaan. Dit is de 'anders' consequentie in een als-dan-anders relatietype.

(b) is een alternatieve consequentie in

(i) heeft als alternatieve consequentie

context zijn voor een unieke referentie (4776) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een bepaald iets een context is waarbinnen een term in een referentierelatie tussen een aangeduid iets en die term een unieke referentie is naar het aangeduide iets. Bijvoorbeeld bedrijfskunde is een context waarin de term 'bank' uniek refereert aan concept 990152, dat een financiële dienstverleningsorganisatie aanduidt.

(b) is uniek in de context van

(i) is de context voor de unieke aanduiding van

context zijn voor het van toepassing zijn van de betekenis van een uitdrukking (4818) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een object fungeert als context voor de geldigheid van de gespecificeerde relatie (die een betekenis uitdrukt).

(b) is van toepassing in de context van

(i) is een context voor de geldigheid van

conversie van een patroon (1764) is een soort afleidingsrelatie tussen objecten (1269) die specificeert dat een afgeleid patroon verkregen is door conversie van een bron patroon. Bijvoorbeeld transcriptie van een tekst.

(b) is transcriptie in

(i) is transcriptie van

coördinaat zijn in een coördinatenpunt (1777) is een soort betrokkenheid in een correlatie (5719) die specificeert dat een eigenschap een coördinaat is van een eigenschapspunt, waarbij het eigenschapspunt meerdere coördinaten correleert. Die correlatie kan een twee, drie of hoger dimensionaal coördinatenpunt zijn.

(b) heeft als coördinaat

(i) is een coördinaat van

coördinatenpunt zijn in een coördinatensysteem (1876) is een soort betrokkenheid in een correlatie (5719) die specificeert dat eigenschapspunt (een correlatie tussen eigenschappen) een coördinatenpunt is in een eigenschapsruimte die als coördinatensysteem fungeert. Met andere woorden de relatie relateert een correlatie tussen een eigenschapspunt en een meerdimensionale eigenschapsruimte.

(b) is gedefinieerd in coördinatensysteem

(i) is het coördinatensysteem voor

coördinatenpunt zijn van een individueel iets (5378) is een soort onderwerp zijn voor een correlatie (4886) die specificeert dat een individueel iets gepositioneerd is op coördinaten die gecorreleerd zijn door een gespecificeerd coördinatenpunt. Zo'n coördinatenpunt is een correlatie die twee, drie of meer dimensies aan elkaar relateert.

(b) is een coördinatenpunt van

(i) heeft als coördinatenpunt

correlatie (4679) is een soort hogere orde of variabele orde relatie tussen individuele dingen (5517) die specificeert dat twee of meer aspecten wederzijds afhankelijk zijn wat betreft hun grootte of intensiteit. Gewoonlijk aspecten van hetzelfde fysieke object of van objecten die een interactie hebben.

creatie binnen een periode (5393) is een soort geldigheid van een toestand binnen een periode (4871) die specificeert dat een individueel iets is gecreëerd binnen een gespecificeerde tijdsperiode, terwijl die periode in de toekomst kan liggen of gedeeltelijk of geheel in het verleden. Gewoonlijk een object dat gefabriceerd is binnen een bepaalde periode.

(b) is of wordt gecreëerd binnen

(i) is tijdsperiode voor creatie van

creatie op een datum (4862) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een gecreëerd object een periode van bestaan begint op een gespecificeerde creatiedatum.

(b) heeft als ontstaansdatum

(b) is gecreëerd op

(i) is ontstaansdatum van

dat doorstroomd wordt door is een inverse frase voor zich bewegen door een fysiek object (5880)

deel-geheel relatie is een synoniem van samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

deelverzamelingsrelatie van een verzameling (4856) is een soort relatie tussen verzamelingen (4748) die specificeert dat alle elementen uit een subset verzameling ook element zijn van een superset verzameling. De superset mag elementen bevatten die geen element zijn van de subset.

(s) superset van een set relatie

(b) is een deelverzameling van

(i) heeft als deelverzameling

definitie van de kolommen van een tabel door een lijst (5297) is een soort relatie tussen verzamelingen (4748) die specificeert dat een gespecificeerde lijst van definiërende elementen de kolommen van een gespecificeerde tabel vormen. Gewoonlijk bestaat de lijst uit soorten intrinsieke aspecten

(b) is een tabel waarvan de kolommen gedefinieerd zijn door de elementen in lijst

(i) is de lijst die de kolommen definieert van

definitie van de kolommen van een tabel door een lijst van soorten relaties (5318) is een soort relatie tussen verzamelingen (4748) die specificeert dat een lijst van soorten relaties de kolommen definieert van een bepaalde tabel.

(b) is een tabel die is gedefinieerd door de relatietypen in lijst

(i) is de lijst van relatietypen die de kolommen definieert van

definitie van de rijen van een tabel door een lijst (5296) is een soort relatie tussen verzamelingen (4748) die specificeert dat een gespecificeerde lijst van definiërende elementen de rijen van een gespecificeerde tabel vormen. Gewoonlijk bestaat de lijst uit fysieke objecten.

(b) is een tabel waarvan de rijen gedefinieerd zijn door de elementen in lijst

(i) is de lijst die de rijen definieert van

definitierelatie (4685) is een soort beschrijvingsrelatie (4682) die specificeert dat een bepaald object gedefinieerd wordt door een definitie, die bestaat uit een patroon of uit tekst.

(b) is een definitie van

(i) is gedefinieerd als

derde coördinaat in een coördinatenpunt (5674) is een soort coördinaat zijn in een coördinatenpunt (1777) die specificeert dat een gespecificeerde eigenschap een z-coördinaat is van een gespecificeerd coördinatenpunt dat een aantal coördinaten correleert. Die correlatie (dat coördinatenpunt) kan een drie- of meerdimensionaal coördinatenpunt zijn.

(b) heeft als derde coördinaat

(b) heeft als z-coördinaat

(i) is een derde coördinaat van

(i) is een z-coördinaat van

dienstverband van een persoon met een organisatie (5551) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een bepaalde persoon een medewerker is die in dienst is van een bepaalde organisatie.

(b) heeft als medewerker

(b) is een werkgever van

(b) is een werknemer van

(b) is in dienst van

(i) is een medewerker van

dienstverleningsrelatie tussen fysieke objecten (5587) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een fysiek object een dienstverlener is aan een ander fysiek object. Gewoonlijk een partij of een computer die een andere partij of computer dient.

(b) is een dienstverlener aan

(i) is ontvanger van dienst verleend door

directe proportionele correlatie (4737) is een soort proportionele correlatie (4735) met een verhouding gelijk aan één.

(b) is recht evenredig met

(i) is recht evenredig aan

disjuncte verzameling klassen is een synoniem van disjuncte verzameling van soorten (5914)

(s) disjuncte verzameling klassen

disjunctierelatie (5938) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat er geen individueel iets kan zijn dat terecht gelijktijdig is geclassificeerd door beide gespecificeerde gerelateerde soorten of dat gelijktijdig element mag zijn van beide gespecificeerde gerelateerde verzamelingen. De criteria om lid van elk van beide soorten soort te zijn sluiten elkaar uit of de definitie van de aard van de verzamelingen staan niet toe dat iets gelijktijdig element is van beide verzamelingen.

(b) is disjunct met

(i) is disjunct ten opzichte van

doel van afscheiding (1741) is een soort indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889) die specificeert dat de gespecificeerde afscheiding van een fysiek object als doel heeft te voorkomen dat een gespecificeerde mogelijke gebeurtenis plaats heeft.

(b) is een doel van afscheiding

(i) is een afscheiding voor

doel zijn van een bescherming (1740) is een soort indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889) die specificeert dat de bescherming van een fysiek object als bedoeling heeft om te voorkomen dat een gespecificeerde mogelijke gebeurtenis plaats heeft.

(b) is een doel van bescherming

(i) is een bescherming tegen

doel zijn van een gebeurtenis (5115) is een soort indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889) die specificeert dat de gebeurtenis plaats heeft als middel om voort te gaan in de richting van de beoogde toestand.

doel zijn van een goedkeuring (1364) is een soort indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889) dat specificeert dat een doel van een goedkeuringsstatus wordt verleend door een persoon of organisatie.

(b) is akkoord voor

(i) is doel van goedkeuring van

doel zijn van het bestaan van een individueel ding (1366) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat het individuele ding een bekende reden van bestaan heeft. Gewoonlijk om betrokken te zijn in een gebeurtenis.

(b) is bedoeld voor

(i) is doel van het bestaan van

draagt bij aan is een inverse frase voor betrokkenheid als bijdragende partij (5869)

dragen van informatie over een fysiek object (4720) is een soort referentie tussen fysieke objecten (1713) die aanduidt dat een informatiedrager informatie bevat over een individuele object. Gewoonlijk heeft een fysiek document de rol van informatiedrager, maar de informatie kan ook op een ander object staan, zoals op een gebouw.

(b) is een drager van informatie over

(i) is beschreven op informatiedrager

(i) is omschreven in informatiedrager

(i) is omschreven op informatiedrager

dragen van informatie over een soort (4723) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individuele informatiedrager informatie bevat over een gespecificeerde soort. Gewoonlijk wordt de rol van informatiedrager gespeeld door een fysiek document of een fysieke file.

(b) is een drager van informatie over een

(i) is een concept dat is beschreven in informatiedrager

(i) is een concept dat is beschreven op informatiedrager

(i) is een type dat is beschreven op informatiedrager

drager zijn van een fysiek object (5726) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een drager fysiek object een gedragen fysiek object draagt.

(b) is drager van

(i) wordt gedragen door

duidt een type aan dat als betrokkene heeft een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid in een gebeurtenis van een bepaald type (5463)

duidt een type aan dat classificeerder moet zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor classificatie door een bepaald type (5459)

duidt een type aan dat classificeerder moet zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een deel door een bepaald type (5460)

duidt een type aan waarvan een geval beïnvloed wordt door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor interactie met iets van een bepaald type (5461)

duplicaat zijn van een fysiek object (5805) is een soort afleidingsrelatie tussen objecten (1269) die specificeert dat een bepaald afgeleid fysiek object intrinsieke delen en aspecten heeft die een kopie zijn van de intrinsieke delen en aspecten van een gespecificeerd bron object.

(b) is een kopie van

(i) is gekopieerd van

eerste coördinaat in een coördinatenpunt (5672) is een soort coördinaat zijn in een coördinatenpunt (1777) die specificeert dat een gespecificeerde eigenschap een x-coördinaat is van een gespecificeerd coördinatenpunt dat een aantal coördinaten correleert. Die correlatie (dat coördinatenpunt) kan een één-, twee-, drie- of meerdimensionaal coördinatenpunt zijn.

(b) heeft als eerste coördinaat

(b) heeft als x-coördinaat

(i) is een eerste coördinaat van

(i) is een x-coördinaat van

eigenaarschapsrelatie (4907) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een bezittende partij het wettelijk eigendom heeft van een bezit.

(b) is eigenaar van

(i) heeft als eigenaar

(i) is eigendom van

eindigt met is een basis frase voor beëindiging van een gebeurtenis (5456)

eindpunt van een middenlijn (1514) is een soort begrenzing van een aspect (4835) die een relatie specificeert tussen een middenlijn en een ruimtelijk punt en aangeeft dat het grafische punt dat het ruimtelijke punt omvat een beëindigingssymbool is voor de grafische curve die de middellijn omvat.

eindtijdsgrens van een toestand is een synoniem van relatie tussen een eindtijdsgrens en een toestand (4674)

e-mailadres zijn van een fysiek object (5074) is een soort adres zijn van een fysiek object (5070) die specificeert dat elektronische post voor een persoon of organisatie afgeleverd kan worden op een gespecificeerde plaats.

(b) heeft e-mailadres

(i) is e-mailadres van

enkelwaardige relatie (5964) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat elke relateerder gerelateerd is aan één uniek gerelateerd object door een relatie van de gespecificeerde soort. De kardinaliteit van de tweede rolspeler van de soort relatie is daarom [1,1]. Met andere woorden het is een één-op-één relatie of een veel-op-één relatie.

essentiële classificatie van een individueel iets (1284) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die ongewijzigd blijft gedurende het bestaan van het geclassificeerde individuele iets.

existentiële kwantificeringsrelatie is een synoniem van conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698)

fabrikant zijn van een fysiek object (5152) is een soort maker zijn van een fysiek object (5160) die specificeert dat een gespecificeerde partij de fabrikant is van een gefabriceerd fysiek object.

(b) is fabrikant van

(i) is gefabriceerd door

factorisering van een schaal (1866) is een soort conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740) die specificeert dat een dimensionale factor een component is van een samengestelde schaal. Bijvoorbeeld een relatie tussen een tijdschaal en een snelheidsschaal, zoals de relatie tussen seconde (s) en meter per seconde (m/s), met als exponent -1.

(b) heeft als schaalfactor een

(i) is een schaalfactor in

faxnummer van een fysiek object (5076) is een soort adres zijn van een fysiek object (5070) die specificeert dat elektronische signalen voor een persoon of organisatie, in het bijzonder via het afdrukken op een facsimilemachine, afgeleverd kunnen worden op een gespecificeerde plaats. De afleverplaats is gewoonlijk aangeduid door een telefoonnummer.

(b) heeft faxnummer

(i) is faxnummer van

foutieve spelling als alias voor een term voor iets (5918) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die uitdrukt dat een term om iets mee aan te duiden een foutieve spelling is van een term voor die aanduiding.

(b) is een foutieve spelling van

(i) is een juiste spelling voor

fysiek feature deel van een fysiek object (1492) is een soort samenstellingsrelatie van een fysiek object (1436) die specificeert dat een fysieke feature een scheidbare maar niet gescheiden deel is van een geheel fysiek object.

(b) is een feature van

(i) heeft feature

fysiek object dat een route volgt (1527) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een fysiek object zich beweegt volgens een bepaalde route.

(b) volgt route

(i) is een route die gevolgd wordt door

fysiek object dat is gemaakt van grondstof (5268) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een fysiek object gemaakt is van een ander fysiek object dat basis materiaal is.

(b) is gemaakt uit

(i) is grondstof voor

fysieke verbinding met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1907) is een soort verbindingsrelatie met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1629) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort een fysieke verbinding kan aangaan (dus zodat ze elkaar raken) met een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) is fysiek verbonden met een

(i) kan fysiek verbonden zijn met

fysieke verbinding van een fysiek object (1446) is een soort verbindingsrelatie (1487) die specificeert dat het ene gespecificeerde fysieke object een fysieke verbinding heeft met het andere gespecificeerde fysieke object. Het impliceert dat er fysiek contact is tussen de objecten, ook al kan dat via isolerend verbindingsmateriaal zijn.

(b) is fysiek verbonden aan

(i) is fysiek verbonden met

gaat vooraf aan is een inverse frase voor tijdsopeenvolgingsrelatie tussen toestanden (5815)

gebeurde binnen is een basis frase voor gebeurde binnen periode (5077)

gebeurde binnen periode (5077) is een soort geldigheid van een toestand binnen een periode (4871) die specificeert dat iets gebeurt of gebeurde binnen een gedeelte van een periode die gedeeltelijk of geheel in het verleden ligt.

(b) gebeurde binnen

(i) was tijdsperiode voor

gebeurde gedurende is een basis frase voor gebeurde gedurende periode (5078)

gebeurde gedurende periode (5078) is een soort in een toestand zijn gedurende een periode (4872) die specificeert dat iets gebeurde gedurende een gehele periode, terwijl die periode in het verleden ligt.

(b) gebeurde gedurende

(i) was de tijdsperiode van

gebeurt binnen is een basis frase voor geldigheid van een toestand binnen een periode (4871)

gebeurt gedurende is een basis frase voor in een toestand zijn gedurende een periode (4872)

gebeurt na is een basis frase voor tijdsopeenvolgingsrelatie tussen gebeurtenissen (1388)

gebeurt op is een basis frase voor gebeurtenis op een datum (5198)

gebeurt op locatie is een basis frase voor locatie zijn van een toestand (1786)

gebeurt voor is een inverse frase voor tijdsopeenvolgingsrelatie tussen gebeurtenissen (1388)

gebeurtenis (193671) is een soort toestand (790123) die dynamisch is en een interactie in de tijd tussen betrokken dingen, elk met hun eigen rol.

gebeurtenis op een datum (5198) is een soort geldigheid van een toestand binnen een periode (4871) die specificeert dat een gebeurtenis plaats vindt, verwacht wordt plaats te vinden, of heeft plaats gevonden op een gespecificeerde datum.

(b) gebeurt op

(i) is datum van gebeuren van

geboorte op een datum (4866) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een geboren dier of mens is geboren op een gespecificeerde geboortedatum.

(b) heeft als geboortedatum

(b) is geboren op

(i) is geboortedag van

gebruik van een fysiek object als afscheiding (1509) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een gebruikt fysiek object wordt gebruikt om een eerste en een tweede object van elkaar te scheiden in een scheidingsrelatie die het object gebruikt.

(b) gebruikt voor scheiding

(i) is gebruikt voor scheiding

gebruik van een fysiek object door een partij (5542) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een fysiek object gebruikt wordt door een gespecificeerde partij.

(b) is een gebruiker van

(b) is gebruiker van

(i) heeft als gebruiker

(i) wordt gebruikt door

gebruik van een fysiek object in een verbinding (1510) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een gebruikt fysiek object wordt gebruikt in een bepaalde verbinding.

(b) gebruikt als verbindingsmateriaal

(i) is verbindingsmateriaal in

gebruik van een fysiek object van een gespecificeerde soort in een individuele verbinding (1664) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individuele verbindingsrelatie een fysiek object van een gespecificeerde soort gebruikt als verbindingsmateriaal.

(b) is een verbinding met gebruikmaking van een

(i) kan gebruikt worden in verbinding

gebruikt als gereedschap is een basis frase voor betrokkenheid als gereedschap (4763)

gebruikt als hulpmiddel is een basis frase voor betrokkenheid als hulpmiddel (4764)

gebruikt als mechanisme is een basis frase voor betrokkenheid als mechanisme (5687)

gebruikt als verbindingsmateriaal is een basis frase voor gebruik van een fysiek object in een verbinding (1510)

gebruikt voor scheiding is een basis frase voor gebruik van een fysiek object als afscheiding (1509)

gedeeltelijk gelijktijdig plaatsvinden van gebeurtenissen (5706) is een soort relatie tussen gebeurtenissen (5703) die specificeert dat een gespecificeerde gebeurtenis begint terwijl een andere gespecificeerde gebeurtenis aan de gang is. Dus een deel of het geheel van de eerste gebeurtenis vindt gelijktijdig plaats met de andere gebeurtenis. De tweede gebeurtenis kan beëindigd worden als gevolg van de eerste gebeurtenis. Bijvoorbeeld, het kan gespecificeerd worden dat een bepaald ongeluk plaats heeft gedurende de uitvoering van een bepaalde taak.

(b) begint tijdens voortgang van

(i) is in voortgang bij begin van

gedeeltelijke specialisatie van een soort (5277) is een soort specialisatierelatie tussen soorten (1146) die specificeert dat een soort één van de samenstellende delen is van een samenstelling van soorten. Dit betekent dat een individueel iets dat geclassificeerd is door de samengestelde soort per definitie ook geclassificeerd kan worden door tenminste één van samenstellende delen van de samengestelde soort. Bijvoorbeeld, stel dat gesteld is: 'pomp' is een partieel subtype van 'pomp of compressor' (soms aangeduid als 'pompen en compressoren'). Dit betekent dat een individueel iets dat geclassificeerd is als een 'pomp of compressor' tevens geclassificeerd kan worden als een pomp (en/of als compressor).

(b) is een deelsubtype van

(b) is een partieel subtype van

(i) is een samengesteld supertype van

geïnstalleerde reserve voor een fysiek object (4805) is een soort reserve voor een fysiek object (4804) die specificeert dat een bepaald fysiek object geïnstalleerd is als een reserve om dienst te doen in plaats van de ander. Gewoonlijk voor het geval dat die ander faalt.

(b) is een geïnstalleerde reserve voor

(i) heeft als geïnstalleerde reserve

geldigheid van een toestand binnen een periode (4871) is een soort positionering in de tijd (4800) die specificeert dat een aangeduide toestand het geval is of was of zal zijn or dat een aangeduid object in een toestand is die het geval is ergens binnen de aangegeven periode. N.B. Een toestand kan statisch of dynamisch zijn, zoals een gebeurtenis.

(b) gebeurt binnen

(b) is het geval binnen

(i) is tijdsperiode voor

gelijk is een synoniem van gelijkheidsrelatie (5828)

gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5025) is een soort kwantificatie van een aspect op een schaal (5786) die specificeert dat de waarde van een aspect gelijk is aan een waarde op een schaal of meetsysteem.

(b) heeft op schaal als waarde

(b) heeft op schaal een waarde gelijk aan

(b) heeft op schaal een waarde van

(b) is op schaal gekwantificeerd als

(i) is op een schaalverdeling een waarde van

gelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5020) is een soort beperking van een aspect door een kwalitatief aspect (4703) die specificeert dat een aspect een waarde heeft die gelijk is aan een bepaald kwalitatief of kwantitatief aspect.

(b) heeft als waarde

(b) is even hoog als

(b) is gekwalificeerd als

(b) is gekwalificeerd door

(i) is een domeinwaarde gelijk aan

(i) is een domeinwaarde van

gelijkheid tussen gemiddelde waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5712) is een soort kwantificatie van een aspect op een schaal (5786) die specificeert dat de grootte van een gespecificeerd aspect gemiddeld over tijd en ruimte, binnen de ruimtelijke grenzen van de bezitter van het aspect en binnen de geldigheidsperiode van de relatie, gelijk is aan een gespecificeerde waarde op een bepaalde schaal.

(b) heeft op schaal als gemiddelde waarde

(i) is op een schaalverdeling de gemiddelde waarde van

gelijkheid van een term voor een object in een andere taalgemeenschap (5522) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die specificeert dat een alias term voor aanduiding van iets hetzelfde is als een term voor de aanduiding ervan in een andere taalgemeenschap.

(b) is dezelfde term als

(i) is dezelfde term voor

gelijkheidsrelatie (5828) is een soort vergelijking van waarden van twee kenmerken (589110) die specificeert dat de grootte van een aspect gelijk is aan de grootte van een ander aspect.

(s) gelijk

(b) =

(b) is gelijk aan

(i) is niet verschillend van

gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5138) is een soort gelokaliseerd zijn ten opzichte van een fysiek object (4668) die specificeert dat een individueel fysiek object gelokaliseerd is binnen de grenzen van een ander fysiek object. Niet noodzakelijkerwijs volledig omsloten. Bijvoorbeeld, wanneer iets is gelokaliseerd in een stad.

gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5138) is een soort overgankelijke relatie (5520) die specificeert dat een individueel fysiek object gelokaliseerd is binnen de grenzen van een ander fysiek object. Niet noodzakelijkerwijs volledig omsloten. Bijvoorbeeld, wanneer iets is gelokaliseerd in een stad.

(b) is een locatie met daarin

(b) is gelegen in

(i) is aanwezig in

gelokaliseerd zijn ten opzichte van een fysiek object (4668) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een individueel iets aanwezig is of waargenomen is op een locatie en mogelijk met een oriëntatie relatief ten opzichte van een fysiek object. Gewoonlijk is het gelokaliseerde een fysiek object, maar het kan bijvoorbeeld ook een gebeurtenis zijn of een gemeten of beoogd aspect.

(b) is de locatie van

(i) bevindt zich op

(i) is aanwezig op

gemaakt zijn van een bepaalde individuele stof (4794) is een soort bezitten van een individuele structuur (4793) die specificeert dat een individueel materiaal een structuur heeft van atomen en subatomaire deeltjes in een bepaalde ordening. Bijvoorbeeld een hoeveelheid materiaal dat bestaat uit water of dat is gemaakt van staal.

gemiddelde Greenwich tijd is een synoniem van UTC representatie van tijd (1897)

generalisatie van een complete verzameling van subtypes (5949) is een soort verbijzondering van een concept door een verzameling soorten (5095) die specificeert dat een gespecificeerde verzameling van concepten een complete verzameling van subtypen is van een gespecificeerde enkele supertype concept. Er zijn geen andere subtypen van dat concept die gebaseerd zijn op dezelfde onderscheidende factoren.

(b) heeft als complete verzameling subtypen

(i) is een complete verzameling subtypes van

generalisatie van elk soort in een verzameling soorten is een synoniem van verbijzondering van een concept door een verzameling soorten (5095)

generiek vereiste voor een binaire relatie is een synoniem van conceptueel vereiste binaire relatie tussen dingen van gespecificeerde soorten (5735)

generieke mogelijkheid voor een binaire relatie is een synoniem van conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231)

geordende opeenvolgingsrelatie (5917) is een soort opeenvolgingsrelatie (5332) die specificeert dat een opvolgend element een naastliggende positie heeft na een voorafgaand element in een serie die gesorteerd is van een lagere naar een hogere waarde. De volgorde kan in elke kwalitatieve dimensie zijn, zoals in afmeting, in hoogte of in intensiteit. Dit impliceert dat het opvolgende element onderdeel is van dezelfde serie of verzameling als het voorafgaande element.

(b) is het eerstvolgende hogere element na

(i) is het eerstvolgende lagere element voor

gereed komen op een datum (5124) is een soort beëindiging binnen een periode in de tijd (4864) die specificeert dat een gereed object zijn periode van bestaan beëindigt op een gespecificeerde gereeddatum. Gewoonlijk een activiteit of project dat beëindigd wordt.

(b) heeft als gereeddatum

(b) is gereed op

(i) is gereeddatum van

GMT representatie van tijd is een synoniem van UTC representatie van tijd (1897)

goedkeuring van een object (1187) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat het gekeurde object de status goedgekeurd heeft al naar gelang gegeven is door de keurende persoon of organisatie. Een ontkenning van deze relatie specificeert dat het object niet goedgekeurd is door de persoon of organisatie.

(b) stemt in met

(b) verleent goedkeuring aan

(i) is goedgekeurd door

grafische representatie van een object (2072) is een soort vertegenwoordiging door een individueel iets (2071) die specificeert dat een gesymboliseerd iets grafisch gerepresenteerd wordt door een symboliserend grafisch object. Het duidt aan dat informatie over één of meer aspecten van het gerepresenteerde afgeleid kan worden uit waarnemingen of metingen aan het symboliserende grafische object.

(b) is grafisch gerepresenteerd door

(i) is een grafische representatie van

grootouderrelatie (5970) is een soort voorouderrelatie (5966) die aanduidt dat de persoon die de rol van voorouder heeft gerelateerd is met de persoon met de rol van kleinkind door een ketting van twee ouderschaprelaties.

groter dan of gelijk is een synoniem van groter of gelijk relatie (5830)

groter of gelijk relatie (5830) is een soort vergelijking van waarden van twee kenmerken (589110) die specificeert dat de grootte van een aspect groter dan of gelijk is aan de grootte van een ander aspect.

(s) groter dan of gelijk

(s) kleiner dan of gelijk relatie

(b) >=

(b) is groter dan of gelijk aan

(i) <= a="" name="5830" _cke_saved_name="5830">

(i) is kleiner dan of gelijk aan

hangt onder normale omstandigheden samen met is een basis frase voor samenhang onder normale omstandigheden tussen kwalitatieve aspecten (5676)

hangt samen met is een basis frase voor samenhang tussen kwalitatieve aspecten (5675)

heeft adres is een basis frase voor adres zijn van een fysiek object (5070)

heeft als aankomstdatum is een basis frase voor aankomst op een datum (4867)

heeft als aankomsttijd is een basis frase voor aankomst binnen een periode (5930)

heeft als aanspreekpunt is een basis frase voor betrokkenheid als aanspreekpunt (5584)

heeft als aantal elementen is een inverse frase voor kwantificatie van het aantal elementen in een verzameling (5819)

heeft als afhankelijk object is een inverse frase voor afhankelijkheidsrelatie tussen fysieke objecten (5588)

heeft als afkorting is een inverse frase voor afkorting als alias voor een term voor iets (1982)

heeft als activiteitenstructuur is een basis frase voor bezitten van een samenstellingsstructuur door een gebeurtenis (1788)

heeft als alternatief is een inverse frase voor relatie tussen alternatieve objecten (1186)

heeft als alternatieve consequentie is een inverse frase voor consequentie als niet aan voorwaarde is voldaan (4969)

heeft als amendement is een inverse frase voor amendement van een individueel iets (4742)

heeft als antoniem is een inverse frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

heeft als aspect is een basis frase voor bezitten van een aspect door een individueel iets (1727)

heeft als auteur is een basis frase voor auteurschap van een document (5126)

heeft als bedoeling een is een basis frase voor classificatie van een uitdrukking door zijn intentie (6032)

heeft als beëindigingsdatum is een basis frase voor beëindiging op een datum (5208)

heeft als beëindigingsperiode is een basis frase voor beëindiging binnen een periode in de tijd (4864)

heeft als begin is een inverse frase voor vertrekpunt zijn van een route (1505)

heeft als belanghebbende is een basis frase voor betrokkenheid als belanghebbende (5602)

heeft als beoogde rol is een basis frase voor beoogde rol zijn voor een individueel iets (4715)

heeft als bereikoptie is een basis frase voor optie voor een range voor de waarde van een aspect (5276)

heeft als betreffend object is een basis frase voor onderwerp zijn voor een correlatie (4886)

heeft als betrokkene is een basis frase voor betrokkenheid in een gebeurtenis (4767)

heeft als bladnummer is een inverse frase voor bladnummer als alias voor een term voor een blad (5054)

heeft als bladzijdenummer is een inverse frase voor paginanummer als alias voor een term voor een pagina (5053)

heeft als bovengrens is een basis frase voor begrenzing door een bovengrens (6017)

heeft als bovengrensoptie is een basis frase voor optie voor een bovengrens van een aspect (5274)

heeft als code is een inverse frase voor code als alias voor een term voor iets (1983)

heeft als complete verzameling subtypen is een basis frase voor generalisatie van een complete verzameling van subtypes (5949)

heeft als component is een inverse frase voor samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

heeft als conclusie getrokken is een basis frase voor conclusie getrokken door een partij (5855)

heeft als coördinaat is een basis frase voor coördinaat zijn in een coördinatenpunt (1777)

heeft als coördinatenpunt is een inverse frase voor coördinatenpunt zijn van een individueel iets (5378)

heeft als coördinatensysteem is een basis frase voor bezitten van een coördinatensysteem door een individueel iets (6055)

heeft als correlatie is een inverse frase voor onderwerp zijn voor een correlatie (4886)

heeft als deel is een inverse frase voor samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

heeft als deel een is een basis frase voor classificatie van een deel van een individueel iets (1728)

heeft als deelnemer is een basis frase voor betrokkenheid als deelnemer (5644)

heeft als deelverzameling is een inverse frase voor deelverzamelingsrelatie van een verzameling (4856)

heeft als delen is een inverse frase voor samenstellingsrelatie van een verzameling (5623)

heeft als derde coördinaat is een basis frase voor derde coördinaat in een coördinatenpunt (5674)

heeft als derde dimensie een is een inverse frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een derde dimensie (6059)

heeft als dimensie een is een inverse frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een dimensie (5716)

heeft als dochter is een basis frase voor ouderschaprelatie tussen ouder en dochter (5293)

heeft als doel is een basis frase voor indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889)

heeft als doel een is een basis frase voor soort doel van een individueel iets (1365)

heeft als een basis frase is een inverse frase voor basis frase voor een term voor een soort relatie (6066)

heeft als eerste coördinaat is een basis frase voor eerste coördinaat in een coördinatenpunt (5672)

heeft als eerste dimensie een is een inverse frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een eerste dimensie (6057)

heeft als eerstvolgende component is een inverse frase voor opeenvolgingsrelatie (5332)

heeft als eigenaar is een inverse frase voor eigenaarschapsrelatie (4907)

heeft als eigenschap is een basis frase voor bezitten van een eigenschap (4798)

heeft als einddatum is een basis frase voor beëindiging op een datum (5208)

heeft als eindpunt is een inverse frase voor bestemming van een route (1490)

heeft als element is een inverse frase voor verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1227)

heeft als export is een inverse frase voor zich naar buiten bewegen uit een fysiek object (5896)

heeft als faciliteerder is een basis frase voor betrokkenheid als faciliteerder (5169)

heeft als functie is een inverse frase voor vervulling van een functie door een fysiek object (1969)

heeft als fysiek deel is een inverse frase voor samenstellingsrelatie van een fysiek object (1436)

heeft als gebeurtenissenstructuur is een basis frase voor bezitten van een samenstellingsstructuur door een gebeurtenis (1788)

heeft als geboortedatum is een basis frase voor geboorte op een datum (4866)

heeft als gebruiker is een inverse frase voor gebruik van een fysiek object door een partij (5542)

heeft als gebruikersvertegenwoordiger is een basis frase voor betrokkenheid als gebruikersvertegenwoordiger (5884)

heeft als geïnstalleerde reserve is een inverse frase voor geïnstalleerde reserve voor een fysiek object (4805)

heeft als gepositioneerd object is een basis frase voor betrokkenheid als gepositioneerd object in een positioneringsrelatie (5825)

heeft als gereeddatum is een basis frase voor gereed komen op een datum (5124)

heeft als gevolg is een basis frase voor oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922)

heeft als grens is een basis frase voor begrenzing van een aspect (4835)

heeft als grootte is een basis frase voor kwantificatie van een aspect door een wiskundige ruimte (2044)

heeft als herkenningsaspect is een basis frase voor bezitten van herkenningsaspect (1729)

heeft als hulpmiddel is een inverse frase voor hulpmiddel zijn voor een individueel iets (5430)

heeft als identificatiecode is een basis frase voor identificatiecode als alias voor een term voor een object (5352)

heeft als import is een inverse frase voor zich naar binnen bewegen in een fysiek object (5895)

heeft als input is een basis frase voor betrokkenheid als invoer (4785)

heeft als inrichtingselement is een basis frase voor inrichting van een fysiek object (5765)

heeft als inverse frase is een inverse frase voor inverse frase als alias voor een term voor een soort relatie (1986)

heeft als invoer is een basis frase voor betrokkenheid als invoer (4785)

heeft als karakteristiek element is een inverse frase voor verzamelingsrelatie van een representatief individueel element in een verzameling (5806)

heeft als karakteristiek voorbeeld is een inverse frase voor classificatie van een representatief individueel iets (6091)

heeft als katalysator is een basis frase voor betrokkenheid als katalysator (5697)

heeft als kenmerk is een basis frase voor bezitten van een kenmerk (4797)

heeft als kind is een basis frase voor ouderschaprelatie tussen ouder en kind (5284)

heeft als kwalitatief subtype is een inverse frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

heeft als kwalitatieve bovengrens is een basis frase voor begrenzing door een kwalitatieve bovengrens (4918)

heeft als kwalitatieve ondergrens is een basis frase voor begrenzing door een kwalitatieve ondergrens (4917)

heeft als kwaliteit is een basis frase voor bezitten van een kwaliteit (4799)

heeft als lange naam is een inverse frase voor lange naam als alias voor een term voor een object (5122)

heeft als leverdatum is een basis frase voor levering op een datum (5202)

heeft als locatiecode is een inverse frase voor locatiecode als alias voor een term voor een locatie (5065)

heeft als man is een inverse frase voor huwelijksrelatie (990125)

heeft als medewerker is een basis frase voor dienstverband van een persoon met een organisatie (5551)

heeft als merknaam is een inverse frase voor merknaam als alias voor een term voor een object (5898)

heeft als moeder is een inverse frase voor ouderschaprelatie tussen moeder en kind (5289)

heeft als mogelijke rol is een inverse frase voor mogelijke rol van een individueel iets (4709)

heeft als naam is een inverse frase voor aanduiding van iets door een naam (5117)

heeft als obstakel is een basis frase voor betrokkenheid als obstakel (5910)

heeft als onderdeel is een inverse frase voor samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

heeft als onderdeel een is een basis frase voor classificatie van een deel van een individueel iets (1728)

heeft als onderdelen is een inverse frase voor samenstellingsrelatie van een verzameling (5623)

heeft als ondergrens is een basis frase voor begrenzing door een ondergrens (6016)

heeft als ondergrensoptie is een basis frase voor optie voor een ondergrens van een aspect (5273)

heeft als ondersteuner is een inverse frase voor ondersteuning zijn voor een individueel iets (5524)

heeft als ondertitel is een basis frase voor ondertitel als alias voor een term voor een object (5351)

heeft als onderwerp is een basis frase voor betrokkenheid als betreffend (4760)

heeft als ontstaansdatum is een basis frase voor creatie op een datum (4862)

heeft als ontstaansinformatie is een inverse frase voor informatieontstaansrelatie (6031)

heeft als oorsprong is een inverse frase voor oorsprong in een coördinatensysteem zijn (5839)

heeft als oorzaak is een inverse frase voor oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922)

heeft als oorzaak van begin is een inverse frase voor oorzaak zijn van het begin van een toestand (4671)

heeft als opdrachtgever is een basis frase voor betrokkenheid als opdrachtgever (5498)

heeft als opeenvolgingsstructuur is een basis frase voor bezitten van een topologische volgordestructuur door een fysiek object (1789)

heeft als opening is een inverse frase voor uitsparing in een individueel fysiek object (5723)

heeft als optie is een basis frase voor optie voor een aspect (5224)

heeft als optie bij benadering gelijk te zijn aan is een basis frase voor optie voor een benaderingswaarde van een aspect (5275)

heeft als optie gelijk te zijn aan is een basis frase voor optie voor een gelijkheid van een aspect en een kwalitatief aspect (5271)

heeft als optie ongelijk te zijn aan is een basis frase voor optie voor een ongelijkheid van een aspect en een kwalitatief aspect (5272)

heeft als oriëntatie is een basis frase voor oriëntatie in een coördinatenpunt (5841)

heeft als output is een basis frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

heeft als parameter is een basis frase voor betrokkenheid in een correlatie als parameter (4962)

heeft als parameterlijst is een basis frase voor collectieve betrokkenheid in een correlatie (5348)

heeft als patroon is een basis frase voor bezitten van een patroon door een individueel iets (1763)

heeft als phi-coördinaat is een inverse frase voor phi-coördinaat in een coördinatenpunt (5711)

heeft als plaats van gebeurtenis is een basis frase voor betrokkenheid als plaats van gebeurtenis (5083)

heeft als productmanager is een inverse frase voor productmanager zijn van een verzameling fysieke objecten (5590)

heeft als reactie is een basis frase voor reactie op een gebeurtenis (5660)

heeft als redundante vervanger is een basis frase voor redundantie van een fysiek object (1506)

heeft als referentieobject is een basis frase voor betrokkenheid als referentieobject in een correlatie (5722)

heeft als representatief element is een inverse frase voor verzamelingsrelatie van een representatief individueel element in een verzameling (5806)

heeft als representatief exemplaar is een inverse frase voor classificatie van een representatief individueel iets (6091)

heeft als reserve is een inverse frase voor reserve voor een fysiek object (4804)

heeft als resultaat is een basis frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

heeft als resultaat van vergelijking is een basis frase voor relatie tussen een vergelijkingsresultaat en een vergelijking van kenmerken (1771)

heeft als resulterend object is een basis frase voor betrokkenheid als resulterend object in een correlatie (5826)

heeft als revisie code is een inverse frase voor revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5055)

heeft als revisiedatum is een basis frase voor revisie op een datum (4865)

heeft als richtingshoek is een basis frase voor oriëntatie in een coördinatenpunt (5841)

heeft als rol is een inverse frase voor spelen van een rol door een individueel iets (5234)

heeft als samenstellingsstructuur is een basis frase voor bezitten van een samenstellingsstructuur door een fysiek object (1767)

heeft als schaalfactor een is een basis frase voor factorisering van een schaal (1866)

heeft als serienummer is een inverse frase voor serienummer als alias voor een term voor een object (5123)

heeft als startdatum is een basis frase voor start binnen een periode in de tijd (5098)

heeft als stroomnummer is een inverse frase voor stroomnummer als alias voor een term voor een stroom (5064)

heeft als structuur is een basis frase voor bezitten van een individuele structuur (4793)

heeft als subtype is een inverse frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

heeft als supplement is een basis frase voor supplement bij een object (4809)

heeft als te bereiken doel is een basis frase voor indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889)

heeft als te vermijden doel is een basis frase voor indicatie van een te vermijden doel voor het bestaan van een individuele relatie (6011)

heeft als titel is een inverse frase voor titel als alias voor een term voor een object (5350)

heeft als toestandsvariabele is een basis frase voor betrokkenheid van een aspect in een toestand (5822)

heeft als toevoegingsdatum is een basis frase voor toevoeging op een datum (5203)

heeft als traject is een inverse frase voor samenstelling van een route (1439)

heeft als tussenpartij is een inverse frase voor tussenpartij zijn voor een fysiek object (5743)

heeft als tweede coördinaat is een basis frase voor tweede coördinaat in een coördinatenpunt (5673)

heeft als tweede dimensie een is een inverse frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een tweede dimensie (6058)

heeft als uitgiftedatum is een basis frase voor uitgifte op een datum (4868)

heeft als uitsparing is een inverse frase voor uitsparing in een individueel fysiek object (5723)

heeft als uitvoer is een basis frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

heeft als vader is een inverse frase voor ouderschaprelatie tussen vader en kind (5287)

heeft als vereiste is een basis frase voor specificatie van een vereiste voor een individueel iets (4753)

heeft als verkooppunt is een inverse frase voor verkooppunt zijn voor een partij (5908)

heeft als versiecode is een inverse frase voor revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5055)

heeft als vertrekdatum is een basis frase voor vertrek op een datum (4869)

heeft als vervaldatum is een basis frase voor vervallen op een datum (4863)

heeft als vierde coördinaat is een basis frase voor vierde coördinaat in een coördinatenpunt (6061)

heeft als vierde dimensie een is een inverse frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een vierde dimensie (6060)

heeft als volgende versie is een inverse frase voor versierelatie tussen objecten (1393)

heeft als voorgaande component is een basis frase voor opeenvolgingsrelatie (5332)

heeft als voorraad is een basis frase voor betrokkenheid als voorraad (5698)

heeft als voorwaarde voor uitvoering is een inverse frase voor voorwaarde voor een consequentie (4960)

heeft als voorwaardelijke consequentie is een inverse frase voor consequentie als aan voorwaarde is voldaan (4966)

heeft als vorige versie is een basis frase voor versierelatie tussen objecten (1393)

heeft als vorm is een basis frase voor bezitten van een vorm (5992)

heeft als vrijgavedatum is een basis frase voor vrijgave op een datum (4870)

heeft als vrouw is een basis frase voor huwelijksrelatie (990125)

heeft als waarde is een basis frase voor gelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5020)

heeft als wederzijds afhankelijk object is een inverse frase voor wederzijdse afhankelijkheid tussen fysieke objecten (5589)

heeft als wiskundige beperking is een basis frase voor begrenzing van een wiskundige ruimte (1773)

heeft als x-coördinaat is een basis frase voor eerste coördinaat in een coördinatenpunt (5672)

heeft als y-coördinaat is een basis frase voor tweede coördinaat in een coördinatenpunt (5673)

heeft als z-coördinaat is een basis frase voor derde coördinaat in een coördinatenpunt (5674)

heeft als zoon is een basis frase voor ouderschaprelatie tussen ouder en zoon (5291)

heeft aspect is een basis frase voor bezitten van een aspect door een individueel iets (1727)

heeft betrekking op is een basis frase voor betrokkenheid als betreffend (4760)

heeft bezoekadres is een basis frase voor bezoekadres zijn van een fysiek object (5072)

heeft bij benadering bepaald punt is een basis frase voor bezitten van een puntbenadering door een ruimtelijk aspect (1780)

heeft de mogelijkheid een rol te vervullen als een is een basis frase voor bezitten van een vermogen om een soort rol te vervullen door een individueel fysiek object (1972)

heeft dezelfde identiteit als is een basis frase voor hetzelfde zijn ondanks de representatie door verschillende identificaties (5980)

heeft een aantal elementen dat gelijk is aan is een inverse frase voor kwantificatie van het aantal elementen in een verzameling (5819)

heeft een aspect dat geclassificeerd is als een is een basis frase voor bezitten van een conceptueel aspect (4746)

heeft een aspect dat gekwalificeerd is als is een basis frase voor bezitten van een kwalitatief aspect door een individueel iets (4853)

heeft een beoogde rol als een is een basis frase voor classificatie van een fysiek object door zijn rol (1588)

heeft een deel dat geclassificeerd is als een is een basis frase voor classificatie van een deel van een individueel iets (1728)

heeft een deel met aspect is een basis frase voor bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5248)

heeft een deel met rol is een inverse frase voor spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1300)

heeft een deel van soort is een basis frase voor classificatie van een deel van een individueel iets (1728)

heeft een functionele verbinding met een is een basis frase voor logische verbinding met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1634)

heeft een interactie met is een basis frase voor interactie tussen fysieke objecten (5368)

heeft een lid dat een deel is van is een inverse frase voor classificatie van een deel van een individueel iets (1728)

heeft een model als subtype dat classificeerder moet zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een deel van een individueel object door een fabrikantsmodel (5419)

heeft een model als subtype dat classificeerder moet zijn van een hulpmiddel voor een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een hulpmiddel voor een individueel object door een model (5421)

heeft een plaats in is een basis frase voor ordeningsrelatie tussen een individueel iets en een samenstelling (4661)

heeft een rol als een is een basis frase voor classificatie van een fysiek object door zijn rol (1588)

heeft een rol in een gebeurtenis betreffende is een basis frase voor speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een specifiek object (5438)

heeft een rol in een gebeurtenis gedurende is een basis frase voor betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473)

heeft een subtype dat classificeerder moet zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een individueel iets door een subtype (4994)

heeft een subtype dat classificeerder moet zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een deel van een individueel iets door een subtype van een soort (5392)

heeft een subtype dat classificeerder moet zijn van een hulpmiddel voor een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een hulpmiddel voor een individueel iets (5420)

heeft eigenschap is een basis frase voor bezitten van een eigenschap (4798)

heeft e-mailadres is een basis frase voor e-mailadres zijn van een fysiek object (5074)

heeft faxnummer is een basis frase voor faxnummer van een fysiek object (5076)

heeft feature is een inverse frase voor fysiek feature deel van een fysiek object (1492)

heeft herzieningsperiode tot is een basis frase voor herziening binnen een periode (5653)

heeft het vermogen om een rol te vervullen als een is een basis frase voor bezitten door een individueel persoon van een vermogen om een soort rol te vervullen (4654)

heeft in een maximale verhouding als deel is een inverse frase voor samenstellingsrelatie tussen een samengesteld iets en een component in een gespecificeerde maximale verhouding (6090)

heeft in een minimum verhouding als deel is een inverse frase voor samenstellingsrelatie tussen een samengesteld iets en een component in een gespecificeerde minimale verhouding (6089)

heeft in een x-y vlak als richtingshoek is een basis frase voor oriëntatie in een x-y vlak in een coördinatenpunt (5844)

heeft in een x-z vlak als richtingshoek is een basis frase voor oriëntatie in een x-z vlak in een coördinatenpunt (5845)

heeft in een y-z vlak als richtingshoek is een basis frase voor oriëntatie in een y-z vlak in een coördinatenpunt (5846)

heeft interactie met iets met als aspect is een inverse frase voor interactie met een fysiek object met een bepaald aspect (5470)

heeft mogelijk een rol als een is een basis frase voor mogelijk spelen van een soort rol door en bepaald individueel iets (4710)

heeft op schaal als gemiddelde waarde is een basis frase voor gelijkheid tussen gemiddelde waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5712)

heeft op schaal als waarde is een basis frase voor gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5025)

heeft op schaal een maximum waarde van is een basis frase voor kwantificatie van een aspect als kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5490)

heeft op schaal een minimum waarde van is een basis frase voor waarde van een aspect groter dan een getal op een schaal (5026)

heeft op schaal een waarde binnen het numerieke bereik is een basis frase voor kwantificatie van een aspect op een schaal binnen een numerieke range (5468)

heeft op schaal een waarde gelijk aan is een basis frase voor gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5025)

heeft op schaal een waarde groter dan is een basis frase voor waarde van een aspect groter dan een getal op een schaal (5026)

heeft op schaal een waarde groter dan of gelijk aan is een basis frase voor kwantificatie van een aspect als groter dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5489)

heeft op schaal een waarde kleiner dan is een basis frase voor waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaal (5027)

heeft op schaal een waarde kleiner dan of gelijk aan is een basis frase voor kwantificatie van een aspect als kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5490)

heeft op schaal een waarde van is een basis frase voor gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5025)

heeft per definitie als alternatieve voorwaarde een is een inverse frase voor per definitie alternatieve voorwaarde voor een consequentie (5783)

heeft per definitie als alternatieve voorwaarde voor uitvoering een is een inverse frase voor per definitie alternatieve voorwaarde voor een consequentie (5783)

heeft per definitie als beoogde functie is een basis frase voor per definitie beoogde functie van een fysiek object (5536)

heeft per definitie als deel een is een inverse frase voor per definitie samenstelling van een individueel iets (5519)

heeft per definitie als deel een hoeveelheid is een basis frase voor per definitie substantie van een deel van een fysiek object (5794)

heeft per definitie als deel geen is een inverse frase voor per definitie samenstelling zonder een individueel iets van een bepaalde soort (5993)

heeft per definitie als dimensie een is een inverse frase voor per definitie een dimensie zijn van een ruimte (4664)

heeft per definitie als doel een is een basis frase voor per definitie te bereiken doel van een bestaan zijn (5778)

heeft per definitie als eerste rol een is een basis frase voor per definitie een eerste rol zijn in een relatie (5944)

heeft per definitie als element een is een inverse frase voor per definitie een verzameling zijn van individuele dingen van een soort (5713)

heeft per definitie als exponent een is een inverse frase voor per definitie exponent zijn in een correlatie (5635)

heeft per definitie als feature een is een inverse frase voor per definitie een fysiek feature als deel hebben (6015)

heeft per definitie als gevolg een is een inverse frase voor per definitie een gevolg zijn van een gebeurtenis (6001)

heeft per definitie als ingrediënt een is een inverse frase voor per definitie ingrediënt van een fysiek object (6084)

heeft per definitie als intrinsiek kwalitatief aspect een is een basis frase voor per definitie bezitten van een intrinsiek kwalitatief aspect (5848)

heeft per definitie als kwalitatief aspect is een basis frase voor per definitie bezitten van een kwalitatief aspect (2070)

heeft per definitie als kwalitatief aspect een is een basis frase voor per definitie bezitten van een kwalitatief aspect (2070)

heeft per definitie als machtsverheffingsbasis een is een inverse frase voor per definitie basis voor machtsverheffing zijn in een correlatie (5639)

heeft per definitie als mogelijk deel een is een inverse frase voor per definitie een deel zijn van een samenstelling (6053)

heeft per definitie als mogelijk hulpmiddel een is een inverse frase voor per definitie hulpmiddel zijn voor een individueel iets (5518)

heeft per definitie als mogelijk intrinsiek aspect een is een basis frase voor per definitie bezitter zijn van een intrinsiek aspect (5738)

heeft per definitie als mogelijk mechanisme een is een inverse frase voor per definitie betrokkenheid als mechanisme (5758)

heeft per definitie als mogelijke faciliteerder een is een inverse frase voor per definitie betrokkenheid als faciliteerder (5750)

heeft per definitie als mogelijke uitvoerder een is een inverse frase voor per definitie betrokkenheid als uitvoerder (5531)

heeft per definitie als noemer een is een inverse frase voor per definitie noemer zijn in een correlatie (5634)

heeft per definitie als oorzaak een is een basis frase voor per definitie een gevolg zijn van een gebeurtenis (6001)

heeft per definitie als opbrengst een is een inverse frase voor per definitie betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5795)

heeft per definitie als opening een is een inverse frase voor per definitie aanwezige uitsparing in een individueel fysiek object (5810)

heeft per definitie als output een is een inverse frase voor per definitie betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5795)

heeft per definitie als parameter een is een basis frase voor per definitie betrokkenheid in een correlatie (5725)

heeft per definitie als parameterlijst een is een basis frase voor per definitie collectieve betrokkenheid in een correlatie (5349)

heeft per definitie als product een is een inverse frase voor per definitie product zijn in een correlatie (5640)

heeft per definitie als quotiënt een is een inverse frase voor per definitie quotiënt zijn in een correlatie (5641)

heeft per definitie als te voorkomen doel een is een basis frase voor per definitie te voorkomen doel van een bestaan (5782)

heeft per definitie als teller een is een inverse frase voor per definitie teller zijn in een correlatie (5638)

heeft per definitie als tweede rol een is een basis frase voor per definitie een tweede rol zijn in een relatie (5945)

heeft per definitie als uitkomst een is een inverse frase voor per definitie uitkomst zijn in een correlatie (6100)

heeft per definitie als uitsparing een is een inverse frase voor per definitie aanwezige uitsparing in een individueel fysiek object (5810)

heeft per definitie als uitvoer een is een inverse frase voor per definitie betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5795)

heeft per definitie als vermenigvuldigde een is een inverse frase voor per definitie vermenigvuldigd zijn in een correlatie (5636)

heeft per definitie als vermenigvuldigingsfactor een is een inverse frase voor per definitie vermenigvuldiger zijn in een correlatie (5637)

heeft per definitie als voorwaarde een is een inverse frase voor per definitie voorwaarde voor een consequentie (4972)

heeft per definitie als voorwaarde voor uitvoering een is een inverse frase voor per definitie voorwaarde voor een consequentie (4972)

heeft per definitie betrekking op een is een inverse frase voor per definitie betrokkenheid als betreffend (5530)

heeft per definitie een beoogde rol als een is een basis frase voor per definitie beoogde rol zijn voor een individueel iets (4717)

heeft per definitie een deel dat is gemaakt van is een basis frase voor per definitie substantie van een deel van een fysiek object (5794)

heeft per definitie een deel met als intrinsiek aspect een is een basis frase voor per definitie een intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5696)

heeft per definitie een imaginaire schaalwaarde gelijk aan is een basis frase voor per definitie gelijkheid tussen een waarde van een aspect en een imaginair getal op een schaalverdeling (6093)

heeft per definitie een mogelijke rol als een is een basis frase voor per definitie een rol zijn van een individueel object (5343)

heeft per definitie een schaalwaarde gelijk aan is een basis frase voor per definitie gelijkheid tussen een waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5737)

heeft per definitie een schaalwaarde groter dan is een basis frase voor per definitie een aspectwaarde hebben die groter is dan een getal op een schaalverdeling (6049)

heeft per definitie een schaalwaarde groter dan of gelijk aan is een basis frase voor per definitie een aspectwaarde hebben die groter is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5978)

heeft per definitie een schaalwaarde kleiner dan is een basis frase voor per definitie een aspectwaarde hebben die kleiner is dan een getal op een schaalverdeling (6052)

heeft per definitie een schaalwaarde kleiner dan of gelijk aan is een basis frase voor per definitie een aspectwaarde hebben die kleiner is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5979)

heeft per definitie mogelijk een deel met als rol een is een basis frase voor per definitie een rol zijn van een deel van een fysiek object (5465)

heeft per uitzondering niet als element is een inverse frase voor uitzondering van een individueel iets van element zijn van een verzameling (1147)

heeft per uitzondering niet als element de leden van is een inverse frase voor uitzondering van individuele dingen van een soort uit een verzameling (6096)

heeft per uitzondering niet als element de soort is een inverse frase voor uitzondering van een soort uit een verzameling soorten (4774)

heeft postadres is een basis frase voor postadres zijn van een fysiek object (5073)

heeft rol is een inverse frase voor spelen van een rol door een individueel iets (5234)

heeft subtypes die als onderscheidend aspect hebben een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een onderscheidend aspect (5652)

heeft subtypes die als onderscheidende optionele component hebben een is een basis frase voor conceptuele compositie met een onderscheidende component (6000)

heeft telefoonnummer is een basis frase voor telefoonnummer van een fysiek object (5075)

heeft toestemming voor het uitvoeren van is een inverse frase voor betrokkenheid als toegestane uitvoerder (5680)

heeft zich verplicht tot is een inverse frase voor betrokkenheid als toezegger (5037)

heet is een inverse frase voor aanduiding van iets door een naam (5117)

herziening binnen een periode (5653) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een object is herzien is of is bedoeld herzien te zijn binnen een periode die eindigt binnen een herzieningseindperiode. Gewoonlijk eindigend op een bepaalde dag.

(b) heeft herzieningsperiode tot

(i) is einde van herzieningsperiode van

hetzelfde zijn ondanks de representatie door verschillende identificaties (5980) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat de speler van de eerste rol in een relatie van deze soort hetzelfde ding is als de speler van de tweede rol in die relatie. Gewoonlijk is zoiets gerepresenteerd door twee verschillende unieke identificaties (UIDs) en kan het aangeduid worden door dezelfde of door verschillende termen. Normaal gesproken zullen de twee UIDs in een latere consolidatieslag vervangen worden door een enkele UID.

(b) heeft dezelfde identiteit als

(i) is hetzelfde als

hiërarchische relatie tussen soorten (5052) is een soort binaire relatie tussen soorten (5937) die specificeert dat een gerelateerde soort niet meermaals mag voorkomen in een ketting van relaties tussen gerelateerde soorten. Met andere woorden de soorten moeten gerangschikt zijn in een niet-circulaire en niet-recursieve hiërarchie van soorten.

(b) is een nauwer concept dan

(b) is hiërarchisch gerangschikt onder

(i) is een breder concept dan

(i) is hiërarchisch gerangschikt boven

hogere orde of variabele orde relatie (5936) is een soort relatie (2850) die specificeert dat twee dingen gerelateerd zijn, waarbij elk zijn eigen rol speelt in de relatie.

hogere orde of variabele orde relatie tussen individuele dingen (5517) is een soort hogere orde of variabele orde relatie (5936) waarin individuele dingen betrokken zijn.

hogere orde of variabele orde relatie tussen individuele dingen (5517) is een soort relatie tussen individuele dingen (5516) waarin individuele dingen betrokken zijn.

homoniem voor een term voor verschillende dingen (6063) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een relatie die aangeeft dat een term is gebruikt om iets aan te duiden een homonieme relatie is van een relatie die aangeeft dat diezelfde term gebruikt wordt om een ander iets aan te duiden. Om de aangeduide dingen te onderscheiden moeten de aanduidingen gespecificeerd worden in de contexten van verschillende taalgemeenschappen. Bijvoorbeeld, als de term bank is gebruikt als naam voor UID-1 en diezelfde term bank is ook gebruikt als naam voor UID-2, dan heeft de relatie (bank,UID-1) een homoniem relatie met (bank,UID-2).

(b) is een homoniem van

(i) is een homoniem voor

hulpmiddel zijn voor een individueel iets (5430) is een soort ondersteuning zijn voor een individueel iets (5524) die specificeert dat een individueel ding een hulpmiddel is van een ander individueel ding. Gewoonlijk zijn het ondersteunde ding en het hulpmiddel beide onderdeel van een groter geheel.

(b) is een hulpmiddel van

(i) heeft als hulpmiddel

huwelijksrelatie (990125) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een bepaalde man is getrouwd met een bepaalde vrouw.

(b) heeft als vrouw

(b) is de man van

(b) is echtgenoot van

(i) heeft als man

(i) is de vrouw van

(i) is echtgenote van

identificatiecode als alias voor een term voor een object (5352) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die specificeert dat een reeks tekens een identificatiecode is voor een object waaraan gerefereerd wordt als alias voor een aanduiding van dat object door een term.

(b) heeft als identificatiecode

(i) is een identificatiecode van

illustratie zijn van een concept (5879) is een soort kwalitatieve informatie zijn over een concept (1911) die specificeert dat gespecificeerde kwalitatieve informatie een illustratie is betreffende een gespecificeerde soort. N.B. de informatie gaat over een soort en niet direct over alle leden van de soort.

(b) is een concept dat is geïllustreerd door

(i) is een illustratie van een

in een toestand zijn gedurende een periode (4872) is een soort zich in een toestand bevinden (5448) die specificeert dat een aangeduide toestand het geval is of was of is gedacht het geval te zijn of dat een aangeduid object dat in die toestand is precies gedurende de aangegeven periode het geval is of was. Met andere woorden, de periode dekt precies de tijd dat de toestand het geval is. N.B. Een toestand kan statisch of dynamisch zijn, zoals een gebeurtenis.

in een toestand zijn gedurende een periode (4872) is een soort positionering in de tijd (4800) die specificeert dat een aangeduide toestand het geval is of was of is gedacht het geval te zijn of dat een aangeduid object dat in die toestand is precies gedurende de aangegeven periode het geval is of was. Met andere woorden, de periode dekt precies de tijd dat de toestand het geval is. N.B. Een toestand kan statisch of dynamisch zijn, zoals een gebeurtenis.

(s) toestandsrelatie van een fysiek object

(s) in een toestand zijn

(b) gebeurt gedurende

(b) is het geval gedurende

(i) is de tijdsperiode van

in service op een datum (5200) is een soort start binnen een periode in de tijd (5098) waarbij de start een ingebruikname betreft.

(b) is in gebruik genomen op

(i) is datum van ingebruikname van

inbegrip van informatie over een individueel iets (5046) is een soort kwalitatieve informatie over een individueel iets (1273) die specificeert dat informerende informatie tenminste een deel omvat dat gaat over een bepaald beschreven individueel iets.

(b) is beschreven in

(b) is gedocumenteerd op

(b) is omschreven in

(i) omvat informatie over

incidentele classificatie van een individueel iets (1308) is een soort classificatie van een individueel iets (1225) die geldig kan zijn vanaf een bepaald moment en kan eindigen gedurende het bestaan van het individuele iets.

(b) is tijdelijk geclassificeerd als

(b) wordt gebruikt als een

(i) is tijdelijke classificatie van

indicatie van een doel van een individuele relatie is een synoniem van indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889)

indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889) is een soort doel zijn van het bestaan van een individueel ding (1366) die specificeert dat een relatie bestaat om bij te dragen aan of te zorgen voor de voortgang om een gespecificeerd doel te bereiken. Gewoonlijk is het doel een bepaalde toestand of gebeurtenis.

(s) indicatie van een doel van een individuele relatie

(b) heeft als doel

(b) heeft als te bereiken doel

(i) is een doel van

indicatie van een te bereiken soort doel waarvoor een individuele relatie bestaat (4890) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een gespecificeerde individuele relatie bestaat met als doel dat een toestand van een gespecificeerde soort wordt bereikt.

indicatie van een te vermijden doel voor het bestaan van een individuele relatie (6011) is een soort doel zijn van het bestaan van een individueel ding (1366) die specificeert dat een gespecificeerde relatie bestaat om (bij te dragen aan de voortgang om) een gespecificeerd doel te bereiken. Gewoonlijk is het doel een bepaalde toestand of gebeurtenis.

(b) heeft als te vermijden doel

(i) is een te vermijden doel van

indiener zijn van een fysiek object (5788) is een soort leverancier zijn van een fysiek object (5150) die specificeert dat een gespecificeerde indienende partij indiener is van een gespecificeerd ingediend fysiek object. Gewoonlijk verwacht de indienende partij een actie van de ontvangende partij als reactie op het indienen van het object.

(b) is indiener van

(i) is ingediend door

informatie gerelateerd aan een individueel iets (5586) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een bepaalde kwalitatieve informatie gerelateerd is aan een bepaald individueel iets.

(b) is geassocieerd met informatie

(i) is informatie die geassocieerd is met

informatie over een object in een informatieverzameling (5047) is een soort binaire relatie tussen een enkelvoudig iets en een meervoudig iets (5322) die specificeert dat een verzameling kwalitatieve informatie bestaat uit elementen die elk informatie bevat over een beschreven individueel object.

(b) is omschreven in informatieverzameling

(i) waarvan elk informatie bevat over

informatiebiedende relatie (6029) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een gespecificeerde kwalitatieve informatie gaat over een gespecificeerd iets. De kwalitatieve informatie heeft zijn eigen identificatie (UID) en naam, terwijl zijn inhoud beschreven is door een aparte kwalitatieve subtype relatie die de kwalitatieve informatie definieert. N.B. De kwalitatieve informatie is de classificeerder van één of meer individuele informatieaspecten van fysieke tekst of geluid met een individueel informatieaspect dat geregistreerd is op een drager. Zulke fysieke expressies en informatieaspecten hebben hun eigen identificaties (UIDs).

informatieontstaansrelatie (6031) is een soort informatiebiedende relatie (6029) die aanduidt dat een gespecificeerde kwalitatieve informatie een bewering is over de veranderingen in eigendom en beheer van een gespecificeerd iets sinds zijn ontstaan voor zover significant voor zijn authenticiteit, integriteit en interpretatie.

(b) is ontstaansinformatie over

(i) heeft als ontstaansinformatie

inrichting van een fysiek object (5765) is een soort bevatten van een individueel fysiek object (4692) die specificeert dat een ingericht fysieke object is ingericht met een gespecificeerd inrichtingselement.

(b) heeft als inrichtingselement

(i) is inrichtingselement van

installateur zijn van een fysiek object (5742) is een soort uitvoerder zijn van een activiteit betreffende een fysiek object (5478) die specificeert dat een partij die een rol van installateur vervult de installateur is van een gespecificeerd geïnstalleerd of te installeren fysieke object.

(b) is installateur van

(i) is geïnstalleerd door

installatie op een datum (5204) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een object geïnstalleerd is of wordt op een gespecificeerde installatiedatum.

(b) is geïnstalleerd op datum

(i) is installatiedatum van

installatie van een fysiek object op een ander fysiek object (5559) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een geïnstalleerd fysiek object geïnstalleerd is op een ander fysiek object voor de duur van de installatierelatie. Bijvoorbeeld: copy-1 van software X is geïnstalleerd op PC-12345; P-101 is geïnstalleerd op Bodemplaat-101.

(b) is geïnstalleerd op

(i) is drager voor installatie van

installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (1313) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat het geïnstalleerde fysieke object geïnstalleerd is op de plaats die aangeduid wordt door het denkbeeldige fysieke object voor de duur van de installatie. Bijvoorbeeld: X-12345 is geïnstalleerd op de plaats van P-1401.

(b) is geïnstalleerd op de plaats van

(i) is de plaats van installatie van

instantiatierelatie (4734) is een soort verzamelingsrelatie (2846) die specificeert dat iets een element is van een verzameling waarvan de elementen geclassificeerd zijn door een soort. Gewoonlijk specificeert het dat een entiteit die in een database geregistreerd is een element is in een verzameling entiteiten die elk geclassificeerd zijn door een entiteitstype.

(b) is een instantie van

(i) is een entiteit met instantie

interactie met een fysiek object met een bepaald aspect (5470) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een fysiek object een interactie heeft met een ander fysiek object dat een gespecificeerd aspect bezit.

(b) is een aspect van iets dat beïnvloed word door

(i) heeft interactie met iets met als aspect

interactie tussen fysieke objecten (5368) is een soort binaire relatie tussen fysieke objecten (5754) die specificeert dat een fysiek object een interactie heeft met een ander fysiek object doormiddel van een gezamenlijke betrokkenheid in een gebeurtenis.

interactie tussen fysieke objecten (5368) is een soort speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een specifiek object (5438) die specificeert dat een fysiek object een interactie heeft met een ander fysiek object doormiddel van een gezamenlijke betrokkenheid in een gebeurtenis.

(b) heeft een interactie met

(i) wordt beïnvloed door

interpretatie van informatie geïmpliceerd door aspect is een synoniem van uitdrukking van informatie door een aspect (1760)

intersectierelatie van verzamelingen (5255) is een soort relatie tussen verzamelingen (4748) die specificeert dat een gespecificeerde intersectieverzameling bestaat uit alle elementen van elk van de verzamelingen in een gespecificeerde verzameling van verzamelingen.

(b) is de intersectie van

(i) zijn verzamelingen met als intersectie

inverse enkelwaardige relatie (5965) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat elk gerelateerd object is gerelateerd aan één uniek relateerder object door een relatie van de gespecificeerde soort. De kardinaliteit van de eerste rolspeler van de soort relatie is daarom [1,1]. Met andere woorden het is een één-op-één relatie of een één-op-veel relatie.

inverse frase als alias voor een term voor een soort relatie (1986) is een soort synoniem voor een term voor iets (1981) die uitdrukt dat een alias frase (een term of een patroon) een inverse frase is van een basis frase om iets aan te duiden. Gewoonlijk een frase die een soort relatie aanduidt tussen twee gerelateerde dingen die in een bepaalde volgorde in de uitdrukking voorkomen, terwijl dezelfde betekenis uitgedrukt kan worden door een inverse frase te gebruiken tezamen met een inverse volgorde van de gerelateerde dingen. Bijvoorbeeld: is een inverse frase van .

(b) is een inverse frase voor

(i) heeft als inverse frase

(i) is geïnverteerd door frase

inverse proportionele correlatie (4736) is een soort correlatie (4679) die specificeert dat de verhouding tussen de waarde van een gecorreleerd aspect en de inverse van een ander gecorreleerd aspect constant is. In formulevorm: y.x = c, waarbij y en x kwantificeerbare aspecten (eigenschappen) zijn en c een constante is. De dot (.) duidt een vermenigvuldiging aan. De formule kan ook uitgedrukt worden als y - c/x = 0 of als y = c/x.

(s) y - a/x = 0

(s) y = a/x

(s) y.x = constant

(b) is omgekeerd evenredig met

(i) is omgekeerd evenredig aan

irreflexieve relatie (5963) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat de speler van de relateerder rol per definitie verschilt van de speler van de gerelateerde rol in de relatie.

is is een basis frase voor bezitten van een kwalitatief aspect door een individueel iets (4853)

is aan voldaan door is een inverse frase voor vervulling van een vereist feit (1295)

is aandrijving van is een basis frase voor aandrijving zijn van een fysiek object (5625)

is aangedreven door is een inverse frase voor aandrijving zijn van een fysiek object (5625)

is aankomstdatum van is een inverse frase voor aankomst op een datum (4867)

is aankomsttijd van is een inverse frase voor aankomst binnen een periode (5930)

is aankoopdatum van is een inverse frase voor koop op een datum (5207)

is aansprakelijk voor is een inverse frase voor betrokkenheid als aansprakelijke (5858)

is aanspreekpunt voor is een inverse frase voor betrokkenheid als aanspreekpunt (5584)

is aanwezig in is een inverse frase voor gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5138)

is aanwezig op is een inverse frase voor gelokaliseerd zijn ten opzichte van een fysiek object (4668)

is acceptatiedatum van is een inverse frase voor acceptatie op een datum (5199)

is accepteerder van informatie is een inverse frase voor adoptie van informatie door een partij (4813)

is akkoord voor is een basis frase voor doel zijn van een goedkeuring (1364)

is adopteerder van informatie is een inverse frase voor adoptie van informatie door een partij (4813)

is adres van is een inverse frase voor adres zijn van een fysiek object (5070)

is adviseur in is een inverse frase voor betrokkenheid als adviseur in een gebeurtenis (5862)

is afgeleid van is een basis frase voor afleidingsrelatie tussen objecten (1269)

is afgeleverd op is een basis frase voor aflevering op een datum (5139)

is afhankelijk van is een basis frase voor afhankelijkheidsrelatie tussen fysieke objecten (5588)

is afkomstig van is een basis frase voor betrokkenheid als bron in een gebeurtenis (5661)

is afscheiding vanwege een is een basis frase voor soort doel van een afscheiding (1739)

is afzender van is een basis frase voor zender zijn van een fysiek object (5739)

is altijd het geval is een basis frase voor altijd het geval zijn (6095)

is amendement van is een basis frase voor amendement van een individueel iets (4742)

is auteur van is een inverse frase voor auteurschap van een document (5126)

is autorisatieverlener voor de uitvoering van is een inverse frase voor betrokkenheid als autorisatieverlener voor de uitvoering van een gebeurtenis (5860)

is bedoeld voor is een basis frase voor doel zijn van het bestaan van een individueel ding (1366)

is bedoeld voor een is een basis frase voor soort doel van een individueel iets (1365)

is beëindigd door is een inverse frase voor oorzaak zijn van het einde van een toestand (4672)

is beëindigingsdatum van is een inverse frase voor beëindiging op een datum (5208)

is beëindigingsperiode van is een inverse frase voor beëindiging binnen een periode in de tijd (4864)

is begin op tijdstip is een basis frase voor aanvang van iets op een bepaalde tijd (5087)

is beginnend op locatie is een basis frase voor aanvang van een gebeurtenis op een bepaalde plaats (5088)

is begintijdstip van is een inverse frase voor relatie tussen start punt en tijdsperiode (1384)

is begrensd door is een basis frase voor begrenzing door een fysiek object (5762)

is begrenzing van is een inverse frase voor begrenzing door een fysiek object (5762)

is beheerder van is een inverse frase voor beheerder zijn van iets (1533)

is belanghebbende van is een inverse frase voor betrokkenheid als belanghebbende (5602)

is bemiddeld door is een basis frase voor betrokkenheid als tussenpersoon (5748)

is beoogde uitvoerder van is een inverse frase voor betrokkenheid als beoogde uitvoerder (5677)

is beperking van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4984)

is beperkt door is een basis frase voor beperking van een aspect door een kwalitatief aspect (4703)

is beschermer van is een basis frase voor beschermingsrelatie tussen fysieke objecten (1497)

is beschermd door is een inverse frase voor beschermingsrelatie tussen fysieke objecten (1497)

is bescherming tegen een is een basis frase voor soort doel van een bescherming (1738)

is beschreven in is een basis frase voor inbegrip van informatie over een individueel iets (5046)

is beschreven op informatiedrager is een inverse frase voor dragen van informatie over een fysiek object (4720)

is besteller in is een inverse frase voor betrokkenheid als koper (5995)

is besturend contractor van is een inverse frase voor betrokkenheid als besturende contractor (4909)

is besturende organisatie van is een inverse frase voor betrokkenheid als besturende organisatie (4908)

is bestuurder van is een inverse frase voor betrokkenheid als bestuurder (4762)

is betrokken in is een inverse frase voor betrokkenheid in een gebeurtenis (4767)

is betrokken in een gebeurtenis samen met is een inverse frase voor speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een specifiek object (5438)

is bezoekadres van is een inverse frase voor bezoekadres zijn van een fysiek object (5072)

is bijdragende partij in is een inverse frase voor betrokkenheid als bijdragende partij (5869)

is buiten gebruik geraakt op is een basis frase voor uit service op een datum (5206)

is cliënt in is een inverse frase voor betrokkenheid als klant (4915)

is commentaar op is een basis frase voor commentaarrelatie tussen informatie (4861)

is constructiemateriaal van een is een inverse frase voor per definitie gemaakt zijn van een bepaalde soort stof (5270)

is consultant in is een inverse frase voor betrokkenheid als adviseur in een gebeurtenis (5862)

is contractant van is een inverse frase voor betrokkenheid als contractor (4911)

is datum van buitengebruik zijn van is een inverse frase voor uit service op een datum (5206)

is datum van gebeuren van is een inverse frase voor gebeurtenis op een datum (5198)

is datum van ingebruikname van is een inverse frase voor in service op een datum (5200)

is de aard van is een inverse frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is de aard van elk element van is een inverse frase voor beperking van een verzameling tot kwalitatieve soorten (5669)

is de aard van merk is een inverse frase voor per definitie een fabrikantstype zijn van een soort fysiek object (5396)

is de aard van model is een inverse frase voor per definitie een fabrikantstype zijn van een soort fysiek object (5396)

is de autoriteit voor soort referentie is een basis frase voor beheer van een kwalitatieve referentie door een autoriteit (1918)

is de basis van is een inverse frase voor basis relatie (4738)

is de basis van aangepaste versie is een inverse frase voor revisierelatie tussen objecten (5125)

is de basis van revisie is een inverse frase voor revisierelatie tussen objecten (5125)

is de begintijd van toestand is een basis frase voor relatie tussen een begintijdsgrens en een toestand (4673)

is de beoogde rol voor is een inverse frase voor beoogde rol zijn voor een individueel iets (4715)

is de component die komt voor is een inverse frase voor opeenvolgingsrelatie (5332)

is de context voor de unieke aanduiding van is een inverse frase voor context zijn voor een unieke referentie (4776)

is de eerste component van is een basis frase voor ordeningsrelatie tussen een eerste element en zijn samenstelling (6069)

is de eerstvolgende component na is een basis frase voor opeenvolgingsrelatie (5332)

is de eindtijd van toestand is een basis frase voor relatie tussen een eindtijdsgrens en een toestand (4674)

is de intersectie van is een basis frase voor intersectierelatie van verzamelingen (5255)

is de laatste component van is een basis frase voor ordeningsrelatie tussen een laatste component en zijn samenstelling (6070)

is de lijst die de kolommen definieert van is een inverse frase voor definitie van de kolommen van een tabel door een lijst (5297)

is de lijst die de rijen definieert van is een inverse frase voor definitie van de rijen van een tabel door een lijst (5296)

is de lijst van relatietypen die de kolommen definieert van is een inverse frase voor definitie van de kolommen van een tabel door een lijst van soorten relaties (5318)

is de locatie van is een basis frase voor gelokaliseerd zijn ten opzichte van een fysiek object (4668)

is de man van is een basis frase voor huwelijksrelatie (990125)

is de moedertaal van is een inverse frase voor beheersen van een moedertaal door een partij (5853)

is de nauwkeurigheid voor de mapping van is een inverse frase voor nauwkeurigheid van een afbeelding op een schaalverdeling (5483)

is de oorsprong van is een basis frase voor schepper zijn van iets (6023)

is de oorsprong van coördinatensysteem is een basis frase voor oorsprong in een coördinatensysteem zijn (5839)

is de oorzaak van is een basis frase voor oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922)

is de oorzaak van begin van is een basis frase voor oorzaak zijn van het begin van een toestand (4671)

is de oorzaak van eind van is een basis frase voor oorzaak zijn van het einde van een toestand (4672)

is de oorzaak van onderbreking van is een basis frase voor oorzaak zijn van de onderbreking van een toestand (5816)

is de parameterlijst van is een inverse frase voor collectieve betrokkenheid in een correlatie (5348)

is de plaats van gebeurtenis van is een inverse frase voor betrokkenheid als plaats van gebeurtenis (5083)

is de plaats van installatie van is een inverse frase voor installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (1313)

is de samenstellingsstructuur van is een inverse frase voor bezitten van een samenstellingsstructuur door een fysiek object (1767)

is de schaal van is een inverse frase voor classificatie van een kwantificatierelatie door een schaal (1732)

is de schaal voor kwantificatie door is een basis frase voor kwalificatie van een kwantificerende relatie door een schaal (5683)

is de schepper van is een basis frase voor schepper zijn van iets (6023)

is de soort object verbonden met is een inverse frase voor verbindingsrelatie met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1629)

is de speler van is een inverse frase voor spelen van een rol door een individueel iets (5234)

is de structuur van is een inverse frase voor bezitten van een individuele structuur (4793)

is de substantie van is een inverse frase voor classificatie van een fysiek object door een soort stof (5423)

is de taal van de uitdrukking is een inverse frase voor kwalificatie van een uitdrukking door een taal (6027)

is de tijd van de verandering van toestand is een basis frase voor relatie tussen een tijd van een verandering en een veranderde toestand (5278)

is de tijdsperiode van is een inverse frase voor in een toestand zijn gedurende een periode (4872)

is de topologische structuur van is een inverse frase voor bezitten van een topologische volgordestructuur door een fysiek object (1789)

is de uitvoerder van een is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoerder van een soort gebeurtenis (5067)

is de vorige versie van is een inverse frase voor versierelatie tussen objecten (1393)

is de vrouw van is een inverse frase voor huwelijksrelatie (990125)

is de weergave van is een inverse frase voor uitdrukking van informatie door een patroon (1293)

is de weergave van verzameling is een basis frase voor uitdrukking van een verzameling ideeën door een tekst (5439)

is deel van is een basis frase voor samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

is deelnemer van is een inverse frase voor betrokkenheid als deelnemer (5644)

is dezelfde term als is een basis frase voor gelijkheid van een term voor een object in een andere taalgemeenschap (5522)

is dezelfde term voor is een inverse frase voor gelijkheid van een term voor een object in een andere taalgemeenschap (5522)

is disjunct met is een basis frase voor disjunctierelatie (5938)

is disjunct ten opzichte van is een inverse frase voor disjunctierelatie (5938)

is doel van goedkeuring van is een inverse frase voor doel zijn van een goedkeuring (1364)

is doel van het bestaan van is een inverse frase voor doel zijn van het bestaan van een individueel ding (1366)

is drager van is een basis frase voor drager zijn van een fysiek object (5726)

is drager voor installatie van is een inverse frase voor installatie van een fysiek object op een ander fysiek object (5559)

is echtgenoot van is een basis frase voor huwelijksrelatie (990125)

is echtgenote van is een inverse frase voor huwelijksrelatie (990125)

is een is een basis frase voor classificatie van een individueel iets (1225)

is een aangepaste versie van is een basis frase voor revisierelatie tussen objecten (5125)

is een aanliggende positie na is een basis frase voor naastliggingsrelatie in ruimtelijk opzicht (1744)

is een aanliggende positie voor is een inverse frase voor naastliggingsrelatie in ruimtelijk opzicht (1744)

is een aansprakelijkheid van is een basis frase voor betrokkenheid als aansprakelijke (5858)

is een acceptatie van is een inverse frase voor acceptatierelatie tussen een object en acceptatie-informatie (4808)

is een actieve vorm van is een inverse frase voor actieve naam als alias voor een passieve naam voor een soort gebeurtenis (1985)

is een afgekorte term voor is een basis frase voor afkorting als alias voor een term voor iets (1982)

is een afkorting van is een basis frase voor afkorting als alias voor een term voor iets (1982)

is een afscheiding voor is een inverse frase voor doel van afscheiding (1741)

is een activiteitenstructuur van is een inverse frase voor bezitten van een samenstellingsstructuur door een gebeurtenis (1788)

is een alternatief voor is een basis frase voor relatie tussen alternatieve objecten (1186)

is een alternatieve consequentie in is een basis frase voor consequentie als niet aan voorwaarde is voldaan (4969)

is een antoniem van is een basis frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

is een arrangement voor is een inverse frase voor ordeningsrelatie tussen een individueel iets en een samenstelling (4661)

is een aspect van is een inverse frase voor bezitten van een aspect door een individueel iets (1727)

is een aspect van een deel van is een inverse frase voor bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5248)

is een aspect van een onderdeel van is een inverse frase voor bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5248)

is een aspect van iets dat beïnvloed word door is een basis frase voor interactie met een fysiek object met een bepaald aspect (5470)

is een aspect waargenomen door is een inverse frase voor waarneming van een aspect door een individueel iets (5058)

is een assemblage van verzameling is een inverse frase voor samenstellingsrelatie van een verzameling (5623)

is een basis frase voor is een basis frase voor basis frase voor een term voor een soort relatie (6066)

is een bedrijvende vorm van is een inverse frase voor actieve naam als alias voor een passieve naam voor een soort gebeurtenis (1985)

is een begin van is een inverse frase voor begin zijn van een gebeurtenis (5453)

is een bekwaamheid van is een inverse frase voor bezitten door een individueel persoon van een vermogen om een soort rol te vervullen (4654)

is een bepaald is een basis frase voor classificatie van een soort (1224)

is een bepaalde is een basis frase voor classificatie van een soort (1224)

is een bereik buiten aspect is een inverse frase voor kwalificatie van een aspect als vallend buiten een bereik van een eigenschap (5976)

is een bereik rondom aspect is een inverse frase voor kwalificatie van een aspect als vallend binnen een bereik van een eigenschap (5028)

is een bereikoptie voor is een inverse frase voor optie voor een range voor de waarde van een aspect (5276)

is een bescherming tegen is een inverse frase voor doel zijn van een bescherming (1740)

is een beschrijving van is een basis frase voor beschrijvingsrelatie (4682)

is een betrokkene in een is een inverse frase voor betrokkenheid in een soort gebeurtenis (5066)

is een bij benadering optie voor is een inverse frase voor optie voor een benaderingswaarde van een aspect (5275)

is een bladnummer voor is een basis frase voor bladnummer als alias voor een term voor een blad (5054)

is een bladzijdenummer voor is een basis frase voor paginanummer als alias voor een term voor een pagina (5053)

is een bovengrens van is een inverse frase voor begrenzing door een bovengrens (6017)

is een bovengrensoptie voor is een inverse frase voor optie voor een bovengrens van een aspect (5274)

is een breder concept dan is een inverse frase voor hiërarchische relatie tussen soorten (5052)

is een bron in is een inverse frase voor betrokkenheid als bron in een gebeurtenis (5661)

is een categorie voor is een inverse frase voor categoriseringsrelatie (5981)

is een classificatie van soort is een inverse frase voor classificatie van een soort (1224)

is een classificeerder van is een inverse frase voor classificatie van een individueel iets (1225)

is een classificeerder van een aspect van is een inverse frase voor bezitten van een conceptueel aspect (4746)

is een code voor is een basis frase voor code als alias voor een term voor iets (1983)

is een complete verzameling subtypes van is een inverse frase voor generalisatie van een complete verzameling van subtypes (5949)

is een component van is een basis frase voor samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

is een concept dat is beschreven door is een basis frase voor kwalitatieve informatie zijn over een concept (1911)

is een concept dat is beschreven in is een basis frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie over een concept (5631)

is een concept dat is beschreven in informatiedrager is een inverse frase voor dragen van informatie over een soort (4723)

is een concept dat is beschreven op informatiedrager is een inverse frase voor dragen van informatie over een soort (4723)

is een concept dat is geïllustreerd door is een basis frase voor illustratie zijn van een concept (5879)

is een concept met vereiste is een inverse frase voor specificatie van een vereiste voor een soort (5398)

is een concept waarover informatie voorkomt in is een basis frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie over een concept (5631)

is een conclusie van is een inverse frase voor conclusie getrokken door een partij (5855)

is een consument van is een inverse frase voor verwerkt worden door een fysiek object (5906)

is een context voor de geldigheid van is een inverse frase voor context zijn voor het van toepassing zijn van de betekenis van een uitdrukking (4818)

is een context voor unieke referentie van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste context voor een unieke referentie (1920)

is een coördinaat van is een inverse frase voor coördinaat zijn in een coördinatenpunt (1777)

is een coördinatenpunt van is een basis frase voor coördinatenpunt zijn van een individueel iets (5378)

is een coördinatensysteem van is een inverse frase voor bezitten van een coördinatensysteem door een individueel iets (6055)

is een correlatie betreffende is een basis frase voor onderwerp zijn voor een correlatie (4886)

is een correlatie die een modellering is van is een basis frase voor modellering van een object door een correlatie (5714)

is een correlatie met als referentieobject is een basis frase voor betrokkenheid als referentieobject in een correlatie (5722)

is een creatie van is een inverse frase voor schepper zijn van iets (6023)

is een criterium waaraan voldaan wordt door een is een basis frase voor per definitie in overeenstemming zijn met een criterium (5399)

is een deel in een maximum verhouding ten opzichte van mengsel is een basis frase voor samenstellingsrelatie tussen een samengesteld iets en een component in een gespecificeerde maximale verhouding (6090)

is een deel in een minimum verhouding ten opzichte van mengsel is een basis frase voor samenstellingsrelatie tussen een samengesteld iets en een component in een gespecificeerde minimale verhouding (6089)

is een deel van is een basis frase voor samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

is een deel van route is een basis frase voor samenstelling van een route (1439)

is een deel van serie is een basis frase voor samenstelling van de topologische opeenvolgingsstructuur van een fysiek object (1441)

is een deelsubtype van is een basis frase voor gedeeltelijke specialisatie van een soort (5277)

is een deelverzameling van is een basis frase voor deelverzamelingsrelatie van een verzameling (4856)

is een definiërend aspect van een is een inverse frase voor conceptuele definitie door het hebben van een aspect (5527)

is een definiërend kwalitatief aspect van een is een inverse frase voor per definitie bezitten van een kwalitatief aspect (2070)

is een definitie van is een basis frase voor definitierelatie (4685)

is een definitielocatie van een is een inverse frase voor per definitie gelokaliseerd op de plaats van een fysiek object (5403)

is een derde coördinaat van is een inverse frase voor derde coördinaat in een coördinatenpunt (5674)

is een derde dimensie van is een basis frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een derde dimensie (6059)

is een dienstverlener aan is een basis frase voor dienstverleningsrelatie tussen fysieke objecten (5587)

is een dimensie van is een basis frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een dimensie (5716)

is een dochter van is een inverse frase voor ouderschaprelatie tussen ouder en dochter (5293)

is een doel van is een inverse frase voor indicatie van een te bereiken doel waarvoor een relatie bestaat (4889)

is een doel van afscheiding is een basis frase voor doel van afscheiding (1741)

is een doel van bescherming is een basis frase voor doel zijn van een bescherming (1740)

is een domeinwaarde die hoger is dan is een inverse frase voor waarde van een aspect is lager dan een kwalitatief aspect (5023)

is een domeinwaarde die lager is dan is een inverse frase voor waarde van een aspect is hoger dan een kwalitatief aspect (5022)

is een domeinwaarde die ongeveer even hoog is als is een inverse frase voor bij benadering gelijkheid tussen de waarden van aspecten (5024)

is een domeinwaarde gelijk aan is een inverse frase voor gelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5020)

is een domeinwaarde ongelijk aan is een inverse frase voor ongelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5021)

is een domeinwaarde van is een inverse frase voor gelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5020)

is een drager van informatie over is een basis frase voor dragen van informatie over een fysiek object (4720)

is een drager van informatie over een is een basis frase voor dragen van informatie over een soort (4723)

is een eerste coördinaat van is een inverse frase voor eerste coördinaat in een coördinatenpunt (5672)

is een eerste dimensie van is een basis frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een eerste dimensie (6057)

is een eigenschap van is een inverse frase voor bezitten van een eigenschap (4798)

is een element in is een basis frase voor verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1227)

is een element uit is een basis frase voor verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1227)

is een element uit verzameling soorten is een basis frase voor verzamelingsrelatie tussen een soort en een verzameling soorten (4730)

is een element van is een basis frase voor verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1227)

is een entiteit met instantie is een inverse frase voor instantiatierelatie (4734)

is een faciliteerder van is een inverse frase voor betrokkenheid als faciliteerder (5169)

is een feature van is een basis frase voor fysiek feature deel van een fysiek object (1492)

is een foutieve spelling van is een basis frase voor foutieve spelling als alias voor een term voor iets (5918)

is een functie van is een basis frase voor vervulling van een functie door een fysiek object (1969)

is een functie van een deel van is een basis frase voor spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1300)

is een fysiek deel van is een basis frase voor samenstellingsrelatie van een fysiek object (1436)

is een fysiek object dat zich bevindt in toestand is een basis frase voor partitionering van de levenscyclus van een fysiek object (5691)

is een geaccepteerde naam voor is een inverse frase voor vervangen naam als alias voor een term voor een object (5840)

is een geassembleerd deel van is een basis frase voor assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1190)

is een gebeurtenissenstructuur van is een inverse frase voor bezitten van een samenstellingsstructuur door een gebeurtenis (1788)

is een gebruiker van is een basis frase voor gebruik van een fysiek object door een partij (5542)

is een geheel van is een inverse frase voor samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

is een geïnformeerde partij in is een inverse frase voor betrokkenheid als geïnformeerde als deel van een gebeurtenis (5867)

is een geïnstalleerde reserve voor is een basis frase voor geïnstalleerde reserve voor een fysiek object (4805)

is een gelijkheidsoptie voor is een inverse frase voor optie voor een gelijkheid van een aspect en een kwalitatief aspect (5271)

is een generalisatie van is een inverse frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

is een generalisatie van elk element van is een inverse frase voor verbijzondering van een concept door een verzameling soorten (5095)

is een gereviseerde versie van is een basis frase voor revisierelatie tussen objecten (5125)

is een gevolg van is een inverse frase voor oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922)

is een grafische representatie van is een inverse frase voor grafische representatie van een object (2072)

is een herkenningsaspect van is een inverse frase voor bezitten van herkenningsaspect (1729)

is een homoniem van is een basis frase voor homoniem voor een term voor verschillende dingen (6063)

is een homoniem voor is een inverse frase voor homoniem voor een term voor verschillende dingen (6063)

is een hulpmiddel in is een inverse frase voor betrokkenheid als hulpmiddel (4764)

is een hulpmiddel van is een basis frase voor hulpmiddel zijn voor een individueel iets (5430)

is een identificatiecode van is een inverse frase voor identificatiecode als alias voor een term voor een object (5352)

is een illustratie van een is een inverse frase voor illustratie zijn van een concept (5879)

is een individueel iets met vereiste is een basis frase voor specificatie van een vereiste voor een individueel iets (4753)

is een input voor is een inverse frase voor betrokkenheid als invoer (4785)

is een instantie van is een basis frase voor instantiatierelatie (4734)

is een interpretatie van is een inverse frase voor uitdrukking van informatie door een aspect (1760)

is een inverse frase voor is een basis frase voor inverse frase als alias voor een term voor een soort relatie (1986)

is een invoer voor is een inverse frase voor betrokkenheid als invoer (4785)

is een juiste spelling voor is een inverse frase voor foutieve spelling als alias voor een term voor iets (5918)

is een karakteristiek element uit is een basis frase voor verzamelingsrelatie van een representatief individueel element in een verzameling (5806)

is een karakteristiek voorbeeld van een is een basis frase voor classificatie van een representatief individueel iets (6091)

is een kenmerk van is een inverse frase voor bezitten van een kenmerk (4797)

is een kind van is een inverse frase voor ouderschaprelatie tussen ouder en kind (5284)

is een kopie van is een basis frase voor duplicaat zijn van een fysiek object (5805)

is een kwalificatie van is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is een kwalificatie van een is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is een kwalitatief aspect van is een inverse frase voor bezitten van een kwalitatief aspect door een individueel iets (4853)

is een kwalitatief aspect van een is een inverse frase voor per definitie bezitten van een kwalitatief aspect (2070)

is een kwalitatief subtype van is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is een kwalitatieve is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is een kwalitatieve beperking van is een inverse frase voor beperking van een aspect door een kwalitatief aspect (4703)

is een kwalitatieve bovengrens van is een inverse frase voor begrenzing door een kwalitatieve bovengrens (4918)

is een kwalitatieve ondergrens van is een inverse frase voor begrenzing door een kwalitatieve ondergrens (4917)

is een kwalitatieve soort is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is een kwaliteit van is een inverse frase voor bezitten van een kwaliteit (4799)

is een kwantificatie op schaal is een inverse frase voor kwalificatie van een kwantificerende relatie door een schaal (5683)

is een lange naam van is een basis frase voor lange naam als alias voor een term voor een object (5122)

is een lid van is een basis frase voor lidmaatschap van een organisatie van een individueel iets (5537)

is een lijdende vorm van is een basis frase voor actieve naam als alias voor een passieve naam voor een soort gebeurtenis (1985)

is een lijst die gekwantificeerd is op schalen is een basis frase voor kwantificatie van een lijst van aspecten op schalen (5311)

is een lijst met als eerste element is een inverse frase voor ordeningsrelatie tussen een eerste element en zijn verzameling (5331)

is een lijst met als laatste element is een inverse frase voor ordeningsrelatie tussen een laatste element en zijn verzameling (6072)

is een lijst van is een inverse frase voor samenstelling van een lijst (5314)

is een locatie met daarin is een basis frase voor gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5138)

is een locatiecode voor is een basis frase voor locatiecode als alias voor een term voor een locatie (5065)

is een mapping met nauwkeurigheid van is een basis frase voor nauwkeurigheid van een afbeelding op een schaalverdeling (5483)

is een materialisering van is een basis frase voor materialisering van een denkbeeldig individueel iets (4988)

is een mechanisme voor is een inverse frase voor betrokkenheid als mechanisme (5687)

is een medewerker van is een inverse frase voor dienstverband van een persoon met een organisatie (5551)

is een merk is een basis frase voor per definitie een fabrikantstype zijn van een soort fysiek object (5396)

is een merknaam voor is een basis frase voor merknaam als alias voor een term voor een object (5898)

is een model is een basis frase voor per definitie een fabrikantstype zijn van een soort fysiek object (5396)

is een model van is een basis frase voor per definitie een fabrikantstype zijn van een soort fysiek object (5396)

is een modellering van is een basis frase voor modellering van een object (5776)

is een moeder van is een basis frase voor ouderschaprelatie tussen moeder en kind (5289)

is een mogelijk overeenstemmingscriterium voor een is een basis frase voor conceptuele optie voor mogelijke overeenstemming met een bepaald criterium (5804)

is een mogelijke rol voor is een basis frase voor mogelijke rol van een individueel iets (4709)

is een muntsoort in is een inverse frase voor ondersteuning voor een muntsoort in een gebied (5708)

is een naam van is een basis frase voor aanduiding van iets door een naam (5117)

is een nakomeling van is een inverse frase voor voorouderrelatie (5966)

is een nauwer concept dan is een basis frase voor hiërarchische relatie tussen soorten (5052)

is een niet-voorkeursalternatief voor is een basis frase voor voorkeursalternatief voor een associatie tussen objecten (5488)

is een norm voor is een inverse frase voor overeenstemming met een criterium (5128)

is een numeriek bereik dat op schaal omvat is een inverse frase voor kwantificatie van een aspect op een schaal binnen een numerieke range (5468)

is een object waarin plaats vindt is een inverse frase voor betrokkenheid als object waarin een gebeurtenis plaats vindt (5893)

is een obstakel voor is een inverse frase voor betrokkenheid als obstakel (5910)

is een onbepaalde wijs van is een basis frase voor onbepaalde wijs zijn voor aanduiding van een soort gebeurtenis (5668)

is een onderdeel van is een basis frase voor samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260)

is een ondergrens van is een inverse frase voor begrenzing door een ondergrens (6016)

is een ondergrensoptie voor is een inverse frase voor optie voor een ondergrens van een aspect (5273)

is een onderscheidend aspect voor subtypes van is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een onderscheidend aspect (5652)

is een onderscheidende component voor subtypes van is een inverse frase voor conceptuele compositie met een onderscheidende component (6000)

is een ondersteuner van is een basis frase voor ondersteuning zijn voor een individueel iets (5524)

is een ondertitel van is een inverse frase voor ondertitel als alias voor een term voor een object (5351)

is een onderwerp in is een inverse frase voor betrokkenheid als betreffend (4760)

is een onderwerp van is een inverse frase voor betrokkenheid als betreffend (4760)

is een onderwerp voor correlatie is een inverse frase voor onderwerp zijn voor een correlatie (4886)

is een ongelijkheidsoptie voor is een inverse frase voor optie voor een ongelijkheid van een aspect en een kwalitatief aspect (5272)

is een opdracht van is een basis frase voor betrokkenheid als opdrachtgever (5498)

is een opening in is een basis frase voor uitsparing in een individueel fysiek object (5723)

is een optie van is een inverse frase voor optie voor een aspect (5224)

is een opvolger in de tijd van is een basis frase voor tijdsopeenvolgingsrelatie tussen toestanden (5815)

is een opvolger van is een basis frase voor opeenvolgingsrelatie tussen objecten (1385)

is een organisatie met als lid is een inverse frase voor lidmaatschap van een organisatie van een individueel iets (5537)

is een oriëntatie van is een inverse frase voor oriëntatie in een coördinatenpunt (5841)

is een ouder van is een basis frase voor ouderschaprelatie tussen ouder en kind (5284)

is een output van is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

is een parameter in is een inverse frase voor betrokkenheid in een correlatie als parameter (4962)

is een partieel subtype van is een basis frase voor gedeeltelijke specialisatie van een soort (5277)

is een passieve vorm van is een basis frase voor actieve naam als alias voor een passieve naam voor een soort gebeurtenis (1985)

is een periode van betrokkenheid van is een inverse frase voor betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473)

is een phi-coördinaat van is een basis frase voor phi-coördinaat in een coördinatenpunt (5711)

is een plaats van uitvoering van een is een inverse frase voor betrokkenheid als plaats van soort gebeurtenis (5395)

is een positie van is een basis frase voor betrokkenheid als gepositioneerd object in een positioneringsrelatie (5825)

is een proces dat geregeld wordt door proces is een basis frase voor relatie tussen een regelend proces en een geregeld proces (5864)

is een proces voor de regeling van proces is een inverse frase voor relatie tussen een regelend proces en een geregeld proces (5864)

is een punt dat volgt op is een basis frase voor naastliggingsrelatie tussen wiskundige punten (1751)

is een punt dat vooraf gaat aan is een inverse frase voor naastliggingsrelatie tussen wiskundige punten (1751)

is een reactie op is een inverse frase voor reactie op een gebeurtenis (5660)

is een realisering van is een basis frase voor realisatie van een conceptueel feit door een individueel feit (5452)

is een reden voor afscheiding is een inverse frase voor soort doel van een afscheiding (1739)

is een referentie voor de positie van is een inverse frase voor positionering van een eigenschapsruimte (1772)

is een representatief element uit is een basis frase voor verzamelingsrelatie van een representatief individueel element in een verzameling (5806)

is een representatief exemplaar voor een is een basis frase voor classificatie van een representatief individueel iets (6091)

is een reserve voor is een basis frase voor reserve voor een fysiek object (4804)

is een resultaat van is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

is een resulterend object is een inverse frase voor betrokkenheid als resulterend object in een correlatie (5826)

is een revisie van is een basis frase voor revisierelatie tussen objecten (5125)

is een revisiecode voor is een basis frase voor revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5055)

is een richtingshoek in een x-y vlak in is een inverse frase voor oriëntatie in een x-y vlak in een coördinatenpunt (5844)

is een richtingshoek in een x-z vlak in is een inverse frase voor oriëntatie in een x-z vlak in een coördinatenpunt (5845)

is een richtingshoek in een y-z vlak in is een inverse frase voor oriëntatie in een y-z vlak in een coördinatenpunt (5846)

is een richtingshoek van is een inverse frase voor oriëntatie in een coördinatenpunt (5841)

is een rol van is een basis frase voor spelen van een rol door een individueel iets (5234)

is een rol van een deel van is een basis frase voor spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1300)

is een rol van een onderdeel van is een basis frase voor spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1300)

is een route die gevolgd wordt door is een inverse frase voor fysiek object dat een route volgt (1527)

is een route door is een basis frase voor route door een fysiek object (1787)

is een samengesteld supertype van is een inverse frase voor gedeeltelijke specialisatie van een soort (5277)

is een samenstelling met als eerste component is een inverse frase voor ordeningsrelatie tussen een eerste element en zijn samenstelling (6069)

is een samenstelling met als laatste component is een inverse frase voor ordeningsrelatie tussen een laatste component en zijn samenstelling (6070)

is een samenstelling van is een inverse frase voor assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1190)

is een schaalfactor in is een inverse frase voor factorisering van een schaal (1866)

is een serienummer van is een basis frase voor serienummer als alias voor een term voor een object (5123)

is een slot van is een inverse frase voor beëindiging van een gebeurtenis (5456)

is een soort is een basis frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

is een soort bedoeling die een classificeerder is van is een inverse frase voor classificatie van een uitdrukking door zijn intentie (6032)

is een soort die geclassificeerd is als een is een basis frase voor classificatie van een soort (1224)

is een soort functie die beoogd is voor een is een inverse frase voor per definitie beoogde functie van een fysiek object (5536)

is een soort informatie die is vereist door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor informatie over leden van een soort (5103)

is een soort nevenfunctie die beoogd is voor een is een inverse frase voor per definitie beoogde nevenfunctie voor een fysiek object (5651)

is een soort referentie die is bepaald door is een inverse frase voor beheer van een kwalitatieve referentie door een autoriteit (1918)

is een soort rol die een classificeerder is van is een inverse frase voor classificatie van een fysiek object door zijn rol (1588)

is een soort rol die vervuld kan worden door is een inverse frase voor bezitten van een vermogen om een soort rol te vervullen door een individueel fysiek object (1972)

is een soort toestand van een is een inverse frase voor per definitie in een toestand zijn (1607)

is een specialisatie van is een basis frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

is een specificatie voor is een inverse frase voor specificatie van een vereiste voor een individueel iets (4753)

is een specificatie voor een is een basis frase voor specificatie van een vereiste voor een soort (5398)

is een specificatie van is een inverse frase voor specificatie van een individueel iets (5870)

is een speler van een rol in een gebeurtenis betreffende is een basis frase voor speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een specifiek object (5438)

is een stroomnummer voor is een basis frase voor stroomnummer als alias voor een term voor een stroom (5064)

is een subtype van is een basis frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

is een supertype van is een inverse frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

is een supertype van elk element van is een inverse frase voor verbijzondering van een concept door een verzameling soorten (5095)

is een supertype van elk van de is een inverse frase voor verbijzondering van een concept door een verzameling soorten (5095)

is een supplement van is een inverse frase voor supplement bij een object (4809)

is een symbool voor is een basis frase voor symbool als alias voor een term voor een object (5523)

is een synoniem van is een basis frase voor synoniem voor een term voor iets (1981)

is een synoniem voor is een inverse frase voor synoniem voor een term voor iets (1981)

is een tabel die is gedefinieerd door de relatietypen in lijst is een basis frase voor definitie van de kolommen van een tabel door een lijst van soorten relaties (5318)

is een tabel waarvan de kolommen gedefinieerd zijn door de elementen in lijst is een basis frase voor definitie van de kolommen van een tabel door een lijst (5297)

is een tabel waarvan de rijen gedefinieerd zijn door de elementen in lijst is een basis frase voor definitie van de rijen van een tabel door een lijst (5296)

is een te vermijden doel van is een inverse frase voor indicatie van een te vermijden doel voor het bestaan van een individuele relatie (6011)

is een testcriterium voor is een inverse frase voor specificatie van een vereiste voor een individueel iets (4753)

is een titel van is een basis frase voor titel als alias voor een term voor een object (5350)

is een toestand die verandert op is een inverse frase voor relatie tussen een tijd van een verandering en een veranderde toestand (5278)

is een toestand van is een inverse frase voor toestandsrelatie van een fysiek object (5448)

is een toestand van fysiek object is een inverse frase voor partitionering van de levenscyclus van een fysiek object (5691)

is een toestandsvariabele in is een inverse frase voor betrokkenheid van een aspect in een toestand (5822)

is een tweede coördinaat van is een inverse frase voor tweede coördinaat in een coördinatenpunt (5673)

is een tweede dimensie van is een basis frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een tweede dimensie (6058)

is een type is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is een type dat is beschreven door is een basis frase voor kwalitatieve informatie zijn over een concept (1911)

is een type dat is beschreven op informatiedrager is een inverse frase voor dragen van informatie over een soort (4723)

is een uitsparing in is een basis frase voor uitsparing in een individueel fysiek object (5723)

is een uitvoer van is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

is een uitvoerder van is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoerder (4761)

is een vader van is een basis frase voor ouderschaprelatie tussen vader en kind (5287)

is een verantwoordelijkheid van is een basis frase voor betrokkenheid als verantwoordelijke (5752)

is een verbinding met gebruikmaking van een is een basis frase voor gebruik van een fysiek object van een gespecificeerde soort in een individuele verbinding (1664)

is een vereist aspect van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956)

is een vereist kwalitatief aspect van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een kwalitatief aspect (5791)

is een vereist maximum gekwalificeerd aspect van een is een inverse frase voor conceptueel maximale vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4985)

is een vereist minimum gekwalificeerd aspect van een is een inverse frase voor conceptueel minimale vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4986)

is een vereiste kwalificatie van een is een inverse frase voor kwalitatieve gelijkheidsvereiste voor de kwalificatie van een aspect (4987)

is een vereiste voor is een inverse frase voor specificatie van een vereiste voor een individueel iets (4753)

is een vereiste voor een is een basis frase voor specificatie van een vereiste voor een soort (5398)

is een vereniging van is een basis frase voor verenigingsrelatie voor verzamelingen (2853)

is een vergelijkingsresultaat van is een inverse frase voor relatie tussen een vergelijkingsresultaat en een vergelijking van kenmerken (1771)

is een verkooppunt voor is een basis frase voor verkooppunt zijn voor een partij (5908)

is een versiecode voor is een basis frase voor revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5055)

is een vertaling van is een basis frase voor vertaling van een term voor een object (4691)

is een vertaling voor is een inverse frase voor vertaling van een term voor een object (4691)

is een vervangen naam van is een basis frase voor vervangen naam als alias voor een term voor een object (5840)

is een vervoeging van is een inverse frase voor onbepaalde wijs zijn voor aanduiding van een soort gebeurtenis (5668)

is een verwerker van is een inverse frase voor verwerkt worden door een fysiek object (5906)

is een verzamelde soort in is een basis frase voor verzamelingsrelatie tussen een soort en een verzameling soorten (4730)

is een verzameling elementen met is een inverse frase voor verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1227)

is een verzameling soorten met als element is een inverse frase voor verzamelingsrelatie tussen een soort en een verzameling soorten (4730)

is een verzameling subtypes van is een basis frase voor verbijzondering van een concept door een verzameling soorten (5095)

is een verzameling voor is een inverse frase voor verzamelingsrelatie (2846)

is een verzameling waarvan elk element is geclassificeerd als een is een inverse frase voor classificatie van elk element in een verzameling (4843)

is een vierde coördinaat van is een inverse frase voor vierde coördinaat in een coördinatenpunt (6061)

is een vierde dimensie van is een basis frase voor relatie tussen een individuele eigenschapsruimte en een vierde dimensie (6060)

is een volgende versie van is een basis frase voor versierelatie tussen objecten (1393)

is een volledige verzameling voor de samenstelling van is een inverse frase voor volledige samenstellingsrelatie (5645)

is een voorganger in de tijd van is een inverse frase voor tijdsopeenvolgingsrelatie tussen toestanden (5815)

is een voorloper van is een inverse frase voor opeenvolgingsrelatie tussen objecten (1385)

is een voorouder van is een basis frase voor voorouderrelatie (5966)

is een voorwaarde in is een basis frase voor voorwaarde voor een consequentie (4960)

is een voorwaarde voor de uitvoering van is een basis frase voor voorwaarde voor een consequentie (4960)

is een voorwaardelijke consequentie in is een basis frase voor consequentie als aan voorwaarde is voldaan (4966)

is een vorm van is een inverse frase voor bezitten van een vorm (5992)

is een waarde die op een schaal groter is dan is een inverse frase voor waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaal (5027)

is een waarde die op een schaal groter is dan of gelijk aan is een inverse frase voor kwantificatie van een aspect als kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5490)

is een waarde die op een schaal kleiner is dan is een inverse frase voor waarde van een aspect groter dan een getal op een schaal (5026)

is een waarde die op een schaal kleiner is dan of gelijk aan is een inverse frase voor kwantificatie van een aspect als groter dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5489)

is een werkgever van is een basis frase voor dienstverband van een persoon met een organisatie (5551)

is een werknemer van is een basis frase voor dienstverband van een persoon met een organisatie (5551)

is een werkwoordsvorm van is een inverse frase voor zelfstandig naamwoord als alias voor een term voor een soort gebeurtenis (1984)

is een wiskundige representatie van is een inverse frase voor representatie van een correlatie door een wiskundige functie (5445)

is een x-coördinaat van is een inverse frase voor eerste coördinaat in een coördinatenpunt (5672)

is een y-coördinaat van is een inverse frase voor tweede coördinaat in een coördinatenpunt (5673)

is een z-coördinaat van is een inverse frase voor derde coördinaat in een coördinatenpunt (5674)

is een zelfstandig naamwoord voor is een basis frase voor zelfstandig naamwoord als alias voor een term voor een soort gebeurtenis (1984)

is een zoon van is een inverse frase voor ouderschaprelatie tussen ouder en zoon (5291)

is eigenaar van is een basis frase voor eigenaarschapsrelatie (4907)

is eigendom van is een inverse frase voor eigenaarschapsrelatie (4907)

is einddatum van is een inverse frase voor beëindiging op een datum (5208)

is einde op tijdstip is een basis frase voor beëindiging van iets op een bepaalde tijd (5089)

is einde van herzieningsperiode van is een inverse frase voor herziening binnen een periode (5653)

is eindigend op locatie is een basis frase voor beëindiging van een gebeurtenis op een bepaalde plaats (5090)

is e-mailadres van is een inverse frase voor e-mailadres zijn van een fysiek object (5074)

is enigszins gerelateerd aan is een basis frase voor losse relatie (5231)

is enigszins gerelateerd met is een inverse frase voor losse relatie (5231)

is evaluator van voorwaarde is een inverse frase voor voorwaarde voor een consequentie (4960)

is even hoog als is een basis frase voor gelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5020)

is evenredig aan is een inverse frase voor proportionele correlatie (4735)

is evenredig met is een basis frase voor proportionele correlatie (4735)

is fabrikant van is een basis frase voor fabrikant zijn van een fysiek object (5152)

is faxnummer van is een inverse frase voor faxnummer van een fysiek object (5076)

is functioneel verbonden aan is een basis frase voor logische verbinding van een fysiek object (1445)

is functioneel verbonden met is een inverse frase voor logische verbinding van een fysiek object (1445)

is fysiek verbonden aan is een basis frase voor fysieke verbinding van een fysiek object (1446)

is fysiek verbonden met is een inverse frase voor fysieke verbinding van een fysiek object (1446)

is fysiek verbonden met een is een basis frase voor fysieke verbinding met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1907)

is geaccepteerd in is een basis frase voor acceptatierelatie tussen een object en acceptatie-informatie (4808)

is geaccepteerd op is een basis frase voor acceptatie op een datum (5199)

is geadopteerde informatie door is een basis frase voor adoptie van informatie door een partij (4813)

is geadresseerd aan is een basis frase voor betrokkenheid als geadresseerde in een gebeurtenis (5662)

is geadresseerde van is een inverse frase voor betrokkenheid als geadresseerde in een gebeurtenis (5662)

is geassocieerd aan is een inverse frase voor associatierelatie (1334)

is geassocieerd met is een basis frase voor associatierelatie (1334)

is geassocieerd met informatie is een basis frase voor informatie gerelateerd aan een individueel iets (5586)

is geautoriseerd door is een basis frase voor betrokkenheid als autorisatieverlener voor de uitvoering van een gebeurtenis (5860)

is gebaseerd op is een basis frase voor basis relatie (4738)

is geboortedag van is een inverse frase voor geboorte op een datum (4866)

is geboren op is een basis frase voor geboorte op een datum (4866)

is gebruiker van is een basis frase voor gebruik van een fysiek object door een partij (5542)

is gebruikersvertegenwoordiger in is een inverse frase voor betrokkenheid als gebruikersvertegenwoordiger (5884)

is gebruikt voor scheiding is een inverse frase voor gebruik van een fysiek object als afscheiding (1509)

is geclassificeerd als is een basis frase voor classificatie van een individueel iets (1225)

is geclassificeerd als een is een basis frase voor classificatie van een individueel iets (1225)

is geclassificeerd door zijn beoogde rol als een is een basis frase voor classificatie van een fysiek object door zijn rol (1588)

is gecorreleerd aan is een inverse frase voor binaire correlatie tussen individuele aspecten (5827)

is gecorreleerd met is een basis frase voor binaire correlatie tussen individuele aspecten (5827)

is gecreëerd door is een inverse frase voor schepper zijn van iets (6023)

is gecreëerd op is een basis frase voor creatie op een datum (4862)

is gedefinieerd als is een inverse frase voor definitierelatie (4685)

is gedefinieerd als een is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is gedefinieerd als een aspect van iets dat beïnvloed word door een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object dat een bepaald aspect heeft (5370)

is gedefinieerd als een intrinsiek aspect van iets dat beïnvloed wordt door een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object met een bepaald intrinsiek aspect (5466)

is gedefinieerd als een soort is een basis frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

is gedefinieerd als een type is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is gedefinieerd als exponent in een is een basis frase voor per definitie exponent zijn in een correlatie (5635)

is gedefinieerd als het product in een is een basis frase voor per definitie product zijn in een correlatie (5640)

is gedefinieerd als het quotiënt in een is een basis frase voor per definitie quotiënt zijn in een correlatie (5641)

is gedefinieerd als het uitkomst zijn in een is een basis frase voor per definitie uitkomst zijn in een correlatie (6100)

is gedefinieerd als kwantificeerbaar op schaal is een basis frase voor per definitie kwantificatie van een kenmerk op een schaalverdeling (5642)

is gedefinieerd als noemer in een is een basis frase voor per definitie noemer zijn in een correlatie (5634)

is gedefinieerd als teller in een is een basis frase voor per definitie teller zijn in een correlatie (5638)

is gedefinieerd als tot een macht verhevene in een is een basis frase voor per definitie basis voor machtsverheffing zijn in een correlatie (5639)

is gedefinieerd als vermenigvuldigd in een is een basis frase voor per definitie vermenigvuldigd zijn in een correlatie (5636)

is gedefinieerd door als aspect te hebben een is een basis frase voor conceptuele definitie door het hebben van een aspect (5527)

is gedefinieerd in coördinatensysteem is een basis frase voor coördinatenpunt zijn in een coördinatensysteem (1876)

is gedocumenteerd op is een basis frase voor inbegrip van informatie over een individueel iets (5046)

is gefabriceerd door is een inverse frase voor fabrikant zijn van een fysiek object (5152)

is gefaciliteerd door is een basis frase voor betrokkenheid als faciliteerder (5169)

is geïnformeerd als deel van is een inverse frase voor betrokkenheid als geïnformeerde als deel van een gebeurtenis (5867)

is geïnitieerd door is een basis frase voor betrokkenheid als initiatiefnemer (5874)

is geïnstalleerd door is een inverse frase voor installateur zijn van een fysiek object (5742)

is geïnstalleerd op is een basis frase voor installatie van een fysiek object op een ander fysiek object (5559)

is geïnstalleerd op datum is een basis frase voor installatie op een datum (5204)

is geïnstalleerd op de plaats van is een basis frase voor installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (1313)

is geïnverteerd door frase is een inverse frase voor inverse frase als alias voor een term voor een soort relatie (1986)

is gekocht op is een basis frase voor koop op een datum (5207)

is gekopieerd van is een inverse frase voor duplicaat zijn van een fysiek object (5805)

is gekwalificeerd als is een basis frase voor gelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5020)

is gekwalificeerd als één van is een basis frase voor kwalificatie van een aspect als één van een verzameling van kwalitatieve aspecten (4850)

is gekwalificeerd door is een basis frase voor gelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5020)

is gekwantificeerd als is een basis frase voor kwantificatie van een aspect door een wiskundige ruimte (2044)

is gekwantificeerd in is een basis frase voor classificatie van een kwantificatierelatie door een schaal (1732)

is gekwantificeerd op schaal is een basis frase voor classificatie van een kwantificatierelatie door een schaal (1732)

is gelegen in is een basis frase voor gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5138)

is geleverd aan is een inverse frase voor spelen van een rol als ontvanger van een fysiek object (5699)

is geleverd door is een inverse frase voor leverancier zijn van een fysiek object (5150)

is geleverd op is een basis frase voor levering op een datum (5202)

is gelijk aan is een basis frase voor gelijkheidsrelatie (5828)

is gemaakt door is een inverse frase voor maker zijn van een fysiek object (5160)

is gemaakt uit is een basis frase voor fysiek object dat is gemaakt van grondstof (5268)

is gemaakt van is een basis frase voor classificatie van een fysiek object door een soort stof (5423)

is gematerialiseerd door is een inverse frase voor materialisering van een denkbeeldig individueel iets (4988)

is gepositioneerd in is een inverse frase voor betrokkenheid als gepositioneerd object in een positioneringsrelatie (5825)

is geprefereerd boven is een inverse frase voor voorkeursalternatief voor een associatie tussen objecten (5488)

is gepresenteerd op is een inverse frase voor presentatie van informatie op een fysiek object (4996)

is geproduceerd door is een inverse frase voor maker zijn van een fysiek object (5160)

is gerealiseerd door is een inverse frase voor realisatie van een conceptueel feit door een individueel feit (5452)

is gereed op is een basis frase voor gereed komen op een datum (5124)

is gereeddatum van is een inverse frase voor gereed komen op een datum (5124)

is gereedschap in is een inverse frase voor betrokkenheid als gereedschap (4763)

is gerefereerd door is een inverse frase voor referentie naar iets door informatie (1770)

is gerefereerd vanuit is een inverse frase voor referentie tussen fysieke objecten (1713)

is geregistreerd op is een basis frase voor registratie op een datum (5209)

is gerelateerd aan is een basis frase voor binaire relatie tussen individuele dingen (4658)

is gerelateerd aan (een) is een basis frase voor binaire relatie tussen een individueel iets en iets (6068)

is gerelateerd aan een is een basis frase voor binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719)

is gerelateerd met is een inverse frase voor binaire relatie tussen individuele dingen (4658)

is gerepresenteerd door is een basis frase voor vertegenwoordiging door een individueel iets (2071)

is gescheiden van is een basis frase voor scheidingsrelatie tussen fysieke objecten (1504)

is gescheiden van (omgekeerd) is een inverse frase voor scheidingsrelatie tussen fysieke objecten (1504)

is geschreven door is een basis frase voor auteurschap van een document (5126)

is gespecificeerd door is een basis frase voor specificatie van een individueel iets (5870)

is gestart op is een basis frase voor start binnen een periode in de tijd (5098)

is getest op is een basis frase voor uitvoering van een test op een datum (5201)

is gewijzigd op is een basis frase voor wijziging op een datum (5205)

is gezonden door is een inverse frase voor zender zijn van een fysiek object (5739)

is goedgekeurd door is een inverse frase voor goedkeuring van een object (1187)

is grafisch gerepresenteerd door is een basis frase voor grafische representatie van een object (2072)

is grens van is een inverse frase voor begrenzing van een aspect (4835)

is grondstof voor is een inverse frase voor fysiek object dat is gemaakt van grondstof (5268)

is groter dan is een basis frase voor relatie tussen een groter en een kleiner kenmerk (5829)

is groter dan of gelijk aan is een basis frase voor groter of gelijk relatie (5830)

is het aantal elementen van is een basis frase voor kwantificatie van het aantal elementen in een verzameling (5819)

is het afleidingskenmerk voor is een inverse frase voor afleidingsrelatie tussen kenmerken (1270)

is het beginpunt van is een basis frase voor vertrekpunt zijn van een route (1505)

is het bij benadering bepaald punt van is een inverse frase voor bezitten van een puntbenadering door een ruimtelijk aspect (1780)

is het coördinatensysteem voor is een inverse frase voor coördinatenpunt zijn in een coördinatensysteem (1876)

is het eerste element van is een basis frase voor ordeningsrelatie tussen een eerste element en zijn verzameling (5331)

is het eerste element voor is een inverse frase voor ordeningsrelatie tussen een eerste en een tweede element in een verzameling (5932)

is het eerstvolgende element na is een basis frase voor opeenvolgingsrelatie (5332)

is het eerstvolgende hogere element na is een basis frase voor geordende opeenvolgingsrelatie (5917)

is het eerstvolgende lagere element voor is een inverse frase voor geordende opeenvolgingsrelatie (5917)

is het eindpunt van is een basis frase voor bestemming van een route (1490)

is het eindtijdstip van is een inverse frase voor relatie tussen eindpunt en tijdsperiode (1281)

is het element dat komt voor is een inverse frase voor opeenvolgingsrelatie (5332)

is het geval binnen is een basis frase voor geldigheid van een toestand binnen een periode (4871)

is het geval gedurende is een basis frase voor in een toestand zijn gedurende een periode (4872)

is het geval op locatie is een basis frase voor locatie zijn van een toestand (1786)

is het geval op tijd is een basis frase voor moment waarop of periode waarin iets het geval is (1785)

is het laatste element na is een basis frase voor ordeningsrelatie tussen een laatste en een voorlaatste element in een verzameling (5338)

is het laatste element van is een basis frase voor ordeningsrelatie tussen een laatste element en zijn verzameling (6072)

is het op een na laatste element dat komt voor is een inverse frase voor ordeningsrelatie tussen een laatste en een voorlaatste element in een verzameling (5338)

is het origineel voor is een inverse frase voor afleidingsrelatie tussen objecten (1269)

is het patroon van is een inverse frase voor bezitten van een patroon door een individueel iets (1763)

is het startpunt van is een basis frase voor vertrekpunt zijn van een route (1505)

is het tweede element na is een basis frase voor ordeningsrelatie tussen een eerste en een tweede element in een verzameling (5932)

is het verschil tussen verzamelingen is een basis frase voor verschilrelatie van verzamelingen (2847)

is hetzelfde als is een inverse frase voor hetzelfde zijn ondanks de representatie door verschillende identificaties (5980)

is hiërarchisch gerangschikt boven is een inverse frase voor hiërarchische relatie tussen soorten (5052)

is hiërarchisch gerangschikt onder is een basis frase voor hiërarchische relatie tussen soorten (5052)

is in aanraking met is een basis frase voor aanrakingsrelatie tussen fysieke oppervlakken (5724)

is in dienst van is een basis frase voor dienstverband van een persoon met een organisatie (5551)

is in gebruik genomen op is een basis frase voor in service op een datum (5200)

is in overeenstemming met is een basis frase voor overeenstemming met een criterium (5128)

is in staat een rol te spelen als een is een basis frase voor mogelijk spelen van een soort rol door en bepaald individueel iets (4710)

is in toestand is een basis frase voor toestandsrelatie van een fysiek object (5448)

is in vergelijking met is een basis frase voor vergelijking van twee kenmerken (1756)

is in voortgang bij begin van is een inverse frase voor gedeeltelijk gelijktijdig plaatsvinden van gebeurtenissen (5706)

is inbegrepen in is een inverse frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie in een groter geheel (5630)

is incompatibel met een is een basis frase voor conceptuele onverenigbaarheid van simultane rollen (5890)

is indiener van is een basis frase voor indiener zijn van een fysiek object (5788)

is informatie die een criterium is voor is een basis frase voor overeenstemming tussen kwalitatieve informatie en referentie informatie (5897)

is informatie die geassocieerd is met is een inverse frase voor informatie gerelateerd aan een individueel iets (5586)

is informatie die in overeenstemming is met is een inverse frase voor overeenstemming tussen kwalitatieve informatie en referentie informatie (5897)

is informatie die is aangenomen door is een basis frase voor adoptie van informatie door een partij (4813)

is informatie die is geaccepteerd door is een basis frase voor adoptie van informatie door een partij (4813)

is informatie die is inbegrepen in is een inverse frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie in een groter geheel (5630)

is informatie over is een inverse frase voor kwalitatieve informatie over een individueel iets (1273)

is informatie over een is een inverse frase voor kwalitatieve informatie zijn over een concept (1911)

is ingediend door is een inverse frase voor indiener zijn van een fysiek object (5788)

is initiatiefnemer in is een inverse frase voor betrokkenheid als initiatiefnemer (5874)

is initiator van is een inverse frase voor betrokkenheid als initiatiefnemer (5874)

is inkoper in is een inverse frase voor betrokkenheid als koper (5995)

is input voor is een inverse frase voor betrokkenheid als invoer (4785)

is inrichtingselement van is een inverse frase voor inrichting van een fysiek object (5765)

is installateur van is een basis frase voor installateur zijn van een fysiek object (5742)

is installatiedatum van is een inverse frase voor installatie op een datum (5204)

is instroom in is een inverse frase voor betrokkenheid als invoer (4785)

is invoer voor is een inverse frase voor betrokkenheid als invoer (4785)

is katalysator in is een inverse frase voor betrokkenheid als katalysator (5697)

is klant in is een inverse frase voor betrokkenheid als klant (4915)

is kleiner dan is een inverse frase voor relatie tussen een groter en een kleiner kenmerk (5829)

is kleiner dan of gelijk aan is een inverse frase voor groter of gelijk relatie (5830)

is koper in is een inverse frase voor betrokkenheid als koper (5995)

is kwantificatie van is een inverse frase voor kwantificatie van een aspect door een wiskundige ruimte (2044)

is lager dan is een basis frase voor waarde van een aspect is lager dan een kwalitatief aspect (5023)

is leverancier van is een basis frase voor leverancier zijn van een fysiek object (5150)

is leverdatum van is een inverse frase voor levering op een datum (5202)

is leveringsdatum van is een inverse frase voor aflevering op een datum (5139)

is maker van is een basis frase voor maker zijn van een fysiek object (5160)

is manager van is een inverse frase voor betrokkenheid als manager (4912)

is meer dan is een basis frase voor waarde van een aspect is hoger dan een kwalitatief aspect (5022)

is minder dan is een basis frase voor waarde van een aspect is lager dan een kwalitatief aspect (5023)

is mogelijk een fabrikant van een is een basis frase voor potentieel fabrikant zijn van fysieke objecten van een gespecificeerde soort (5157)

is mogelijk een leverancier van een is een basis frase voor potentieel leverancier zijn van fysieke objecten van een gespecificeerde soort (5154)

is mogelijk een maker van een is een basis frase voor potentieel maker zijn van fysieke objecten van een gespecificeerde soort (5162)

is mogelijk een producent van een is een basis frase voor potentieel maker zijn van fysieke objecten van een gespecificeerde soort (5162)

is nauw gerelateerd aan is een basis frase voor nauwe relatie (5230)

is nauw gerelateerd met is een inverse frase voor nauwe relatie (5230)

is niet gelijk aan is een basis frase voor ongelijkheidsrelatie (5831)

is niet verschillend van is een inverse frase voor gelijkheidsrelatie (5828)

is of kan gerelateerd zijn aan (een) is een basis frase voor binaire relatie (5935)

is of wordt gecreëerd binnen is een basis frase voor creatie binnen een periode (5393)

is omgekeerd evenredig aan is een inverse frase voor inverse proportionele correlatie (4736)

is omgekeerd evenredig met is een basis frase voor inverse proportionele correlatie (4736)

is omschreven als is een inverse frase voor beschrijvingsrelatie (4682)

is omschreven door is een basis frase voor kwalitatieve informatie over een individueel iets (1273)

is omschreven in is een basis frase voor inbegrip van informatie over een individueel iets (5046)

is omschreven in informatiedrager is een inverse frase voor dragen van informatie over een fysiek object (4720)

is omschreven in informatieverzameling is een basis frase voor informatie over een object in een informatieverzameling (5047)

is omschreven op informatiedrager is een inverse frase voor dragen van informatie over een fysiek object (4720)

is onder normale omstandigheden is een basis frase voor samenhang onder normale omstandigheden tussen kwalitatieve aspecten (5676)

is onderbroken door is een inverse frase voor oorzaak zijn van de onderbreking van een toestand (5816)

is onderworpen aan is een inverse frase voor betrokkenheid als betreffend (4760)

is onderworpen aan een is een inverse frase voor betrokkenheid als onderworpen aan een subtype van gebeurtenis (5131)

is onderworpen aan een activiteit van is een inverse frase voor uitvoerder zijn van een activiteit betreffende een fysiek object (5478)

is ongelijk aan is een basis frase voor ongelijkheidsrelatie (5831)

is ongelijk met overlap met is een basis frase voor ongelijkheidsrelatie met overlap (589112)

is ongelijk met overlap van is een inverse frase voor ongelijkheidsrelatie met overlap (589112)

is ongelijk zonder overlap met is een basis frase voor ongelijkheidsrelatie zonder overlap (589111)

is ongelijk zonder overlap van is een inverse frase voor ongelijkheidsrelatie zonder overlap

is ongeveer even hoog als is een basis frase voor bij benadering gelijkheid tussen de waarden van aspecten (5024)

is ontstaansdatum van is een inverse frase voor creatie op een datum (4862)

is ontstaansinformatie over is een basis frase voor informatieontstaansrelatie (6031)

is ontvangen door is een inverse frase voor spelen van een rol als ontvanger van een fysiek object (5699)

is ontvanger van is een basis frase voor spelen van een rol als ontvanger van een fysiek object (5699)

is ontvanger van dienst verleend door is een inverse frase voor dienstverleningsrelatie tussen fysieke objecten (5587)

is ontwerp contractor van is een inverse frase voor betrokkenheid als engineering contractor (4910)

is ontwerper van is een basis frase voor ontwerper zijn van een fysiek object (5386)

is ontworpen door is een inverse frase voor ontwerper zijn van een fysiek object (5386)

is ontworpen door contractor is een basis frase voor betrokkenheid als engineering contractor (4910)

is op een schaal de maximum waarde van is een inverse frase voor kwantificatie van een aspect als kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5490)

is op een schaal de minimum waarde van is een inverse frase voor waarde van een aspect groter dan een getal op een schaal (5026)

is op een schaalverdeling de gemiddelde waarde van is een inverse frase voor gelijkheid tussen gemiddelde waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5712)

is op een schaalverdeling een waarde van is een inverse frase voor gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5025)

is op schaal gekwantificeerd als is een basis frase voor gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5025)

is opdrachtgever van is een inverse frase voor betrokkenheid als opdrachtgever (5498)

is opgebouwd uit is een inverse frase voor samenstellingsrelatie van een verzameling (5623)

is orderacceptant in is een inverse frase voor betrokkenheid als verkoper (5997)

is orderplaatser in is een inverse frase voor betrokkenheid als koper (5995)

is output van is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

is per definitie is een basis frase voor per definitie bezitten van een kwalitatief aspect (2070)

is per definitie aanliggend na is een basis frase voor per definitie aangrenzend zijn in ruimtelijk opzicht (1891)

is per definitie aanliggend voor is een inverse frase voor per definitie aangrenzend zijn in ruimtelijk opzicht (1891)

is per definitie bedoeld als faciliteerder van een is een basis frase voor per definitie betrokkenheid als faciliteerder (5750)

is per definitie bedoeld als mechanisme in een is een basis frase voor per definitie betrokkenheid als mechanisme (5758)

is per definitie bedoeld als onderworpen aan een is een basis frase voor per definitie betrokkenheid als betreffend (5530)

is per definitie bedoeld als uitvoerder van een is een basis frase voor per definitie betrokkenheid als uitvoerder (5531)

is per definitie bedoeld als uitvoerder van nevenfunctie is een basis frase voor per definitie beoogde nevenfunctie voor een fysiek object (5651)

is per definitie bedoeld als vervuller van functie is een basis frase voor per definitie beoogde functie van een fysiek object (5536)

is per definitie bedoeld om een rol te spelen als een is een basis frase voor per definitie beoogde rol zijn voor een individueel iets (4717)

is per definitie bedoeld om gebruikt te worden voor is een basis frase voor per definitie betrokkenheid als faciliteerder (5750)

is per definitie constructiemateriaal van een is een inverse frase voor per definitie gemaakt zijn van een bepaalde soort stof (5270)

is per definitie een is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is per definitie een alternatieve voorwaarde in een is een basis frase voor per definitie alternatieve voorwaarde voor een consequentie (5783)

is per definitie een alternatieve voorwaarde voor de uitvoering van een is een basis frase voor per definitie alternatieve voorwaarde voor een consequentie (5783)

is per definitie een beoogde soort rol voor een is een inverse frase voor per definitie beoogde rol zijn voor een individueel iets (4717)

is per definitie een deel van een is een basis frase voor per definitie een deel zijn van een samenstelling (6053)

is per definitie een dimensie van een is een basis frase voor per definitie een dimensie zijn van een ruimte (4664)

is per definitie een doel van een is een inverse frase voor per definitie te bereiken doel van een bestaan zijn (5778)

is per definitie een eerste rol in een is een inverse frase voor per definitie een eerste rol zijn in een relatie (5944)

is per definitie een feature van een is een basis frase voor per definitie een fysiek feature als deel hebben (6015)

is per definitie een gebruik van een is een inverse frase voor per definitie een gebruik zijn van een fysiek object (5849)

is per definitie een geheel voor een is een inverse frase voor per definitie samenstelling van een individueel iets (5519)

is per definitie een geheel voor geen is een inverse frase voor per definitie samenstelling zonder een individueel iets van een bepaalde soort (5993)

is per definitie een gelokaliseerde is een inverse frase voor per definitie gelokaliseerd zijn van een aspect (5847)

is per definitie een gevolg van een is een basis frase voor per definitie een gevolg zijn van een gebeurtenis (6001)

is per definitie een hulpmiddel van een is een basis frase voor per definitie hulpmiddel zijn voor een individueel iets (5518)

is per definitie een imaginaire schaalwaarde gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor per definitie gelijkheid tussen een waarde van een aspect en een imaginair getal op een schaalverdeling (6093)

is per definitie een ingrediënt van een is een basis frase voor per definitie ingrediënt van een fysiek object (6084)

is per definitie een intrinsiek aspect van een is een inverse frase voor per definitie bezitter zijn van een intrinsiek aspect (5738)

is per definitie een intrinsiek aspect van een deel van een is een inverse frase voor per definitie een intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5696)

is per definitie een intrinsiek kwalitatief aspect van een is een inverse frase voor per definitie bezitten van een intrinsiek kwalitatief aspect (5848)

is per definitie een intrinsieke is een inverse frase voor per definitie een intrinsieke rol zijn van een aspect (5817)

is per definitie een ketting van relaties van soort is een basis frase voor per definitie een relatieketting zijn van relaties van een bepaalde soort (5999)

is per definitie een kwalificatie van een is een inverse frase voor per definitie een kwalificatie zijn van een aspect (5283)

is per definitie een kwalitatieve is een basis frase voor kwalitatief subtype van een concept zijn (1726)

is per definitie een kwalitatieve beperking van een is een inverse frase voor kwalitatieve begrenzing van een aspect (4838)

is per definitie een maximum kwalificatie van een is een inverse frase voor per definitie een maximum kwalificatie zijn van een intrinsiek aspect (5648)

is per definitie een middel voor een is een basis frase voor per definitie te bereiken doel van een bestaan zijn (5778)

is per definitie een middel voor het voorkomen van een is een basis frase voor per definitie te voorkomen doel van een bestaan (5782)

is per definitie een minimum kwalificatie van een is een inverse frase voor per definitie minimum kwalificatie van een intrinsiek aspect (5649)

is per definitie een mogelijk deel van een is een basis frase voor per definitie samenstelling van een individueel iets (5519)

is per definitie een mogelijk element van een is een basis frase voor per definitie een verzameling zijn van individuele dingen van een soort (5713)

is per definitie een mogelijk geheel voor een is een inverse frase voor per definitie een deel zijn van een samenstelling (6053)

is per definitie een mogelijk intrinsiek aspect van een is een inverse frase voor conceptueel mogelijk bezitten van een intrinsiek aspect (5317)

is per definitie een mogelijke opening in een is een basis frase voor per definitie aanwezige uitsparing in een individueel fysiek object (5810)

is per definitie een mogelijke parameter van een is een inverse frase voor per definitie betrokkenheid in een correlatie (5725)

is per definitie een mogelijke parameterlijst van een is een inverse frase voor per definitie collectieve betrokkenheid in een correlatie (5349)

is per definitie een mogelijke samenstelling van een is een inverse frase voor per definitie een deel zijn van een samenstelling (6053)

is per definitie een mogelijke schaal voor een is een inverse frase voor per definitie kwantificatie van een kenmerk op een schaalverdeling (5642)

is per definitie een mogelijke schakel in een relatieketting van soort is een inverse frase voor per definitie een relatieketting zijn van relaties van een bepaalde soort (5999)

is per definitie een mogelijke substantie van een deel van een is een inverse frase voor per definitie substantie van een deel van een fysiek object (5794)

is per definitie een mogelijke uitsparing in een is een basis frase voor per definitie aanwezige uitsparing in een individueel fysiek object (5810)

is per definitie een opbrengst van een is een basis frase voor per definitie betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5795)

is per definitie een output van een is een basis frase voor per definitie betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5795)

is per definitie een referentie naar een is een basis frase voor per definitie een referentie tussen fysieke objecten (5621)

is per definitie een representant van een is een inverse frase voor per definitie representant zijn van iets (5622)

is per definitie een rol in een is een inverse frase voor per definitie voorkomen van een rol in een relatie (5761)

is per definitie een rol van een is een inverse frase voor per definitie een rol zijn van een individueel object (5343)

is per definitie een rol van een deel van een is een inverse frase voor per definitie een rol zijn van een deel van een fysiek object (5465)

is per definitie een rol van iemand die een activiteit uitvoert op een is een inverse frase voor per definitie een uitvoerder rol zijn in een activiteit betreffende een fysiek object (5425)

is per definitie een rol van iets dat beïnvloed word door een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object met een bepaalde rol (5480)

is per definitie een rol van iets dat betrokken is in een activiteit betreffende een is een inverse frase voor per definitie een rol zijn van een speler in een activiteit betreffende een fysiek object (5532)

is per definitie een samenstelling van een is een inverse frase voor per definitie samenstelling van een individueel iets (5519)

is per definitie een samenstelling van geen is een inverse frase voor per definitie samenstelling zonder een individueel iets van een bepaalde soort (5993)

is per definitie een schaalwaarde gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor per definitie gelijkheid tussen een waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5737)

is per definitie een schaalwaarde groter dan de waarde van is een inverse frase voor per definitie een aspectwaarde hebben die kleiner is dan een getal op een schaalverdeling (6052)

is per definitie een schaalwaarde groter dan of gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor per definitie een aspectwaarde hebben die kleiner is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5979)

is per definitie een schaalwaarde kleiner dan de waarde van is een inverse frase voor per definitie een aspectwaarde hebben die groter is dan een getal op een schaalverdeling (6049)

is per definitie een schaalwaarde kleiner dan of gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor per definitie een aspectwaarde hebben die groter is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5978)

is per definitie een subtype van is een basis frase voor specialisatierelatie tussen soorten (1146)

is per definitie een te voorkomen doel van een is een inverse frase voor per definitie te voorkomen doel van een bestaan (5782)

is per definitie een tweede rol in een is een inverse frase voor per definitie een tweede rol zijn in een relatie (5945)

is per definitie een uitvoer van een is een basis frase voor per definitie betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5795)

is per definitie een vermenigvuldigingsfactor in een is een basis frase voor per definitie vermenigvuldiger zijn in een correlatie (5637)

is per definitie een verzameling met als element een is een inverse frase voor per definitie een verzameling zijn van individuele dingen van een soort (5713)

is per definitie een verzameling waarvan elk element is een is een inverse frase voor per definitie een verzameling zijn van individuele dingen van een soort (5713)

is per definitie een voorwaarde in een is een basis frase voor per definitie voorwaarde voor een consequentie (4972)

is per definitie een voorwaarde voor de uitvoering van een is een basis frase voor per definitie voorwaarde voor een consequentie (4972)

is per definitie eigenaar van een is een basis frase voor per definitie eigenaar zijn van iets (6054)

is per definitie eigendom van een is een inverse frase voor per definitie eigenaar zijn van iets (6054)

is per definitie equivalent aan een is een basis frase voor per definitie equivalent zijn (5941)

is per definitie equivalent met een is een inverse frase voor per definitie equivalent zijn (5941)

is per definitie geen mogelijk deel van een is een basis frase voor per definitie samenstelling zonder een individueel iets van een bepaalde soort (5993)

is per definitie gekwalificeerd als is een basis frase voor per definitie een kwalificatie zijn van een aspect (5283)

is per definitie gekwalificeerd als hoogstens gelijk aan is een basis frase voor per definitie een maximum kwalificatie zijn van een intrinsiek aspect (5648)

is per definitie gekwalificeerd als maximaal is een basis frase voor per definitie een maximum kwalificatie zijn van een intrinsiek aspect (5648)

is per definitie gekwalificeerd als minimaal is een basis frase voor per definitie minimum kwalificatie van een intrinsiek aspect (5649)

is per definitie gekwalificeerd als minstens gelijk aan is een basis frase voor per definitie minimum kwalificatie van een intrinsiek aspect (5649)

is per definitie gekwalificeerd als ten hoogste gelijk aan is een basis frase voor per definitie een maximum kwalificatie zijn van een intrinsiek aspect (5648)

is per definitie gekwalificeerd als ten minste gelijk aan is een basis frase voor per definitie minimum kwalificatie van een intrinsiek aspect (5649)

is per definitie gekwalificeerd door is een basis frase voor per definitie bezitten van een kwalitatief aspect (2070)

is per definitie gelijk aan een is een basis frase voor per definitie aspecten met een gelijke waarde zijn (5835)

is per definitie gelokaliseerd bij een is een basis frase voor per definitie gelokaliseerd op de plaats van een fysiek object (5403)

is per definitie gelokaliseerd op de plaats van een is een basis frase voor per definitie gelokaliseerd op de plaats van een fysiek object (5403)

is per definitie gemaakt van is een basis frase voor per definitie gemaakt zijn van een bepaalde soort stof (5270)

is per definitie gemaakt van een is een basis frase voor per definitie gemaakt zijn van een bepaalde soort stof (5270)

is per definitie gerelateerd aan een is een basis frase voor per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736)

is per definitie gerelateerd aan iets dat is zijn is een basis frase voor per definitie een rol zijn van een speler in een activiteit betreffende een fysiek object (5532)

is per definitie gespeeld door een is een inverse frase voor per definitie een rol zijn van een individueel object (5343)

is per definitie groter dan is een basis frase voor per definitie relatie tussen een groter en een kleiner aspect (5836)

is per definitie groter dan of gelijk aan is een basis frase voor per definitie groter dan of gelijk zijn (5837)

is per definitie groter dan of gelijk aan een is een basis frase voor per definitie groter dan of gelijk zijn (5837)

is per definitie in overeenstemming met is een inverse frase voor per definitie in overeenstemming zijn met een criterium (5399)

is per definitie in soort toestand is een basis frase voor per definitie in een toestand zijn (1607)

is per definitie informatie over een is een inverse frase voor per definitie kwalitatieve informatie zijn over objecten van een bepaalde soort (5620)

is per definitie informatiedrager over een is een basis frase voor per definitie dragen van informatie over een individueel ding van een soort (5515)

is per definitie kleiner dan is een inverse frase voor per definitie relatie tussen een groter en een kleiner aspect (5836)

is per definitie kleiner dan of gelijk aan is een inverse frase voor per definitie groter dan of gelijk zijn (5837)

is per definitie kleiner dan of gelijk aan een is een inverse frase voor per definitie groter dan of gelijk zijn (5837)

is per definitie kwalitatief beperkt door een is een basis frase voor kwalitatieve begrenzing van een aspect (4838)

is per definitie mogelijk gebruikt als een is een basis frase voor per definitie een gebruik zijn van een fysiek object (5849)

is per definitie mogelijk gerelateerd met een is een inverse frase voor per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736)

is per definitie niet ook geclassificeerd als een is een inverse frase voor conceptuele uitsluitingsrelatie (6046)

is per definitie niet verschillend van een is een inverse frase voor per definitie aspecten met een gelijke waarde zijn (5835)

is per definitie onderworpen aan een activiteit die als uitvoerdersrol vereist een is een basis frase voor per definitie een uitvoerder rol zijn in een activiteit betreffende een fysiek object (5425)

is per definitie ongelijk aan een is een basis frase voor per definitie ongelijke aspecten zijn (5838)

is per definitie uitgesloten ook geclassificeerd te zijn als een is een basis frase voor conceptuele uitsluitingsrelatie (6046)

is per definitie veroorzaakt door een is een basis frase voor per definitie een gevolg zijn van een gebeurtenis (6001)

is per definitie verschillend van een is een inverse frase voor per definitie ongelijke aspecten zijn (5838)

is plaats van begin van is een inverse frase voor aanvang van een gebeurtenis op een bepaalde plaats (5088)

is plaats van einde van is een inverse frase voor beëindiging van een gebeurtenis op een bepaalde plaats (5090)

is plaats van gebeurtenis is een inverse frase voor locatie zijn van een toestand (1786)

is planner van is een inverse frase voor betrokkenheid als planner (5142)

is postadres van is een inverse frase voor postadres zijn van een fysiek object (5073)

is presentator van is een basis frase voor presentatie van informatie op een fysiek object (4996)

is producent van is een basis frase voor maker zijn van een fysiek object (5160)

is productmanager van is een basis frase voor productmanager zijn van een verzameling fysieke objecten (5590)

is raadgever in is een inverse frase voor betrokkenheid als adviseur in een gebeurtenis (5862)

is recht evenredig aan is een inverse frase voor directe proportionele correlatie (4737)

is recht evenredig met is een basis frase voor directe proportionele correlatie (4737)

is redundant voor is een inverse frase voor redundantie van een fysiek object (1506)

is referentie voor is een basis frase voor referentie naar iets door informatie (1770)

is referentieobject voor correlatie is een inverse frase voor betrokkenheid als referentieobject in een correlatie (5722)

is regelaar van is een inverse frase voor betrokkenheid als bestuurder (4762)

is registratiedatum van is een inverse frase voor registratie op een datum (5209)

is relatief gepositioneerd ten opzichte van is een basis frase voor positionering van een eigenschapsruimte (1772)

is revisiedatum van is een inverse frase voor revisie op een datum (4865)

is samen een is een basis frase voor classificatie van een verzameling individuele dingen (5043)

is samengesteld uit is een inverse frase voor samenstellingsrelatie van een verzameling (5623)

is samenhangend met is een inverse frase voor samenhang tussen kwalitatieve aspecten (5675)

is scheduler van is een inverse frase voor betrokkenheid als scheduler (5144)

is startdatum van is een inverse frase voor start binnen een periode in de tijd (5098)

is steeds het geval is een basis frase voor altijd het geval zijn (6095)

is telefoonnummer van is een inverse frase voor telefoonnummer van een fysiek object (5075)

is testdatum van is een inverse frase voor uitvoering van een test op een datum (5201)

is tijd van bestaan van is een inverse frase voor moment waarop of periode waarin iets het geval is (1785)

is tijdelijk geclassificeerd als is een basis frase voor incidentele classificatie van een individueel iets (1308)

is tijdelijke classificatie van is een inverse frase voor incidentele classificatie van een individueel iets (1308)

is tijdsperiode voor is een inverse frase voor geldigheid van een toestand binnen een periode (4871)

is tijdsperiode voor creatie van is een inverse frase voor creatie binnen een periode (5393)

is tijdstip van begin is een inverse frase voor aanvang van iets op een bepaalde tijd (5087)

is tijdstip van einde is een inverse frase voor beëindiging van iets op een bepaalde tijd (5089)

is toegekend aan uitvoerder is een basis frase voor betrokkenheid als beoogde uitvoerder (5677)

is toegestaan om uitgevoerd te worden door is een basis frase voor betrokkenheid als toegestane uitvoerder (5680)

is toegestaan om uitgevoerd te worden door een is een basis frase voor toegestane betrokkenheid door een soort uitvoerder (5684)

is toegevoegd op is een basis frase voor toevoeging op een datum (5203)

is toestandsverandering t.o.v. is een basis frase voor veranderingsrelatie tussen toestanden (1199)

is toevoegingsdatum van is een inverse frase voor toevoeging op een datum (5203)

is transactie in is een basis frase voor betrokkenheid als koper (5995)

is transcriptie in is een basis frase voor conversie van een patroon (1764)

is transcriptie van is een inverse frase voor conversie van een patroon (1764)

is tussenpartij in is een inverse frase voor betrokkenheid als tussenpersoon (5748)

is tussenpartij voor is een basis frase voor tussenpartij zijn voor een fysiek object (5743)

is uitgedrukt in taal is een basis frase voor kwalificatie van een uitdrukking door een taal (6027)

is uitgegeven door is een inverse frase voor uitgever zijn van een fysiek object (5751)

is uitgegeven op is een basis frase voor uitgifte op een datum (4868)

is uitgever van is een basis frase voor uitgever zijn van een fysiek object (5751)

is uitgezonderd van element zijn van is een basis frase voor uitzondering van een individueel iets van element zijn van een verzameling (1147)

is uitgezonderd van element zijn van verzameling soorten is een basis frase voor uitzondering van een soort uit een verzameling soorten (4774)

is uitgiftedatum van is een inverse frase voor uitgifte op een datum (4868)

is uitstroom in is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

is uitvoer van is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoer (4786)

is uitvoerder van is een inverse frase voor betrokkenheid als uitvoerder (4761)

is uitvoerder van een activiteit betreffende is een basis frase voor uitvoerder zijn van een activiteit betreffende een fysiek object (5478)

is unequal with overlap to is een basis frase voor ongelijkheidsrelatie met overlap (589112)

is unequal without overlap to is een basis frase voor ongelijkheidsrelatie zonder overlap (589111)

is uniek in de context van is een basis frase voor context zijn voor een unieke referentie (4776)

is van categorie is een basis frase voor categoriseringsrelatie (5981)

is van toepassing in de context van is een basis frase voor context zijn voor het van toepassing zijn van de betekenis van een uitdrukking (4818)

is veranderd in is een basis frase voor veranderingsrelatie tussen toestanden (1199)

is veranderd vanuit is een inverse frase voor veranderingsrelatie tussen toestanden (1199)

is verantwoordelijk voor is een inverse frase voor betrokkenheid als verantwoordelijke (5752)

is verbindingsmateriaal in is een inverse frase voor gebruik van een fysiek object in een verbinding (1510)

is verbonden aan is een inverse frase voor verbindingsrelatie (1487)

is verbonden met is een basis frase voor verbindingsrelatie (1487)

is verbonden met een is een basis frase voor verbindingsrelatie met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1629)

is vergeleken met is een inverse frase voor vergelijking van twee kenmerken (1756)

is verkooptransactie in is een basis frase voor betrokkenheid als verkoper (5997)

is verkoper in is een inverse frase voor betrokkenheid als verkoper (5997)

is verlener van is een inverse frase voor betrokkenheid als dienstverlener (4916)

is veroorzaakt door is een inverse frase voor veroorzaker zijn van het ontstaan of de beëindiging van een gebeurtenis (2026)

is veroorzaker van is een basis frase voor veroorzaker zijn van het ontstaan of de beëindiging van een gebeurtenis (2026)

is verplichting van is een basis frase voor betrokkenheid als toezegger (5037)

is verschillend in hoogte van is een basis frase voor ongelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5021)

is verschillend van is een inverse frase voor ongelijkheidsrelatie (5831)

is vertegenwoordigd door is een basis frase voor vertegenwoordiging door een individueel iets (2071)

is vertoner van is een basis frase voor weergave van een grafisch element op een informatiedrager (1427)

is vertrekdatum van is een inverse frase voor vertrek op een datum (4869)

is vervaldatum van is een inverse frase voor vervallen op een datum (4863)

is vervangen door is een basis frase voor vervangingsrelatie tussen dingen (6025)

is verzameld in is een basis frase voor verzamelingsrelatie (2846)

is verzendingsdatum van is een inverse frase voor verzending op een datum (5729)

is verzonden door is een inverse frase voor zender zijn van een fysiek object (5739)

is verzonden op is een basis frase voor verzending op een datum (5729)

is volledig samengesteld uit is een basis frase voor volledige samenstellingsrelatie (5645)

is voorgesteld door is een basis frase voor betrokkenheid als voorsteller (5745)

is voorraad in is een inverse frase voor betrokkenheid als voorraad (5698)

is voorsteller in is een inverse frase voor betrokkenheid als voorsteller (5745)

is voorzien van commentaar is een inverse frase voor commentaarrelatie tussen informatie (4861)

is vrijgavedatum van is een inverse frase voor vrijgave op een datum (4870)

is wederzijds afhankelijk van is een basis frase voor wederzijdse afhankelijkheid tussen fysieke objecten (5589)

is weergegeven als is een basis frase voor uitdrukking van informatie door een patroon (1293)

is weergegeven in is een inverse frase voor presentatie van informatie op een fysiek object (4996)

is weergegeven op is een inverse frase voor presentatie van informatie op een fysiek object (4996)

is weergegeven op ten minste één van is een basis frase voor presentatie van informatie op een fysiek object in een verzameling (5627)

is wijzigingsdatum van is een inverse frase voor wijziging op een datum (5205)

is wiskundig gerepresenteerd door is een basis frase voor representatie van een correlatie door een wiskundige functie (5445)

is wiskundige beperking van is een inverse frase voor begrenzing van een wiskundige ruimte (1773)

is zender van is een basis frase voor zender zijn van een fysiek object (5739)

kan aan gerefereerd worden door een is een inverse frase voor conceptuele referentie door informatie (1917)

kan aan gerefereerd worden in een is een basis frase voor conceptuele referentie naar object in informatie (1370)

kan aan voldaan worden door een is een inverse frase voor conceptuele voldoening aan een vereist feit (5165)

kan aangedreven worden door een is een inverse frase voor conceptuele aandrijving zijn van een fysiek object (5626)

kan aangeduid worden door een is een inverse frase voor conceptuele referentie door informatie (1917)

kan aangeduid zijn als deel van een is een basis frase voor conceptuele aanwezigheid van een samenstelling van een individueel fysiek object (5003)

kan afgekort worden als is een inverse frase voor afkorting als alias voor een term voor iets (1982)

kan afgeleid zijn van een is een basis frase voor conceptuele afleidingsrelatie tussen kenmerken (1271)

kan afgescheiden zijn (omgekeerd) van een is een inverse frase voor conceptuele scheidingsrelatie tussen fysieke objecten (1418)

kan afgescheiden zijn van een is een basis frase voor conceptuele scheidingsrelatie tussen fysieke objecten (1418)

kan afhankelijk zijn van een is een basis frase voor conceptuele afhankelijkheid tussen fysieke objecten (5597)

kan als aanduiding hebben een is een inverse frase voor conceptuele aanduiding van iets door een naam (5565)

kan als aanspreekpunt hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als aanspreekpunt (5585)

kan als adres hebben een is een inverse frase voor conceptueel adres van een fysiek object (5414)

kan als afgeleide hebben een is een inverse frase voor conceptuele afleidingsrelatie tussen kenmerken (1271)

kan als afhankelijk object hebben een is een inverse frase voor conceptuele afhankelijkheid tussen fysieke objecten (5597)

kan als afscheiding gebruiken een is een inverse frase voor conceptueel gebruik van een fysiek object als afscheiding (1422)

kan als alternatief hebben een is een inverse frase voor conceptuele relatie tussen alternatieve objecten (5566)

kan als aspect hebben een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069)

kan als aspect voelen een is een basis frase voor conceptuele waarneming van een aspect door een individueel iets (5061)

kan als aspect waarnemen een is een basis frase voor conceptuele waarneming van een aspect door een individueel iets (5061)

kan als belanghebbende hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als belanghebbende (5601)

kan als betrokkene hebben is een basis frase voor betrokkenheid in een soort gebeurtenis (5066)

kan als betrokkene hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648)

kan als bezoekadres hebben een is een inverse frase voor conceptueel bezoekadres van een fysiek object (5571)

kan als bladnummer hebben een is een inverse frase voor conceptueel bladnummer als alias voor een term voor een blad (5578)

kan als bladzijdenummer hebben een is een inverse frase voor conceptuele bladzijdenummer als alias voor een term voor een bladzijde (5577)

kan als component hebben een is een inverse frase voor conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261)

kan als coördinaat hebben een is een inverse frase voor conceptuele coördinaat in een coördinatenpunt (1801)

kan als correlatie hebben een is een basis frase voor conceptueel onderworpen aan een correlatie (4922)

kan als deel hebben een is een inverse frase voor conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261)

kan als deel hebben een hoeveelheid is een basis frase voor conceptuele substantie van een deel van een fysiek object (5792)

kan als deelnemer hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als deelnemer (5643)

kan als dienst verleend worden door een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als dienstverlener (5558)

kan als doel hebben een is een basis frase voor conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609)

kan als eerste rol speler hebben een is een basis frase voor conceptueel spelen van een eerste rol in een relatie (4787)

kan als eigenschap hebben een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een eigenschap (1810)

kan als eindperiode hebben een is een basis frase voor conceptueel einde binnen een periode in de tijd (5774)

kan als element hebben een is een inverse frase voor conceptuele verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1228)

kan als e-mail adres hebben een is een inverse frase voor conceptueel e-mail adres van een fysiek object (5570)

kan als exponent hebben een is een inverse frase voor conceptueel exponent zijn in een correlatie (4827)

kan als faxnummer hebben een is een inverse frase voor conceptueel faxadres van een fysiek object (5574)

kan als feature hebben een is een inverse frase voor conceptueel fysiek feature deel van een fysiek object (1410)

kan als functie hebben een is een inverse frase voor conceptuele vervulling van een functie door een fysiek object (1314)

kan als gevolg hebben een is een basis frase voor conceptuele oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5502)

kan als gewenst deel hebben een is een inverse frase voor conceptueel gewenste samenstelling van een individueel iets (5665)

kan als grens hebben een is een basis frase voor conceptuele begrenzing van een aspect (5032)

kan als hulpmiddel nodig hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als hulpmiddel (4653)

kan als hulpmiddel dienen in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als hulpmiddel (4653)

kan als hulpmiddel hebben een is een inverse frase voor conceptueel hulpmiddel ten opzichte van een fysiek object (5426)

kan als identificatiecode hebben een is een inverse frase voor conceptuele identificatiecode van een object (5569)

kan als informatie omvatten is een basis frase voor conceptueel inbegrip van informatie (1912)

kan als informatie worden inbegrepen in een is een inverse frase voor conceptueel inbegrip van informatie (1912)

kan als ingrediënt hebben een is een inverse frase voor conceptuele ingrediënt van een fysiek object (6082)

kan als initiator hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als initiatiefnemer (5875)

kan als input hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als invoer (4783)

kan als inrichtingselement hebben een is een basis frase voor conceptuele inrichting van een fysiek object (5771)

kan als intrinsiek aspect waarnemen een is een basis frase voor conceptuele waarneming van een intrinsiek aspect door een individueel object (5355)

kan als invoer hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als invoer (4783)

kan als kenmerk hebben een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een kenmerk (4792)

kan als klant hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als klant (5595)

kan als kwaliteit hebben een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een kwaliteit (2050)

kan als leveringsperiode hebben een is een basis frase voor conceptuele levering binnen een periode (5922)

kan als locatiecode hebben een is een inverse frase voor conceptuele locatiecode als alias voor een term voor een locatie (5581)

kan als machtsverheffingsbasis hebben een is een inverse frase voor conceptuele basis voor machtverheffingsrelatie (4831)

kan als mechanisme gebruiken een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689)

kan als middel hebben een is een inverse frase voor conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609)

kan als naam hebben een is een inverse frase voor conceptuele aanduiding van iets door een naam (5565)

kan als niet noodzakelijk deel hebben een is een inverse frase voor conceptueel niet noodzakelijke samenstelling van een individueel iets (5666)

kan als noemer hebben een is een inverse frase voor conceptueel noemer zijn in een correlatie (4826)

kan als obstakel hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als obstakel (5911)

kan als onderdeel hebben een is een inverse frase voor conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261)

kan als ondersteuner hebben een is een inverse frase voor conceptueel ondersteuning zijn voor een individueel iets (5526)

kan als onderwerp hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als betreffend (4649)

kan als ontstaansdatum hebben een is een basis frase voor conceptueel ontstaan binnen een periode in de tijd (4928)

kan als oorzaak hebben een is een inverse frase voor conceptuele oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5502)

kan als opening hebben een is een inverse frase voor conceptuele uitsparing in een individueel fysiek object (5808)

kan als operand hebben een is een inverse frase voor conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825)

kan als optie hebben is een basis frase voor conceptuele optie voor een aspect (5227)

kan als opties hebben is een basis frase voor kwalitatieve opties voor het bezitten van een aspect (4846)

kan als output hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als uitvoer (4784)

kan als parameter hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740)

kan als plaats van gebeurtenis hebben is een basis frase voor betrokkenheid als plaats van soort gebeurtenis (5395)

kan als plaats van gebeurtenis hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als plaats van gebeurtenis (5085)

kan als postadres hebben een is een inverse frase voor conceptueel postadres van een fysiek object (5572)

kan als product hebben een is een inverse frase voor conceptueel product zijn in een correlatie (4833)

kan als productmanager hebben een is een inverse frase voor conceptueel productmanager zijn van een fysiek object (5592)

kan als puntbenadering hebben een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een puntbenadering door een ruimtelijk aspect (1802)

kan als quotiënt hebben een is een inverse frase voor conceptueel quotiënt zijn in een correlatie (4834)

kan als reactie hebben een is een basis frase voor conceptuele reactie op een gebeurtenis (5659)

kan als revisiecode hebben een is een inverse frase voor conceptuele revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5579)

kan als rol hebben is een inverse frase voor spelen van een individuele rol door een fysiek object van een bepaalde soort (1900)

kan als rol omvatten een is een basis frase voor conceptueel voorkomen van een rol in een relatie (5760)

kan als schaalwaarde hebben een is een basis frase voor conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791)

kan als startperiode hebben een is een basis frase voor conceptuele start binnen een periode in de tijd (5773)

kan als stroomnummer hebben een is een inverse frase voor conceptueel stroomnummer als alias voor een term voor een stroom (5580)

kan als structuur hebben een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een structuur (4795)

kan als subtype hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een supertype van een concept (5111)

kan als te bereiken doel hebben een is een basis frase voor conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609)

kan als te voorkomen doel hebben een is een basis frase voor conceptueel te voorkomen doel van een bestaan (5780)

kan als telefoonnummer hebben een is een inverse frase voor conceptueel telefoonadres van een fysiek object (5573)

kan als teller hebben een is een inverse frase voor conceptuele relatie tussen teller en een functie (4830)

kan als tijdsaspect hebben een is een basis frase voor conceptuele plaats in de tijd (1807)

kan als titel hebben een is een inverse frase voor conceptuele aanduiding van iets door een titel (6042)

kan als toestand hebben een is een basis frase voor conceptueel zich in een toestand bevinden (4934)

kan als tweede rol speler hebben een is een basis frase voor conceptueel spelen van een tweede rol in een relatie (4841)

kan als uitkomst hebben een is een inverse frase voor conceptueel uitkomst zijn in een correlatie (6099)

kan als uitsparing hebben een is een inverse frase voor conceptuele uitsparing in een individueel fysiek object (5808)

kan als uitvoer hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als uitvoer (4784)

kan als uitvoerder hebben een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als uitvoerder (4650)

kan als unieke identificatie hebben een is een inverse frase voor conceptuele unieke identificatie door een sleutel (5972)

kan als unieke identificatie hebben een is een inverse frase voor conceptuele unieke identificatie door een sleutel (5972)

kan als verbindingsmateriaal gebruiken een is een basis frase voor conceptueel gebruik van een fysiek object in een verbinding (1724)

kan als vergelijkingsresultaat hebben een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als vergelijkingsresultaat in een relatie tussen kenmerken (1813)

kan als vermenigvuldigingsfactor hebben een is een inverse frase voor conceptuele relatie tussen een vermenigvuldiger en een functie (4829)

kan als versiecode hebben een is een inverse frase voor conceptuele revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5579)

kan als vervanger hebben als een is een inverse frase voor conceptueel vervangingsrelatie tussen fysieke objecten (5988)

kan als vorm hebben een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een vorm (1711)

kan als wederzijds afhankelijk object hebben een is een inverse frase voor conceptuele wederzijdse afhankelijkheid tussen fysieke objecten (5598)

kan als wiskundige begrenzing hebben een is een basis frase voor conceptuele begrenzing van een wiskundige ruimte (1804)

kan als wiskundige beperking hebben een is een basis frase voor conceptuele begrenzing van een wiskundige ruimte (1804)

kan als wiskundige puntbenadering hebben een is een basis frase voor conceptuele benadering van een wiskundige ruimte door punten (1805)

kan auteur zijn van een is een basis frase voor conceptueel auteurschap (5886)

kan bedoeld zijn tegen een is een basis frase voor conceptueel doel van een bescherming (1814)

kan beëindiger zijn van een is een inverse frase voor conceptuele beëindiger zijn van een gebeurtenis (5107)

kan beginnen bij een is een inverse frase voor conceptuele bron van een route (1419)

kan beginnen met een is een basis frase voor conceptueel begin zijn van een gebeurtenis (5104)

kan beginnen op een is een basis frase voor conceptuele relatie tussen een startpunt en een tijdsperiode (1808)

kan begintijd zijn van een is een inverse frase voor conceptuele relatie tussen een startpunt en een tijdsperiode (1808)

kan begrensd zijn door een is een basis frase voor conceptuele begrenzing door een fysiek object (5769)

kan beheerd worden door een is een basis frase voor conceptueel beheerder zijn van iets (5004)

kan beheerder zijn van een is een inverse frase voor conceptueel beheerder zijn van iets (5004)

kan beïnvloed worden door een is een inverse frase voor conceptuele interactie tussen fysieke objecten (5369)

kan belanghebbende zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als belanghebbende (5601)

kan bereikt worden door middel van een is een inverse frase voor conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609)

kan beschermd zijn door een is een inverse frase voor conceptuele beschermingsrelatie tussen fysieke objecten (1415)

kan beschreven worden door een correlatie als een is een basis frase voor conceptuele beschrijving door een gecodeerde correlatie (5715)

kan beschreven zijn als een is een basis frase voor conceptuele beschrijving door een patroon (1806)

kan bestaan uit is een basis frase voor conceptueel gemaakt zijn uit een soort stof (4796)

kan bestuurd zijn door een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als bestuurder (4651)

kan betrekking hebben op is een basis frase voor betrokkenheid als onderworpen aan een subtype van gebeurtenis (5131)

kan betrekking hebben op een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als betreffend (4649)

kan betrokken zijn in een gebeurtenis samen met een is een inverse frase voor conceptueel speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een fysiek object (5506)

kan bevatten een is een basis frase voor conceptueel bevatten van een individueel iets (4942)

kan coderend zijn voor de beëindiging van een is een basis frase voor conceptuele coderingsrelatie voor de beëindiging van een proces (6079)

kan coderend zijn voor de start van een is een basis frase voor conceptuele coderingsrelatie voor de start van een proces (6076)

kan coderend zijn voor de synthese van een is een basis frase voor conceptuele coderingsrelatie voor synthese (6073)

kan collectief geclassificeerd worden als een is een basis frase voor conceptuele classificatie van elk element in een verzameling (5013)

kan constructiemateriaal zijn van een is een inverse frase voor conceptueel gemaakt zijn uit een soort stof (4796)

kan de eerste rol spelen in een is een inverse frase voor conceptueel spelen van een eerste rol in een relatie (4787)

kan de oorsprong zijn van een is een basis frase voor conceptuele bron van een route (1419)

kan de oorzaak zijn van een is een basis frase voor conceptuele oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5502)

kan de rol zijn van een is een basis frase voor spelen van een individuele rol door een fysiek object van een bepaalde soort (1900)

kan de soort aanduiden van elk element van een is een inverse frase voor conceptuele classificatie van elk element in een verzameling (5013)

kan de tweede rol spelen in een is een inverse frase voor conceptueel spelen van een tweede rol in een relatie (4841)

kan deelnemer zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als deelnemer (5643)

kan doorstroomd worden door een is een inverse frase voor conceptueel zich bewegen door een fysiek object (5883)

kan drager zijn van informatie over een is een basis frase voor conceptueel dragen van informatie over een individueel iets van een bepaalde soort (4726)

kan drager zijn voor installatie van een is een inverse frase voor conceptuele installatie van een fysiek object op een ander fysiek object (5562)

kan een aandrijving zijn van een is een basis frase voor conceptuele aandrijving zijn van een fysiek object (5626)

kan een aanduiding zijn van een is een basis frase voor conceptuele referentie door informatie (1917)

kan een aanspreekpunt zijn voor een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als aanspreekpunt (5585)

kan een adres zijn van een is een basis frase voor conceptueel adres van een fysiek object (5414)

kan een alternatief zijn voor een is een basis frase voor conceptuele relatie tussen alternatieve objecten (5566)

kan een aminozuur zijn die gesynthetiseerd kan worden volgens een is een inverse frase voor conceptuele coderingsrelatie voor synthese (6073)

kan een aspect zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een aspect door een individueel iets (2069)

kan een aspect zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5247)

kan een aspect zijn van een geheel van een is een inverse frase voor conceptueel aspect van een samenstelling van een fysiek object (5249)

kan een aspect zijn van iets dat beïnvloed word door een is een basis frase voor conceptuele interactie met een fysiek object met een bepaald aspect (5469)

kan een assemblage zijn van een is een inverse frase voor conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191)

kan een begin zijn van een is een inverse frase voor conceptueel begin zijn van een gebeurtenis (5104)

kan een begrenzing zijn van een is een inverse frase voor conceptuele begrenzing door een fysiek object (5769)

kan een beschermer zijn van een is een basis frase voor conceptuele beschermingsrelatie tussen fysieke objecten (1415)

kan een beschrijving in tekst zijn van een is een inverse frase voor conceptuele beschrijving door een tekst (5557)

kan een beschrijving zijn van een is een inverse frase voor conceptuele beschrijving door een patroon (1806)

kan een bestemming zijn van een is een basis frase voor conceptuele bestemming van een route (1409)

kan een bestuurder zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als bestuurder (4651)

kan een bezoekadres zijn van een is een basis frase voor conceptueel bezoekadres van een fysiek object (5571)

kan een bladnummer zijn voor een is een basis frase voor conceptueel bladnummer als alias voor een term voor een blad (5578)

kan een bladzijdenummer zijn voor een is een basis frase voor conceptuele bladzijdenummer als alias voor een term voor een bladzijde (5577)

kan een classificatie zijn van een is een inverse frase voor conceptuele classificatie van een individueel iets (4991)

kan een classificatie zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptuele classificatie van een deel van een individueel iets (5434)

kan een code zijn voor een is een basis frase voor conceptuele code als alias voor een term voor een object (5576)

kan een component zijn van een is een basis frase voor conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261)

kan een conceptuele rol hebben als een is een basis frase voor conceptueel spelen van een soort rol door een individueel iets (5984)

kan een conceptuele rol zijn van een is een inverse frase voor conceptueel spelen van een soort rol door een individueel iets (5984)

kan een consument zijn van een is een inverse frase voor conceptueel verwerkt worden door een fysiek object (5907)

kan een coördinaat zijn van een is een basis frase voor conceptuele coördinaat in een coördinatenpunt (1801)

kan een correlatie hebben met een is een basis frase voor conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832)

kan een correlatie zijn ter beschrijving van een is een inverse frase voor conceptuele beschrijving door een gecodeerde correlatie (5715)

kan een correlatie zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel onderworpen aan een correlatie (4922)

kan een criterium bevatten voor een is een basis frase voor conceptuele overeenstemming met een criterium (4902)

kan een deel hebben dat geclassificeerd is als een is een basis frase voor conceptuele classificatie van een deel van een individueel iets (5434)

kan een deel hebben dat is gemaakt van is een basis frase voor conceptuele substantie van een deel van een fysiek object (5792)

kan een deel hebben met als aspect een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een aspect door een deel van een fysiek object (5247)

kan een deel hebben met als intrinsiek aspect een is een basis frase voor conceptuele intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5258)

kan een deel hebben met als rol een is een basis frase voor conceptueel spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1301)

kan een deel zijn van een is een basis frase voor conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261)

kan een deelverzameling zijn van een is een basis frase voor conceptuele deelverzameling van een verzameling (5800)

kan een dienstverlener zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als dienstverlener (5558)

kan een doel zijn van is een inverse frase voor soort doel van een individueel iets (1365)

kan een doel zijn van bescherming door een is een inverse frase voor conceptueel doel van een bescherming (1814)

kan een doel zijn van een is een inverse frase voor conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609)

kan een doel zijn voor scheiding door een is een inverse frase voor conceptueel doel van een afscheiding (1815)

kan een drager zijn van een is een basis frase voor conceptuele presentatie van informatie op een fysiek object (4999)

kan een eerstvolgend element zijn na een is een basis frase voor conceptuele opeenvolgingsrelatie (5335)

kan een eigenschap zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een eigenschap (1810)

kan een eindperiode zijn van een is een inverse frase voor conceptueel einde binnen een periode in de tijd (5774)

kan een eindpunt zijn van een is een basis frase voor conceptuele bestemming van een route (1409)

kan een element zijn dat komt voor een is een inverse frase voor conceptuele opeenvolgingsrelatie (5335)

kan een element zijn van een is een basis frase voor conceptuele verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1228)

kan een e-mail adres zijn van een is een basis frase voor conceptueel e-mail adres van een fysiek object (5570)

kan een expressie zijn van een is een inverse frase voor conceptuele uitdrukking van informatie door een patroon (1913)

kan een faciliteerder zijn voor een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als faciliteerder (5170)

kan een faxnummer zijn van een is een basis frase voor conceptueel faxadres van een fysiek object (5574)

kan een feature zijn van een is een basis frase voor conceptueel fysiek feature deel van een fysiek object (1410)

kan een functie zijn van een is een basis frase voor conceptuele vervulling van een functie door een fysiek object (1314)

kan een functie zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1301)

kan een functionele verbinding hebben met is een inverse frase voor logische verbinding met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1634)

kan een geassembleerd deel zijn van een is een basis frase voor conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191)

kan een gebruik zijn van een is een inverse frase voor conceptueel gebruik van een individueel iets (6018)

kan een geheel hebben met als aspect een is een basis frase voor conceptueel aspect van een samenstelling van een fysiek object (5249)

kan een geheel hebben met als intrinsiek aspect een is een basis frase voor conceptueel intrinsiek aspect van een samenstelling van een fysiek object (5259)

kan een gereedschap zijn in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als gereedschap (4652)

kan een gewenst deel zijn van een is een basis frase voor conceptueel gewenste samenstelling van een individueel iets (5665)

kan een gewenste samenstelling zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel gewenste samenstelling van een individueel iets (5665)

kan een grens zijn van een is een inverse frase voor conceptuele begrenzing van een aspect (5032)

kan een herkenningsteken zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een herkenningsaspect (1759)

kan een hulpmiddel zijn van een is een basis frase voor conceptueel hulpmiddel ten opzichte van een fysiek object (5426)

kan een identificatiecode zijn van een is een basis frase voor conceptuele identificatiecode van een object (5569)

kan een ingrediënt zijn van een is een basis frase voor conceptuele ingrediënt van een fysiek object (6082)

kan een inrichtingselement zijn van een is een inverse frase voor conceptuele inrichting van een fysiek object (5771)

kan een intrinsiek aspect zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptuele intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5258)

kan een intrinsiek aspect zijn van een geheel van een is een inverse frase voor conceptueel intrinsiek aspect van een samenstelling van een fysiek object (5259)

kan een invoer zijn in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als invoer (4783)

kan een kenmerk zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een kenmerk (4792)

kan een kwalificatie zijn van een is een basis frase voor conceptuele kwalificatie van een individueel iets van een bepaalde soort (5604)

kan een kwaliteit zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een kwaliteit (2050)

kan een kwantificatie zijn van een is een inverse frase voor conceptuele kwantificatie van een aspect door een wiskundige ruimte (2047)

kan een leverancier zijn van een is een basis frase voor conceptuele leverancier van een fysiek object (5600)

kan een lid zijn van een is een basis frase voor conceptueel lidmaatschap van een organisatie (5538)

kan een lineaire conversie zijn van is een inverse frase voor lineaire functie (920229)

kan een locatie zijn van een is een inverse frase voor conceptueel gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5362)

kan een locatie zijn waar door zich beweegt een is een inverse frase voor conceptueel zich bewegen door een fysiek object (5883)

kan een locatie zijn waarin een is een inverse frase voor conceptueel gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5882)

kan een locatiecode zijn voor een is een basis frase voor conceptuele locatiecode als alias voor een term voor een locatie (5581)

kan een maker zijn van een is een basis frase voor conceptuele maker van een fysiek object (5599)

kan een manager zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als manager (5541)

kan een mechanisme zijn in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689)

kan een medewerker zijn van een is een inverse frase voor conceptueel dienstverband van een persoon met een organisatie (5552)

kan een middel zijn voor een is een basis frase voor conceptueel te bereiken doel van een bestaan (1609)

kan een middel zijn voor het voorkomen van een is een basis frase voor conceptueel te voorkomen doel van een bestaan (5780)

kan een naam zijn van een is een basis frase voor conceptuele aanduiding van iets door een naam (5565)

kan een niet noodzakelijk deel zijn van een is een basis frase voor conceptueel niet noodzakelijke samenstelling van een individueel iets (5666)

kan een niet noodzakelijke samenstelling zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel niet noodzakelijke samenstelling van een individueel iets (5666)

kan een object zijn waardoor zich verplaatst een is een inverse frase voor conceptueel zich bewegen door een fysiek object (5883)

kan een object zijn waarin kan plaatsvinden een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als object waarin een gebeurtenis plaats vindt (5894)

kan een object zijn waarin plaats kan vinden een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als object waarin een gebeurtenis plaats vindt (5894)

kan een object zijn waarin plaatsvindt een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als object waarin een gebeurtenis plaats vindt (5894)

kan een obstakel zijn voor een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als obstakel (5911)

kan een onderdeel zijn van een is een basis frase voor conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261)

kan een ondersteuner zijn van een is een basis frase voor conceptueel ondersteuning zijn voor een individueel iets (5526)

kan een opbouwstructuur zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een samenstellingsstructuur door een gebeurtenis (1800)

kan een opening zijn in een is een basis frase voor conceptuele uitsparing in een individueel fysiek object (5808)

kan een operand zijn in een is een basis frase voor conceptuele operand zijn in een factoriseringsfunctie (4825)

kan een optie zijn voor een is een inverse frase voor conceptuele optie voor een aspect (5227)

kan een opvolger in de tijd zijn van een is een basis frase voor conceptuele tijdsopeenvolging van toestanden (6008)

kan een parameter zijn in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740)

kan een periode van betrokkenheid zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5507)

kan een periode zijn waar binnen kan gebeuren een is een inverse frase voor conceptuele gebeurtenis binnen een periode (4927)

kan een periode zijn waar binnen mogelijk moet gebeuren een is een inverse frase voor conceptuele vereiste voor een gebeurtenis binnen een periode (6013)

kan een plaats van gebeurtenis zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als plaats van gebeurtenis (5085)

kan een plaats zijn voor de installatie van een is een inverse frase voor conceptuele installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (1903)

kan een planner zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als planner (5146)

kan een positie zijn voor installatie van een is een inverse frase voor conceptuele installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (1903)

kan een postadres zijn van een is een basis frase voor conceptueel postadres van een fysiek object (5572)

kan een proces zijn beëindigd kan worden volgens een is een inverse frase voor conceptuele coderingsrelatie voor de beëindiging van een proces (6079)

kan een proces zijn gestart kan worden volgens een is een inverse frase voor conceptuele coderingsrelatie voor de start van een proces (6076)

kan een productieproces zijn van een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als product (5173)

kan een publicatiemedium zijn voor een is een basis frase voor conceptuele presentatie van informatie op een fysiek object (4999)

kan een puntbenadering zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een puntbenadering door een ruimtelijk aspect (1802)

kan een reactie zijn op een is een inverse frase voor conceptuele reactie op een gebeurtenis (5659)

kan een realisering zijn van een is een basis frase voor conceptuele realisatie van een mogelijkheid (5091)

kan een reden zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel doel van een goedkeuring (1608)

kan een referent zijn van een is een basis frase voor conceptuele referentie door informatie (1917)

kan een referentie bevatten naar een is een inverse frase voor conceptuele referentie naar object in informatie (1370)

kan een referentie zijn voor is een basis frase voor conceptuele referentie door informatie (1917)

kan een relatie hebben met (een) is een basis frase voor binaire relatie tussen een soort en iets (6071)

kan een relatie hebben met een is een inverse frase voor conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231)

kan een revisiecode zijn voor een is een basis frase voor conceptuele revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5579)

kan een rol hebben als een is een basis frase voor conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714)

kan een rol hebben in een gebeurtenis betreffende een is een basis frase voor conceptueel speler van een rol zijn in een gebeurtenis betreffende een fysiek object (5506)

kan een rol hebben in een gebeurtenis binnen een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5507)

kan een rol spelen in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648)

kan een rol zijn in een is een inverse frase voor conceptueel voorkomen van een rol in een relatie (5760)

kan een rol zijn van is een inverse frase voor mogelijk spelen van een soort rol door en bepaald individueel iets (4710)

kan een rol zijn van een is een inverse frase voor conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714)

kan een rol zijn van een deel van is een basis frase voor mogelijke soort rol van een deel van een individueel fysiek object (1906)

kan een rol zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel spelen van een rol door een deel van een fysiek object (1301)

kan een route zijn die gevolgd wordt door een is een inverse frase voor conceptueel fysiek object dat een route volgt (1529)

kan een route zijn in een is een basis frase voor conceptuele route door een fysiek object (1411)

kan een ruimtelijke structuur zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een topologische opeenvolgingsstructuur door een fysiek object (1413)

kan een samenstelling zijn voor een is een inverse frase voor conceptuele assemblagerelatie van een deel in een geheel fysiek object (1191)

kan een schaal zijn voor een is een inverse frase voor conceptuele kwantificatie van een kenmerk op een schaal (4757)

kan een schaalwaarde hebben gelijk aan is een basis frase voor conceptuele gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5279)

kan een schaalwaarde hebben groter dan is een basis frase voor conceptuele waarde van een aspect groter dan een getal op een schaalverdeling (6047)

kan een schaalwaarde hebben groter dan of gelijk aan is een basis frase voor conceptuele waarde van een aspect groter dan of gelijk aan een getal op een schaal (5280)

kan een schaalwaarde hebben kleiner dan is een basis frase voor conceptuele waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaalverdeling (6050)

kan een schaalwaarde hebben kleiner dan of gelijk aan is een basis frase voor conceptuele waarde van een aspect kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaal (5281)

kan een schaalwaarde hebben van is een basis frase voor conceptuele gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5279)

kan een schaalwaarde zijn gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor conceptuele gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5279)

kan een schaalwaarde zijn groter dan de waarde van is een inverse frase voor conceptuele waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaalverdeling (6050)

kan een schaalwaarde zijn groter dan of gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor conceptuele waarde van een aspect kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaal (5281)

kan een schaalwaarde zijn kleiner dan de waarde van is een inverse frase voor conceptuele waarde van een aspect groter dan een getal op een schaalverdeling (6047)

kan een schaalwaarde zijn kleiner dan of gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor conceptuele waarde van een aspect groter dan of gelijk aan een getal op een schaal (5280)

kan een schaalwaarde zijn van een is een inverse frase voor conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791)

kan een scheduler zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als scheduler (5148)

kan een soort toestand zijn van een is een inverse frase voor conceptueel zich in een toestand bevinden (4934)

kan een startperiode zijn van een is een inverse frase voor conceptuele start binnen een periode in de tijd (5773)

kan een stroomnummer zijn voor een is een basis frase voor conceptueel stroomnummer als alias voor een term voor een stroom (5580)

kan een structuur zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een structuur (4795)

kan een substantie zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptuele substantie van een deel van een fysiek object (5792)

kan een superset zijn van een is een inverse frase voor conceptuele deelverzameling van een verzameling (5800)

kan een symbolisering zijn van een is een inverse frase voor conceptuele uitdrukking van informatie door een aspect (1798)

kan een te voorkomen doel zijn van een is een inverse frase voor conceptueel te voorkomen doel van een bestaan (5780)

kan een tekstuele beschrijving zijn van een is een inverse frase voor conceptuele beschrijving door een tekst (5557)

kan een telefoonnummer zijn van een is een basis frase voor conceptueel telefoonadres van een fysiek object (5573)

kan een term zijn voor aanduiding van een is een basis frase voor conceptuele aanduiding van iets door een naam (5565)

kan een tijdsaspect zijn van een is een inverse frase voor conceptuele plaats in de tijd (1807)

kan een titel zijn van een is een basis frase voor conceptuele aanduiding van iets door een titel (6042)

kan een transcriptie zijn van is een inverse frase voor conceptuele conversie van een patroon (1914)

kan een uitdrukking zijn van een is een inverse frase voor conceptuele uitdrukking van informatie door een patroon (1913)

kan een uitkomst zijn in een is een basis frase voor conceptueel uitkomst zijn in een correlatie (6099)

kan een uitkomst zijn van een is een basis frase voor conceptueel uitkomst zijn in een correlatie (6099)

kan een uitsparing zijn in een is een basis frase voor conceptuele uitsparing in een individueel fysiek object (5808)

kan een uitvoer zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als uitvoer (4784)

kan een unieke identificatie zijn van een is een basis frase voor conceptuele unieke identificatie door een sleutel (5972)

kan een unieke identificatie zijn van een is een basis frase voor conceptuele unieke identificatie door een sleutel (5972)

kan een verbinding hebben met een is een inverse frase voor conceptuele verbindingsrelatie (1407)

kan een verbruik zijn van een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als verbruik (5172)

kan een verbruiker zijn van een is een inverse frase voor conceptueel verwerkt worden door een fysiek object (5907)

kan een verplichting zijn van een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als toezegger (5040)

kan een versiecode zijn voor een is een basis frase voor conceptuele revisiecode als alias voor een term voor een gereviseerd object (5579)

kan een vervanger zijn van een is een basis frase voor conceptueel vervangingsrelatie tussen fysieke objecten (5988)

kan een vervolg zijn op een is een basis frase voor conceptuele veranderingsrelatie tussen toestanden (1550)

kan een vervuller zijn van functie is een inverse frase voor conceptuele vervulling van een functie door een fysiek object (1314)

kan een verwerker zijn van een is een inverse frase voor conceptueel verwerkt worden door een fysiek object (5907)

kan een verzameling zijn met een is een inverse frase voor conceptuele verzamelingsrelatie van een individueel element in een verzameling (1228)

kan een volgende toestand zijn van een is een basis frase voor conceptuele veranderingsrelatie tussen toestanden (1550)

kan een volgende versie zijn van een is een basis frase voor conceptuele versierelatie tussen objecten (5548)

kan een voorganger in de tijd zijn van een is een inverse frase voor conceptuele tijdsopeenvolging van toestanden (6008)

kan een vorige toestand zijn van een is een inverse frase voor conceptuele veranderingsrelatie tussen toestanden (1550)

kan een vorige versie zijn van een is een inverse frase voor conceptuele versierelatie tussen objecten (5548)

kan een vorm zijn van een is een inverse frase voor conceptueel bezitten van een vorm (1711)

kan een werkgever zijn van een is een basis frase voor conceptueel dienstverband van een persoon met een organisatie (5552)

kan een werknemer zijn van een is een inverse frase voor conceptueel dienstverband van een persoon met een organisatie (5552)

kan een wiskundige begrenzing zijn van een is een inverse frase voor conceptuele begrenzing van een wiskundige ruimte (1804)

kan een wiskundige beperking zijn van een is een inverse frase voor conceptuele begrenzing van een wiskundige ruimte (1804)

kan een wiskundige puntbenadering zijn van een is een inverse frase voor conceptuele benadering van een wiskundige ruimte door punten (1805)

kan een wiskundige representatie zijn van een is een inverse frase voor conceptuele representatie van een correlatie door een functie (2068)

kan eigenaar zijn van een is een basis frase voor conceptueel eigenaarschapsrelatie (5008)

kan eigendom zijn van een is een inverse frase voor conceptueel eigenaarschapsrelatie (5008)

kan eindigen bij een is een inverse frase voor conceptuele bestemming van een route (1409)

kan eindigen met een is een basis frase voor conceptuele beëindiger zijn van een gebeurtenis (5107)

kan eindigen op een is een basis frase voor conceptueel eindpunt van een tijdsperiode (1809)

kan eindtijd zijn van een is een inverse frase voor conceptueel eindpunt van een tijdsperiode (1809)

kan equivalent zijn aan een is een basis frase voor conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231)

kan equivalent zijn met een is een inverse frase voor conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231)

kan er een zijn van de soorten is een basis frase voor kwalitatieve opties voor het bezitten van een aspect (4846)

kan exponent zijn in een is een basis frase voor conceptueel exponent zijn in een correlatie (4827)

kan functioneel verbonden worden aan een is een basis frase voor conceptuele logische verbinding van een fysiek object (1447)

kan functioneel verbonden worden met een is een inverse frase voor conceptuele logische verbinding van een fysiek object (1447)

kan fysiek verbonden worden aan een is een basis frase voor conceptuele fysieke verbinding van een fysiek object (1448)

kan fysiek verbonden worden met een is een inverse frase voor conceptuele fysieke verbinding van een fysiek object (1448)

kan fysiek verbonden zijn met is een inverse frase voor fysieke verbinding met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1907)

kan geaccepteerd worden voor een is een basis frase voor conceptueel doel van een goedkeuring (1608)

kan gebeuren binnen een periode van een is een basis frase voor conceptuele gebeurtenis binnen een periode (4927)

kan gebruiker zijn van een is een basis frase voor conceptueel gebruik van een fysiek object door een partij (5543)

kan gebruikt worden als een is een basis frase voor conceptueel gebruik van een individueel iets (6018)

kan gebruikt worden door een is een inverse frase voor conceptueel gebruik van een fysiek object door een partij (5543)

kan gebruikt worden in verbinding is een inverse frase voor gebruik van een fysiek object van een gespecificeerde soort in een individuele verbinding (1664)

kan gebruikt zijn als afscheiding in een is een basis frase voor conceptueel gebruik van een fysiek object als afscheiding (1422)

kan geclassificeerd worden door een is een basis frase voor conceptuele classificatie van een individueel iets (4991)

kan gecodeerd worden als een is een inverse frase voor conceptuele code als alias voor een term voor een object (5576)

kan geconsumeerd worden door een is een basis frase voor conceptueel verwerkt worden door een fysiek object (5907)

kan gecorreleerd zijn aan een is een basis frase voor conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832)

kan gecorreleerd zijn met een is een inverse frase voor conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832)

kan gefabriceerd worden door is een inverse frase voor potentieel fabrikant zijn van fysieke objecten van een gespecificeerde soort (5157)

kan gefaciliteerd worden door een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als faciliteerder (5170)

kan geïnitieerd zijn door een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als initiatiefnemer (5875)

kan geïnstalleerd worden op de positie van een is een basis frase voor conceptuele installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (1903)

kan geïnstalleerd worden op een is een basis frase voor conceptuele installatie van een fysiek object op een ander fysiek object (5562)

kan gekwalificeerd worden als is een inverse frase voor conceptuele kwalificatie van een individueel iets van een bepaalde soort (5604)

kan gekwantificeerd worden door een is een basis frase voor conceptuele kwantificatie van een aspect door een wiskundige ruimte (2047)

kan gekwantificeerd worden met schaal is een basis frase voor conceptuele kwantificatie van een kenmerk op een schaal (4757)

kan geleverd worden door is een inverse frase voor potentieel leverancier zijn van fysieke objecten van een gespecificeerde soort (5154)

kan geleverd worden door een is een inverse frase voor conceptuele leverancier van een fysiek object (5600)

kan gelokaliseerd zijn bij een is een basis frase voor conceptueel gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5362)

kan gelokaliseerd zijn in een is een basis frase voor conceptueel gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5882)

kan gemaakt worden door is een inverse frase voor potentieel maker zijn van fysieke objecten van een gespecificeerde soort (5162)

kan gemaakt worden door een is een inverse frase voor conceptuele maker van een fysiek object (5599)

kan gemaakt zijn van is een basis frase voor conceptueel gemaakt zijn uit een soort stof (4796)

kan gemaakt zijn van een is een basis frase voor conceptueel gemaakt zijn van een bepaalde grondstof (5266)

kan gemanaged worden door een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als manager (5541)

kan gepland worden door een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als planner (5146)

kan geproduceerd zijn in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als product (5173)

kan gepubliceerd worden als een is een inverse frase voor conceptuele presentatie van informatie op een fysiek object (4999)

kan gerealiseerd worden door een is een inverse frase voor conceptuele realisatie van een mogelijkheid (5091)

kan gerealiseerd zijn door een is een inverse frase voor conceptuele realisatie van een mogelijkheid (5091)

kan gerefereerd worden vanuit een is een inverse frase voor conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715)

kan gerelateerd zijn aan (een) is een basis frase voor binaire relatie tussen een soort en iets (6071)

kan gerelateerd zijn aan een is een basis frase voor conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231)

kan gerelateerd zijn met is een inverse frase voor binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719)

kan gerelateerd zijn met (een) is een inverse frase voor binaire relatie tussen een soort en iets (6071)

kan gerelateerd zijn met een is een inverse frase voor conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231)

kan gerepresenteerd worden door een is een inverse frase voor conceptuele representatierelatie (4924)

kan gescheduled worden door een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als scheduler (5148)

kan geschreven zijn door een is een inverse frase voor conceptueel auteurschap (5886)

kan gespeeld worden door een is een inverse frase voor conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714)

kan gespeeld worden in is een inverse frase voor conceptuele gespeelde rol in een individuele gebeurtenis (1992)

kan gestructureerd worden als een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een samenstellingsstructuur door een gebeurtenis (1800)

kan goedgekeurd worden door een is een inverse frase voor conceptuele goedkeuringsrelatie betreffende een object (5593)

kan goedgekeurd worden voor een is een basis frase voor conceptueel doel van een goedkeuring (1608)

kan goedkeuring verlenen aan een is een basis frase voor conceptuele goedkeuringsrelatie betreffende een object (5593)

kan grondstof zijn voor het maken van een is een inverse frase voor conceptueel gemaakt zijn van een bepaalde grondstof (5266)

kan het geheel zijn voor een is een inverse frase voor conceptuele samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld individueel iets (1261)

kan het geheel zijn voor een deel met als rol een is een inverse frase voor mogelijke soort rol van een deel van een individueel fysiek object (1906)

kan het organisatie zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel lidmaatschap van een organisatie (5538)

kan het vergelijkingsresultaat zijn van een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als vergelijkingsresultaat in een relatie tussen kenmerken (1813)

kan in een soort toestand zijn van is een basis frase voor conceptueel in een toestand zijn (4934)

kan in overeenstemming zijn met is een inverse frase voor conceptuele optie voor mogelijke overeenstemming met een bepaald criterium (5804)

kan in overeenstemming zijn met een is een inverse frase voor conceptuele overeenstemming met een criterium (4902)

kan in tekst beschreven zijn door een is een basis frase voor conceptuele beschrijving door een tekst (5557)

kan informatie zijn over een is een inverse frase voor conceptuele informatie over objecten van een bepaalde soort (1910)

kan inhouden het gebruik als gereedschap een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als gereedschap (4652)

kan initiatiefnemer zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als initiatiefnemer (5875)

kan input zijn in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als invoer (4783)

kan interactie hebben met een is een basis frase voor conceptuele interactie tussen fysieke objecten (5369)

kan interactie hebben met iets met als aspect een is een inverse frase voor conceptuele interactie met een fysiek object met een bepaald aspect (5469)

kan klant zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als klant (5595)

kan komen na een is een basis frase voor conceptuele tijdsopeenvolging van gebeurtenissen (1389)

kan komen voor een is een inverse frase voor conceptuele tijdsopeenvolging van gebeurtenissen (1389)

kan leveringsperiode zijn van een is een inverse frase voor conceptuele levering binnen een periode (5922)

kan lineair geconverteerd worden in is een basis frase voor lineaire functie (920229)

kan lineair geconverteerd worden naar is een basis frase voor lineaire functie (920229)

kan mogelijk gekwalificeerd worden als is een inverse frase voor conceptuele kwalificatie van een individueel iets van een bepaalde soort (5604)

kan mogelijk gekwalificeerd worden als een is een inverse frase voor conceptuele kwalificatie van een individueel iets van een bepaalde soort (5604)

kan niet is een synoniem van conceptuele ontkenningsrelatie (1236)

kan niet gelijktijdig gespeeld worden door een speler in de rol van een is een basis frase voor per definitie onmogelijkheid van het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen (5956)

kan niet gelijktijdig gespeeld worden met een rol als een is een inverse frase voor per definitie onmogelijkheid van het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen (5956)

kan niet gelijktijdig tegenover dezelfde gerelateerde gespeeld worden door een speler in de rol van een is een basis frase voor per definitie onmogelijkheid van het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen ten opzichte van dezelfde gerelateerde (5959)

kan niet gelijktijdig tegenover dezelfde gerelateerde gespeeld worden met een rol als een is een inverse frase voor per definitie onmogelijkheid van het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen ten opzichte van dezelfde gerelateerde (5959)

kan niet in dezelfde relatie gespeeld worden door een speler in de rol van een is een basis frase voor per definitie onmogelijkheid van het spelen van onverenigbare rollen in dezelfde relatie (5960)

kan niet in dezelfde relatie gespeeld worden met een rol als een is een inverse frase voor per definitie onmogelijkheid van het spelen van onverenigbare rollen in dezelfde relatie (5960)

kan noemer zijn in een is een basis frase voor conceptueel noemer zijn in een correlatie (4826)

kan of is gerelateerd met is een inverse frase voor binaire relatie tussen een individueel iets en iets (6068)

kan of is gerelateerd met (een) is een inverse frase voor binaire relatie (5935)

kan omschreven worden door een is een basis frase voor conceptuele informatie over objecten van een bepaalde soort (1910)

kan omschreven zijn in een is een inverse frase voor conceptueel dragen van informatie over een individueel iets van een bepaalde soort (4726)

kan omvat worden door een is een inverse frase voor conceptueel bevatten van een individueel iets (4942)

kan onder normale omstandigheden samenhangen met is een inverse frase voor samenhang onder normale omstandigheden tussen kwalitatieve aspecten (5676)

kan onder voorwaarden als deel hebben een is een inverse frase voor conceptueel voorwaardelijke samenstelling van een individueel iets (5667)

kan onder voorwaarden een deel zijn van een is een basis frase voor conceptueel voorwaardelijke samenstelling van een individueel iets (5667)

kan onder voorwaarden een samenstelling zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel voorwaardelijke samenstelling van een individueel iets (5667)

kan ondergaan een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als betreffend (4649)

kan onderwerp zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als betreffend (4649)

kan ontstaansdatum zijn van een is een inverse frase voor conceptueel ontstaan binnen een periode in de tijd (4928)

kan op schaal een waarde hebben gelijk aan is een basis frase voor conceptuele gelijkheid tussen de waarde van een aspect en een getal op een schaal (5279)

kan op schaal gekwantificeerd worden door een is een basis frase voor conceptuele methode voor kwantificatie van een kenmerk door een getal (1791)

kan output zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als uitvoer (4784)

kan per definitie als intrinsiek aspect hebben een is een basis frase voor conceptueel mogelijk bezitten van een intrinsiek aspect (5317)

kan per definitie een intrinsiek aspect zijn van een is een inverse frase voor conceptueel mogelijk bezitten van een intrinsiek aspect (5317)

kan per definitie gelokaliseerd zijn als een is een basis frase voor per definitie gelokaliseerd zijn van een aspect (5847)

kan per definitie gerefereerd worden vanuit een is een inverse frase voor per definitie een referentie tussen fysieke objecten (5621)

kan per definitie gerepresenteerd worden door een is een basis frase voor per definitie representant zijn van iets (5622)

kan per definitie intrinsiek zijn als een is een basis frase voor per definitie een intrinsieke rol zijn van een aspect (5817)

kan per definitie mogelijk een rol spelen als een is een basis frase voor per definitie een rol zijn van een individueel object (5343)

kan per definitie omschreven worden door is een basis frase voor per definitie kwalitatieve informatie zijn over objecten van een bepaalde soort (5620)

kan per definitie omschreven zijn in een is een inverse frase voor per definitie dragen van informatie over een individueel ding van een soort (5515)

kan per definitie waargenomen worden door een is een inverse frase voor conceptuele waarneming van een intrinsiek aspect door een individueel object (5355)

kan plaats vinden in een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als object waarin een gebeurtenis plaats vindt (5894)

kan presentatie medium zijn van een is een basis frase voor conceptuele weergave van een grafisch element op een informatiedrager (4810)

kan product zijn in een is een basis frase voor conceptueel product zijn in een correlatie (4833)

kan product zijn uit een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als product (5173)

kan productmanager zijn van een is een basis frase voor conceptueel productmanager zijn van een fysiek object (5592)

kan quotiënt zijn in een is een basis frase voor conceptueel quotiënt zijn in een correlatie (4834)

kan referentie zijn voor de positie van een is een inverse frase voor conceptuele positionering van een ruimtelijk punt (1889)

kan refereren naar een is een basis frase voor conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715)

kan representant zijn van een is een basis frase voor conceptuele representatierelatie (4924)

kan ruimtelijk gestructureerd zijn als een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een topologische opeenvolgingsstructuur door een fysiek object (1413)

kan stromen door een is een basis frase voor conceptueel zich bewegen door een fysiek object (5883)

kan tekstueel beschreven zijn door een is een basis frase voor conceptuele beschrijving door een tekst (5557)

kan teller zijn in een is een basis frase voor conceptuele relatie tussen teller en een functie (4830)

kan tot een macht verheven zijn in een is een basis frase voor conceptuele basis voor machtverheffingsrelatie (4831)

kan uitgedrukt zijn als een is een basis frase voor conceptuele uitdrukking van informatie door een patroon (1913)

kan uitgevoerd worden door is een basis frase voor betrokkenheid als uitvoerder van een soort gebeurtenis (5067)

kan uitgevoerd worden door een is een basis frase voor conceptuele betrokkenheid als uitvoerder (4650)

kan uitgevoerd worden op is een basis frase voor betrokkenheid als plaats van soort gebeurtenis (5395)

kan uitvoerder zijn van een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als uitvoerder (4650)

kan verbindingsmateriaal zijn in een is een inverse frase voor conceptueel gebruik van een fysiek object in een verbinding (1724)

kan verbonden zijn aan een is een basis frase voor conceptuele verbindingsrelatie (1407)

kan verbruikt worden door een is een basis frase voor conceptueel verwerkt worden door een fysiek object (5907)

kan verbruikt worden in een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als verbruik (5172)

kan vergelijkingsbasis zijn voor een is een inverse frase voor conceptuele vergelijking van twee kenmerken (1851)

kan verhinderd worden door een is een inverse frase voor conceptueel voorkomen van een begin of voortzetting of beëindiging door een gebeurtenis (5909)

kan verhinderen een is een basis frase voor conceptueel voorkomen van een begin of voortzetting of beëindiging door een gebeurtenis (5909)

kan vermenigvuldigd zijn in een is een basis frase voor conceptuele relatie tussen een vermenigvuldigde en een functie (4828)

kan vermenigvuldiging zijn van een is een inverse frase voor conceptuele relatie tussen een vermenigvuldigde en een functie (4828)

kan vermenigvuldigingsfactor zijn in een is een basis frase voor conceptuele relatie tussen een vermenigvuldiger en een functie (4829)

kan veroorzaakt zijn door een is een inverse frase voor conceptuele oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5502)

kan vertoond worden op een is een inverse frase voor conceptuele weergave van een grafisch element op een informatiedrager (4810)

kan vervangen worden door een is een inverse frase voor conceptueel vervangingsrelatie tussen fysieke objecten (5988)

kan verwerkt worden door een is een basis frase voor conceptueel verwerkt worden door een fysiek object (5907)

kan voldoen aan is een inverse frase voor conceptuele optie voor mogelijke overeenstemming met een bepaald criterium (5804)

kan voldoen aan een is een basis frase voor conceptuele voldoening aan een vereist feit (5165)

kan voorkomen een is een basis frase voor conceptueel voorkomen van een begin of voortzetting of beëindiging door een gebeurtenis (5909)

kan voorkomen worden door is een inverse frase voor soort doel van een bescherming (1738)

kan voorkomen worden door een is een inverse frase voor conceptueel voorkomen van een begin of voortzetting of beëindiging door een gebeurtenis (5909)

kan waargenomen worden door een is een inverse frase voor conceptuele waarneming van een aspect door een individueel iets (5061)

kan wederzijds afhankelijk zijn van een is een basis frase voor conceptuele wederzijdse afhankelijkheid tussen fysieke objecten (5598)

kan weergegeven worden op een is een inverse frase voor conceptuele presentatie van informatie op een fysiek object (4999)

kan wiskundig gerepresenteerd worden door een is een basis frase voor conceptuele representatie van een correlatie door een functie (2068)

kan worden gepositioneerd ten opzichte van een is een basis frase voor conceptuele positionering van een ruimtelijk punt (1889)

kan worden gesymboliseerd door een is een basis frase voor conceptuele uitdrukking van informatie door een aspect (1798)

kan worden herkend aan een is een basis frase voor conceptueel bezitten van een herkenningsaspect (1759)

kan worden omgezet naar is een basis frase voor conceptuele conversie van een patroon (1914)

kan worden vergeleken met een is een basis frase voor conceptuele vergelijking van twee kenmerken (1851)

kan zich bevinden in een is een basis frase voor conceptueel gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5882)

kan zich bevinden na een is een basis frase voor conceptuele topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (1421)

kan zich bevinden voor een is een inverse frase voor conceptuele topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (1421)

kan zich bevinden zijn bij een is een basis frase voor conceptueel gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5362)

kan zich bewegen door een is een basis frase voor conceptueel zich bewegen door een fysiek object (5883)

kan zich verplaatsen door een is een basis frase voor conceptueel zich bewegen door een fysiek object (5883)

kan zich verplaatsen via een is een basis frase voor conceptueel fysiek object dat een route volgt (1529)

kan zich verplichten tot een is een inverse frase voor conceptuele betrokkenheid als toezegger (5040)

kenmerk is afgeleid van is een basis frase voor afleidingsrelatie tussen kenmerken (1270)

kleiner dan of gelijk relatie is een synoniem van groter of gelijk relatie (5830)

koop op een datum (5207) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een object gekocht is of wordt op een gespecificeerde aankoopdatum.

(b) is gekocht op

(i) is aankoopdatum van

kwalificatie van een aspect als één van een verzameling van kwalitatieve aspecten (4850) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individueel aspect is geclassificeerd als zijnde gelijk aan één van de elementen uit een verzameling van kwalitatieve aspecten.

(b) is gekwalificeerd als één van

(i) zijn opties voor kwalificatie van

kwalificatie van een aspect als vallend binnen een bereik van een eigenschap (5028) is een soort beperking van een aspect door een kwalitatief aspect (4703) die specificeert dat de waarde van een aspect valt binnen een kwalitatieve of kwantitatieve aspect range.

(b) valt binnen bereik

(i) is een bereik rondom aspect

kwalificatie van een aspect als vallend buiten een bereik van een eigenschap (5976) is een soort beperking van een aspect door een kwalitatief aspect (4703) die specificeert dat de waarde van een gespecificeerd aspect gekwalificeerd is als vallend buiten een gespecificeerd kwalitatief (of kwantitatief) bereik van een aspect.

(b) valt buiten bereik

(i) is een bereik buiten aspect

kwalificatie van een kwantificerende relatie door een schaal (5683) is een soort kwalitatief subtype van een concept zijn (1726) die specificeert dat een gespecificeerde relatie die een aspect kwantificeert (een kwantificeringsrelatie) een gespecificeerde schaal gebruikt als kwantificeringsmethode om de grootte van het kwantitatieve aspect te relateren aan een wiskundige ruimte of getal. Gewoonlijk een schaal voor de kwantificering van een kwantitatieve eigenschap door een getal, maar mogelijk door een range of door een meerdimensionale wiskundige ruimte.

(b) is de schaal voor kwantificatie door

(i) is een kwantificatie op schaal

kwalificatie van een uitdrukking door een taal (6027) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een gespecificeerde kwalitatieve uitdrukking is uitgedrukt in een gespecificeerde taal.

(b) is uitgedrukt in taal

(i) is de taal van de uitdrukking

kwalificatie van een wiskundige ruimte (1823) is een soort kwalitatief subtype van een concept zijn (1726) die specificeert dat een conceptuele wiskundige ruimte een concept is dat een kwalitatieve wiskundige ruimte kwalificeert door de aard van dat kwalitatieve concept. Bijvoorbeeld: het concept 'getal' kwalificeert de kwalitatieve waarde '5' door zijn aard als zijnde een getal.

kwalitatief subtype van een concept zijn (1726) is een soort specialisatierelatie tussen soorten (1146) dat specificeert dat een kwalitatief concept een subtype is van een conceptueel concept. Een kwalitatief concept, zoals rood of 37 deg C, is een kwalitatief subtype van een conceptueel concept, zoals kleur of temperatuur of van een ander kwalitatief concept. Maar ook een kwalitatief fysiek object, zoals model X-123 van een fabrikant, is een kwalitatief subtype van een conceptueel fysiek object, zoals pomp of van een ander kwalitatief fysiek object. Elk individueel iets dat geclassificeerd is door een kwalitatief concept (zoals 'rood') is per definitie ook geclassificeerd door zijn supertype concept (zoals 'kleur').

(b) is een kwalificatie van

(b) is een kwalificatie van een

(b) is een kwalitatief subtype van

(b) is een kwalitatieve

(b) is een kwalitatieve soort

(b) is een type

(b) is gedefinieerd als een

(b) is gedefinieerd als een type

(b) is per definitie een

(b) is per definitie een kwalitatieve

(i) heeft als kwalitatief subtype

(i) is de aard van

kwalitatieve aangrenzing van wiskundige punten (1850) is een soort conceptuele opeenvolgingsrelatie (5335) die specificeert dat een kwalitatief wiskundig punt beschouwt wordt als naastliggend ten opzichte van een ander kwalitatief wiskundig punt.

kwalitatieve als-dan-anders relatie is een synoniem van kwalitatieve voorwaardelijke consequentierelatie (5775)

kwalitatieve begrenzing van een aspect (4838) is een soort conceptuele begrenzing van een aspect (5032) die specificeert dat een kwalitatief aspect (waarde) per definitie fungeert als een grenswaarde van een gespecificeerd conceptueel aspect of van een kwalitatieve aspectwaarderange. Bijvoorbeeld -273.15 graden C is per definitie een ondergrens van het conceptuele aspect temperatuur. Ook kan een bepaalde temperatuurrange gedefinieerd zijn door een ondergrens van bijvoorbeeld 20 graden C.

kwalitatieve begrenzing van een aspect (4838) is een soort binaire kwalitatieve correlatie (6094) die specificeert dat een kwalitatief aspect (waarde) per definitie fungeert als een grenswaarde van een gespecificeerd conceptueel aspect of van een kwalitatieve aspectwaarderange. Bijvoorbeeld -273.15 graden C is per definitie een ondergrens van het conceptuele aspect temperatuur. Ook kan een bepaalde temperatuurrange gedefinieerd zijn door een ondergrens van bijvoorbeeld 20 graden C.

(b) is per definitie kwalitatief beperkt door een

(i) is per definitie een kwalitatieve beperking van een

kwalitatieve bewering (1230) is een soort conceptuele relatie tussen leden van bepaalde soorten (4698) die een soort bewering is over een feitelijkheid en die bedoeld is om beweringen te classificeren naar hun specifieke inhoud.

kwalitatieve gelijkheidsvereiste voor de kwalificatie van een aspect (4987) is een soort conceptueel vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4984) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort een kwalitatieve (of kwantitatieve) waarde moet hebben die gelijk is aan een gespecificeerd kwalitatief aspect.

(b) moet gekwalificeerd zijn als

(i) is een vereiste kwalificatie van een

kwalitatieve informatie over een individueel iets (1273) is een soort informatie gerelateerd aan een individueel iets (5586) die specificeert dat een hoeveelheid kwalitatieve informatie gaat over een gespecificeerd individueel iets.

(b) is omschreven door

(i) is informatie over

kwalitatieve informatie zijn over een concept (1911) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat gespecificeerde kwalitatieve informatie een stuk informatie biedt over (leden van) een gespecificeerde soort. N.B. die kwalitatieve informatie gaat over een soort en niet direct over alle leden van die soort.

(b) is een concept dat is beschreven door

(b) is een type dat is beschreven door

(i) is informatie over een

kwalitatieve opties voor het bezitten van een aspect (4846) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat aspecten van een gespecificeerde soort waarden kunnen hebben die gelijk zijn aan een van de kwalitatieve aspecten uit een gespecificeerde verzameling van kwalitatieve aspecten. N.B. Zulke beperkingen kunnen ook gelden voor soorten intrinsieke aspecten.

(b) kan als opties hebben

(b) kan er een zijn van de soorten

(i) zijn opties voor een

kwalitatieve voorwaardelijke consequentierelatie (5775) is een soort kwalitatieve binaire correlatie (4698) die specificeert dat een soort toestand bereikt wordt of bereikt moet worden als of wanneer aan een voorwaarde van een gespecificeerde soort is voldaan. Zo niet, dan kan een andere toestand bereikt moeten worden. Dit is een conceptuele als-dan-anders relatie type. Als een concept meer dan eens voorkomt in de condities en consequenties van dezelfde als-dan-anders relatie, dan wordt in alle gevallen dezelfde instantie van het concept bedoeld. Als dat niet de bedoeling is, dan moeten afzonderlijke individuele variabelen gecreëerd worden om de instanties te onderscheiden. Een voorbeeld van een als-dan-anders relatie is een gebeurtenis van een bepaalde soort die plaats heeft of plaats moet vinden als een eigenschap van een bepaalde soort een bepaalde waarde krijgt of overschrijdt.

(s) kwalitatieve als-dan-anders relatie

kwantificatie van een aspect als groter dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5489) is een soort kwantificatie van een aspect op een schaal (5786) die specificeert dat een aspect is gekwantificeerd op een schaal als zijnde groter dan of gelijk aan een gespecificeerde waarde.

(b) heeft op schaal een waarde groter dan of gelijk aan

(i) is een waarde die op een schaal kleiner is dan of gelijk aan

kwantificatie van een aspect als kleiner dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5490) is een soort kwantificatie van een aspect op een schaal (5786) die specificeert dat een aspect is gekwantificeerd op een schaal als zijnde kleiner dan of gelijk aan een gespecificeerde waarde.

(b) heeft op schaal een maximum waarde van

(b) heeft op schaal een waarde kleiner dan of gelijk aan

(i) is een waarde die op een schaal groter is dan of gelijk aan

(i) is op een schaal de maximum waarde van

kwantificatie van een aspect door een wiskundige ruimte (2044) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individueel aspect gekwantificeerd is door een kwantitatieve wiskundige ruimte. Gewoonlijk de grootte van een aspect dat gekwantificeerd is door een getal of a vector; of het aantal elementen in een verzameling dat gekwantificeerd wordt door een aantal. Bijvoorbeeld, het aantal bouten N-1 (in verzameling bouten B-1) is gekwantificeerd als 3 (op tijdstip t1).

(b) heeft als grootte

(b) is gekwantificeerd als

(i) is kwantificatie van

kwantificatie van een aspect op een schaal (5786) is een soort kwantificatie van een aspect door een wiskundige ruimte (2044) die specificeert dat een aspect zich verhoudt tot een bepaalde numerieke waarde of bereik op een eveneens te specificeren schaal.

kwantificatie van een aspect op een schaal binnen een numerieke range (5468) is een soort kwantificatie van een aspect op een schaal (5786) die specificeert dat een gespecificeerd individueel aspect gekwantificeerd is op een schaal als een waarde die binnen een gespecificeerde kwalitatieve range valt. De range kan gedefinieerd zijn door een onder- en een bovengrenswaarde, welke waarden tot de range behoren.

(b) <>

(b) heeft op schaal een waarde binnen het numerieke bereik

(i) is een numeriek bereik dat op schaal omvat

kwantificatie van een lijst van aspecten op schalen (5311) is een soort relatie tussen verzamelingen (4748) die specificeert dat de elementen in een gespecificeerde lijst gekwantificeerd zijn door gebruik te maken van schalen in een lijst van schalen, waarbij de elementen van de lijsten gegeven zijn in overeenkomende volgorden.

(b) is een lijst die gekwantificeerd is op schalen

(i) zijn schalen voor de kwantificatie van

kwantificatie van het aantal elementen in een verzameling (5819) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) dat specificeert dat een gespecificeerde verzameling een aantal elementen heeft dat gelijk is aan een gespecificeerde aantal. N.B. Dit aantal geldt gedurende de geldigheidsperiode van het feit.

(b) is het aantal elementen van

(i) heeft als aantal elementen

(i) heeft een aantal elementen dat gelijk is aan

kwantitatieve vergelijking van twee kenmerken (5903) is een soort ternaire correlatie (5902) die specificeert dat een vergeleken kenmerk kwantitatief wordt vergeleken met een referentiekenmerk dat als een referentie fungeert betreffende hun kwantitatieve waarde, waarbij hun verschil een verschilkenmerk is dat gelijk is aan de waarde van het vergeleken kenmerk minus de waarde van het referentie kenmerk. Elke bijbehorende betrokkenheidsrelatie kan zijn eigen geldigheidsperiode hebben.

lange naam als alias voor een term voor een object (5122) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die specificeert dat een lange naam om iets aan te duiden een alias is voor iets dat ook aangeduid wordt door een basis term.

(b) is een lange naam van

(i) heeft als lange naam

leverancier zijn van een fysiek object (5150) is een soort uitvoerder zijn van een activiteit betreffende een fysiek object (5478) die specificeert dat een geleverd fysiek object geleverd is of wordt door een gespecificeerde leverancier.

(b) is leverancier van

(i) is geleverd door

levering op een datum (5202) is een soort betrokkenheid in een gebeurtenis binnen een periode (5473) die specificeert dat een object geleverd is of wordt op een gespecificeerde leveringsdatum.

(b) heeft als leverdatum

(b) is geleverd op

(i) is leverdatum van

lidmaatschap van een organisatie van een individueel iets (5537) is een soort samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260) die specificeert dat een individueel iets een lid is van een individuele organisatie, onder de voorwaarde dat een individueel lid geen lid kan zijn van zichzelf. Gewoonlijk specificeert dit dat een bepaald persoon lid is van een bepaalde organisatie.

(b) is een lid van

(i) is een organisatie met als lid

(b) kan lineair geconverteerd worden in

(b) kan lineair geconverteerd worden naar

(i) kan een lineaire conversie zijn van

logische verbinding met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1634) is een soort verbindingsrelatie met een fysiek object van een gespecificeerde soort (1629) die specificeert dat verbonden fysieke objecten van een gespecificeerde soort op een niet-fysieke manier verbonden kunnen zijn met fysieke objecten van een andere gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een trechter die zich onder een afvoer bevindt zonder er fysiek mee verbonden te zijn, of een radio ontvanger die verbonden is aan een zender van een radio signaal.

(b) heeft een functionele verbinding met een

(i) kan een functionele verbinding hebben met

logische verbinding van een fysiek object (1445) is een soort verbindingsrelatie (1487) die specificeert dat het ene gespecificeerde fysieke object een logische verbinding heeft met het andere gespecificeerde fysieke object. Het impliceert dat er geen fysiek contact tussen de objecten behoeft te bestaan.

(b) is functioneel verbonden aan

(i) is functioneel verbonden met

locatie zijn van een toestand (1786) is een soort bezitten van een aspect door een individueel iets (1727) die specificeert dat de toestand het geval is of de gebeurtenis geheel of gedeeltelijk plaats vindt of begint of eindigt op de locatie.

(b) gebeurt op locatie

(b) is het geval op locatie

(i) is plaats van gebeurtenis

locatiecode als alias voor een term voor een locatie (5065) is een soort code als alias voor een term voor iets (1983) die specificeert dat een locatiecode een alias is voor een basis term voor de aanduiding van een locatie of punt in de context van een verzameling locaties of punten. Een locatiecode is gewoonlijk een volgnummer. Een locatiecode kan ook refereren naar een fysiek punt, zoals naar een knooppunt.

(b) is een locatiecode voor

(i) heeft als locatiecode

loopt af op is een basis frase voor relatie tussen eindpunt en tijdsperiode (1281)

losse relatie (5231) is een soort relatie (2850) die aanduidt dat de gerelateerde dingen zwak gerelateerd zijn.

(b) is enigszins gerelateerd aan

(i) is enigszins gerelateerd met

mag niet gelijktijdig bestaan met een is een inverse frase voor conceptuele onverenigbaarheid van simultane rollen (5890)

mag niet gelijktijdig gespeeld worden door de speler in de rol van een is een basis frase voor conceptuele beperking op het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen (5925)

mag niet gelijktijdig gespeeld worden met een rol als een is een inverse frase voor conceptuele beperking op het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen (5925)

mag niet gelijktijdig tegenover dezelfde gerelateerde gespeeld worden door de speler in de rol van een is een basis frase voor conceptuele beperking op het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen ten opzicht van dezelfde gerelateerde (5961)

mag niet gelijktijdig tegenover dezelfde gerelateerde gespeeld worden met een rol als een is een inverse frase voor conceptuele beperking op het gelijktijdig spelen van onverenigbare rollen ten opzicht van dezelfde gerelateerde (5961)

mag niet samengaan met een is een inverse frase voor conceptuele onverenigbaarheid van simultane rollen (5890)

mag toestemming hebben voor het uitvoeren van is een inverse frase voor toegestane betrokkenheid door een soort uitvoerder (5684)

maker zijn van een fysiek object (5160) is een soort uitvoerder zijn van een activiteit betreffende een fysiek object (5478) die specificeert dat een gespecificeerde partij de maker is van een gespecificeerd fysiek object.

(b) is maker van

(b) is producent van

(i) is gemaakt door

(i) is geproduceerd door

materialisering van een denkbeeldig individueel iets (4988) is een soort afleidingsrelatie tussen objecten (1269) die specificeert dat een afgeleid individueel object een fysieke implementatie is conform een denkbeeldig individueel bron object.

(b) is een materialisering van

(i) is gematerialiseerd door

meervoudige relatie (4756) is een soort relatie (2850) die bestaat uit elementen waarvan elk element een relatie is. Het is een uitdrukking van een complex idee of feit of van een verzameling van ideeën of feiten.

meervoudige relatie (4756) is een soort meervoudig iets (2849) die bestaat uit elementen waarvan elk element een relatie is. Het is een uitdrukking van een complex idee of feit of van een verzameling van ideeën of feiten.

(s) relaties

(s) set van relaties

(s) verzameling relaties

merknaam als alias voor een term voor een object (5898) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die specificeert dat een alias term een merknaam is voor een object dat ook aangeduid wordt door een gespecificeerde basis term voor dat object.

(b) is een merknaam voor

(i) heeft als merknaam

modellering van een object (5776) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat het gemodelleerde object is gemodelleerd door de relatie.

(b) is een modellering van

(i) wordt gemodelleerd als

modellering van een object door een correlatie (5714) is een soort modellering van een object (5776) die specificeert dat een gespecificeerd object is gemodelleerd door een gespecificeerde correlatie.

(b) is een correlatie die een modellering is van

(i) wordt gemodelleerd door een correlatie als

moet aan gerefereerd worden in een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor referentie naar een object in informatie (5371)

moet aan gerefereerd zijn door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een referentie door een referentieaspect (5116)

moet aanduiden als gevolg te hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5505)

moet aanduiden dat het betrokken is in een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid in een gebeurtenis van een bepaald type (5463)

moet aanduiden de al of niet aanwezigheid van een is een inverse frase voor conceptuele aanwezigheid van een samenstelling van een individueel fysiek object (5003)

moet aanduiden de veroorzaker te zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5505)

moet aanduiden het gevolg te zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5505)

moet aanduiden of het als betrokkene heeft een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor aanduiding van een betrokkenheid in een gebeurtenis (5462)

moet aanduiden of het betrokken is in een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor aanduiding van een betrokkenheid in een gebeurtenis (5462)

moet aanduiden om geïnstalleerd te worden op de positie van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (5407)

moet aangeduid zijn door een is een inverse frase voor conceptuele vereiste voor een aanduiding van iets door een naam (6041)

moet aanwezig zijn bij een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5394)

moet aanwezig zijn in een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5400)

moet aanwezig zijn op de plaats van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5394)

moet als adres hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een adres van een fysiek object (5415)

moet als alternatieve consequentie hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste consequentie als niet aan voorwaarde is voldaan (4979)

moet als aspect hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een aspect (4956)

moet als aspect voelen een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een waarneming van een aspect (5245)

moet als aspect waarnemen een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een waarneming van een aspect (5245)

moet als auteur hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor auteurschap (5889)

moet als betrokkene hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid in een gebeurtenis (5401)

moet als component hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de compositie van een individueel iets (4901)

moet als deel hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een assemblagerelatie voor een individueel iets (4989)

moet als deel hebben een hoeveelheid is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een substantie van een deel van een fysiek object (5793)

moet als doel hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een te bereiken doel van een bestaan (5412)

moet als eerste rol hebben een is een basis frase voor conceptuele eerste vereiste rol voor leden van een subtype van relatie (4731)

moet als eigenschap hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een eigenschap (5881)

moet als eindpunt hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een eindpunt van een route (5409)

moet als feature hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een fysiek feature deel van een fysiek object (6014)

moet als functievervuller hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor vervulling van een functie door een fysiek object (5757)

moet als geïnstalleerde reserve hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een geïnstalleerde reserverelatie tussen fysiek objecten (5513)

moet als geregistreerde startperiode hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een start binnen een periode in de tijd (5510)

moet als hulpmiddel hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een hulpmiddel van een individueel iets (5429)

moet als ingebruikstellingsperiode hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een ingebruikstelling binnen een periode in de tijd (5511)

moet als ingrediënt hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste ingrediënt van een fysiek object (6083)

moet als input hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als input in een gebeurtenis (5417)

moet als inrichtingselement hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor inrichting van een fysiek object (5772)

moet als intrinsiek aspect hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een intrinsiek aspect (5282)

moet als kenmerk hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een kenmerk (5873)

moet als kwalitatief aspect hebben is een basis frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een kwalitatief aspect (5791)

moet als leveringsperiode hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een levering binnen een periode (5923)

moet als mechanisme hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als mechanisme (5759)

moet als naam hebben een is een inverse frase voor conceptuele vereiste voor een aanduiding van iets door een naam (6041)

moet als oorzaak aanduiden een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een oorzaak van een begin of einde door een gebeurtenis (5505)

moet als opening hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste uitsparing in een individueel fysiek object (5809)

moet als output hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5418)

moet als reserve hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een reserverelatie tussen fysieke objecten (5512)

moet als schaalwaarde hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor kwantificatie van een kenmerk door een getal op een schaal (5977)

moet als subtype een model hebben dat classificeerder moet zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een individueel fysiek object door een model (5397)

moet als te voorkomen doel hebben een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een te voorkomen doel van een bestaan (5781)

moet als titel hebben een is een inverse frase voor conceptuele vereiste voor een aanduiding van iets door een titel (6043)

moet als tweede rol hebben een is een basis frase voor conceptuele tweede vereiste rol voor leden van een subtype van relatie (4733)

moet als uitsparing hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste uitsparing in een individueel fysiek object (5809)

moet als uitvoer hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5418)

moet als uitvoerder hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als uitvoerder (5019)

moet als verbindingsmateriaal gebruiken een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor gebruik van een fysiek object in een verbinding (5406)

moet als voorwaardelijke consequentie hebben een is een inverse frase voor conceptueel vereiste consequentie als aan voorwaarde is voldaan (4976)

moet beginnen bij een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een oorsprong van een route (5408)

moet begrensd zijn door een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor begrenzing door een fysiek object (5770)

moet beheerd worden door een is een basis frase voor conceptueel vereist beheerderschap (5012)

moet beheerder zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereist beheerderschap (5012)

moet beïnvloed worden door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor interactie tussen fysieke objecten (5404)

moet beperkt worden door is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4984)

moet beperkt worden tot is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4984)

moet beschreven zijn door een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een beschrijving door een patroon (5413)

moet bestaan uit een is een basis frase voor conceptueel vereiste om gemaakt te zijn van een bepaalde soort stof (4995)

moet bestuurd worden door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als bestuurder (5171)

moet bevatten een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor het bevatten van een individueel iets (5789)

moet collectief geclassificeerd worden door een subtype van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een classificatie van elk element in een verzameling (5014)

moet constructiemateriaal zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste om gemaakt te zijn van een bepaalde soort stof (4995)

moet de oorsprong zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een oorsprong van een route (5408)

moet de schaal zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de kwantificatie van een kenmerk op een schaal (5051)

moet de tijdsperiode zijn van is een inverse frase voor vereiste voor een gebeurtenis gedurende een periode (5080)

moet drager zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een presentatie van informatie op een fysiek object (5121)

moet een adres zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een adres van een fysiek object (5415)

moet een alternatieve consequentie zijn in een is een basis frase voor conceptueel vereiste consequentie als niet aan voorwaarde is voldaan (4979)

moet een aspect zijn van een speler van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een aspect van een speler van een rol (5239)

moet een begrenzing zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor begrenzing door een fysiek object (5770)

moet een beschrijving zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een beschrijving door een patroon (5413)

moet een bestemming zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een eindpunt van een route (5409)

moet een bestuurder zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als bestuurder (5171)

moet een component zijn die hoogstens een gespecificeerde fractie omvat van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de maximale fractie van een individueel iets (6088)

moet een component zijn die minstens een gespecificeerde fractie omvat van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de minimale fractie van een individueel iets (6087)

moet een component zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de compositie van een individueel iets (4901)

moet een deel hebben dat geclassificeerd is door een van de is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een deel door een element in een verzameling (5497)

moet een deel hebben dat geclassificeerd moet worden door een model van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een deel van een individueel object door een fabrikantsmodel (5419)

moet een deel hebben dat geclassificeerd moet worden door een subtype van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een deel van een individueel iets door een subtype van een soort (5392)

moet een deel hebben dat gerelateerd is aan iemand die is zijn is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een uitvoerder van een activiteit betreffende een deel van een fysiek object (5391)

moet een deel hebben dat gerelateerd is aan iets dat is zijn is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende een deel van een fysiek object (5390)

moet een deel hebben dat is geclassificeerd als een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een deel door een bepaald type (5460)

moet een deel hebben dat is gemaakt van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een substantie van een deel van een fysiek object (5793)

moet een deel hebben met als intrinsiek aspect een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5238)

moet een deel hebben met als rol een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een rol van een deel van een fysiek object (5237)

moet een deel zijn van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een assemblagerelatie voor een individueel iets (4989)

moet een deel zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een assemblagerelatie voor een individueel iets (4989)

moet een deel zijn van een geheel met als intrinsiek aspect een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een samenstelling van een fysiek object (5252)

moet een doel zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een te bereiken doel van een bestaan (5412)

moet een eerste rol zijn in een is een inverse frase voor conceptuele eerste vereiste rol voor leden van een subtype van relatie (4731)

moet een eigenschap zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een eigenschap (5881)

moet een eindpunt zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een eindpunt van een route (5409)

moet een element zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste dat een verzameling bestaat uit elementen van een gespecificeerde soort (5174)

moet een expressie zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een uitdrukking van informatie door een patroon (5168)

moet een faciliteerder zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als faciliteerder (5732)

moet een feature zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een fysiek feature deel van een fysiek object (6014)

moet een functie zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een rol van een deel van een fysiek object (5237)

moet een geheel zijn met een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de compositie van een individueel iets (4901)

moet een geïnstalleerde reserve zijn voor een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een geïnstalleerde reserverelatie tussen fysiek objecten (5513)

moet een goedkeuring verlener zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste van goedkeuring van een object (5596)

moet een hulpmiddel hebben dat geclassificeerd moet worden door een model van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een hulpmiddel voor een individueel object door een model (5421)

moet een hulpmiddel hebben dat geclassificeerd moet worden door een subtype van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een hulpmiddel voor een individueel iets (5420)

moet een hulpmiddel zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een hulpmiddel van een individueel iets (5429)

moet een informatie drager zijn over een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor dragen van informatie over een individueel ding van een soort (5102)

moet een ingrediënt zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste ingrediënt van een fysiek object (6083)

moet een input zijn in een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als input in een gebeurtenis (5417)

moet een inrichtingselement zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor inrichting van een fysiek object (5772)

moet een intrinsiek aspect zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een intrinsiek aspect (5282)

moet een intrinsiek aspect zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5238)

moet een intrinsiek aspect zijn van een geheel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een samenstelling van een fysiek object (5252)

moet een intrinsiek aspect zijn van een speler van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een speler van een rol (5344)

moet een intrinsiek aspect zijn van iets dat gerelateerd is aan een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een relatie met een fysiek object met een bepaald intrinsiek aspect (5482)

moet een kenmerk zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor bezitten van een kenmerk (5873)

moet een locatie zijn met daarin een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor gelokaliseerd zijn in een fysiek object (5400)

moet een locatie zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor gelokaliseerd zijn op de plaats van een fysiek object (5394)

moet een mechanisme zijn in een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als mechanisme (5759)

moet een middel zijn voor een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een te bereiken doel van een bestaan (5412)

moet een middel zijn voor het voorkomen van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een te voorkomen doel van een bestaan (5781)

moet een mogelijke rol hebben als een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor het spelen van een rol door een individueel object (6024)

moet een opening zijn in een is een basis frase voor conceptueel vereiste uitsparing in een individueel fysiek object (5809)

moet een output zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5418)

moet een plaats aanduiden voor de installatie van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor installatie van een fysiek object voor een denkbeeldig fysiek object (5407)

moet een referentie bevatten naar een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor referentie naar een object in informatie (5371)

moet een referentie zijn met een waarde gelijk aan een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een gelijkheid tussen twee kenmerken (5921)

moet een referentie zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een referentie door een referentieaspect (5116)

moet een relatie hebben met een is een basis frase voor conceptueel vereiste binaire relatie tussen dingen van gespecificeerde soorten (5735)

moet een reserve zijn voor een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een reserverelatie tussen fysieke objecten (5512)

moet een rol hebben als een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een rol in een relatie (4732)

moet een rol spelen als een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor het spelen van een rol door een individueel object (6024)

moet een rol spelen in een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid in een gebeurtenis (5401)

moet een rol zijn in een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een rol in een relatie (4732)

moet een rol zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor het spelen van een rol door een individueel object (6024)

moet een rol zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een rol van een deel van een fysiek object (5237)

moet een rol zijn van iemand die een activiteit uitvoert op een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een uitvoerder van een activiteit betreffende een fysiek object (5389)

moet een rol zijn van iemand die een activiteit uitvoert op een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een uitvoerder van een activiteit betreffende een deel van een fysiek object (5391)

moet een rol zijn van iets dat betrokken is in een activiteit betreffende een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende iets (5387)

moet een rol zijn van iets dat betrokken is in een activiteit betreffende een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende een deel van een fysiek object (5390)

moet een samenstelling zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een assemblagerelatie voor een individueel iets (4989)

moet een schaal zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de kwantificatie van een kenmerk op een schaal (5051)

moet een schaalwaarde hebben gelijk aan is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een gelijkheid tussen een waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5492)

moet een schaalwaarde hebben groter dan is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de waarde van een aspect groter dan een getal op een schaalverdeling (5493)

moet een schaalwaarde hebben groter dan of gelijk aan is een basis frase voor conceptueel vereiste dat de waarde van een aspect groter is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5632)

moet een schaalwaarde hebben kleiner dan is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaalverdeling (5494)

moet een schaalwaarde hebben kleiner dan of gelijk aan is een basis frase voor conceptueel vereiste dat de waarde van een aspect kleiner is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5633)

moet een schaalwaarde zijn gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een gelijkheid tussen een waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5492)

moet een schaalwaarde zijn groter dan de waarde van is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaalverdeling (5494)

moet een schaalwaarde zijn groter dan of gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor conceptueel vereiste dat de waarde van een aspect kleiner is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5633)

moet een schaalwaarde zijn kleiner dan de waarde van is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de waarde van een aspect groter dan een getal op een schaalverdeling (5493)

moet een schaalwaarde zijn kleiner dan of gelijk aan de waarde van is een inverse frase voor conceptueel vereiste dat de waarde van een aspect groter is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5632)

moet een schaalwaarde zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor kwantificatie van een kenmerk door een getal op een schaal (5977)

moet een specificatie zijn voor een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor overeenstemming met een criterium (4751)

moet een specificatie zijn voor iets dat gerelateerd is aan een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor overeenstemming van een gerelateerd object met een criterium (5422)

moet een speler hebben met als aspect een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een aspect van een speler van een rol (5239)

moet een speler hebben met als intrinsiek aspect een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een speler van een rol (5344)

moet een substantie zijn van een deel van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een substantie van een deel van een fysiek object (5793)

moet een subtype hebben dat betrekking heeft op een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als onderworpen aan een subtype (5670)

moet een subtype hebben waarvan een geval beïnvloed wordt door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor interactie met een subtype van fysiek object (5405)

moet een supertype van een classificeerder zijn van elk element van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een classificatie van elk element in een verzameling (5014)

moet een te voorkomen doel zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een te voorkomen doel van een bestaan (5781)

moet een tweede rol zijn in een is een inverse frase voor conceptuele tweede vereiste rol voor leden van een subtype van relatie (4733)

moet een uitdrukking zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een uitdrukking van informatie door een patroon (5168)

moet een uitsparing zijn in een is een basis frase voor conceptueel vereiste uitsparing in een individueel fysiek object (5809)

moet een uitvoer zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5418)

moet een uitvoerder zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als uitvoerder (5019)

moet een verbinding hebben met een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een verbindingsrelatie (5110)

moet een vervuller zijn van functie is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor vervulling van een functie door een fysiek object (5757)

moet een verzameling zijn met als element een is een inverse frase voor conceptueel vereiste dat een verzameling bestaat uit elementen van een gespecificeerde soort (5174)

moet een voorwaardelijke consequentie zijn in een is een basis frase voor conceptueel vereiste consequentie als aan voorwaarde is voldaan (4976)

moet een waarde hebben gelijk aan een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een gelijkheid tussen twee kenmerken (5921)

moet eigenaar zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereist eigenaarschap (5011)

moet eigendom zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereist eigenaarschap (5011)

moet eindigen bij een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een eindpunt van een route (5409)

moet elk in overeenstemming zijn met is een inverse frase voor specificatie van een vereiste voor een soort (5398)

moet elk voldoen aan is een inverse frase voor specificatie van een vereiste voor een soort (5398)

moet equivalent zijn aan een is een basis frase voor conceptuele vereiste voor equivalentie (5940)

moet equivalent zijn met een is een inverse frase voor conceptuele vereiste voor equivalentie (5940)

moet er een zijn van de soorten is een basis frase voor vereiste voor kwalitatieve opties voor het bezitten van een aspect (6092)

moet gebeuren binnen is een basis frase voor vereiste voor een gebeurtenis binnen een periode (5079)

moet gebeuren binnen een periode van is een basis frase voor conceptuele vereiste voor een gebeurtenis binnen een periode (6013)

moet gebeuren binnen een periode van een is een basis frase voor conceptuele vereiste voor een gebeurtenis binnen een periode (6013)

moet gebeuren gedurende is een basis frase voor vereiste voor een gebeurtenis gedurende een periode (5080)

moet geclassificeerd worden als een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie door een bepaald type (5459)

moet geclassificeerd worden door een model van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een individueel fysiek object door een model (5397)

moet geclassificeerd worden door een subtype van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor classificatie van een individueel iets door een subtype (4994)

moet gedefinieerd worden als een subtype van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een supertype van een concept (5111)

moet gefaciliteerd worden door een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als faciliteerder (5732)

moet geclassificeerd worden door een van de is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een classificatie door een element uit een verzameling (5006)

moet gekwalificeerd zijn als is een basis frase voor kwalitatieve gelijkheidsvereiste voor de kwalificatie van een aspect (4987)

moet gekwantificeerd worden met schaal is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de kwantificatie van een kenmerk op een schaal (5051)

moet gemaakt worden van een is een basis frase voor conceptueel vereiste om gemaakt te zijn van een bepaalde soort stof (4995)

moet gepresenteerd worden op schaal is een basis frase voor conceptueel vereiste voor de kwantificatie van een kenmerk op een schaal (5051)

moet gerefereerd worden vanuit een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een referentie tussen fysieke objecten (5120)

moet geregistreerd worden als ontwerper van een is een basis frase voor conceptueel vereiste om te registreren wie de ontwerper is van een fysiek object (5514)

moet geregistreerd worden ontworpen te zijn door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste om te registreren wie de ontwerper is van een fysiek object (5514)

moet gerelateerd zijn aan een is een inverse frase voor conceptueel vereiste binaire relatie tussen dingen van gespecificeerde soorten (5735)

moet gerelateerd zijn aan iemand die is zijn is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een uitvoerder van een activiteit betreffende een fysiek object (5389)

moet gerelateerd zijn aan iets dat is zijn is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende iets (5387)

moet gerelateerd zijn aan iets dat moet voldoen aan een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor overeenstemming van een gerelateerd object met een criterium (5422)

moet gerelateerd zijn aan iets met als intrinsiek aspect een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een relatie met een fysiek object met een bepaald intrinsiek aspect (5482)

moet gerepresenteerd worden door een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een representatie door een fysiek object (5410)

moet geschreven zijn door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor auteurschap (5889)

moet gespeeld worden door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor het spelen van een rol door een individueel object (6024)

moet gespeeld worden door een object met als intrinsiek aspect een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een speler van een rol (5344)

moet goedgekeurd worden door is een inverse frase voor vereiste van goedkeuring van een soort object door een individuele partij (5594)

moet goedgekeurd worden door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste van goedkeuring van een object (5596)

moet goedkeuring verlenen aan een is een basis frase voor vereiste van goedkeuring van een soort object door een individuele partij (5594)

moet groter dan of gelijk zijn aan is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een verschil tussen twee kenmerken (5920)

moet groter dan of gelijk zijn aan een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een verschil tussen twee kenmerken (5920)

moet hoogstens een gespecificeerde fractie bevatten aan is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de maximale fractie van een individueel iets (6088)

moet in overeenstemming zijn met een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor overeenstemming met een criterium (4751)

moet individueel in overeenstemming zijn met is een basis frase voor specificatie van een vereiste voor een individueel iets (4753)

moet individueel voldoen aan is een basis frase voor specificatie van een vereiste voor een individueel iets (4753)

moet interactie hebben met een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor interactie tussen fysieke objecten (5404)

moet interactie hebben met iets dat geclassificeerd is door een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor interactie met iets van een bepaald type (5461)

moet interactie hebben met iets dat geclassificeerd is door een subtype is van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor interactie met een subtype van fysiek object (5405)

moet interactie hebben met iets met als aspect een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object dat een bepaald aspect heeft (5370)

moet interactie hebben met iets met als intrinsiek aspect een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object met een bepaald intrinsiek aspect (5466)

moet interactie hebben met iets met een rol als een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor interactie met een fysiek object met een bepaalde rol (5480)

moet kleiner dan of gelijk zijn aan is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een verschil tussen twee kenmerken (5920)

moet kleiner dan of gelijk zijn aan een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een verschil tussen twee kenmerken (5920)

moet komen na een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een tijdsvolgorde van een gebeurtenis (5118)

moet komen voor een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een tijdsvolgorde van een gebeurtenis (5118)

moet leveringsperiode zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een levering binnen een periode (5923)

moet minstens een gespecificeerde fractie bevatten aan is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor de minimale fractie van een individueel iets (6087)

moet mogelijk betrekking hebben op een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als betreffend (5017)

moet mogelijk de auteur zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor auteurschap (5889)

moet mogelijk een aanduiding zijn van een is een basis frase voor conceptuele vereiste voor een aanduiding van iets door een naam (6041)

moet mogelijk een geregistreerde ingebruikstellingsperiode zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een ingebruikstelling binnen een periode in de tijd (5511)

moet mogelijk een geregistreerde startperiode zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een start binnen een periode in de tijd (5510)

moet mogelijk een naam zijn van een is een basis frase voor conceptuele vereiste voor een aanduiding van iets door een naam (6041)

moet mogelijk een titel zijn van een is een basis frase voor conceptuele vereiste voor een aanduiding van iets door een titel (6043)

moet mogelijk gespeeld worden in is een inverse frase voor conceptuele gespeelde rol in een individuele gebeurtenis (1992)

moet omschreven worden door informatie van soort is een basis frase voor conceptueel vereiste voor informatie over leden van een soort (5103)

moet omschreven zijn in een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor dragen van informatie over een individueel ding van een soort (5102)

moet onderworpen zijn aan een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als betreffend (5017)

moet onderworpen zijn aan een subtype van is een basis frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als onderworpen aan een subtype (5670)

moet op een schaal gekwantificeerd worden als gelijk aan is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een gelijkheid tussen een waarde van een aspect en een getal op een schaalverdeling (5492)

moet refereren naar een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een referentie tussen fysieke objecten (5120)

moet representant zijn van een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een representatie door een fysiek object (5410)

moet ten hoogste zijn is een basis frase voor conceptueel maximale vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4985)

moet ten minste zijn is een basis frase voor conceptueel minimale vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4986)

moet tijdsperiode zijn voor is een inverse frase voor vereiste voor een gebeurtenis binnen een periode (5079)

moet uitgedrukt worden als een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een uitdrukking van informatie door een patroon (5168)

moet uitgedrukt worden in is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een uitdrukking van informatie door een patroon (5168)

moet uniek zijn in de context van is een basis frase voor conceptueel vereiste context voor een unieke referentie (1920)

moet verbindingsmateriaal zijn in een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor gebruik van een fysiek object in een verbinding (5406)

moet verbonden zijn aan een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een verbindingsrelatie (5110)

moet verbonden zijn met een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een verbindingsrelatie (5110)

moet vergelijkingsbasis zijn voor een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor vergelijking van twee kenmerken (5919)

moet voldoen aan een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor overeenstemming met een criterium (4751)

moet voldoen aan een van de is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor overeenstemming met een van de criteria uit een verzameling (4950)

moet voldoen aan eisen is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor overeenstemming met alle criteria uit een verzameling (5658)

moet voorwerp zijn van een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor betrokkenheid als betreffend (5017)

moet waargenomen worden door een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een waarneming van een aspect (5245)

moet weergegeven worden op een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een presentatie van informatie op een fysiek object (5121)

moet worden vergeleken met een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor vergelijking van twee kenmerken (5919)

moet zich bevinden in een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor het bevatten van een individueel iets (5789)

moet zich bevinden na een is een basis frase voor conceptueel vereiste voor een topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (5119)

moet zich bevinden voor een is een inverse frase voor conceptueel vereiste voor een topologische opeenvolgingsrelatie tussen fysieke objecten (5119)

mogelijk spelen van een soort rol door en bepaald individueel iets (4710) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een individueel iets in staat is om een rol van een gespecificeerde soort te spelen.

(b) heeft mogelijk een rol als een

(b) is in staat een rol te spelen als een

(i) kan een rol zijn van

mogelijke rol van een individueel iets (4709) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een individueel iets een bepaalde rol kan spelen.

(b) is een mogelijke rol voor

(i) heeft als mogelijke rol

(b) kan een rol zijn van een deel van

(i) kan het geheel zijn voor een deel met als rol een

mogelijke soort rol voor een soort van iets is een synoniem van conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714)

moment waarop of periode waarin iets het geval is (1785) is een soort positionering in de tijd (4800) die specificeert dat het feit of de toestand of de gebeurtenis het geval is op het gespecificeerde moment of binnen de gespecificeerde periode. Mogelijk gedurende korter of langer dan die periode. Bijvoorbeeld een bepaalde dag.

(b) is het geval op tijd

(i) is tijd van bestaan van

naam is vertegenwoordigd door is een basis frase voor representatie van een naam van een object door een symbool (5056)

naamgevingsrelatie is een synoniem van aanduiding van iets door een naam (5117)

naastliggingsrelatie in ruimtelijk opzicht (1744) is een soort opeenvolgingsrelatie (5332) die specificeert dat twee ruimtelijke punten beschouwd worden als naast elkaar liggend in de context van een bepaald doel. Gewoonlijk in de context van een puntbenadering.

(b) is een aanliggende positie na

(i) is een aanliggende positie voor

naastliggingsrelatie tussen wiskundige punten (1751) is een soort opeenvolgingsrelatie (5332) die specificeert dat een wiskundig punt naastliggend is ten opzichte van een ander wiskundig punt.

(b) is een punt dat volgt op

(i) is een punt dat vooraf gaat aan

nauwe relatie (5230) is een soort relatie (2850) die aanduidt dat de gerelateerde dingen sterk gerelateerd zijn.

(b) is nauw gerelateerd aan

(i) is nauw gerelateerd met

nauwkeurigheid van een afbeelding op een schaalverdeling (5483) is een soort schaal (1733) die specificeert dat een kwantificering van een aspect op een schaal of meetsysteem resulteert in een waarde met een gespecificeerde nauwkeurigheid. Gewoonlijk is de nauwkeurigheid gedefinieerd door twee toleranties rond een spilwaarde.

(b) is een mapping met nauwkeurigheid van

(i) is de nauwkeurigheid voor de mapping van

neemt waar het aspect is een basis frase voor waarneming van een aspect door een individueel iets (5058)

omvat is een basis frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie in een groter geheel (5630)

omvat advisering door is een basis frase voor betrokkenheid als adviseur in een gebeurtenis (5862)

omvat als informatie is een basis frase voor opgenomen zijn van kwalitatieve informatie in een groter geheel (5630)

omvat consultatie van is een basis frase voor betrokkenheid als adviseur in een gebeurtenis (5862)

omvat elementen die allemaal geclassificeerd zijn als een is een inverse frase voor classificatie van elk fysiek object in een verzameling (5796)

omvat het informeren van is een basis frase voor betrokkenheid als geïnformeerde als deel van een gebeurtenis (5867)

omvat informatie over is een inverse frase voor inbegrip van informatie over een individueel iets (5046)

omvat mogelijk als route een is een inverse frase voor conceptuele route door een fysiek object (1411)

omvat per definitie als mogelijke rol een is een basis frase voor per definitie voorkomen van een rol in een relatie (5761)

omvat raadgeving door is een basis frase voor betrokkenheid als adviseur in een gebeurtenis (5862)

onbepaalde wijs zijn voor aanduiding van een soort gebeurtenis (5668) is een soort alias voor een term voor iets (1980) die specificeert dat een relatie die specificeert dat een soort gebeurtenis wordt aangeduid door een term in de onbepaalde wijs een alternatief is voor een relatie tussen diezelfde soort gebeurtenis en een term in een verbogen vorm.

(b) is een onbepaalde wijs van

(i) is een vervoeging van

ondersteuning voor een muntsoort in een gebied (5708) is een soort binaire relatie tussen een individueel iets en een soort (4719) die specificeert dat een munt van een gespecificeerde muntsoort een muntsoort is in een gespecificeerd gebied of land omdat die munt daar wordt ondersteund.

(b) ondersteunt de muntsoort

(i) is een muntsoort in

ondersteuning zijn voor een individueel iets (5524) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een individueel ding een ondersteuning is voor een ander individueel ding voor de uitoefening van zijn functie. Gewoonlijk zijn een ondersteun ding en een ondersteunend ding beide delen van een samenstelling of systeem.

(b) is een ondersteuner van

(i) heeft als ondersteuner

ondersteunt de muntsoort is een basis frase voor ondersteuning voor een muntsoort in een gebied (5708)

ondertitel als alias voor een term voor een object (5351) is een soort identificatiecode als alias voor een term voor een object (5352) die specificeert dat een tekst een ondertitel is voor een document of een deel van een document waaraan gerefereerd wordt via een alias voor een aanduiding door een term.

(b) heeft als ondertitel

(i) is een ondertitel van

onderwerp zijn voor een correlatie (4886) is een soort betrokkenheid in een correlatie (5719) die specificeert dat een object onderwerp is van een correlatie die geldt tussen aspecten van dat object. Gewoonlijk gaat het om een correlatie tussen wederzijds afhankelijke aspecten van het object. Bijvoorbeeld een object en een correlatie tussen zijn massa, een op hem uitgevoerde kracht en zijn versnelling, of bijvoorbeeld een gas en een correlatie tussen zijn temperatuur, druk en dichtheid.

(b) heeft als betreffend object

(b) is een correlatie betreffende

(i) heeft als correlatie

(i) is een onderwerp voor correlatie

ongelijk is een synoniem van ongelijkheidsrelatie (5831)

ongelijkheid tussen een aspect en een kwalitatief aspect (5021) is een soort beperking van een aspect door een kwalitatief aspect (4703) die specificeert dat een aspect een waarde heeft die ongelijk is aan een bepaald kwalitatief of kwantitatief aspect.

(b) is verschillend in hoogte van

(i) is een domeinwaarde ongelijk aan

ongelijkheidsrelatie (5831) is een soort vergelijking van waarden van twee kenmerken (589110) die specificeert dat de grootte van een aspect niet gelijk is aan de grootte van een ander aspect.

(s) ongelijk

(b) ≠

(b) is niet gelijk aan

(b) is ongelijk aan

(i) is verschillend van

ongelijkheidsrelatie met overlap (589112) is een soort ongelijkheidsrelatie (5831) die specificeert dat een eigenschapsruimte een gemeenschappelijk deel heeft en dus een overlap heeft met een andere eigenschapsruimte, maar er niet gelijk aan is.

(b) is ongelijk met overlap met

(b) is unequal with overlap to

ongelijkheidsrelatie zonder overlap (589111) is een soort ongelijkheidsrelatie (5831) die specificeert dat een eigenschapsruimte geen gemeenschappelijk deel heeft en dus geen overlap heeft met een andere eigenschapsruimte.

(b) is ongelijk zonder overlap met

(b) is unequal without overlap to

onovergankelijke relatie (5913) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een gespecificeerd object dat een onovergankelijke relatie heeft met een ander gespecificeerd object, terwijl dat andere object een relatie heeft van dezelfde soort met een derde object, dat het eerste object dan geen relatie heeft van die soort met het derde object. Met andere woorden, als object A een onovergankelijke relatie van type R heeft met object B, en object B heeft een relatie van dezelfde soort met object C, dan heeft object A niet zo'n relatie met object C. Bijvoorbeeld, als een subtype van intransitieve relatie is en als Sara is geclassificeerd als een vrouw en als 'vrouw' is geclassificeerd als een 'soort', dan kan daaruit logisch afgeleid worden dat Sara niet is geclassificeerd als een soort.

ontkennende relatie (1267) is een soort relatie (2850) die specificeert dat relaties van deze soort uitdrukken wat niet het geval is, in tegenstelling tot wat wel het geval is.

ontwerper zijn van een fysiek object (5386) is een soort uitvoerder zijn van een activiteit betreffende een fysiek object (5478) die specificeert dat een gespecificeerde partij een ontwerper is van een gespecificeerd fysiek object.

(b) is ontwerper van

(i) is ontworpen door

onzichtbaar grafisch element in een afgeleid beeld (1581) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die een beeldafleiding voor een grafisch element relateert aan een uitgesloten grafisch element en die aanduidt dat het uitgesloten grafische element is uitgesloten van het beeld.

oorsprong in een coördinatensysteem zijn (5839) is een soort coördinatenpunt zijn in een coördinatensysteem (1876) die specificeert dat een gespecificeerd eigenschapspunt de oorsprong is van een gespecificeerd coördinatensysteem dat de kwantificering van de eigenschapsruimte mogelijk maakt.

(b) is de oorsprong van coördinatensysteem

(i) heeft als oorsprong

oorzaak zijn van de onderbreking van een toestand (5816) is een soort oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922) die specificeert dat een gespecificeerde gebeurtenis het onderbreken van een gespecificeerde toestand veroorzaakt. Bijvoorbeeld, gebeurtenis of activiteit A veroorzaakt de onderbreking van gebeurtenis of activiteit B.

(b) is de oorzaak van onderbreking van

(i) is onderbroken door

oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922) is een soort relatie tussen toestanden (5814) die specificeert dat een toestand, of slechts een begin of einde of een voortzetting van een toestand, wordt veroorzaakt door een gebeurtenis. Gewoonlijk wordt hij veroorzaakt door een gebeurtenis van korte duur. N.B. een toestand kan statisch of dynamisch zijn, terwijl dynamische toestand synoniem is voor gebeurtenis.

(s) oorzaak zijn van het ontstaan of beëindigen van een toestand

(b) heeft als gevolg

(b) is de oorzaak van

(i) heeft als oorzaak

(i) is een gevolg van

oorzaak zijn van het begin van een toestand (4671) is een soort oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922) die specificeert dat een gebeurtenis het begin veroorzaakt van een toestand.

(b) is de oorzaak van begin van

(i) heeft als oorzaak van begin

oorzaak zijn van het einde van een toestand (4672) is een soort oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922) die specificeert dat een gebeurtenis het beëindigen van een toestand veroorzaakt.

(b) is de oorzaak van eind van

(i) is beëindigd door

oorzaak zijn van het ontstaan of beëindigen van een bestaan (6040) is een soort oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922) die specificeert dat een gebeurtenis de oorzaak is van het begin of einde van een bestaan van een gespecificeerd iets.

oorzaak zijn van het ontstaan of beëindigen van een toestand is een synoniem van oorzaak zijn van het begin of einde van een toestand door een gebeurtenis (1922)

opbouw van een gebeurtenis (1254) is een soort samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260) die specificeert dat een deelgebeurtenis een deel is van een grotere gebeurtenis.

opeenvolgingsrelatie (5332) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een opvolgende component of element een aansluitende positie heeft in een serie na een voorafgaande item. De rangschikking kan in elke dimensie zijn, zoals in grootte, in tijd, in locatie, uitgebreidheid of logische volgorde. Dit impliceert dat het opvolgende item behoort tot dezelfde serie of verzameling als het voorafgaande item. Items kunnen meer dan één voorafgaand en opvolgend item hebben.

(b) heeft als voorgaande component

(b) is de eerstvolgende component na

(b) is het eerstvolgende element na

(i) heeft als eerstvolgende component

(i) is de component die komt voor

(i) is het element dat komt voor

opeenvolgingsrelatie tussen objecten (1385) is een soort binaire relatie (5935) die specificeert dat een opvolgend object een opvolger is van een voorgaand object in een of andere rol, met de beperking dat het opvolgende object niet hetzelfde object mag zijn als het voorgaande object.

(b) is een opvolger van

(i) is een voorloper van

opgenomen zijn van kwalitatieve informatie in een groter geheel (5630) is een soort conceptueel inbegrip van informatie (1912) die specificeert dat een hoeveelheid kwalitatieve informatie is inbegrepen in andere kwalitatieve informatie.

(b) omvat

(b) omvat als informatie

(i) is inbegrepen in

(i) is informatie die is inbegrepen in

opgenomen zijn van kwalitatieve informatie over een concept (5631) is een soort kwalitatieve informatie zijn over een concept (1911) die specificeert dat een hoeveelheid kwalitatieve informatie informatie omvat over een gespecificeerde soort.

(b) is een concept dat is beschreven in

(b) is een concept waarover informatie voorkomt in

(i) bevat een omschrijving van concept

(i) bevat een omschrijving van een

(i) bevat informatie over concept

(i) bevat informatie over een

optie voor een aspect (5224) is een soort begrenzing van een aspect (4835) die specificeert dat een aspect een optie als mogelijke waarde heeft. Bijvoorbeeld: de positie P1 van klep V1 heeft als mogelijkheid dat P1 = 'open' (bijvoorbeeld als gelijkheidsvoorwaarde voor een consequentie).

(b) heeft als optie

(i) is een optie van

optie voor een benaderingswaarde van een aspect (5275) is een soort optie voor een aspect (5224) die specificeert dat het mogelijk is dat de waarde van een gespecificeerd aspect ongeveer gelijk is aan een gespecificeerd kwalitatief aspect (waarde).

(b) heeft als optie bij benadering gelijk te zijn aan

(i) is een bij benadering optie voor

optie voor een bovengrens van een aspect (5274) is een soort optie voor een aspect (5224) die specificeert dat het mogelijk is dat de waarde van een gespecificeerd aspect groter is dan een gespecificeerd kwalitatief aspect (waarde).

(b) heeft als bovengrensoptie

(i) is een bovengrensoptie voor

optie voor een gelijkheid van een aspect en een kwalitatief aspect (5271) is een soort optie voor een aspect (5224) die specificeert dat het mogelijk is dat de waarde van een gespecificeerd aspect gelijk is aan een gespecificeerd optioneel kwalitatief aspect (waarde).

(b) heeft als optie gelijk te zijn aan

(i) is een gelijkheidsoptie voor

optie voor een ondergrens van een aspect (5273) is een soort optie voor een aspect (5224) die specificeert dat het mogelijk is dat de waarde van een gespecificeerd aspect kleiner is dan een gespecificeerd kwalitatief aspect (waarde).

(b) heeft als ondergrensoptie

(i) is een ondergrensoptie voor

optie voor een ongelijkheid van een aspect en een kwalitatief aspect (5272) is een soort optie voor een aspect (5224) die specificeert dat het mogelijk is dat de waarde van een gespecificeerd aspect ongelijk is aan een gespecificeerd kwalitatief aspect (waarde).

(b) heeft als optie ongelijk te zijn aan

(i) is een ongelijkheidsoptie voor

optie voor een range voor de waarde van een aspect (5276) is een soort optie voor een aspect (5224) die specificeert dat het mogelijk is dat de waarde van een gespecificeerd aspect ligt binnen een gespecificeerd kwalitatief bereik (range).

(b) heeft als bereikoptie

(i) is een bereikoptie voor

ordeningsrelatie tussen een eerste component en zijn samenstelling (6069) is een soort ordeningsrelatie tussen een individueel iets en een samenstelling (4661) die specificeert dat een component de eerste component is in een gespecificeerde samenstelling waarin de elementen gerangschikt zijn in een volgorde.

(b) is de eerste component van

(i) is een samenstelling met als eerste component

ordeningsrelatie tussen een eerste element en zijn verzameling (5331) is een soort verzamelingsrelatie (2846) die specificeert dat een element het eerste element is in een verzameling waarin de elementen gerangschikt zijn in een volgorde.

(b) is het eerste element van

(i) is een lijst met als eerste element

ordeningsrelatie tussen een eerste en een tweede element in een verzameling (5932) is een soort opeenvolgingsrelatie (5332) die specificeert dat een gespecificeerd element het eerste element in een reeks is dat voorafgaat aan een gespecificeerd tweede element in die reeks.

(b) is het tweede element na

(i) is het eerste element voor

ordeningsrelatie tussen een individueel iets en een samenstelling (4661) is een soort organisatierelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (4662) die specificeert dat een individueel geheel een deel heeft dat een bepaalde rol speelt in het geheel zonder daarin geassembleerd te zijn.

(b) heeft een plaats in

(i) is een arrangement voor

ordeningsrelatie tussen een laatste component en zijn samenstelling (6070) is een soort ordeningsrelatie tussen een individueel iets en een samenstelling (4661) die specificeert dat een component de laatste component is in een gespecificeerde samenstelling waarin de elementen gerangschikt zijn in een volgorde.

(b) is de laatste component van

(i) is een samenstelling met als laatste component

ordeningsrelatie tussen een laatste element en zijn verzameling (6072) is een soort verzamelingsrelatie (2846) die specificeert dat een gespecificeerd element het laatste element is in een opeenvolging van elementen die allemaal element zijn in een gespecificeerde verzameling.

(b) is het laatste element van

(i) is een lijst met als laatste element

ordeningsrelatie tussen een laatste en een voorlaatste element in een verzameling (5338) is een soort opeenvolgingsrelatie (5332) die specificeert dat een gespecificeerd element het laatste element is in een opeenvolging van elementen in een lijst of ketting en dat het naastliggend is aan een gespecificeerd element dat het op één na laatste element is.

(b) is het laatste element na

(i) is het op een na laatste element dat komt voor

organisatierelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (4662) is een soort samenstellingsrelatie tussen een individueel iets en een samengesteld iets (1260) die specificeert dat een individueel geheel een deel heeft dat een bepaalde rol speelt in het geheel.

oriëntatie in een coördinatenpunt (5841) is een soort betrokkenheid in een correlatie (5719) die specificeert dat een richtingshoek de oriëntatiehoek is van het object dat zich in een gespecificeerd coördinatenpunt bevindt. Deze oriëntatie is een hoek in een twee dimensionaal vlak dat zich in een driedimensionale ruimte kan bevinden.

(b) heeft als oriëntatie

(b) heeft als richtingshoek

(i) is een oriëntatie van

(i) is een richtingshoek van

oriëntatie in een x-y vlak in een coördinatenpunt (5844) is een soort oriëntatie in een coördinatenpunt (5841) dat ligt in een vlak door een x-as en een y-as.

(b) heeft in een x-y vlak als richtingshoek

(i) is een richtingshoek in een x-y vlak in

oriëntatie in een x-z vlak in een coördinatenpunt (5845) is een soort oriëntatie in een coördinatenpunt (5841) dat ligt in een vlak door een x-as en een z-as.

(b) heeft in een x-z vlak als richtingshoek

(i) is een richtingshoek in een x-z vlak in

oriëntatie in een y-z vlak in een coördinatenpunt (5846) is een soort oriëntatie in een coördinatenpunt (5841) dat ligt in een vlak door een y-as en een z-as.

(b) heeft in een y-z vlak als richtingshoek

(i) is een richtingshoek in een y-z vlak in

ouderschaprelatie tussen moeder en kind (5289) is een soort ouderschaprelatie tussen ouder en kind (5284) die specificeert dat een persoon die een rol van moeder heeft een vrouw is die een persoon die een rol van kind heeft als nageslacht heeft voortgebracht, of dat hij of zij de autoriteit, rechten en verplichtingen heeft alsof dat het geval is.

(b) is een moeder van

(i) heeft als moeder

ouderschaprelatie tussen ouder en dochter (5293) is een soort ouderschaprelatie tussen ouder en kind (5284) die specificeert dat een persoon die een rol van ouder heeft een vrouw als nageslacht heeft voortgebracht die een rol van dochter heeft, of dat een vrouw de autoriteit, rechten en verplichtingen heeft alsof dat het geval is.

(b) heeft als dochter

(i) is een dochter van

ouderschaprelatie tussen ouder en kind (5284) is een soort voorouderrelatie (5966) die specificeert dat een persoon die een rol van ouder heeft een persoon die een rol van kind heeft als nageslacht heeft voortgebracht, of dat hij of zij de autoriteit, rechten en verplichtingen heeft alsof dat het geval is.

(b) heeft als kind

(b) is een ouder van

(i) is een kind van

ouderschaprelatie tussen ouder en zoon (5291) is een soort ouderschaprelatie tussen ouder en kind (5284) die specificeert dat een persoon die een rol van ouder heeft een man als nageslacht heeft voortgebracht die een rol van zoon heeft, of dat een man de autoriteit, rechten en verplichtingen heeft alsof dat het geval is.

(b) heeft als zoon

(i) is een zoon van

ouderschaprelatie tussen vader en kind (5287) is een soort ouderschaprelatie tussen ouder en kind (5284) die specificeert dat een persoon die een rol van vader heeft een man is die een persoon die een rol van kind heeft als nageslacht heeft voortgebracht, of dat hij of zij de autoriteit, rechten en verplichtingen heeft alsof dat het geval is.

(b) is een vader van

(i) heeft als vader

overeenstemming met een criterium (5128) is een soort binaire relatie tussen individuele dingen (4658) die specificeert dat een object in overeenstemming is met een criterium. Gewoonlijk een object of document dat in overeenstemming is met de inhoud van een document.

(b) is in overeenstemming met

(i) is een norm voor

overeenstemming tussen kwalitatieve informatie en referentie informatie (5897) is een soort conceptuele overeenstemming met een criterium (4902) die specificeert dat een bepaalde kwalitatieve informatie in overeenstemming is met referentieinformatie dat als criterium geldt. Gewoonlijk een inhoud van een document die in overeenstemming is met de inhoud van een ander document.

(b) is informatie die een criterium is voor

(i) is informatie die in overeenstemming is met

overgankelijke relatie (5520) is een soort binaire relatie (5935) die ook van toepassing is op objecten die gerelateerd zijn aan het gerelateerde object door een relatie van dezelfde soort. Met andere woorden: als het paar (x,y) gerelateerd is door een transitieve relatie van soort R, en het paar (y,z) is gerelateerd door een relatie van dezelfde transitieve soort R, dan is het paar (x,z) ook verondersteld gerelateerd te zijn door een transitieve relatie van die soort R. Bijvoorbeeld, is voorbeeld van een transitieve relatie, en als Sara een voorouder is van Louise (d.w.z. (Sara, Louise) zijn gerelateerd door een relatie van het type ) en Louise is een voorouder van Debora (d.w.z. (Louise,Debora) zijn gerelateerd door een relatie van de soort , dan kan door een logische redenering afgeleid worden dat Sara een voorouder is van Debora (d.w.z. (Sara,Debora) zijn gerelateerd door een relatie van de soort ).

paginanummer als alias voor een term voor een pagina (5053) is een soort code als alias voor een term voor iets (1983) die specificeert dat een pagina code een alias is voor een basis term voor de aanduiding van een pagina in de context van een verzameling paginas. Gewoonlijk is de paginacode een volgnummer.

(b) is een bladzijdenummer voor

(i) heeft als bladzijdenummer

partitionering van de levenscyclus van een fysiek object (5691) is een soort toestandsrelatie van een fysiek object (5448) die specificeert dat een gespecificeerd fysieke object een levenscyclus heeft die gepartitioneerd is in een levensfase die bestaat uit het gespecificeerde fysieke object in een gespecificeerde toestand. Het fysieke object in de bepaalde toestand duidt hetzelfde fysieke object aan als het gepartitioneerde fysieke object, maar zijn aspecten en relaties zijn alleen van toepassing gedurende de levensfase waarvoor de toestand gedefinieerd is (de periode van bestaan van de toestand). N.B. Het fysieke object in een toestand wordt ook wel genoemd een tijdsdeel ('temporal part' in ISO 15926-2).

(b) is een fysiek object dat zich bevindt in toestand

(i) is een toestand van fysiek object

per definitie aangrenzend zijn in ruimtelijk opzicht (1891) is een soort conceptuele opeenvolgingsrelatie (5335) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort per definitie aanliggend is ten opzichte van iets van een andere gespecificeerde soort wat betreft een ruimtelijk aspect.

per definitie aangrenzend zijn in ruimtelijk opzicht (1891) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort per definitie aanliggend is ten opzichte van iets van een andere gespecificeerde soort wat betreft een ruimtelijk aspect.

(b) is per definitie aanliggend na

(i) is per definitie aanliggend voor

per definitie aanwezige uitsparing in een individueel fysiek object (5810) is een soort conceptueel vereiste uitsparing in een individueel fysiek object (5809) die specificeert dat een enkelvoudig individueel ruimtelijk object van een gespecificeerde soort per definitie als deel een uitsparing heeft van een gespecificeerde soort, binnen mogelijk gespecificeerde kardinaliteitsbeperkingen. Bijvoorbeeld in een bepaalde context kan gespecificeerd zijn dat wanden van een bepaald type per definitie een of meer openingen van een bepaalde type hebben.

per definitie aanwezige uitsparing in een individueel fysiek object (5810) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een enkelvoudig individueel ruimtelijk object van een gespecificeerde soort per definitie als deel een uitsparing heeft van een gespecificeerde soort, binnen mogelijk gespecificeerde kardinaliteitsbeperkingen. Bijvoorbeeld in een bepaalde context kan gespecificeerd zijn dat wanden van een bepaald type per definitie een of meer openingen van een bepaalde type hebben.

(b) is per definitie een mogelijke opening in een

(b) is per definitie een mogelijke uitsparing in een

(i) heeft per definitie als opening een

(i) heeft per definitie als uitsparing een

per definitie alternatieve voorwaarde voor een consequentie (5783) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat een mogelijk feit per definitie betrokken is als alternatieve voorwaarde in een voorwaardelijke consequentierelatie. Met andere woorden als óf aan de andere voorwaarde(n) óf aan deze alternatieve voorwaarde voor de voorwaardelijke consequentierelatie is voldaan.

per definitie alternatieve voorwaarde voor een consequentie (5783) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een mogelijk feit per definitie betrokken is als alternatieve voorwaarde in een voorwaardelijke consequentierelatie. Met andere woorden als óf aan de andere voorwaarde(n) óf aan deze alternatieve voorwaarde voor de voorwaardelijke consequentierelatie is voldaan.

(b) is per definitie een alternatieve voorwaarde in een

(b) is per definitie een alternatieve voorwaarde voor de uitvoering van een

(i) heeft per definitie als alternatieve voorwaarde een

(i) heeft per definitie als alternatieve voorwaarde voor uitvoering een

per definitie aspecten met een gelijke waarde zijn (5835) is een soort conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) die specificeert dat de grootte van een aspect van een gespecificeerde soort per definitie gelijk is aan de grootte van een andere gespecificeerde soort, ook al kan hun richting verschillen. Met andere woorden dat twee aspecten van gespecificeerde soorten op dezelfde schaal gerepresenteerd worden door hetzelfde getal. Bijvoorbeeld: een hoek van inval is per definitie gelijk aan een bijbehorende hoek van terugkaatsing; of een actiekracht is per definitie gelijk aan een reactiekracht.

per definitie aspecten met een gelijke waarde zijn (5835) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat de grootte van een aspect van een gespecificeerde soort per definitie gelijk is aan de grootte van een andere gespecificeerde soort, ook al kan hun richting verschillen. Met andere woorden dat twee aspecten van gespecificeerde soorten op dezelfde schaal gerepresenteerd worden door hetzelfde getal. Bijvoorbeeld: een hoek van inval is per definitie gelijk aan een bijbehorende hoek van terugkaatsing; of een actiekracht is per definitie gelijk aan een reactiekracht.

(b) is per definitie gelijk aan een

(i) is per definitie niet verschillend van een

per definitie basis voor machtsverheffing zijn in een correlatie (5639) is een soort conceptuele basis voor machtverheffingsrelatie (4831) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort per definitie betrokken is als machtsverheffingsbasis in een gespecificeerde kwalitatieve correlatie.

per definitie basis voor machtsverheffing zijn in een correlatie (5639) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort per definitie betrokken is als machtsverheffingsbasis in een gespecificeerde kwalitatieve correlatie.

(b) is gedefinieerd als tot een macht verhevene in een

(i) heeft per definitie als machtsverheffingsbasis een

per definitie beoogde functie van een fysiek object (5536) is een soort conceptuele betrokkenheid als mechanisme (5689) die specificeert dat een fysieke object van een gespecificeerde soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn om activiteiten van een gespecificeerde soort te uit te voeren of mogelijk te maken. Goed gevormde objecten zullen geschikt zijn voor zulke taken. Dit specificeert gewoonlijk een ontwerpbedoeling voor een soort object. Bijvoorbeeld: pomp verpomping

per definitie beoogde functie van een fysiek object (5536) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysieke object van een gespecificeerde soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn om activiteiten van een gespecificeerde soort te uit te voeren of mogelijk te maken. Goed gevormde objecten zullen geschikt zijn voor zulke taken. Dit specificeert gewoonlijk een ontwerpbedoeling voor een soort object. Bijvoorbeeld: pomp verpomping

(b) heeft per definitie als beoogde functie

(b) is per definitie bedoeld als vervuller van functie

(i) is een soort functie die beoogd is voor een

per definitie beoogde nevenfunctie voor een fysiek object (5651) is een soort per definitie beoogde functie van een fysiek object (5536) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn voor uitvoering van activiteit van een gespecificeerde soort naast een hoofdfunctie waarvoor het ontworpen is. Onafhankelijk van de vraag of het object die functie ook werkelijk vervult. Een welgevormd object zal geschikt zijn om zo'n functie te vervullen. Gewoonlijk specificeert dit een ontwerpdoelstelling voor een soort object.

per definitie beoogde nevenfunctie voor een fysiek object (5651) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn voor uitvoering van activiteit van een gespecificeerde soort naast een hoofdfunctie waarvoor het ontworpen is. Onafhankelijk van de vraag of het object die functie ook werkelijk vervult. Een welgevormd object zal geschikt zijn om zo'n functie te vervullen. Gewoonlijk specificeert dit een ontwerpdoelstelling voor een soort object.

(b) is per definitie bedoeld als uitvoerder van nevenfunctie

(i) is een soort nevenfunctie die beoogd is voor een

per definitie beoogde rol zijn voor een individueel iets (4717) is een soort conceptueel spelen van een rol door een individueel iets (4714) die specificeert dat elk individueel iets van de gespecificeerde soort bedoeld is om een rol te spelen van de gespecificeerde soort. Onafhankelijk of het werkelijk zo'n rol speelt. Goed gemaakte leden van de soort zullen geschikt zijn om zo'n rol te vervullen. Gewoonlijk is dit een ontwerpbedoeling voor objecten van gespecificeerde soort.

per definitie beoogde rol zijn voor een individueel iets (4717) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat elk individueel iets van de gespecificeerde soort bedoeld is om een rol te spelen van de gespecificeerde soort. Onafhankelijk of het werkelijk zo'n rol speelt. Goed gemaakte leden van de soort zullen geschikt zijn om zo'n rol te vervullen. Gewoonlijk is dit een ontwerpbedoeling voor objecten van gespecificeerde soort.

(b) heeft per definitie een beoogde rol als een

(b) is per definitie bedoeld om een rol te spelen als een

(i) is per definitie een beoogde soort rol voor een

per definitie betrokkenheid als betreffend (5530) is een soort conceptueel vereiste voor betrokkenheid als betreffend (5017) die specificeert dat een fysiek object van de betrokken soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn voor het ondergaan van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort of dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort per definitie betrekking heeft op een fysiek object van een betrokken soort.

per definitie betrokkenheid als betreffend (5530) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysiek object van de betrokken soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn voor het ondergaan van een gebeurtenis van een gespecificeerde soort of dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort per definitie betrekking heeft op een fysiek object van een betrokken soort.

(b) is per definitie bedoeld als onderworpen aan een

(i) heeft per definitie betrekking op een

per definitie betrokkenheid als faciliteerder (5750) is een soort conceptueel vereiste voor betrokkenheid als faciliteerder (5732) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort per definitie gefaciliteerd wordt door een fysiek object van een gespecificeerde soort.

per definitie betrokkenheid als faciliteerder (5750) is een soort per definitie betrokkenheid als mechanisme (5758) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort per definitie gefaciliteerd wordt door een fysiek object van een gespecificeerde soort.

per definitie betrokkenheid als faciliteerder (5750) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een gebeurtenis van een gespecificeerde soort per definitie gefaciliteerd wordt door een fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) is per definitie bedoeld als faciliteerder van een

(b) is per definitie bedoeld om gebruikt te worden voor

(i) heeft per definitie als mogelijke faciliteerder een

per definitie betrokkenheid als mechanisme (5758) is een soort conceptueel vereiste voor betrokkenheid als mechanisme (5759) die specificeert dat een fysiek object van de betrokken soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn als mechanisme van een gebeurtenis van de gespecificeerde soort of dat een gebeurtenis van de gespecificeerde soort per definitie een fysiek object van de betrokken soort als mechanisme kan hebben.

per definitie betrokkenheid als mechanisme (5758) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysiek object van de betrokken soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn als mechanisme van een gebeurtenis van de gespecificeerde soort of dat een gebeurtenis van de gespecificeerde soort per definitie een fysiek object van de betrokken soort als mechanisme kan hebben.

(b) is per definitie bedoeld als mechanisme in een

(i) heeft per definitie als mogelijk mechanisme een

per definitie betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5795) is een soort conceptueel vereiste voor een betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5418) die specificeert dat een betrokken object van een gespecificeerde soort per definitie betrokken is als output in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

per definitie betrokkenheid als output van een gebeurtenis (5795) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een betrokken object van een gespecificeerde soort per definitie betrokken is als output in een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) is per definitie een opbrengst van een

(b) is per definitie een output van een

(b) is per definitie een uitvoer van een

(i) heeft per definitie als opbrengst een

(i) heeft per definitie als output een

(i) heeft per definitie als uitvoer een

per definitie betrokkenheid als uitvoerder (5531) is een soort conceptueel vereiste voor betrokkenheid als uitvoerder (5019) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde betrokken soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn als uitvoerder van een gebeurtenis van een gespecificeerde uitgevoerde soort of dat een gebeurtenis van de uitgevoerde soort per definitie uitgevoerd kan worden door een fysiek object van de betrokken soort.

per definitie betrokkenheid als uitvoerder (5531) is een soort per definitie betrokkenheid als mechanisme (5758) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde betrokken soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn als uitvoerder van een gebeurtenis van een gespecificeerde uitgevoerde soort of dat een gebeurtenis van de uitgevoerde soort per definitie uitgevoerd kan worden door een fysiek object van de betrokken soort.

per definitie betrokkenheid als uitvoerder (5531) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde betrokken soort per definitie bedoeld is om geschikt te zijn als uitvoerder van een gebeurtenis van een gespecificeerde uitgevoerde soort of dat een gebeurtenis van de uitgevoerde soort per definitie uitgevoerd kan worden door een fysiek object van de betrokken soort.

(b) is per definitie bedoeld als uitvoerder van een

(i) heeft per definitie als mogelijke uitvoerder een

per definitie betrokkenheid in een correlatie (5725) is een soort conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740) die specificeert dat een correlatie van een gespecificeerde soort per definitie aspect van een gespecificeerde soort als parameter correleert aan andere parameters. Bijvoorbeeld, de wet van Newton correleert per definitie een aspect van de soort kracht, waarbij die kracht wordt uitgeoefend op een object en waarbij die kracht wordt gecorreleerd aan twee andere aspecten van de soorten massa en versnelling.

per definitie betrokkenheid in een correlatie (5725) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een correlatie van een gespecificeerde soort per definitie aspect van een gespecificeerde soort als parameter correleert aan andere parameters. Bijvoorbeeld, de wet van Newton correleert per definitie een aspect van de soort kracht, waarbij die kracht wordt uitgeoefend op een object en waarbij die kracht wordt gecorreleerd aan twee andere aspecten van de soorten massa en versnelling.

(b) heeft per definitie als parameter een

(i) is per definitie een mogelijke parameter van een

per definitie betrokkenheid in een relatie (4937) is een soort conceptuele betrokkenheid in een relatie (4900) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort per definitie betrokken is een relatie van een gespecificeerde soort.

per definitie betrokkenheid in een relatie (4937) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort per definitie betrokken is een relatie van een gespecificeerde soort.

per definitie bevatten van een individueel iets (5790) is een soort conceptueel vereiste voor het bevatten van een individueel iets (5789) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort zich per definitie bevindt in een individueel object van een gespecificeerde soort.

per definitie bevatten van een individueel iets (5790) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een individueel object van een gespecificeerde soort zich per definitie bevindt in een individueel object van een gespecificeerde soort.

(b) bevindt zich per definitie in een

(i) bevat per definitie een

per definitie bezitten van een atomaire structuur is een synoniem van per definitie gemaakt zijn van een bepaalde soort stof (5270)

per definitie bezitten van een atomaire structuur (5270) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort per definitie gemaakt is van een stof of constructiemateriaal van een gespecificeerde soort.

per definitie bezitten van een intrinsiek kwalitatief aspect (5848) is een soort per definitie bezitter zijn van een intrinsiek aspect (5738) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort per definitie bezitter is van een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort. Typisch een standaard type object dat een bepaald soort eigenschap heeft met een gestandaardiseerde waarde. Bijvoorbeeld een M6 bout heeft per definitie een 'M6 steeldiameter'. Daarvan is vervolgens de waarde op een schaal gedefinieerd als 6 mm of als een waarde uit een lijst of bereik met toegestane waarden.

per definitie bezitten van een intrinsiek kwalitatief aspect (5848) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort per definitie bezitter is van een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort. Typisch een standaard type object dat een bepaald soort eigenschap heeft met een gestandaardiseerde waarde. Bijvoorbeeld een M6 bout heeft per definitie een 'M6 steeldiameter'. Daarvan is vervolgens de waarde op een schaal gedefinieerd als 6 mm of als een waarde uit een lijst of bereik met toegestane waarden.

(b) heeft per definitie als intrinsiek kwalitatief aspect een

(i) is per definitie een intrinsiek kwalitatief aspect van een

per definitie bezitten van een kwalitatief aspect (2070) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een kwalitatief aspect (5791) die specificeert dat elk object van de gespecificeerde soort bezitter is van een kwalitatief (of kwantitatief) aspect met de gespecificeerde waarde.

per definitie bezitten van een kwalitatief aspect (2070) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat elk object van de gespecificeerde soort bezitter is van een kwalitatief (of kwantitatief) aspect met de gespecificeerde waarde.

(b) heeft per definitie als kwalitatief aspect

(b) heeft per definitie als kwalitatief aspect een

(b) is per definitie

(b) is per definitie gekwalificeerd door

(i) is een definiërend kwalitatief aspect van een

(i) is een kwalitatief aspect van een

per definitie bezitter zijn van een intrinsiek aspect (5738) is een soort conceptueel vereiste voor bezitten van een intrinsiek aspect (5282) die specificeert dat een intrinsiek aspect van de gespecificeerde soort is gedefinieerd als een intrinsiek aspect van een object van de gespecificeerde soort. Maar niet ieder object van de gespecificeerde soort bezit per definitie zo'n intrinsiek aspect. Met andere woorden, een relatie van dit type definieert een intrinsiek aspect, maar definieert niet noodzakelijkerwijs een bezittend object; (de waarde van) het intrinsieke aspect kan ongespecificeerd zijn.

per definitie bezitter zijn van een intrinsiek aspect (5738) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een intrinsiek aspect van de gespecificeerde soort is gedefinieerd als een intrinsiek aspect van een object van de gespecificeerde soort. Maar niet ieder object van de gespecificeerde soort bezit per definitie zo'n intrinsiek aspect. Met andere woorden, een relatie van dit type definieert een intrinsiek aspect, maar definieert niet noodzakelijkerwijs een bezittend object; (de waarde van) het intrinsieke aspect kan ongespecificeerd zijn.

(b) heeft per definitie als mogelijk intrinsiek aspect een

(i) is per definitie een intrinsiek aspect van een

per definitie collectieve betrokkenheid in een correlatie (5349) is een soort conceptuele betrokkenheid in een correlatie (4740) die specificeert dat een correlatie van een gespecificeerde soort per definitie een correlatie is van aspecten van bepaalde soorten in een gespecificeerde lijst van soorten aspecten, die parameters van de correlatie genoemd worden. Bijvoorbeeld, de wet van Newton correleert per definitie een lijst van aspecten van de soorten, die kracht, massa en versnelling van objecten omvat.

per definitie collectieve betrokkenheid in een correlatie (5349) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een correlatie van een gespecificeerde soort per definitie een correlatie is van aspecten van bepaalde soorten in een gespecificeerde lijst van soorten aspecten, die parameters van de correlatie genoemd worden. Bijvoorbeeld, de wet van Newton correleert per definitie een lijst van aspecten van de soorten, die kracht, massa en versnelling van objecten omvat.

(b) heeft per definitie als parameterlijst een

(i) is per definitie een mogelijke parameterlijst van een

per definitie dragen van informatie over een individueel ding van een soort (5515) is een soort conceptueel vereiste voor dragen van informatie over een individueel ding van een soort (5102) die specificeert dat een informatiedrager van een gespecificeerde soort per definitie informatie bevat over een object van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk fysieke files van een bepaalde soort die informatie bevatten over objecten van een bepaalde soort.

per definitie dragen van informatie over een individueel ding van een soort (5515) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een informatiedrager van een gespecificeerde soort per definitie informatie bevat over een object van een gespecificeerde soort. Gewoonlijk fysieke files van een bepaalde soort die informatie bevatten over objecten van een bepaalde soort.

(b) is per definitie informatiedrager over een

(i) kan per definitie omschreven zijn in een

per definitie een aspectwaarde hebben die groter is dan een getal op een schaalverdeling (6049) is een soort conceptueel vereiste voor de waarde van een aspect groter dan een getal op een schaalverdeling (5493) die specificeert dat een eigenschap van een gespecificeerde soort per definitie een magnitude (een eigenschapswaarde) heeft die groter is dan een gespecificeerde waarde op een bepaalde schaal.

per definitie een aspectwaarde hebben die groter is dan een getal op een schaalverdeling (6049) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een eigenschap van een gespecificeerde soort per definitie een magnitude (een eigenschapswaarde) heeft die groter is dan een gespecificeerde waarde op een bepaalde schaal.

(b) heeft per definitie een schaalwaarde groter dan

(i) is per definitie een schaalwaarde kleiner dan de waarde van

per definitie een aspectwaarde hebben die groter is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5978) is een soort conceptueel vereiste dat de waarde van een aspect groter is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5632) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort per definitie een grootte heeft die groter is dan of gelijk is aan een gespecificeerd getal op een bepaalde schaal.

per definitie een aspectwaarde hebben die groter is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5978) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort per definitie een grootte heeft die groter is dan of gelijk is aan een gespecificeerd getal op een bepaalde schaal.

(b) heeft per definitie een schaalwaarde groter dan of gelijk aan

(i) is per definitie een schaalwaarde kleiner dan of gelijk aan de waarde van

per definitie een aspectwaarde hebben die kleiner is dan een getal op een schaalverdeling (6052) is een soort conceptueel vereiste voor de waarde van een aspect kleiner dan een getal op een schaalverdeling (5494) die specificeert dat een eigenschap van een gespecificeerde soort per definitie een magnitude (een eigenschapswaarde) heeft die kleiner is dan een gespecificeerde waarde op een bepaalde schaal.

per definitie een aspectwaarde hebben die kleiner is dan een getal op een schaalverdeling (6052) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een eigenschap van een gespecificeerde soort per definitie een magnitude (een eigenschapswaarde) heeft die kleiner is dan een gespecificeerde waarde op een bepaalde schaal.

(b) heeft per definitie een schaalwaarde kleiner dan

(i) is per definitie een schaalwaarde groter dan de waarde van

per definitie een aspectwaarde hebben die kleiner is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5979) is een soort conceptueel vereiste dat de waarde van een aspect kleiner is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5633) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort per definitie een grootte heeft die kleiner is dan of gelijk is aan een gespecificeerd getal op een bepaalde schaal.

per definitie een aspectwaarde hebben die kleiner is dan of gelijk aan een getal op een schaalverdeling (5979) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort per definitie een grootte heeft die kleiner is dan of gelijk is aan een gespecificeerd getal op een bepaalde schaal.

(b) heeft per definitie een schaalwaarde kleiner dan of gelijk aan

(i) is per definitie een schaalwaarde groter dan of gelijk aan de waarde van

per definitie een deel zijn van een samenstelling (6053) is een soort conceptueel vereiste voor een assemblagerelatie voor een individueel iets (4989) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort per definitie een deel is van een samenstelling van een gespecificeerde soort binnen de gespecificeerde kardinaliteitsbeperkingen. N.B. De kardinaliteitsbeperkingen kunnen aanduiden dat zo'n deel toch optioneel is, hetgeen aanduidt dat het geheel gedefinieerd is door het feit dat het de mogelijkheid heeft om zo'n deel als deel te hebben.

per definitie een deel zijn van een samenstelling (6053) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een object van een gespecificeerde soort per definitie een deel is van een samenstelling van een gespecificeerde soort binnen de gespecificeerde kardinaliteitsbeperkingen. N.B. De kardinaliteitsbeperkingen kunnen aanduiden dat zo'n deel toch optioneel is, hetgeen aanduidt dat het geheel gedefinieerd is door het feit dat het de mogelijkheid heeft om zo'n deel als deel te hebben.

(b) is per definitie een deel van een

(i) heeft per definitie als mogelijk deel een

(i) is per definitie een mogelijk geheel voor een

(i) is per definitie een mogelijke samenstelling van een

per definitie een dimensie zijn van een ruimte (4664) is een soort conceptuele binaire correlatie tussen aspecten van gespecificeerde soorten (5832) die specificeert dat een eigenschapsruimte van een gespecificeerde soort per definitie een eigenschap van een gespecificeerde soort als dimensie heeft. Gewoonlijk betreft dit een relatie tussen een soort vorm en een soort afmeting of tussen een coördinatensysteem en een eigenschap zoals een afstand als zijn coördinaat. Bijvoorbeeld, een correlatie tussen een cilindrische vorm en een diameter, lengte of oppervlakte. Deze soort relatie moet onderscheiden worden van (5349) een relatie tussen een wiskundige functie (die een vorm representeert) en een parameterlijst voor die correlatie. Het moet ook onderscheiden worden van een correlatie tussen aspecten (de dimensies van een vorm). Bijvoorbeeld, de laatste correlatie tussen de aspecten van een cilinder is: modulo (pi * D * L - A) < epsilon, waarin epsilon een tolerantie is voor de afwijking van nul.

per definitie een dimensie zijn van een ruimte (4664) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een eigenschapsruimte van een gespecificeerde soort per definitie een eigenschap van een gespecificeerde soort als dimensie heeft. Gewoonlijk betreft dit een relatie tussen een soort vorm en een soort afmeting of tussen een coördinatensysteem en een eigenschap zoals een afstand als zijn coördinaat. Bijvoorbeeld, een correlatie tussen een cilindrische vorm en een diameter, lengte of oppervlakte. Deze soort relatie moet onderscheiden worden van (5349) een relatie tussen een wiskundige functie (die een vorm representeert) en een parameterlijst voor die correlatie. Het moet ook onderscheiden worden van een correlatie tussen aspecten (de dimensies van een vorm). Bijvoorbeeld, de laatste correlatie tussen de aspecten van een cilinder is: modulo (pi * D * L - A) < epsilon, waarin epsilon een tolerantie is voor de afwijking van nul.

(b) is per definitie een dimensie van een

(i) heeft per definitie als dimensie een

per definitie een eerste rol zijn in een relatie (5944) is een soort per definitie voorkomen van een rol in een relatie (5761) die specificeert dat een relatie van een gespecificeerde soort per definitie een eerste rolspeler relateert in een rol van een gespecificeerde soort.

per definitie een eerste rol zijn in een relatie (5944) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een relatie van een gespecificeerde soort per definitie een eerste rolspeler relateert in een rol van een gespecificeerde soort.

(b) heeft per definitie als eerste rol een

(i) is per definitie een eerste rol in een

per definitie een fabrikantstype zijn van een soort fysiek object (5396) is een soort kwalitatief subtype van een concept zijn (1726) dat specificeert dat een kwalitatief gespecificeerd soort fysiek object een kwalitatief subtype is van een soort fysiek object. Typisch een fabrikantsmodel of merk dat een verbijzondering is van een soort. Bijvoorbeeld, model type-123 van een fabrikant is een model of merk pomp. N.B. subtypes van kwalitatieve soorten fysieke objecten erven zijn kwalitatieve aspecten, maar die verdere subtypes zijn gedefinieerd door additionele kwalitatieve aspecten. Die verdere subtypen hebben een relatie met hun supertype kwalitatieve soort fysieke object.

per definitie een fabrikantstype zijn van een soort fysiek object (5396) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) dat specificeert dat een kwalitatief gespecificeerd soort fysiek object een kwalitatief subtype is van een soort fysiek object. Typisch een fabrikantsmodel of merk dat een verbijzondering is van een soort. Bijvoorbeeld, model type-123 van een fabrikant is een model of merk pomp. N.B. subtypes van kwalitatieve soorten fysieke objecten erven zijn kwalitatieve aspecten, maar die verdere subtypes zijn gedefinieerd door additionele kwalitatieve aspecten. Die verdere subtypen hebben een relatie met hun supertype kwalitatieve soort fysieke object.

(b) is een merk

(b) is een model

(b) is een model van

(i) is de aard van merk

(i) is de aard van model

per definitie een fysiek feature als deel hebben (6015) is een soort conceptueel vereiste voor een fysiek feature deel van een fysiek object (6014) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort per definitie een fysiek feature van een gespecificeerde soort als deel heeft.

per definitie een fysiek feature als deel hebben (6015) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort per definitie een fysiek feature van een gespecificeerde soort als deel heeft.

(b) is per definitie een feature van een

(i) heeft per definitie als feature een

per definitie een gebruik zijn van een fysiek object (5849) is een soort per definitie een rol zijn van een individueel object (5343) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gedefinieerd is als een gebruik van een fysiek object van een andere gespecificeerde soort. Bij voorbeeld: een linker voorwiel is per definitie een gebruik van een wiel, zijnde gebruikt op een locatie aan de linker voorkant van een voertuig. Opmerking: een linker voorwiel is ook een subtype van gelokaliseerd fysiek object, dat een subtype van rol is.

per definitie een gebruik zijn van een fysiek object (5849) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort gedefinieerd is als een gebruik van een fysiek object van een andere gespecificeerde soort. Bij voorbeeld: een linker voorwiel is per definitie een gebruik van een wiel, zijnde gebruikt op een locatie aan de linker voorkant van een voertuig. Opmerking: een linker voorwiel is ook een subtype van gelokaliseerd fysiek object, dat een subtype van rol is.

(b) is per definitie mogelijk gebruikt als een

(i) is per definitie een gebruik van een

per definitie een gevolg zijn van een gebeurtenis (6001) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort per definitie een effect is dat veroorzaakt wordt door een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

per definitie een gevolg zijn van een gebeurtenis (6001) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat iets van een gespecificeerde soort per definitie een effect is dat veroorzaakt wordt door een gebeurtenis van een gespecificeerde soort.

(b) heeft per definitie als oorzaak een

(b) is per definitie een gevolg van een

(b) is per definitie veroorzaakt door een

(i) heeft per definitie als gevolg een

per definitie een intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5696) is een soort conceptueel vereiste voor een intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5238) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort per definitie een deel heeft dat een intrinsiek aspect heeft van een gespecificeerde soort.

per definitie een intrinsiek aspect van een deel van een fysiek object (5696) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort per definitie een deel heeft dat een intrinsiek aspect heeft van een gespecificeerde soort.

(b) heeft per definitie een deel met als intrinsiek aspect een

(i) is per definitie een intrinsiek aspect van een deel van een

per definitie een intrinsieke rol zijn van een aspect (5817) is een soort per definitie een rol zijn van een individueel object (5343) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort per definitie een rol is van een aspect van een gespecificeerde soort.

per definitie een intrinsieke rol zijn van een aspect (5817) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort per definitie een rol is van een aspect van een gespecificeerde soort.

(b) kan per definitie intrinsiek zijn als een

(i) is per definitie een intrinsieke

per definitie een kwalificatie zijn van een aspect (5283) is een soort kwalitatieve gelijkheidsvereiste voor de kwalificatie van een aspect (4987) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort per definitie gekwalificeerd is door een gespecificeerd kwalitatief aspect. Het aspect mag een intrinsiek aspect zijn dat is geclassificeerd door een soort die specifiek is voor de soort bezitter van het aspect. Bijvoorbeeld: (elke) 'diameter van een M6 bout' '6 mm', terwijl 'diameter van een M6 bout' 'M6 bout'. Voorbeeld 2: (elke) 'giftige chemische stof' giftig.

per definitie een kwalificatie zijn van een aspect (5283) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een aspect van een gespecificeerde soort per definitie gekwalificeerd is door een gespecificeerd kwalitatief aspect. Het aspect mag een intrinsiek aspect zijn dat is geclassificeerd door een soort die specifiek is voor de soort bezitter van het aspect. Bijvoorbeeld: (elke) 'diameter van een M6 bout' '6 mm', terwijl 'diameter van een M6 bout' 'M6 bout'. Voorbeeld 2: (elke) 'giftige chemische stof' giftig.

(b) is per definitie gekwalificeerd als

(i) is per definitie een kwalificatie van een

per definitie een maximum kwalificatie zijn van een intrinsiek aspect (5648) is een soort conceptueel maximale vereiste voor de kwalificatie van een aspect (4985) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort per definitie gekwalificeerd is als ten hoogste gelijk aan een gespecificeerd kwalitatief aspect. N.B. een soort intrinsiek aspect is specifiek voor een bepaald soort object.

per definitie een maximum kwalificatie zijn van een intrinsiek aspect (5648) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een intrinsiek aspect van een gespecificeerde soort per definitie gekwalificeerd is als ten hoogste gelijk aan een gespecificeerd kwalitatief aspect. N.B. een soort intrinsiek aspect is specifiek voor een bepaald soort object.

(b) is per definitie gekwalificeerd als hoogstens gelijk aan

(b) is per definitie gekwalificeerd als maximaal

(b) is per definitie gekwalificeerd als ten hoogste gelijk aan

(i) is per definitie een maximum kwalificatie van een

per definitie een referentie tussen fysieke objecten (5621) is een soort conceptuele referentie tussen fysieke objecten (1715) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort per definitie informatie bevat die refereert aan een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

per definitie een referentie tussen fysieke objecten (5621) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een fysiek object van een gespecificeerde soort per definitie informatie bevat die refereert aan een fysiek object van een andere gespecificeerde soort.

(b) is per definitie een referentie naar een

(i) kan per definitie gerefereerd worden vanuit een

per definitie een relatieketting zijn van relaties van een bepaalde soort (5999) is een soort relatieketting (5969) die specificeert dat een relatieketting van een gespecificeerde soort per definitie equivalent is aan een ketting van relaties van een gespecificeerde soort.

per definitie een relatieketting zijn van relaties van een bepaalde soort (5999) is een soort conceptuele binaire relatie tussen leden van bepaalde soorten (1231) die specificeert dat een relatieketting van een gespecificeerde soort per definitie equivalent is aan een ketting van relaties van een gespecificeerde soort.

per definitie een relatieketting zijn van relaties van een bepaalde soort (5999) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een relatieketting van een gespecificeerde soort per definitie equivalent is aan een ketting van relaties van een gespecificeerde soort.

(b) is per definitie een ketting van relaties van soort

(i) is per definitie een mogelijke schakel in een relatieketting van soort

per definitie een rol zijn van een deel van een fysiek object (5465) is een soort conceptueel vereiste voor een rol van een deel van een fysiek object (5237) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort gespeeld wordt door een fysiek object dat een deel is van een samengesteld fysiek object van een gespecificeerde soort.

per definitie een rol zijn van een deel van een fysiek object (5465) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort gespeeld wordt door een fysiek object dat een deel is van een samengesteld fysiek object van een gespecificeerde soort.

(b) heeft per definitie mogelijk een deel met als rol een

(i) is per definitie een rol van een deel van een

per definitie een rol zijn van een individueel object (5343) is een soort conceptueel vereiste voor het spelen van een rol door een individueel object (6024) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort per definitie gespeeld wordt door iets van een andere gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een leidingdiameter is per definitie een rol van een diameter. N.B. een leidingdiameter is ook een subtype van intrinsiek aspect (dat een subtype van rol is) en het is per definitie bezit van een leiding.

per definitie een rol zijn van een individueel object (5343) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort per definitie gespeeld wordt door iets van een andere gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld, een leidingdiameter is per definitie een rol van een diameter. N.B. een leidingdiameter is ook een subtype van intrinsiek aspect (dat een subtype van rol is) en het is per definitie bezit van een leiding.

(b) heeft per definitie een mogelijke rol als een

(b) kan per definitie mogelijk een rol spelen als een

(i) is per definitie een rol van een

(i) is per definitie gespeeld door een

per definitie een rol zijn van een speler in een activiteit betreffende een fysiek object (5532) is een soort conceptueel vereiste voor een gespeelde rol in een activiteit betreffende iets (5387) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort per definitie gespeeld wordt door een object in een activiteit betreffende een object van een gespecificeerde soort.

per definitie een rol zijn van een speler in een activiteit betreffende een fysiek object (5532) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort per definitie gespeeld wordt door een object in een activiteit betreffende een object van een gespecificeerde soort.

(b) is per definitie gerelateerd aan iets dat is zijn

(i) is per definitie een rol van iets dat betrokken is in een activiteit betreffende een

per definitie een tweede rol zijn in een relatie (5945) is een soort per definitie voorkomen van een rol in een relatie (5761) die specificeert dat een relatie van een gespecificeerde soort per definitie een tweede rolspeler relateert in een rol van een gespecificeerde soort.

per definitie een tweede rol zijn in een relatie (5945) is een soort per definitie gerelateerd zijn van leden van gespecificeerde soorten (5736) die specificeert dat een relatie van een gespecificeerde soort per definitie een tweede rolspeler relateert in een rol van een gespecificeerde soort.

(b) heeft per definitie als tweede rol een

(i) is per definitie een tweede rol in een

per definitie een uitvoerder rol zijn in een activiteit betreffende een fysiek object (5425) is een soort conceptuele betrokkenheid in een gebeurtenis (4648) die specificeert dat een rol van een gespecificeerde soort per definitie gespeeld wordt door een uitvoerder van een activiteit met als onderwerp een fysiek object van een gespecificeerde soort. Bijvoorbeeld: pijpfitter is per definitie een rol van iemand die een activiteit uitvoert op een pijp.

per definitie een uitvoerder rol zijn i